Menettely : 2014/2946(RSP)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari : B8-0279/2014

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

B8-0279/2014

Keskustelut :

Äänestykset :

PV 27/11/2014 - 10.5
Äänestysselitykset

Hyväksytyt tekstit :

P8_TA(2014)0068

PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS
PDF 116kWORD 55k
Ks. myös yhteinen päätöslauselmaesitys RC-B8-0278/2014
24.11.2014
PE539.002v01-00
 
B8-0279/2014

suullisesti vastattavan kysymyksen B8‑0042/2014 johdosta

työjärjestyksen 128 artiklan 5 kohdan mukaisesti


viipeistä vuosien 2014–2020 koheesiopolitiikan käynnistämisessä (2014/2946(RSP))


Rosa D’Amato, Rolandas Paksas EFDD-ryhmän puolesta

Euroopan parlamentin päätöslauselma viipeistä vuosien 2014–2020 koheesiopolitiikan käynnistämisessä (2014/2946(RSP))  
B8‑0279/2014

Euroopan parlamentti, joka

–       ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen (SEUT) 174, 175 ja 176 artiklan,

–       ottaa huomioon vuosia 2014–2020 koskevan monivuotisen rahoituskehyksen vahvistamisesta annetun neuvoston asetuksen (EU, Euratom) N:o 1311/2013,

–       ottaa huomioon Brysselissä 7.–8. helmikuuta 2013 kokoontuneen Eurooppa-neuvoston päätelmien 2 ja 3 kohdan,

–       ottaa huomioon asetuksen (EU) N:o 1303/2013 26 artiklan,

–       ottaa huomioon monivuotista rahoituskehystä koskevan asetuksen 19 artiklan,

–       ottaa huomioon komission tiedonannon Euroopan parlamentille, neuvostolle, Euroopan talous- ja sosiaalikomitealle ja alueiden komitealle aiheesta ”Taloudellista, sosiaalista ja alueellista yhteenkuuluvuutta käsittelevän kuudennen kertomuksen päätelmät: investoiminen työpaikkoihin ja kasvuun”,

–       ottaa huomioon komissiolle esitetyn kysymyksen viipeistä vuosien 2014–2020 koheesiopolitiikan käynnistämisessä (O-000082/2014),

–       ottaa huomioon työjärjestyksen 128 artiklan 5 kohdan ja 123 artiklan 2 kohdan,

A.     toteaa, että kriisi on vaikuttanut rajusti julkisiin investointeihin, joiden reaaliarvo on supistunut 20 prosentilla vuosina 2008–2013, ja toteaa, että kriisin pahiten koettelemissa jäsenvaltioissa supistuminen on ollut jopa 60 prosenttia; katsoo tämän korostavan koheesiopolitiikan roolia kasvun ja työpaikkojen edistämisessä sekä eri alueiden kehitystasoerojen kaventamisessa;

B.     toteaa uusimpien saatavilla olevien tietojen perusteella, että toimenpideohjelmista on hyväksytty vain muutamia ja että kuluvan vuoden loppuun mennessä niistä on hyväksytty vain sata, vaikka koheesiopolitiikka oli tarkoitus käynnistää vuonna 2014;

C.     toteaa, että yhteisen strategiakehyksen yhtenä päätavoitteena oli parantaa rahaston tuloksellisuutta ja saada aikaan näkyvämpiä tuloksia; toteaa, että kyseisen kehyksen laatimisella pyrittiin lisäämään Eurooppa 2020 ‑strategian yhteydessä tehtyjen poliittisten sitoumusten ja paikalla tehtyjen investointien välistä yhdenmukaisuutta;

D.     toteaa, että 18.–19. marraskuuta 2014 kokoontunut yleisten asioiden neuvosto muistuttaa päätelmissään asianmukaisten sääntely-, institutionaalisten ja strategisten puitteiden merkityksestä ERI-rahastoista tuettujen investointien vaikuttavuuden varmistamisessa; toteaa neuvoston korostavan, että hyväksytyt ohjelmat suunnitellaan ja toteutetaan toissijaisuus- ja jaetun hallinnoinnin ja kumppanuuden periaatteiden mukaisesti ja että niitä tuetaan erityisellä toimintalogiikalla;

E.     toteaa, että sellaisten ohjelmien maksusitoumukset, jotka eivät ole valmiita hyväksyttäviksi 31. joulukuuta 2014 mennessä, voidaan säilyttää vain budjetoimalla vuoden 2014 kohdentamattomat summat uudelleen monivuotista rahoituskehystä koskevan asetuksen 19 artiklan mukaisesti;

F.     toteaa edellä mainitun tarkoittavan, että monivuotista rahoituskehystä on muutettava sellaisen komission ehdotuksen perusteella, josta neuvosto on samaa mieltä ja jonka parlamentti hyväksyy; toteaa tämän välittömänä seurauksena olevan, että hankkeiden toteuttamisen konkreettisessa käynnistämisessä ilmenee huomattavia viipeitä;

G.     toteaa, että aluepolitiikasta vastaava komission jäsen Corina Creţu ilmoitti 19. marraskuuta 2014 odottavansa, että koheesiopolitiikalla edistetään merkittävästi komission puheenjohtajan Junckerin ilmoittaman 300 miljardin euron investointipaketin toteuttamista, vaikka komission jäsen ei ollut kyennyt selittämään lokakuussa järjestetyssä kuulemistilaisuudessaan, miten hän aikoo ratkaista koheesiopolitiikan alan maksuissa ilmenevät valtaisat viipeet;

H.     ottaa huomioon, että alueiden komitean puheenjohtaja Michel Lebrun totesi 20. marraskuuta 2014, että nykyiset viipeet aiheuttavat ongelmia alue- ja paikallisviranomaisten valmiuksille suunnitella ja käyttää ERI-rahastoja vuosina 2014–2020 ja että tilanne edellyttää tiivistä ja täysipainoista yhteistyötä komission, kansallisten hallitusten, alueiden ja kaupunkien välillä, sillä muutoin investoinnit saatetaan tehdä paikalla liian myöhään;

I.      toteaa, että koheesiopolitiikan alalla oli vuosina 2011–2012 maksamattomia laskuja 11 miljardin euron edestä, vuosina 2012–2013 16 miljardin euron edestä ja vuosina 2013–2014 jopa 23,4 miljardin euron edestä;

1.      on erittäin huolissaan tästä institutionaalisesta ja taloudellisesta pattitilanteesta, kun otetaan huomioon, että koheesiopolitiikan harjoittamisessa ilmenevät viipeet rasittavat lopulta entistä enemmän Euroopan kansalaisia, joita kriisi on jo muutoinkin koetellut rajusti;

2.      pitää myönteisenä, että yleisten asioiden neuvosto kehotti 20. marraskuuta 2014 komissiota ja jäsenvaltioita nopeuttamaan kumppanuussopimusten ja toimenpideohjelmien hyväksymistä;

3.      pitää huolestuttavana, että ilmoitettu tarve kartoittaa kaikki mahdollisuudet EU:n talousarviovarojen saatavilla olemisen varmistamiseksi aiheuttaa epävarmuutta siitä, onko aluepolitiikassa käytettävissä 350 miljardia euroa kestävää ja osallistavaa kasvua varten;

4.      kehottaa komissiota täsmentämään nykyistä kantaansa sellaisten toimenpideohjelmien maksusitoumusten käsittelyyn, joita ei hyväksytä ennen vuoden 2014 loppua ja jotka rahoitetaan osittain Euroopan aluekehitysrahastosta, Euroopan sosiaalirahastosta, Euroopan maaseudun kehittämisen maatalousrahastosta, Euroopan meri- ja kalatalousrahastosta sekä koheesiorahastosta;

5.      korostaa, että parlamentille ei ole tätä ennen kerrottu vuoden 2014 kohdentamattomien määrien uudelleenbudjetoinnista vuonna 2015 monivuotista rahoituskehystä tarkistamalla;

6.      pitää huolestuttavana, että väitetty koheesiopolitiikan osuus puheenjohtaja Junckerin ilmoittamasta 300 miljardin euron investointipaketista saattaa johtaa siihen, että kestävään ja osallistavaan kasvuun jo osoitetut aluepolitiikan varat kohdennetaan uudelleen;

7.      tähdentää, että ohjelmasuunnittelua on nopeutettava, jotta voidaan varmistaa, että hyväksytyt toimenpideohjelmat voidaan toteuttaa tinkimättä millään tavoin niiden laadusta;

8.      kehottaa komissiota täsmentämään, miten ohjelmakauden 2007–2013 maksamattomat laskut vaikuttavat toimenpideohjelmien hyväksymiseen ja uuden täytäntöönpanokauden aloittamiseen;

9.      kehottaa puhemiestä välittämään tämän päätöslauselman komissiolle, neuvostolle, alueiden komitealle, talous- ja sosiaalikomitealle sekä muille asiaan liittyville toimielimille.

 

Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö