Procedura : 2014/2946(RSP)
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Dokument w ramach procedury : B8-0279/2014

Teksty złożone :

B8-0279/2014

Debaty :

Głosowanie :

PV 27/11/2014 - 10.5
Wyjaśnienia do głosowania

Teksty przyjęte :

P8_TA(2014)0068

WSTĘPNY PROJEKT REZOLUCJI
PDF 132kWORD 61k
Patrz też projekt wspólnej rezolucji RC-B8-0278/2014
24.11.2014
PE539.002v01-00
 
B8-0279/2014

złożony w następstwie pytania wymagającego odpowiedzi ustnej B8‑0042/2014

zgodnie z art. 128 ust. 5 Regulaminu


w sprawie opóźnień w rozpoczęciu realizacji polityki spójności na lata 2014–2020 (2014/2946(RSP))


Rosa D’Amato, Rolandas Paksas w imieniu grupy EFDD

Rezolucja Parlamentu Europejskiego w sprawie opóźnień w rozpoczęciu realizacji polityki spójności na lata 2014–2020 (2014/2946(RSP))  
B8‑0279/2014

Parlament Europejski,

–       uwzględniając art. 174, 175 i 176 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

–       uwzględniając rozporządzenie Rady (UE, Euratom) nr 1311/2013 określające wieloletnie ramy finansowe na lata 2014–2020,

–       uwzględniając pkt 2 i 3 konkluzji ze szczytu Rady Europejskiej w Brukseli w dniach 7-8 lutego 2013 r.,

–       uwzględniając art. 26 rozporządzenia (UE) nr 1303/2013,

–       uwzględniając art. 19 wieloletnich ram finansowych,

–       uwzględniając komunikat Komisji do Parlamentu Europejskiego, Rady, Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego i Komitetu Regionów pt. „Szóste sprawozdanie w sprawie spójności gospodarczej, społecznej i terytorialnej: inwestycje na rzecz wzrostu gospodarczego i zatrudnienia”,

–       uwzględniając skierowane do Komisji pytanie dotyczące opóźnień w rozpoczęciu realizacji polityki spójności na lata 2014–2020 (O-000082/2014),

–       uwzględniając art. 128 ust. 5 i art. 123 ust. 2 Regulaminu,

A.     mając na uwadze, że kryzys gwałtownie odbił się na inwestycjach publicznych, powodując ich spadek o 20%, a w najbardziej dotkniętych kryzysem państwach członkowskich o 60%, w wartościach realnych w latach 2008-2020, co tym bardziej zwiększyło rolę polityki spójności w pobudzaniu wzrostu gospodarczego i tworzeniu nowych miejsc pracy, a także w zmniejszaniu różnic w poziomie rozwoju poszczególnych regionów;

B.     mając na uwadze, że zgodnie z najnowszymi dostępnymi informacjami przyjętych zostało jedynie kilka programów operacyjnych, a tylko 100 zostanie przyjętych do końca tego roku, mimo że wdrażanie polityki spójności miało rozpocząć się w 2014 r.;

C.     mając na uwadze, że wspólne ramy strategiczne, którym przyświecał między innymi cel zwiększenia wydajności funduszy i wymierności ich efektów, zostały opracowane w celu zwiększenia spójności między zobowiązaniami politycznymi podjętymi w kontekście strategii „Europa 2020” i inwestycjami w terenie;

D.     mając na uwadze, że Rada do Spraw Ogólnych przypomniała w swoich konkluzjach ze szczytu w dniach 18-19 listopada 2014 r., jak ważne są odpowiednie ramy regulacyjne, instytucjonalne i strategiczne dla zapewnienia skuteczności inwestycji ze środków europejskich funduszy strukturalnych i inwestycyjnych, i podkreśliła, że przyjęte programy zostały opracowane i będą wdrożone zgodnie z zasadami pomocniczości, zarządzania dzielonego i partnerstwa oraz w oparciu o szczególne zasady interwencji;

