Postup : 2014/2946(RSP)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : B8-0278/2014

Predkladané texty :

B8-0278/2014

Rozpravy :

Hlasovanie :

PV 27/11/2014 - 10.5
Vysvetlenie hlasovaní

Prijaté texty :

P8_TA(2014)0068

NÁVRH UZNESENIA
PDF 133kWORD 61k
Pozri aj spoločný návrh uznesenia RC-B8-0278/2014
24.11.2014
PE539.001v01-00
 
B8-0278/2014

predložený na základe otázky na ústne zodpovedanie B8‑0042/2014

v súlade s článkom 128 ods. 5 rokovacieho poriadku


o oneskorenom začiatku vykonávania politiky súdržnosti na roky 2014 – 2020 (2014/2946(RSP))


Constanze Krehl, José Blanco López, Vilija Blinkevičiūtė, Victor Boştinaru, Mercedes Bresso, Andrea Cozzolino, Anneliese Dodds, Michela Giuffrida, Pina Picierno, Kerstin Westphal, Demetris Papadakis, Tonino Picula, Iliana Iotova, Viorica Dăncilă, Isabelle Thomas, Derek Vaughan v mene Skupiny progresívnej aliancie socialistov a demokratov v Európskom parlamente

Uznesenie Európskeho parlamentu o oneskorenom začiatku vykonávania politiky súdržnosti na roky 2014 – 2020 (2014/2946(RSP))  
B8‑0278/2014

Európsky parlament,

–       so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1303/2013 zo 17. decembra 2013, ktorým sa stanovujú spoločné ustanovenia o Európskom fonde regionálneho rozvoja, Európskom sociálnom fonde, Kohéznom fonde, Európskom poľnohospodárskom fonde pre rozvoj vidieka a Európskom námornom a rybárskom fonde, ktorým sa stanovujú všeobecné ustanovenia o Európskom fonde regionálneho rozvoja, Európskom sociálnom fonde, Kohéznom fonde a Európskom námornom a rybárskom fonde a ktorým sa zrušuje nariadenie Rady (ES) č. 1083/2006,

–       so zreteľom na nariadenie Rady (EÚ, Euratom) č. 1311/2013, ktorým sa ustanovuje viacročný finančný rámec na roky 2014 – 2020,

–       so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ, Euratom) č. 966/2012 z 25. októbra 2012 o rozpočtových pravidlách, ktoré sa vzťahujú na všeobecný rozpočet Únie, a zrušení nariadenia Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002,

–       so zreteľom na otázku na ústne zodpovedanie Komisii o oneskorenom začiatku vykonávania politiky súdržnosti na roky 2014 – 2020 (O-000082/2014 – B8‑0042/2014),

–       so zreteľom na článok 128 ods. 5 a článok 123 ods. 2 rokovacieho poriadku,

A.     keďže politika súdržnosti predstavuje v reálnej ekonomike hlavnú investičnú politiku v rámci celej EÚ a vynikajúcu hnaciu silu rastu v Európe s rozpočtom viac než 350 miliárd EUR do roku 2020;

B.     keďže prostredníctvom tematického zamerania sú zdroje určené pre obmedzený počet strategických cieľov, ktoré majú potenciál na zvyšovanie rastu, ako sú inovácie a výskum, digitálna agenda, podpora pre malé a stredné podniky (MSP) a nízkouhlíkové hospodárstvo, a tiež pre odbornú prípravu, vzdelávanie a infraštruktúru;

C.     keďže dohody o partnerstve (DoP) a operačné programy (OP) sú strategické nástroje na usmerňovanie investícií v členských štátoch a regiónoch v súlade s celkovými cieľmi stratégie Európa 2020 zameranými na inteligentný, udržateľný a inkluzívny rast;

D.     keďže články 14, 16 a 29 nariadenia (EÚ) č. 1303/2013 stanovujú časový plán na predkladanie a prijímanie dohôd o partnerstve a operačných programov, v zmysle ktorých mali byť dohody o partnerstve prijaté najneskôr do konca augusta 2014 a operačné programy najneskôr do konca januára 2015;

E.     keďže na úrovni programového procesu došlo k zjavnému oneskoreniu, keď iba pri veľmi obmedzenom počte operačných programov sa predpokladá ich prijatie do konca roka 2014 (asi 100);

F.     keďže Komisia na žiadosť členských štátov pripravila neoficiálny dokument o postupe v prípade záväzkov na rok 2014 v rámci programov spolufinancovaných z EFRR, ESF a Kohézneho fondu, ktoré Komisia neprijme do 31. decembra 2014;

