Procedūra : 2014/2946(RSP)
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumento priėmimo eiga : B8-0278/2014

Pateikti tekstai :

B8-0278/2014

Debatai :

Balsavimas :

PV 27/11/2014 - 10.5
Balsavimo rezultatų paaiškinimas

Priimti tekstai :

P8_TA(2014)0068

PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS
PDF 133kWORD 63k
Taip pat žr. bendrą pasiūlymą dėl rezoliucijos RC-B8-0278/2014
24.11.2014
PE539.001v01-00
 
B8-0278/2014

pateiktas uždavus klausimą, į kurį atsakoma žodžiu, B8‑0042/2014

pagal Darbo tvarkos taisyklių 128 straipsnio 5 dalį


dėl vėlavimo pradėti įgyvendinti 2014–2020 m. sanglaudos politiką (2014/2946(RSP))


Constanze Krehl, José Blanco López, Vilija Blinkevičiūtė, Victor Boştinaru, Mercedes Bresso, Andrea Cozzolino, Anneliese Dodds, Michela Giuffrida, Pina Picierno, Kerstin Westphal, Demetris Papadakis, Tonino Picula, Iliana Iotova, Viorica Dăncilă, Isabelle Thomas, Derek Vaughan S&D frakcijos vardu

Europos Parlamento rezoliucija dėl vėlavimo pradėti įgyvendinti 2014–2020 m. sanglaudos politiką (2014/2946(RSP))  
B8‑0278/2014

Europos Parlamentas,

–       atsižvelgdamas į 2013 m. gruodžio 17 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) Nr. 1303/2013, kuriuo nustatomos Europos regioninės plėtros fondui, Europos socialiniam fondui, Sanglaudos fondui, Europos žemės ūkio fondui kaimo plėtrai ir Europos jūros reikalų ir žuvininkystės fondui bendros nuostatos ir Europos regioninės plėtros fondui, Europos socialiniam fondui, Sanglaudos fondui ir Europos jūros reikalų ir žuvininkystės fondui taikytinos bendrosios nuostatos ir panaikinamas Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1083/2006,

–       atsižvelgdamas į Tarybos reglamentą (ES, Euratomas) Nr. 1311/2013, kuriuo nustatoma 2014–2020 m. daugiametė finansinė programa,

–       atsižvelgdamas į 2012 m. spalio 25 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES, Euratomas) Nr. 966/2012 dėl Sąjungos bendrajam biudžetui taikomų finansinių taisyklių ir kuriuo panaikinamas Tarybos reglamentas (EB, Euratomas) Nr. 1605/2002,

–       atsižvelgdamas į klausimą Komisijai dėl vėlavimo pradėti įgyvendinti 2014–2020 m. sanglaudos politiką (O-000082/2014 – B8‑0042/2014),

–       atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 128 straipsnio 5 dalį ir 123 straipsnio 2 dalį,

A.     kadangi sanglaudos politika atspindi ES masto investicijų politiką realiosios ekonomikos sąlygomis ir yra puiki Europos ekonomikos augimo varomoji jėga, kuriai iki 2020 m. skirta per 350 mlrd. EUR;

B.     kadangi telkiant paramą remiantis tematiniu pagrindu ištekliai skiriami ribotam skaičiui strateginių tikslų, pasižyminčių augimo skatinimo potencialu, pavyzdžiui, inovacijoms ir moksliniams tyrimams, skaitmeninei darbotvarkei, paramai mažosioms ir vidutinėms įmonėms (MVĮ) ir mažai anglies dioksido į aplinką išskiriančių technologijų ekonomikai, taip pat mokymui, švietimui ir infrastruktūrai;

C.     kadangi partnerystės sutartys ir veiksmų programos yra strateginės priemonės investicijoms valstybėse narėse ir regionuose nukreipti vadovaujantis bendraisiais tikslais, kurių siekiama vykdant darbotvarkėje „Europa 2020“ numatytus pažangaus, tvaraus ir integracinio augimo uždavinius;

D.     kadangi Reglamento (ES) Nr. 1303/2013 14, 16 ir 29 straipsniuose nustatytas partnerystės sutarčių ir veiksmų programų pateikimo ir patvirtinimo tvarkaraštis, pagal kurį partnerystės sutartys turėtų būti patvirtintos 2014 m. rugpjūčio mėn. pabaigoje, o veiksmų programos – ne vėliau kaip 2015 m. sausio mėn. pabaigoje;

E.     kadangi akivaizdu, jog vėluojama programavimo proceso lygmeniu, nes tik labai ribotą skaičių (apie 100) veiksmų programų numatyta patvirtinti iki 2014 m. pabaigos;

F.     kadangi valstybių narių prašymu Komisija parengė neoficialų dokumentą dėl to, ką reikėtų daryti su 2014 m. įsipareigojimais pagal programas, kurios bendrai finansuojamos iš Europos regioninės plėtros fondo (ERPF), Europos socialinio fondo (ESF) ir Sanglaudos fondo ir kurių Komisija nepatvirtins iki 2014 m. gruodžio 31 d.;

G.     kadangi veiksmų programas numatyta patvirtinti taikant du scenarijus ir abu šie scenarijai reiškia vėlavimą pradėti jas įgyvendinti, o būtent numatyta taikyti perkėlimo į kitus metus procedūrą programoms, kurios laikomos parengtomis priimti iki 2014 m. gruodžio 31 d., ir pakartotinio nepanaudotų 2014 m. asignavimų Bendros strateginės programos fondams (BSP fondams) įtraukimo į biudžetą (o tai reiškia, kad reikės daugiametės finansinės programos (DFP) techninio tikslinimo) procedūrą programoms, kurios laikomos neparengtomis priimti iki 2014 m. pabaigos;

H.     kadangi pagal Komisijos pateiktą tvarkaraštį pagal asignavimų perkėlimo į kitus metus procedūrą veiksmų programos galėtų būti patvirtintos laikotarpiu nuo 2015 m. vasario 15 d. iki 2015 m. kovo 31 d., o pagal pakartotinio įtraukimo į biudžetą procedūrą – po 2015 m. gegužės 1 d.;

I.      kadangi ne tik vėluojama įgyvendinti 2014–2020 m. laikotarpio sanglaudos politiką, bet ir vėluojama vykdyti 2007–2013 m. programavimo laikotarpio mokėjimus, o abi šios aplinkybės kenkia sanglaudos politikos patikimumui;

1.      reiškia didelį susirūpinimą dėl didelio vėlavimo įgyvendinti sanglaudos politiką 2014 –2020 m. ir kartu pripažįsta, jog svarbu patvirtinti kokybiškas veiksmų programas programavimo laikotarpio pradžioje, kad būtų išvengta perprogramavimo vėliau;

2.      ragina Komisiją ir valstybes nares elgtis atsakingai siekiant patvirtinti kuo daugiau veiksmų programų jau 2014 m., taip pat kartu užtikrinti, kad kuo daugiau programų būtų parengtos priimti iki 2014 m. gruodžio 31 d., kad būtų galima pasinaudoti asignavimų perkėlimo į kitus metus procedūra laikantis Finansinio reglamento 13 straipsnio 2 dalies a punkto ir šio reglamento taikymo taisyklių 4 straipsnio nuostatų;

3.      ragina Komisiją pasistengti supaprastinti savo vidaus procedūras, jog būtų užtikrinta, kad, siekiant baigti tarnybų tarpusavio konsultacijas iki šių metų pabaigos, būtų atsižvelgiama ir į programas, vėl pateiktas po 2014 m. lapkričio 17 d. termino, ir jos būtų laikomos parengtomis priimti, jei atitinka kokybės reikalavimus;

4.      supranta, kad pakartotinai įtraukiant į 2015 m. biudžetą nepaskirtas 2014 m. biudžeto sumas pagal DFP 19 straipsnį reikės atlikti DFP tikslinimą iki 2015 m. gegužės 1 d. ir kad šis tikslinimas, net jei jis bus tik techninis, turės būti atliktas laikantis daugiamečio biudžeto sudarymo procedūros, t. y. Komisija turės pateikti pasiūlymą patikslinti DFP, Parlamentas – jam pritarti, o Taryba – vieningai priimti; be to, kad būtų galima patvirtinti veiksmų programas, kurias ketinama priimti, reikia patvirtinti ir atitinkamą taisomąjį biudžetą, apimantį atitinkamus asignavimus 2015 m., o tai reiškia, kad, geriausiu atveju, iš tiesų šios programos bus pradėtos įgyvendinti tik 2015 m. viduryje;

5.      atsižvelgdamas į tai, ragina Komisiją pateikti Parlamentui priemones, kurių ji ketina imtis, kad veiklos programos galėtų būti kuo greičiau įgyvendintos, ir numatytą šių priemonių įgyvendinimo tvarkaraštį;

6.      be to, reiškia didelį susirūpinimą mokėjimų pagal sanglaudos politiką 2007–2013 m. veiklos programoms vėlavimu ir susidariusia aklaviete priimant Taisomojo biudžeto Nr. 3/2014 projektą dėl neatliktų mokėjimų ir 2015 m. biudžeto – dėl to padėtis, susijusi su neapmokėtomis sąskaitomis, tampa dar kritiškesnė;

7.      ragina Komisiją paaiškinti šio mokėjimų vėlavimo poveikį naujų veiklos programų įgyvendinimo pradžiai ir pasiūlyti, kaip kuo labiau sumažinti žalą;

8.      paveda Pirmininkui perduoti šią rezoliuciją Tarybai, Komisijai, Regionų komitetui, Ekonomikos ir socialinių reikalų komitetui ir kitoms susijusioms institucijoms.

Teisinė informacija - Privatumo politika