Resolutsiooni ettepanek - B8-0277/2014Resolutsiooni ettepanek
B8-0277/2014

RESOLUTSIOONI ETTEPANEK Palestiina omariikluse tunnustamise kohta

10.12.2014 - (2014/2964(RSP))

komisjoni asepresidendi ning liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrge esindaja avalduse alusel
vastavalt kodukorra artikli 123 lõikele 2

Elmar Brok, Jacek Saryusz-Wolski, Cristian Dan Preda, Arnaud Danjean, Francesc Gambús, Michèle Alliot-Marie, Lorenzo Cesa, Gunnar Hökmark, Philippe Juvin, Davor Ivo Stier, Francisco José Millán Mon, Jiří Pospíšil, Michaela Šojdrová, Lars Adaktusson fraktsiooni PPE nimel

Vt ka resolutsiooni ühisettepanekut RC-B8-0277/2014

Menetlus : 2014/2964(RSP)
Menetluse etapid istungitel
Dokumendi valik :  
B8-0277/2014
Esitatud tekstid :
B8-0277/2014
Arutelud :
Vastuvõetud tekstid :

B8‑0277/2014

Euroopa Parlamendi resolutsioon Palestiina omariikluse tunnustamise kohta

(2014/2964(RSP))

Euroopa Parlament,

–       võttes arvesse oma varasemaid resolutsioone Lähis-Ida kohta,

–       võttes arvesse välisasjade nõukogu 17. novembri 2014. aasta järeldusi Lähis-Ida rahuprotsessi kohta,

–       võttes arvesse komisjoni asepresidendi ning liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrge esindaja 18. novembri 2014. aasta avaldust Har Nofi sünagoogi ründamise kohta,

–       võttes arvesse kodukorra artikli 123 lõiget 2,

A.     arvestades, et EL on korduvalt kinnitanud, et toetab kahe riigi kooseksisteerimisel põhinevat lahendust, mille tulemusel eksisteerivad rahus ja turvaliselt kõrvuti Iisraeli riik ning sõltumatu, demokraatlik, terviklik ja elujõuline Palestiina riik;

B.     arvestades, et ÜRO Peaassamblee otsustas 29. novembril 2012. aastal anda Palestiinale ÜROs mitteliikmest vaatlejariigi staatus;

1.      väljendab sügavat muret pingete kasvamise ja vägivalla suurenemise pärast piirkonnas; mõistab hukka kõik hiljutised terrorirünnakud; avaldab kaastunnet ohvrite perekondadele; nõuab tungivalt, et kõik osapooled hoiduksid igasugusest tegevusest, mis halvendaks olukorda kihutustöö, provokatsioonide, ülemäärase jõu kasutamise või vastumeetmete kaudu;

2.      toetab Palestiina rahvusliku ühtsuse valitsuse ja president Abbasi jõupingutusi; soovitab tungivalt Palestiina omavalitsusel võtta järk-järgult üle valitsuse ülesanded Gaza sektoris, sealhulgas julgeoleku ja tsiviilhalduse valdkonnas ning piiripunktides kohalviibimise teel; kutsub kõiki Palestiina rühmitusi tungivalt üles lõpetama sisemised erimeelsused;

3.      rõhutab ühtlasi, et hoiduda tuleb igasugusest tegevusest, millega seatakse kahtluse alla võetud kohustus leida lahendus läbirääkimiste teel; rõhutab asjaolu, et rahvusvahelise õiguse kohaselt on asundused ebaseaduslikud;

4.      kinnitab oma kindlat toetust kahe riigi lahendusele, mille aluseks oleksid 1967. aasta piirid ja Jeruusalemm oleks mõlema riigi pealinn ning turvaline Iisraeli riik ja sõltumatu, demokraatlik, terviklik ja elujõuline Palestiina riik eksisteeriksid kõrvuti rahus ja julgeolekus; rõhutab veel kord, et Iisraeli ja Palestiina konfliktile saab püsiva lahenduse leida vaid rahumeelsete ja vägivallatute vahenditega;

5.      rõhutab, et vajalik on kõikehõlmav rahu, millega lõpetataks kõik nõudmised ja täidetaks mõlema osapoole õigustatud püüdlused, sealhulgas iisraellaste püüdlused tagada julgeolek ja palestiinlaste püüdlused luua oma riik; rõhutab, et konflikti ainus võimalik lahendus on kahe riigi, Iisraeli ja Palestiina kooseksisteerimine; on seepärast seisukohal, et kahe osapoole läbirääkimiste tulemus peab olema Palestiina kui riigi ja rahvusvahelise õiguse subjekti tunnustamine;

6.      palub komisjoni asepresidendil ning liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrgel esindajal edendada koostöös rahvusvahelise üldsuse ja eeskätt ELi liikmesriikidega Palestiina tunnustamist iseseisva riigina Lähis-Ida rahuprotsessis saavutatava lõpliku ja üldise lahendusena;

7.      teeb presidendile ülesandeks edastada käesolev resolutsioon nõukogule, komisjonile, komisjoni asepresidendile ning liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrgele esindajale, liikmesriikide valitsustele ja parlamentidele, ÜRO peasekretärile, Lähis-Ida neliku eriesindajale, Iisraeli Knessetile ja valitsusele ning Palestiina omavalitsuse presidendile ja Palestiina seadusandliku kogu esimehele.