G.     keďže pre prijatie operačných programov existujú dva scenáre, z ktorých každý predpokladá ďalšie oneskorenie, pokiaľ ide o začatie ich vykonávania: postup prenosu v prípade programov, ktoré sa do 31. decembra 2014 považujú za „pripravené na prijatie“, a opätovné rozpočtovanie nevyužitých prostriedkov pridelených na rok 2014 pre EŠIF – čo si vyžaduje technickú revíziu viacročného finančného rámca (VFR) – v prípade programov, ktoré sa do konca roka 2014 pokladajú za „nepripravené na prijatie“;

H.     keďže podľa časového plánu, ktorý predstavila Komisia, by operačné programy v rámci postupu prenosu mohli byť prijaté medzi 15. februárom a 31. marcom 2015 a v rámci postupu opätovného rozpočtovania po 1. máji 2015;

I.      keďže popri oneskorení vykonávania na roky 2014 – 2020 je politika súdržnosti konfrontovaná aj s oneskorenými platbami za programové obdobie 2007 – 2013, pričom oba faktory oslabujú jej dôveryhodnosť;

1.      vyjadruje veľmi vážne obavy, pokiaľ ide o výrazné oneskorenie vykonávania politiky súdržnosti na roky 2014 – 2020, pričom uznáva dôležitosť prijatia vysokokvalitných operačných programov na začiatku programového obdobia s cieľom vyhnúť sa následnému opätovnému programovaniu;

2.      nalieha na Komisiu a členské štáty, aby sa zachovali zodpovedne a urobili čo najviac v záujme urýchlenia prijatia čo najvyššieho počtu operačných programov už v roku 2014 a tiež zabezpečili, aby čo najviac programov bolo „pripravených na prijatie“ do 31. decembra 2014 s cieľom využiť postup prenosu v súlade s článkom 13 ods. 2 písm. a) nariadenia o rozpočtových pravidlách a článkom 4 jeho pravidiel uplatňovania;

3.      žiada Komisiu, aby využila svoje služby na zefektívnenie svojich vnútorných procesov v záujme zabezpečenia toho, aby sa tiež zohľadnili operačné programy opätovne predložené po lehote stanovenej na 17. november 2014 s cieľom do konca roka uzatvoriť konzultácie medzi útvarmi a aby sa tieto programy považovali za pripravené na prijatie, ak spĺňajú požiadavky na kvalitu,

4.      uvedomuje si, že opätovné rozpočtovanie neviazaných prostriedkov z roku 2014 v roku 2015 podľa článku 19 VFR znamená revíziu VFR do 1. mája 2015, ktorá – i keď by mala mať technický charakter – musí byť v súlade s viacročným rozpočtovým postupom: návrh na revíziu VRF predkladá Komisia, Parlament udeľuje súhlas a Rada ho jednomyseľne prijíma; navyše zdôrazňuje, že aby sa prijali operačné programy, musí sa tiež schváliť zodpovedajúci návrh opravného rozpočtu pokrývajúci príslušné viazané rozpočtové prostriedky na rok 2015, čo v najlepšom prípade znamená oneskorenie účinného začatia vykonávania týchto programov do polovice roka 2015;

5.      vzhľadom na uvedené skutočnosti vyzýva Komisiu, aby Parlamentu predstavila opatrenia, ktoré plánuje prijať v záujme uľahčenia čo najskoršieho vykonávania operačných programov, a tiež stanovený časový plán;

6.      navyše vyjadruje vážne znepokojenie, pokiaľ ide o oneskorené platby v rámci politiky súdržnosti pre operačné programy na obdobie 2007 – 2013, ako aj nad súčasným zablokovaním prijatia návrhu opravného rozpočtu č. 3/2014 týkajúceho sa neuhradených platieb a rozpočtu na rok 2015, v dôsledku čoho je situácia v súvislosti s nezaplatenými účtami ešte kritickejšia;

7.      vyzýva Komisiu, aby objasnila vplyv tohto oneskorenia platieb na začiatok vykonávania nových operačných programov a aby predložila riešenia na obmedzenie škôd v čo najväčšej miere;

8.      poveruje svojho predsedu, aby postúpil toto uznesenie Rade, Komisii, Výboru regiónov, Európskemu hospodárskemu a sociálnemu výboru a ďalším príslušným inštitúciám.

 

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia