Menettely : 2014/2964(RSP)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari : B8-0277/2014

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

B8-0277/2014

Keskustelut :

Äänestykset :

PV 17/12/2014 - 10.22
CRE 17/12/2014 - 10.22
Äänestysselitykset

Hyväksytyt tekstit :

P8_TA(2014)0103

PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS
PDF 118kWORD 51k
Ks. myös yhteinen päätöslauselmaesitys RC-B8-0277/2014
10.12.2014
PE539.000v01-00
 
B8-0277/2014

komission varapuheenjohtajan / unionin ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkean edustajan julkilausuman johdosta

työjärjestyksen 123 artiklan 2 kohdan mukaisesti


Palestiinan valtion tunnustamisesta (2014/2964(RSP))


Elmar Brok, Jacek Saryusz-Wolski, Cristian Dan Preda, Arnaud Danjean, Francesc Gambús, Michèle Alliot-Marie, Lorenzo Cesa, Gunnar Hökmark, Philippe Juvin, Davor Ivo Stier, Francisco José Millán Mon, Jiří Pospíšil, Michaela Šojdrová, Lars Adaktusson PPE-ryhmän puolesta

Euroopan parlamentin päätöslauselma Palestiinan valtion tunnustamisesta (2014/2964(RSP))  
B8‑0277/2014

Euroopan parlamentti, joka

–       ottaa huomioon aiemmat päätöslauselmansa Lähi-idästä,

–       ottaa huomioon 17. marraskuuta 2014 annetut ulkoasioiden neuvoston päätelmät Lähi-idän rauhanprosessista,

–       ottaa huomioon komission varapuheenjohtajan / unionin ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkean edustajan 18. marraskuuta 2014 antaman julkilausuman Har Nof -synagogaan tehdystä iskusta,

–       ottaa huomioon työjärjestyksen 123 artiklan 2 kohdan,

A.     ottaa huomioon, että EU on toistuvasti vahvistanut tukevansa kahden valtion ratkaisua, jossa Israelin valtio ja itsenäinen, demokraattinen, alueellisesti yhtenäinen ja elinkelpoinen Palestiinan valtio elävät rinnakkain rauhan ja turvallisuuden vallitessa;

B.     ottaa huomioon, että Yhdistyneiden kansakuntien yleiskokous päätti 29. marraskuuta 2012 myöntää Palestiinalle tarkkailijavaltion aseman;

1.      on erittäin huolestunut jännitteiden ja väkivallan lisääntymisestä alueella; tuomitsee kaikki viimeaikaiset terrori-iskut; ilmaisee osanottonsa uhrien perheille; kehottaa kaikkia osapuolia pidättymään kaikista toimista, jotka voisivat pahentaa tilannetta, kuten yllytyksestä, provokaatiosta, liiallisesta voimankäytöstä ja kostosta;

2.      tukee Palestiinan kansallisen yhtenäisyyden hallituksen ja presidentti Abbasin toimia; kannustaa voimakkaasti palestiinalaishallintoa ottamaan vaiheittain vastuulleen hallintotehtävät Gazan alueella, myös turvallisuuden ja siviilihallinnon aloilla, ja olemaan läsnä Gazan rajanylityspaikoilla; kehottaa kaikkia palestiinalaisia ryhmiä ratkaisemaan sisäiset erimielisyytensä;

3.      korostaa myös, että on vältettävä kaikkia toimia, jotka saattavat kyseenalaiseksi osapuolten sitoutumisen neuvotteluteitse saavutettavaan ratkaisuun; painottaa, että kansainvälisen oikeuden mukaan siirtokunnat ovat laittomia;

4.      muistuttaa tukevansa vakaasti kahden valtion ratkaisua, joka perustuu vuoden 1967 rajoihin ja Jerusalemin asemaan molempien valtioiden pääkaupunkina ja joka käsittää turvallisen Israelin valtion ja itsenäisen, demokraattisen, alueellisesti yhtenäisen ja elinkelpoisen Palestiinan valtion, jotka elävät rinnakkain rauhan ja turvallisuuden vallitessa; korostaa jälleen, että Israelin ja Palestiinan välinen konflikti voidaan ratkaista pysyvästi vain rauhanomaisin keinoin ilman väkivaltaa;

5.      korostaa, että on saatava aikaan kattava rauha, joka tekee lopun molempien osapuolten kaikista vaatimuksista ja toteuttaa niiden oikeutetut pyrkimykset, myös Israelin pyrkimyksen varmistaa turvallisuutensa sekä Palestiinan tavoitteen omasta valtiosta; painottaa, että kahden valtion, Israelin ja Palestiinan, rinnakkaiselo on ainoa mahdollinen ratkaisu kiistaan; katsoo näin ollen, että kansainvälisen oikeuden piiriin kuuluvan Palestiinan valtion tunnustaminen on näiden kahden osapuolen välisen neuvotteluprosessin välttämätön lopputulos;

6.      pyytää komission varapuheenjohtajaa / unionin ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkeaa edustajaa edistämään yhdessä kansainvälisen yhteisön ja etenkin EU:n jäsenvaltioiden kanssa Palestiinan tunnustamista itsenäisenä valtiona osana Lähi-idän rauhanprosessin lopullista ja kokonaisvaltaista ratkaisua;

7.      kehottaa puhemiestä välittämään tämän päätöslauselman neuvostolle, komissiolle, komission varapuheenjohtajalle / unionin ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkealle edustajalle, jäsenvaltioiden hallituksille ja parlamenteille, Yhdistyneiden kansakuntien pääsihteerille, Lähi-idän kvartetin erityisedustajalle, Knessetille ja Israelin hallitukselle, palestiinalaishallinnon presidentille ja Palestiinan lakia säätävälle neuvostolle.

 

 

 

Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö