Procedure : 2014/2946(RSP)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb : B8-0279/2014

Indgivne tekster :

B8-0279/2014

Forhandlinger :

Afstemninger :

PV 27/11/2014 - 10.5
Stemmeforklaringer

Vedtagne tekster :

P8_TA(2014)0068

UDKAST TIL FORSLAG TIL BESLUTNING
PDF 120kWORD 50k
Se også det fælles beslutningsforslag RC-B8-0278/2014
24.11.2014
PE539.002v01-00
 
B8-0279/2014

på baggrund af forespørgsel til mundtlig besvarelse B8–0042/2014

jf. forretningsordenens artikel 128, stk. 5


om forsinkelser i opstarten af samhørighedspolitikken 2014-2020 (2014/2946(RSP))


Rosa D’Amato, Rolandas Paksas for EFDD-Gruppen

Europa-Parlamentets beslutning om forsinkelser i opstarten af samhørighedspolitikken 2014-2020 (2014/2946(RSP))  
B8‑0279/2014

Europa-Parlamentet,

–       der henviser til artikel 174, 175 og 176 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

–       der henviser til Rådets forordning (EU, Euratom) nr. 1311/2013 om fastlæggelse af den flerårige finansielle ramme for årene 2014-2020,

–       der henviser til punkt 2 og 3 i konklusionerne fra Det Europæiske Råds møde den 7. og 8. februar 2013,

–       der henviser til artikel 26 i forordning (EU) nr. 1303/2013,

–       der henviser til artikel 19 i den flerårige finansielle ramme,

–       der henviser til Kommissionens meddelelse til Europa-Parlamentet, Rådet, Det Økonomiske og Sociale Udvalg og Regionsudvalget – sjette rapport om økonomisk, social og territorial samhørighed: investering i job og vækst,

–       der henviser til forespørgsel til Kommissionen om forsinkelser i opstarten af samhørighedspolitikken 2014-2020 (O-000082/2014),

–       der henviser til forretningsordenens artikel 128, stk. 5, og artikel 123, stk. 2,

A.     der henviser til, at krisen dramatisk har påvirket de offentlige investeringer, idet den har reduceret den med 20 % i faste priser mellem 2008 og 2013 og med 60 % i de hårdest ramte medlemsstater og dermed styrket den rolle, som samhørighedspolitikken har i at fremme vækst og beskæftigelse og mindske forskellene mellem udviklingsniveauet i forskellige regioner;

B.     der henviser til, at ifølge de seneste tilgængelige oplysninger er kun nogle få operationelle programmer blevet vedtaget, og kun 100 vil blive vedtaget inden udgangen af dette år, til trods for at samhørighedspolitikken skulle være begyndt i 2014;

C.     der henviser til, at den fælles strategiske ramme (FSR), der blandt sine vigtigste elementer har målet om at øge fondenes effektivitet med mere synlige resultater, er blevet udarbejdet med det formål at øge sammenhængen mellem de politiske tilsagn i forbindelse med Europa 2020 og investeringer på stedet;

D.     der henviser til, at Rådet for Almindelige Anliggender den 18. og 19. november 2014 i sine konklusioner minder om betydningen af hensigtsmæssige lovgivningsmæssige, institutionelle og strategiske rammer for at sikre effektiviteten af investeringer, der støttes af ESI-fonde, og understreger, at de vedtagne programmer er udformet og vil blive gennemført i overensstemmelse med nærhedsprincippet, delt forvaltning og partnerskabsprincipperne og understøttes af en specifik interventionslogik;

E.     der henviser til, at for så vidt angår programmer, som ikke er klar til vedtagelse inden den 31. december 2014, kan forpligtelserne i 2014 kun bevares ved ombudgettering af de midler, som der ikke er disponeret over fra 2014, i overensstemmelse med artikel 19 i forordningen om den flerårige finansielle ramme (FFR);

F.     der henviser til, at ovenstående indebærer en revision af den flerårige finansielle ramme på grundlag af et forslag fra Kommissionen, med Rådets tilslutning og Parlamentets samtykke, og at der som en direkte følge heraf vil være betydelige forsinkelser i den konkrete opstart af gennemførelsen af projekter;

G.     der henviser til, at Corina Creţu, kommissær for regionalpolitik, den 19. november 2014 sagde, at hun forventede, at "samhørighedspolitikken vil yde et væsentligt bidrag til formand Jean-Claude Junckers investeringspakke på 300 milliarder", om end hun under sin høring i oktober ikke var i stand til at forklare, hvordan hun ville tackle den enorme forsinkelse i betalingerne inden for samhørighedspolitikken;

H.     der henviser til, at formanden for Regionsudvalget, Michel Lebrun, den 20. november 2014 sagde, at "de nuværende forsinkelser er en udfordring for de regionale og lokale myndigheders kapacitet til at planlægge og gennemføre de europæiske struktur- og investeringsfonde for perioden 2014-2020", og at "denne situation kræver et fuldstændigt og stabilt samarbejde mellem Europa-Kommissionen og nationale regeringer, regioner og byer, da vores investeringer ellers vil komme for sent";

I.      der henviser til, at de ubetalte regninger vedrørende samhørighedspolitikken for 2011-2012 var på 11 mia. EUR, for 2012-2013 på 16 mia. EUR og for 2013-2014 hele 23,4 mia. EUR;

1.      udtrykker sin dybeste bekymring over dette institutionelle og finansielle dødvande, i betragtning af at forsinkelserne i gennemførelsen af samhørighedspolitikken i sidste ende vil lægge en yderligere byrde på de europæiske borgere, som allerede er hårdt ramt af krisen;

2.      glæder sig over Rådet for Almindelige Anliggenders holdning af 20. november 2014, hvori Kommissionen og medlemsstaterne opfordres til at fremskynde vedtagelsen af partnerskabsaftaler og operationelle programmer;

3.      konstaterer med bekymring, at det erklærede "behov for at udforske alle muligheder for at bevare adgangen til EU-budgettets finansielle ressourcer" rejser spørgsmålet om klarhed, for så vidt angår adgangen til de 350 mia. EUR til bæredygtig og inklusiv vækst under regionalpolitikken;

4.      opfordrer Kommissionen til at præcisere sin nuværende holdning til behandlingen af forpligtelserne til operationelle programmer, der medfinansieres af Den Europæiske Fond for Regionaludvikling, Den Europæiske Socialfond, Den Europæiske Landbrugsfond for Udvikling af Landdistrikterne, Den Europæiske Hav- og Fiskerifond samt Samhørighedsfonden, som ikke vedtages inden udgangen af 2014;

5.      påpeger, at Parlamentet først nu har fået kendskab til spørgsmålet om ombudgettering i 2015 af de midler fra 2014, som der ikke er disponeret over, gennem en revision af FFR;

6.      konstaterer med bekymring, at samhørighedspolitikkens påståede bidrag til den investeringspakke på 300 mia. EUR, som formand Jean-Claude Juncker har bebudet, kunne bane vejen for en omfordeling af de midler, der allerede er afsat til bæredygtig og inklusiv vækst under regionalpolitikken;

7.      understreger, at nødvendigheden af at fremskynde programmeringen for at sikre, at de vedtagne operationelle programmer gennemføres, ikke burde forringe deres kvalitet;

8.      opfordrer Kommissionen til at klarlægge, hvordan situationen med hensyn til ubetalte regninger fra programmeringsperioden 2007-2013 påvirker vedtagelsen af operationelle programmer og påbegyndelsen af den nye gennemførelsesperiode;

9.      pålægger sin formand at sende denne beslutning til Rådet, Kommissionen, Regionsudvalget, Det Europæiske Sociale og Økonomiske Udvalg samt de øvrige relevante institutioner.

Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik