Postupak : 2014/2946(RSP)
Faze dokumenta na plenarnoj sjednici
Odabrani dokument : B8-0279/2014

Podneseni tekstovi :

B8-0279/2014

Rasprave :

Glasovanja :

PV 27/11/2014 - 10.5
Objašnjenja glasovanja

Doneseni tekstovi :

P8_TA(2014)0068

PRIJEDLOG REZOLUCIJE
PDF 123kWORD 61k
Također vKEYi zajednički prijedlog rezolucije RC-B8-0278/2014
24.11.2014
PE539.002v01-00
 
B8-0279/2014

podnesen nakon pitanja za usmeni odgovor B8‑0042/2014

u skladu s člankom 128. stavkom 5. Poslovnika


o kašnjenju početka provedbe kohezijske politike za razdoblje 2014. – 2020. (2014/2946(RSP))


Rosa D'Amato, Rolandas Paksas u ime Kluba zastupnika EFDD-a

Rezolucija Europskog parlamenta o kašnjenju početka provedbe kohezijske politike za razdoblje 2014. – 2020. (2014/2946(RSP))  
B8‑0279/2014

Europski parlament,

–       uzimajući u obzir članke 174., 175. i 176. Ugovora o funkcioniranju Europske unije,

–       uzimajući u obzir Uredbu Vijeća (EU, Euratom) br. 1311/2013 kojom se uspostavlja višegodišnji financijski okvir za razdoblje 2014. ‒ 2020.,

–       uzimajući u obzir točke 2. i 3. Zaključaka Europskog vijeća od 7. i 8. veljače 2013. godine,

–       uzimajući u obzir članak 26. Uredbe (EU) br. 1303/2013,

–       uzimajući u obzir članak 19. Višegodišnjeg financijskog okvira,

–       uzimajući u obzir Komunikaciju Komisije Europskom parlamentu, Vijeću, Europskom gospodarskom i socijalnom odboru i Odboru regija – Šesto izvješće o gospodarskoj, socijalnoj i teritorijalnoj koheziji: ulaganje u radna mjesta i rast,

–       uzimajući u obzir pitanje Komisiji o kašnjenju početka provedbe kohezijske politike za razdoblje 2014. – 2020. (O-000082/2014),

–       uzimajući u obzir članak 128. stavak 5. i članak 123. stavak 2. Poslovnika,

A.     budući da je kriza znatno utjecala na javna ulaganja te su u razdoblju od 2008. do 2013. ona realno smanjena za 20 %, a u najpogođenijim državama članicama za 60 %, čime je ojačana uloga kohezijske politike u poticanju rasta i stvaranju radnih mjesta te u smanjenju razlika u razini razvoja regija;

B.     budući da je prema najnovijim dostupnim informacijama usvojeno samo nekoliko operativnih programa te će ih do kraja godine biti usvojeno samo 100, unatoč činjenici da je provedba kohezijske politike trebala početi 2014. godine;

C.     budući da je Zajednički strateški okvir, u kojem je jedan od glavnih elemenata cilj povećanja djelotvornosti fondova uz vidljivije rezultate, izrađen radi povećanja usklađenosti političkih obveza utvrđenih u kontekstu strategije Europa 2020. i ulaganja na terenu;

D.     budući da je Vijeće za opće poslove u svojim zaključcima od 18. i 19. studenog 2014. podsjetilo na važnost odgovarajućeg regulatornog, institucionalnog i strateškog okvira za osiguranje učinkovitosti ulaganja uz potporu europskih strukturnih i investicijskih fondova te naglasilo da su usvojeni programi izrađeni i da će se provesti u skladu s načelima supsidijarnosti, zajedničkog upravljanja i partnerstva te da se temelje na specifičnoj logici intervencije;

E.     budući da se za programe koji do 31. prosinca 2014. nisu spremni za usvajanje odobrena sredstva za preuzimanje obveza iz 2014. mogu zadržati samo preraspodjelom neiskorištenih sredstava iz 2014., u skladu s člankom 19. Uredbe o Višegodišnjem financijskom okviru (VFO);

F.     budući da to podrazumijeva reviziju Višegodišnjeg financijskog okvira na temelju prijedloga Komisije, uz suglasnost Vijeća i Parlamenta, te će dovesti do znatnog kašnjenja u stvarnom početku provedbe projekata;

G.     budući da je 19. studenog 2014. Corina Creţu, povjerenica za regionalnu politiku, izjavila da očekuje da kohezijska politika znatno doprinese paketu mjera za ulaganje u iznosu od 300 milijardi EUR koji je najavio predsjednik Juncker te da tijekom svog saslušanja u listopadu nije znala objasniti kako namjerava riješiti veliko kašnjenje u plaćanju u području kohezijske politike;

H.     budući da je 20. studenog 2014. predsjednik Odbora regija Michel Lebrun izjavio da zbog sadašnjih kašnjenja planiranje i provedba europskih strukturnih i investicijskih fondova za razdoblje od 2014. – 2020. predstavljaju izazov za kapacitete regionalnih i lokalnih tijela vlasti te da ta situacija zahtijeva potpunu i stabilnu suradnju Europske komisije, nacionalnih vlada, regija i gradova jer bi u suprotnom naša ulaganja mogla doći prekasno;

I.      budući da su neplaćeni računi u okviru kohezijske politike za razdoblje 2011. – 2012. iznosili 11 milijardi EUR, za razdoblje 2012. ‒ 2013. 16 milijardi EUR, a za razdoblje 2013. – 2014. čak 23,4 milijarde EUR;

1.      izražava najdublju zabrinutost zbog tog institucionalnog i financijskog zastoja te smatra da će kašnjenja u provedbi kohezijske politike naposljetku predstavljati dodatno opterećenje za europske građane koje je već snažno pogodila kriza;

2.      pozdravlja stajalište Vijeća za opće poslove od 20. studenog 2014. u kojem se pozivaju Komisija i države članice da ubrzaju usvajanje sporazuma o partnerstvu i operativnih programa;

3.      sa zabrinutošću primjećuje da se pri navedenoj „potrebi da se istraže sve mogućnosti kako bi financijska sredstva u proračunu EU-a i dalje bila dostupnaˮ postavlja pitanje jasnoće u pogledu dostupnosti 350 milijardi EUR za održiv i uključiv rast u okviru regionalne politike;

4.      poziva Komisiju da pojasni svoje trenutačno stajalište o postupanju s obvezama za operativne programe koji se sufinanciraju iz Europskog fonda za regionalni razvoj, Europskog socijalnog fonda, Europskog poljoprivrednog fonda za ruralni razvoj, Europskog fonda za pomorstvo i ribarstvo te Kohezijskog fonda, a koji se neće usvojiti do kraja 2014. godine;

5.      ističe da Parlament dosad nije bio obaviješten o pitanju preraspodjele neiskorištenih sredstava iz 2014. u 2015. godinu revizijom VFO-a;

6.      sa zabrinutošću primjećuje da bi se navodnim doprinosom iz kohezijske politike paketu mjera za ulaganja u iznosu od 300 milijardi EUR koji je najavio predsjednik Juncker mogao utrti put preraspodjeli sredstava koja su već dodijeljena za održiv i uključiv rast u okviru regionalne politike;

7.      naglašava da se zbog potrebnog ubrzanja postupka izrade programa kako bi se osiguralo da se usvojeni operativni programi provode ne bi smjela dovesti u pitanje njihova kvaliteta;

8.      poziva Komisiju da pojasni kako nepodmireni računi iz programskog razdoblja 2007. – 2013. utječu na usvajanje operativnih programa i na početak novog provedbenog razdoblja;

9.      nalaže svojem predsjedniku da ovu Rezoluciju proslijedi Komisiji, Vijeću, Odboru regija, Europskom gospodarskom i socijalnom odboru te drugim mjerodavnim institucijama.

Pravna obavijest - Politika zaštite privatnosti