Návrh usnesení - B8-0279/2014Návrh usnesení
B8-0279/2014

PŘEDBĚŽNÝ NÁVRH USNESENÍ o odkládaném zahájení provádění politiky soudržnosti na období 2014–2020

24.11.2014 - (2014/2946(RSP))

předložený na základě otázky k ústnímu zodpovězení B8‑0042/2014
v souladu s čl. 128 odst. 5 jednacího řádu

Rosa D'Amato, Rolandas Paksas za skupinu EFDD

Viz také společný návrh usnesení RC-B8-0278/2014

Postup : 2014/2946(RSP)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu :  
B8-0279/2014
Předložené texty :
B8-0279/2014
Rozpravy :
Přijaté texty :

B8‑0279/2014

Usnesení Evropského parlamentu o odkládaném zahájení provádění politiky soudržnosti na období 2014–2020

(2014/2946(RSP))

Evropský parlament,

–       s ohledem na články 174, 175 a 176 Smlouvy o fungování Evropské unie,

–       s ohledem na nařízení Rady (EU, Euratom) č. 1311/2013, kterým se stanoví víceletý finanční rámec na období 2014–2020,

–       s ohledem na body 2 a 3 závěrů zasedání Evropské rady dne 7. a 8. února 2013,

–       s ohledem na článek 26 nařízení (EU) č. 1303/2013,

–       s ohledem na článek 19 víceletého finančního rámce,

–       s ohledem na sdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů – Šestá zpráva Komise o hospodářské, sociální a územní soudržnosti: investice pro zaměstnanost a růst,

–       s ohledem na otázku položenou Komisi ohledně zpoždění začátku provádění politiky soudržnosti na období 2014–2020 (O-000082/2014),

–       s ohledem na čl. 128 odst. 5 a čl. 123 odst. 2 jednacího řádu,

A.     vzhledem k tomu, že krize dramaticky postihla veřejné investice, které se mezi lety 2008 a 2013 reálně snížily o 20 % a v nejvíce zasažených státech o 60 %, čímž se zvýšila role politiky soudržnosti při podněcování růstu a vytváření pracovních míst a snižování rozdílů v rozvinutosti jednotlivých regionů;

B.     vzhledem k tomu, že podle nejnovějších informací, které jsou k dispozici, bylo zatím přijato pouze pár operačních programů a do konce roku jich bude přijato pouze 100, i přesto, že politika soudržnosti měla začít fungovat v roce 2014;

C.     vzhledem k tomu, že společný strategický rámec, jedním z jehož hlavních prvků je cíl zvýšit výkonnost fondů a přinést viditelnější výsledky, byl vypracován s cílem zvýšit koherenci mezi politickými závazky v rámci strategie Evropa 2020 a investicemi v terénu;

D.     vzhledem k tomu, že Rada pro všeobecné záležitosti v závěrech ze svého zasedání ve dnech 18. a 19. listopadu 2014 připomíná důležitost odpovídajících regulačních, institucionálních a strategických rámců pro zajištění efektivnosti investic podporovaných z fondů ESI a zdůrazňuje, že přijaté programy jsou koncipovány a mají být prováděny v souladu se zásadami subsidiarity, sdíleného řízení a partnerství a podle specifické intervenční logiky;

E.     vzhledem k tomu, že u programů, které nebudou připraveny k přijetí do 31. prosince 2014, lze zachovat prostředky na závazky z roku 2014 pouze opětovným zapsáním nevyužitých částek z roku 2014 do rozpočtu v souladu s článkem 19 nařízení o víceletém finančním rámci (VFR);

F.     vzhledem k tomu, že výše uvedený krok předpokládá revizi VFR na základě návrhu Komise, na němž se musí dohodnout Rada a musí s ním vyslovit souhlas Parlament, a že bezprostředním důsledkem toho budou značná zpoždění při zahájení provádění konkrétních projektů;

G.     vzhledem k tomu, že dne 19. listopadu 2014 prohlásila Corina Creţu, komisařka pro regionální politiku, že očekává, že „politika soudržnosti výrazně přispěje k balíčku investic ve výši 300 miliard, který ohlásil předseda Juncker“, při svém slyšení v říjnu však nevysvětlila, jak má v úmyslu řešit obrovské zpoždění plateb v oblasti politiky soudržnosti;

H.     vzhledem k tomu, že dne 20. listopadu 2014 prohlásil předseda Výboru regionů Michel Lebrun, že „současná zpoždění ohrožují schopnost regionálních a místních orgánů plánovat a čerpat evropské strukturální investiční fondy na období 2014–2020“ a že „tato situace vyžaduje plnou stabilní spolupráci mezi Evropskou komisí, vládami členských států, regiony a městy, jinak by naše investice mohly přijít příliš pozdě“;

I.      vzhledem k tomu, že pokud jde o politiku soudržnosti, nezaplacené faktury za období 2011–2012 činily 11 miliard EUR, za období 2012–2013 činily 16 miliard EUR a za období 2013–2014 dokonce 23,4 miliardy EUR;

1.      vyjadřuje hluboké znepokojení nad tím, že situace po institucionální a finanční stránce uvízla na mrtvém bodě, neboť soudí, že zpoždění při provádění politiky soudržnosti přinese v konečném důsledku jen další zátěž pro evropské občany, kteří jsou již beztak dramaticky postiženi krizí;

2.      vítá postoj Rady pro všeobecné záležitosti ze dne 20. listopadu 2014, která vyzvala Komisi a členské státy, aby urychlily přijímání dohod o partnerství a operačních programů;

3.      se znepokojením konstatuje, že „nutnost využít veškeré možnosti, jak zajistit, aby byly v rozpočtu EU nadále k dispozici finanční zdroje “ vyvolává problém nejasnosti disponibility částky 350 miliard EUR na udržitelný a inkluzivní růst v rámci regionální politiky;

4.      naléhavě vyzývá Komisi, aby objasnila svůj současný postoj, pokud jde o to, jak se bude postupovat ve věci závazků týkajících se operačních programů spolufinancovaných z Evropského fondu pro regionální rozvoj, z Evropského zemědělského fondu pro rozvoj venkova, z Evropského námořního a rybářského fondu a z Fondu soudržnosti, které nebudou do konce roku 2014 přijaty;

5.      poukazuje na to, že otázka opětovného zapsání nevyužitých částek z roku 2014 do rozpočtu na rok 2015 formou revize VFR dosud nebyla Parlamentu předložena;

6.      se znepokojením konstatuje, že údajný příspěvek politiky soudržnosti k balíčku investic ve výši 300 miliard EUR, který ohlásil předseda Juncker, by mohl připravovat půdu pro přerozdělení zdrojů, které již byly přiděleny na udržitelný a inkluzivní růst v rámci regionální politiky;

7.      zdůrazňuje, že nutnost urychlit schvalování programů s cílem zajistit, aby začalo provádění přijatých operačních programů, by se neměla nijak podepisovat na jejich kvalitě;

8.      naléhavě vyzývá Komisi, aby objasnila, jak situace ve věci nezaplacených faktur z programového období 2007–2013 ovlivňuje přijímání operačních programů a zahájení nového prováděcího období;

9.      pověřuje svého předsedu, aby předal toto usnesení Komisi, Radě, Výboru regionů, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a dalším relevantním orgánům a institucím.