Förslag till resolution - B8-0277/2014Förslag till resolution
B8-0277/2014

  FÖRSLAG TILL RESOLUTION om erkännande av Palestina som stat

  10.12.2014 - (2014/2964(RSP))

  till följd av ett uttalande av vice ordföranden för kommissionen/unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik
  i enlighet med artikel 123.2 i arbetsordningen

  Elmar Brok, Jacek Saryusz-Wolski, Cristian Dan Preda, Arnaud Danjean, Francesc Gambús, Michèle Alliot-Marie, Lorenzo Cesa, Gunnar Hökmark, Philippe Juvin, Davor Ivo Stier, Francisco José Millán Mon, Jiří Pospíšil, Michaela Šojdrová, Lars Adaktusson för PPE-gruppen

  Se även det gemensamma resolutionsförslaget RC-B8-0277/2014

  Förfarande : 2014/2964(RSP)
  Dokumentgång i plenum
  Dokumentgång :  
  B8-0277/2014
  Ingivna texter :
  B8-0277/2014
  Debatter :
  Antagna texter :

  B8‑0277/2014

  Europaparlamentets resolution om erkännande av Palestina som stat

  (2014/2964(RSP))

  Europaparlamentet utfärdar denna resolution

  –       med beaktande av sina tidigare resolutioner om Mellanöstern,

  –       med beaktande av rådets (utrikes frågor) slutsatser av den 17 november 2014 om fredsprocessen i Mellanöstern,

  –       med beaktande av uttalandet av den 18 november 2014 från kommissionens vice ordförande/unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik om attacken mot synagogan i Har Nof-området,

  –       med beaktande av artikel 123.2 i arbetsordningen, och av följande skäl:

  A.     EU har upprepade gånger bekräftat sitt stöd för tvåstatslösningen, där staten Israel och en självständig, demokratisk, sammanhängande och livskraftig palestinsk stat lever sida vid sida i fred och säkerhet.

  B.     FN:s generalförsamling beslutade den 29 november 2012 att bevilja Palestina observatörsstatus som icke-medlemsstat i FN.

  1.      Europaparlamentet uttrycker sin djupa oro över de ökade spänningarna och det tilltagande våldet i regionen och fördömer den senaste tidens alla terrorattacker. Parlamentet framför sina kondoleanser till offrens familjer. Parlamentet uppmanar alla parter att avstå från åtgärder som ytterligare kan förvärra situationen genom uppvigling, provokation, övervåld eller repressalier.

  2.      Europaparlamentet stöder de insatser som den palestinska nationella samförståndsregeringen och president Mahmud Abbas gör och uppmanar med kraft den palestinska myndigheten att successivt åta sig sin regeringsfunktion på Gazaremsan, även i fråga om säkerhet, civil förvaltning och genom sin närvaro vid gränsövergångarna i Gaza. Parlamentet uppmanar alla palestinska fraktioner att få ett slut på den interna splittringen.

  3.      Europaparlamentet betonar vidare att alla åtgärder som leder till att uttalade åtaganden om en förhandlad lösning ifrågasätts måste undvikas. Parlamentet understryker även att bosättningar är folkrättsstridiga.

  4.      Europaparlamentet upprepar sitt starka stöd för tvåstatslösningen, baserad på gränserna från 1967 och med Jerusalem som huvudstad för båda staterna. Enligt denna lösning ska en säker israelisk stat och en självständig, demokratisk, sammanhängande och livskraftig palestinsk stat leva sida vid sida i fred och säkerhet. Parlamentet betonar än en gång att en varaktig lösning på konflikten mellan Israel och Palestina endast kan åstadkommas med fredliga medel, där man tar avstånd från våld.

  5.      Europaparlamentet understryker behovet av en heltäckande fred som innebär att inga ytterligare anspråk kan ställas och som uppfyller de legitima strävandena hos båda parter, såväl israelernas strävan efter säkerhet som palestiniernas strävan efter en stat. Parlamentet betonar att den enda möjliga lösningen på konflikten är samexistensen mellan två stater: Israel och Palestina. Parlamentet anser därför att erkännandet av Palestina som stat och folkrättssubjekt måste bli resultatet av förhandlingsprocessen mellan de två parterna.

  6.      Europaparlamentet uppmanar vice ordföranden för kommissionen/unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik att främja erkännandet av Palestina som en suverän stat i samband med en slutlig och övergripande lösning på fredsprocessen i Mellanöstern. Detta bör ske i samarbete med det internationella samfundet, särskilt med EU-medlemsstaterna.

  7.      Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända denna resolution till rådet, kommissionen, vice ordföranden för kommissionen/unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik, medlemsstaternas regeringar och parlament, FN:s generalsekreterare, Mellanösternkvartettens sändebud, Knesset och Israels regering, den palestinska myndighetens president och det palestinska lagstiftande rådet.