Procedūra : 2014/2946(RSP)
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumento priėmimo eiga : B8-0279/2014

Pateikti tekstai :

B8-0279/2014

Debatai :

Balsavimas :

PV 27/11/2014 - 10.5
Balsavimo rezultatų paaiškinimas

Priimti tekstai :

P8_TA(2014)0068

PASIŪLYMO DĖL REZOLIUCIJOS PROJEKTAS
PDF 128kWORD 61k
Taip pat žr. bendrą pasiūlymą dėl rezoliucijos RC-B8-0278/2014
24.11.2014
PE539.002v01-00
 
B8-0279/2014

pateiktas uždavus klausimą, į kurį atsakoma žodžiu, B8‑0042/2014

pagal Darbo tvarkos taisyklių 128 straipsnio 5 dalį


dėl vėlavimo pradėti įgyvendinti 2014–2020 m. sanglaudos politiką (2014/2946(RSP))


Rosa D’Amato, Rolandas Paksas EFDD frakcijos vardu

Europos Parlamento rezoliucija dėl vėlavimo pradėti įgyvendinti 2014–2020 m. sanglaudos politiką (2014/2946(RSP))  
B8‑0279/2014

Europos Parlamentas,

–       atsižvelgdamas į Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 174, 175 ir 176 straipsnius,

–       atsižvelgdamas į Tarybos reglamentą (ES, Euratomas) Nr. 1311/2013, kuriuo nustatoma 2014–2020 m. daugiametė finansinė programa,

–       atsižvelgdamas į 2013 m. vasario 7 d. ir 8 d. Europos Vadovų Tarybos išvadų 2 ir 3 punktus,

–       atsižvelgdamas į Reglamento (ES) Nr. 1303/2013 26 straipsnį,

–       atsižvelgdamas į daugiametės finansinės programos 19 straipsnį,

–       atsižvelgdamas į Komisijos komunikatą Europos Parlamentui, Tarybai, Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komitetui ir Regionų komitetui „Šeštoji ekonominės, socialinės ir teritorinės sanglaudos ataskaita. Investicijos į darbo vietų kūrimą ir augimą“,

–       atsižvelgdamas į klausimą Komisijai dėl vėlavimo pradėti įgyvendinti 2014–2020 m. sanglaudos politiką (O-000082/2014),

–       atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 128 straipsnio 5 dalį ir 123 straipsnio 2 dalį,

A.     kadangi krizė turėjo itin didelį poveikį valstybės investicijoms, kurios 2008–2013 m. faktiškai sumažėjo 20 proc., o labiausiai nuo krizės nukentėjusiose valstybėse narėse – 60 proc.; todėl sustiprėjo sanglaudos politikos vaidmuo skatinant ekonomikos augimą bei darbo vietų kūrimą ir mažinant įvairių regionų plėtros lygio skirtumus;

B.     kadangi, remiantis naujausia turima informacija, labai mažai veiksmų programų buvo patvirtinta ir tik 100 programų bus patvirtinta iki šių metų pabaigos, nors sanglaudos politika turėjo būti pradėta įgyvendinti 2014 m.;

C.     kadangi Bendra strateginė programa (BSP), kurios vienas iš pagrindinių elementų – siekis gerinti fondų veiklą, kad rezultatai būtų labiau matomi, parengta siekiant užtikrinti, kad vykdomos investicijos labiau atitiktų pagal strategiją „Europa 2020“ prisiimtus politikos įsipareigojimus;

D.     kadangi 2014 m. lapkričio 18–19 d. Bendrųjų reikalų taryba savo išvadose primena tinkamų reglamentavimo, institucinių bei strateginių pagrindų svarbą siekiant užtikrinti iš Europos struktūrinių ir investicijų fondų remiamų investicijų efektyvumą ir pabrėžia, kad patvirtintos programos yra parengtos ir bus įgyvendinamos laikantis subsidiarumo, pasidalijamojo valdymo bei partnerystės principų ir paremtos specialiu intervencinės veiklos loginiu pagrindu;

E.     kadangi 2014 m. įsipareigojimai dėl programų, kurios neparengtos ir nebus patvirtintos iki 2014 m. gruodžio 31 d., gali būti išsaugoti tik į biudžetą pakartotinai įtraukiant 2014 m. nepaskirtas sumas, kaip numatyta Daugiametės finansinės programos (DFP) reglamento 19 straipsnyje;

