FÖRSLAG TILL RESOLUTION
PDF 108kWORD 48k
6.11.2014
PE538.998v01-00
 
B8-0275/2014

i enlighet med artikel 133 i arbetsordningen


om harmonisering av kriterierna för godkännande av de verksamma ämnen som medlemsstaterna använder inom jordbruks- och livsmedelsproduktionen


Lorenzo Fontana

Förslag till resolution om harmonisering av kriterierna för godkännande av de verksamma ämnen som medlemsstaterna använder inom jordbruks- och livsmedelsproduktionen   
B8‑0275/2014

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–  med beaktande av artiklarna 4.2 a, 26, 27, 114 och 115 i EUF-fördraget,

–  med beaktande av artikel 133 i arbetsordningen, och av följande skäl:

A. På senare år har det skapats en inre marknad för jordbruks- och livsmedelsprodukter.

 

B. Regelverket för produktionsfaktorerna fastställs av de enskilda medlemsstaterna.

1. Europaparlamentet konstaterar att det finns vissa verksamma ämnen som är tillåtna i enskilda medlemsstater och att toleransen för dessa ämnen skiljer sig åt. Detta leder till betydande skillnader när det gäller utnyttjandet av samma produktionsteknik och lägger hinder i vägen för upprättandet av en inre marknad som präglas av lojal konkurrens.

 

2. Europaparlamentet anser att producenterna i några medlemsstater missgynnas av att de inte lagligen får använda de verksamma ämnen som godkänts i andra medlemsstater och som används av deras konkurrenter.

 

3. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att titta närmare på denna fråga och utarbeta en strategi som syftar till att skapa en mer enhetlig användning av dessa ämnen.

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy