Pasiūlymas dėl rezoliucijos - B8-0277/2014Pasiūlymas dėl rezoliucijos
B8-0277/2014

PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS dėl Palestinos valstybingumo pripažinimo

10.12.2014 - (2014/2964(RSP))

pateiktas siekiant užbaigti diskusijas dėl Komisijos pirmininko pavaduotojos ir Sąjungos vyriausiosios įgaliotinės užsienio reikalams ir saugumo politikai pareiškimo
pagal Darbo tvarkos taisyklių 123 straipsnio 2 dalį

Elmar Brok, Jacek Saryusz-Wolski, Cristian Dan Preda, Arnaud Danjean, Francesc Gambús, Michèle Alliot-Marie, Lorenzo Cesa, Gunnar Hökmark, Philippe Juvin, Davor Ivo Stier, Francisco José Millán Mon, Jiří Pospíšil, Michaela Šojdrová, Lars Adaktusson PPE frakcijos vardu

Taip pat žr. bendrą pasiūlymą dėl rezoliucijos RC-B8-0277/2014

Procedūra : 2014/2964(RSP)
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumento priėmimo eiga :  
B8-0277/2014
Pateikti tekstai :
B8-0277/2014
Debatai :
Priimti tekstai :

B8‑0277/2014

Europos Parlamento rezoliucija dėl Palestinos valstybingumo pripažinimo

(2014/2964(RSP))

Europos Parlamentas,

–       atsižvelgdamas į savo ankstesnes rezoliucijas dėl Artimųjų Rytų,

–       atsižvelgdamas į Užsienio reikalų tarybos 2014 m. lapkričio 17 d. išvadas dėl Artimųjų Rytų taikos proceso,

–       atsižvelgdamas į Komisijos pirmininko pavaduotojos ir Sąjungos vyriausiosios įgaliotinės užsienio reikalams ir saugumo politikai 2014 m. lapkričio 18 d. pareiškimą dėl išpuolio Har Nofo sinagogoje,

–       atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 123 straipsnio 2 dalį,

A.     kadangi ES ne kartą patvirtino savo paramą dviejų valstybių sambūviu grindžiamam sprendimui, pagal kurį taikiai ir saugiai viena šalia kitos egzistuotų Izraelio Valstybė ir nepriklausoma, demokratinė, vientisa ir gyvybinga Palestinos Valstybė;

B.     kadangi 2012 m. lapkričio 29 d. Jungtinių Tautų Generalinė Asamblėja nusprendė Palestinai suteikti neprisijungusios valstybės narės stebėtojos JT statusą;

1.      yra labai susirūpinęs dėl regione didėjančios įtampos ir smurto; smerkia visus neseniai įvykdytus teroristinius išpuolius; reiškia užuojautą aukų šeimoms; ragina visas šalis susilaikyti nuo bet kokių veiksmų – kurstymo, provokacijų, brutalaus jėgos naudojimo ar atsakomųjų veiksmų, – kurie pablogintų padėtį;

2.      palaiko Palestinos nacionalinio konsensuso vyriausybės ir prezidento M. Abbaso pastangas; primygtinai ragina Palestinos Administraciją imtis vis daugiau savo vyriausybės funkcijų Gazos Ruože, be kita ko, saugumo, civilinės administracijos srityse ir vykdant veiklą Gazos sienos perėjimo punktuose; ragina visas palestiniečių grupuotes užbaigti vidinius susiskaidymus;

3.      be to, pabrėžia, kad būtina vengti bet kokių veiksmų, kurie sukeltų abejonių dėl įsipareigojimo siekti derybomis pagrįsto sprendimo; pabrėžia tai, kad gyvenviečių kūrimas yra neteisėtas pagal tarptautinę teisę;

4.      pakartoja, kad tvirtai remia dviejų valstybių sambūvio principu ir 1967 m. sienomis grindžiamą spendimą, pagal kurį Jeruzalė yra abiejų valstybių sostinė ir numatomas saugios Izraelio Valstybės ir nepriklausomos, demokratinės, vientisos ir gyvybingos Palestinos Valstybės taikus ir saugus egzistavimas viena šalia kitos; dar kartą pabrėžia, kad taikios ir nesmurtinės priemonės yra vienintelis būdas siekti Izraelio ir Palestinos konflikto tvaraus sprendimo;

5.      pabrėžia poreikį siekti visuotinės taikos, atsisakant visų reikalavimų ir įgyvendinant abiejų šalių teisėtus siekius, be kita ko, Izraelio saugumo ir palestiniečių valstybingumo siekius; pabrėžia, kad vienintelis galimas konflikto sprendimas yra dviejų valstybių – Izraelio ir Palestinos – egzistavimas viena šalia kitos; todėl mano, kad Palestinos Valstybės, kaip tarptautinės teisės subjekto, pripažinimas yra būtinas abiejų šalių derybų proceso rezultatas;

6.      prašo Komisijos pirmininko pavaduotoją ir Sąjungos vyriausiąją įgaliotinę užsienio reikalams ir saugumo politikai bendradarbiaujant su tarptautine bendruomene ir visų pirma su ES valstybėmis narėmis siekti, kad Palestina būtų pripažinta kaip nepriklausoma valstybė, remiantis galutiniu ir visapusišku taikos proceso Artimuosiuose Rytuose sprendimu;

7.      paveda Pirmininkui perduoti šią rezoliuciją Tarybai, Komisijai, Komisijos pirmininko pavaduotojai ir Sąjungos vyriausiajai įgaliotinei užsienio reikalams ir saugumo politikai, valstybių narių vyriausybėms ir parlamentams, Jautinių Tautų Generaliniam Sekretoriui, Artimųjų Rytų ketverto atstovui, Knesetui ir Izraelio vyriausybei, Palestinos Administracijos prezidentui ir Palestinos įstatymų leidžiamajai tarybai.