F.     kadangi tai reiškia, kad reikia atlikti DFP tikslinimą remiantis Komisijos pasiūlymu, Tarybai sutikus ir Parlamentui pritarus, ir kadangi tai turės tiesioginių pasekmių – bus labai vėluojama pradėti įgyvendinti konkrečius projektus;

G.     kadangi už regioninę politiką atsakinga Komisijos narė Corina Creţu 2014 m. lapkričio 19 d. pasakė, kad ji tikisi, jog sanglaudos politika itin svariai prisidės prie Komisijos pirmininko J. C. Junckerio paskelbto 300 mlrd. investicijų paketo, tačiau per spalio mėn. vykusį klausymą ji nepaaiškino, kaip ji ketina spręsti itin didelio mokėjimų sanglaudos politikos srityje vėlavimo problemą;

H.     kadangi Regionų komiteto pirmininkas Michel Lebrun 2014 m. lapkričio 20 d. pasakė, kad dėl dabartinio vėlavimo regioninėms ir vietos valdžios institucijoms kyla sunkumų, susijusių su gebėjimais planuoti ir įgyvendinti 2014–2020 m. Europos struktūrinius ir investicijų fondus, ir kad dėl tokios padėties reikalingas visapusiškas nuolatinis Europos Komisijos, nacionalinių vyriausybių, regionų ir miestų bendradarbiavimas, kitaip mūsų investicijos gali būti suteiktos per vėlai;

I.      kadangi, kalbant apie sanglaudos politiką, neapmokėtos sąskaitos už 2011–2012 m. siekė 11 mlrd. EUR, už 2012–2013 m. – 16 mlrd. EUR ir 2013–2014 m. – net 23,4 mlrd. EUR;

1.      reiškia didelį susirūpinimą dėl institucinės ir finansinės aklavietės, turint mintyje tai, kad vėlavimas įgyvendinti sanglaudos politiką sukels papildomą naštą ES piliečiams, kuriuos jau ir taip itin smarkiai paveikė krizė;

2.      palankiai vertina Bendrųjų reikalų tarybos 2014 m. lapkričio 20 d. poziciją, kurioje Komisija ir valstybės narės raginamos paspartinti partnerystės sutarčių ir veiksmų programų patvirtinimą;

3.      susirūpinęs pažymi, kad išreikšta būtinybė išnagrinėti visas galimybes išsaugoti turimus ES biudžeto finansinius išteklius kelia abejonių dėl aiškumo, ar yra galimybių įgyvendinant regioninę politiką skirti 350 mlrd. EUR tvariam ir integraciniam augimui;

4.      ragina Komisiją paaiškinti savo dabartinę poziciją dėl to, ką reikėtų daryti su įsipareigojimais, numatytais veiksmų programoms, kurios bendrai finansuojamos iš Europos regioninės plėtros fondo, Europos socialinio fondo, Europos žemės ūkio fondo kaimo plėtrai, Europos jūrų reikalų ir žuvininkystės fondo ir Sanglaudos fondo, ir kurios nebus patvirtintos iki 2014 m. pabaigos;

5.      pažymi, kad iki šiol neatkreiptas Parlamento dėmesys į klausimą dėl pakartotinio 2014 m. nepaskirtų sumų įtraukimo į 2015 m. biudžetą atliekant DFP patikslinimą;

6.      susirūpinęs atkreipia dėmesį į tai, kad tariamas sanglaudos politikos indėlis į 300 mlrd. EUR siekiantį investicijų paketą, apie kurį paskelbė Komisijos pirmininkas J. C. Juncker, galėtų sudaryti sąlygas perskirstyti išteklius, kurie jau paskirti įgyvendinant regioninę politiką tvariam ir integraciniam augimui;

7.      pabrėžia, kad dėl būtinybės paspartinti programavimą siekiant užtikrinti, kad patvirtintos veiksmų programos būtų įgyvendintos, neturi nukentėti šių programų kokybė;

8.      ragina Komisiją paaiškinti, kokį poveikį turi dėl 2007–2013 m. programavimo laikotarpio neapmokėtų sąskaitų susidariusi padėtis veiksmų programų patvirtinimui ir naujo įgyvendinimo laikotarpio pradžiai;

9.      paveda Pirmininkui perduoti šią rezoliuciją Komisijai, Tarybai, Regionų komitetui, Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komitetui ir kitoms susijusioms institucijoms.

 

Teisinė informacija - Privatumo politika