NÁVRH UZNESENIA
PDF 117kWORD 49k
6.11.2014
PE538.998v01-00
 
B8-0275/2014

predložený v súlade s článkom 133 rokovacieho poriadku


o zjednotení kritérií schvaľovania účinných látok používaných v agropotravinárskych produktoch v členských štátoch


Lorenzo Fontana

B8‑0275/2014 Návrh uznesenia Európskeho parlamentu o zjednotení kritérií schvaľovania účinných látok používaných v agropotravinárskych produktoch v členských štátoch  

Európsky parlament,

–  so zreteľom na článok 4 ods. 2 písm. a) a články 26, 27, 114 a 115 ZFEÚ,

–  so zreteľom na článok 133 rokovacieho poriadku,

A. keďže za posledné roky sa posilnil jednotný trh s agropotravinárskymi produktmi;

 

B. keďže právomoc rozhodovať o regulácii vstupov majú jednotlivé členské štáty;

1. poznamenáva, že rozdiely v tolerancii niektorých schválených účinných látok medzi jednotlivými členskými štátmi sú zdrojom značných úprav, pokiaľ ide o uplatňovanie rovnakých výrobných postupov, čím predstavujú prekážku vytvárania jednotného trhu vyznačujúceho sa spravodlivou hospodárskou súťažou;

 

2. domnieva sa, že producenti v takýchto členských štátoch sú znevýhodnení, pretože nemôžu zákonným spôsobom používať účinné látky schválené v iných členských štátoch a používané ich konkurentmi;

 

3. vyzýva Komisiu, aby sa touto otázkou podrobnejšie zaoberala a vytvorila stratégiu zacielenú na dosiahnutie väčšej jednotnosti pri používaní týchto látok.

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia