Návrh usnesení - B8-0277/2014Návrh usnesení
B8-0277/2014

NÁVRH USNESENÍ o uznání palestinské státnosti

10.12.2014 - (2014/2964(RSP))

předložený na základě prohlášení místopředsedkyně Komise, vysoké představitelky Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku
v souladu s čl. 123 odst. 2 jednacího řádu

Elmar Brok, Jacek Saryusz-Wolski, Cristian Dan Preda, Arnaud Danjean, Francesc Gambús, Michèle Alliot-Marie, Lorenzo Cesa, Gunnar Hökmark, Philippe Juvin, Davor Ivo Stier, Francisco José Millán Mon, Jiří Pospíšil, Michaela Šojdrová, Lars Adaktusson za skupinu PPE

Viz také společný návrh usnesení RC-B8-0277/2014

Postup : 2014/2964(RSP)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu :  
B8-0277/2014
Předložené texty :
B8-0277/2014
Rozpravy :
Přijaté texty :

B8‑0277/2014

Usnesení Evropského parlamentu o uznání palestinské státnosti

(2014/2964(RSP))

Evropský parlament,

–       s ohledem na svá předchozí usnesení o Blízkém východě,

–       s ohledem na závěry ze zasedání Rady pro zahraniční věci o mírovém procesu na Blízkém východě ze dne 17. listopadu 2014,

–       s ohledem na prohlášení místopředsedkyně Komise, vysoké představitelky Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku o útoku na synagogu ve čtvrti Har Nof ze dne 18. listopadu 2014,

–       s ohledem na čl. 123 odst. 2 jednacího řádu,

A.     vzhledem k tomu, že EU opakovaně potvrdila svou podporu řešení založenému na existenci dvou států, tedy Státu Izrael a s ním sousedícího nezávislého, demokratického, celistvého a životaschopného Státu Palestina, jejichž občané by vedle sebe žili v míru a bezpečí;

B.     vzhledem k tomu, že Valné shromáždění OSN dne 29. listopadu 2012 rozhodlo, že Palestině bude přidělen status nečlenského pozorovatelského státu v OSN;

1.      vyjadřuje hluboké znepokojení nad zvyšujícím se napětím a rostoucím násilím v regionu; odsuzuje všechny nedávné teroristické útoky; vyjadřuje soustrast rodinám obětí; naléhavě vyzývá všechny strany, aby se zdržely jakéhokoli jednání, které by situaci zhoršilo, ať již v podobě podněcování, provokací, nadměrného používání síly, či odvety;

2.      podporuje úsilí palestinské vlády národní jednoty a prezidenta Abbáse; důrazně vybízí palestinskou samosprávu, aby se postupně ujala funkce vlády v Pásmu Gazy, i v oblasti bezpečnosti, civilní správy a prostřednictvím své přítomnosti na hraničních přechodech v Gaze; naléhavě žádá všechny palestinské frakce, aby ukončily vnitřní spory;

3.      zdůrazňuje rovněž, že je třeba se vyvarovat veškerých kroků, které by zpochybňovaly vyjádřené odhodlání dosáhnout diplomatického řešení; zdůrazňuje skutečnost, že osidlování je podle mezinárodního práva nezákonné;

4.      znovu vyjadřuje pevnou podporu řešení založenému na existenci dvou států, jejichž hranice budou odpovídat hranicím v roce 1967, kdy hlavním městem obou států bude Jeruzalém a v rámci kterého budou bezpečný Stát Izrael a nezávislý, demokratický, celistvý a životaschopný Stát Palestina existovat bok po boku v míru a bezpečí; znovu zdůrazňuje, že mírové a nenásilné prostředky jsou jediným způsobem, jak dosáhnout udržitelného řešení izraelsko-palestinského konfliktu;

5.      zdůrazňuje, že je nutné nastolit všeobecný mír, ukončit uplatňování všech nároků a dosáhnout naplnění očekávání obou stran, včetně očekávání izraelského lidu ohledně bezpečnosti a palestinského lidu ohledně státnosti; zdůrazňuje, že jediným možným řešením konfliktu je koexistence dvou států, Izraele a Palestiny; proto je toho názoru, že uznání Palestiny jako státu, které je předmětem mezinárodního práva, musí být výsledkem jednání mezi těmito dvěma stranami;

6.      vyzývá místopředsedkyni Komise, vysokou představitelku Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku, aby v koordinaci s mezinárodním společenstvím a zejména s členskými státy EU prosazovala toto uznání Palestiny jako svrchovaného státu za konečné a komplexní řešení mírového procesu na Blízkém východě;

7.      pověřuje svého předsedu, aby předal toto usnesení Radě, Komisi, místopředsedkyni Komise, vysoké představitelce Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku, vládám a parlamentům členských států, generálnímu tajemníkovi OSN, vyslanci Kvartetu pro Blízký východ, knesetu a izraelské vládě, prezidentovi palestinské samosprávy a Palestinské legislativní radě.