E.     mając na uwadze, że w przypadku programów, które nie będą gotowe do przyjęcia przed dniem 31 grudnia 2014 r., zobowiązania na 2014 r. można utrzymać jedynie poprzez ponowne rozdysponowanie niewykorzystanych środków z 2014 r. zgodnie z art. 19 rozporządzenia w sprawie wieloletnich ram finansowych (WRF);

F.     mając na uwadze, że wiąże się to z koniecznością zmiany WRF na podstawie wniosku Komisji, za zgodą Rady i Parlamentu, a także mając na uwadze, że bezpośrednim skutkiem tej zmiany będą znaczne opóźnienia w rozpoczęciu wdrażania konkretnych projektów;

G.     mając na uwadze, że w dniu 19 listopada 2014 r. Corina Creţu, komisarz ds. polityki regionalnej, powiedziała, że oczekuje, iż polityka spójności będzie miała poważny udział w 300 mld pakietu inwestycyjnego ogłoszonego przez przewodniczącego Junckera, nie wyjaśniając jednak jednocześnie podczas swojego przesłuchania w październiku, w jaki sposób zamierza rozwiązać kwestię ogromnych zaległości w płatnościach w dziedzinie polityki spójności;

H.     mając na uwadze, że w dniu 20 listopada 2014 r. przewodniczący Komitetu Regionów, Michel Lebrun, stwierdził, iż „obecne opóźnienia ograniczają zdolność władz lokalnych i regionalnych do planowania i wdrażania europejskich funduszy strukturalnych i inwestycyjnych na lata 2014–2020” oraz że „obecna sytuacja wymaga pełnej i stabilnej współpracy między Komisją Europejską, rządami krajowymi oraz miastami i regionami; w przeciwnym razie środki na inwestycje mogą napłynąć za późno”;

I.      mając na uwadze, że w zakresie polityki spójności niezapłacone rachunki za lata 2011-2012 wyniosły 11 mln EUR, w latach 2012-2013 – 16 mld EUR, a w latach 2013-2014 sięgnęły już kwoty 23,4 mld EUR;

1.      wyraża głębokie zaniepokojenie tym impasem instytucjonalnym i finansowym oraz uważa, że ciężar opóźnień we wdrożeniu polityki spójności spadnie w ostatecznym rozrachunku na europejskich obywateli, dodatkowo ich obciążając, choć już i tak poważnie ucierpieli z powodu kryzysu;

2.      z zadowoleniem przyjmuje stanowisko Rady do Spraw Ogólnych z dnia 20 listopada 2014 r., w którym wezwała ona Komisję i państwa członkowskie do przyspieszenia przyjęcia umów o partnerstwie i programów operacyjnych;

3.      z niepokojem zauważa, że stwierdzona potrzeba „rozważenia wszystkich możliwości zapewnienia dostępności środków finansowych w budżecie UE” wiąże się z kwestią jasności w odniesieniu do dostępności 350 mld EUR na rzecz trwałego wzrostu gospodarczego sprzyjającego włączeniu społecznemu w ramach polityki regionalnej;

4.      ponagla Komisję, aby sprecyzowała swoje obecne stanowisko w sprawie postępowania w odniesieniu do zobowiązań na programy operacyjne współfinansowane z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich, Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego i Funduszu Spójności, które nie zostaną przyjęte do końca 2014 r.;

5.      zaznacza, że dotychczas nie zwrócono uwagi Parlamentu na kwestię przeniesienia niewykorzystanych kwot z 2014 r. na 2015 r. poprzez zmianę WRF;

6.      zauważa z niepokojem, że rzekomy udział polityki spójności w 300 mld pakietu inwestycyjnego ogłoszonego przez przewodniczącego Junckera mógłby utorować drogę do przesunięcia zasobów przyznanych już na rzecz trwałego wzrostu gospodarczego sprzyjającego włączeniu społecznemu w ramach polityki spójności;

7.      podkreśla, że konieczność przyspieszenia programowania w celu zapewnienia wdrożenia przyjętych programów operacyjnych nie powinna odbijać się negatywnie na ich jakości;

8.      apeluje do Komisji, aby wyjaśniła, jak sytuacja związana z nieopłaconymi rachunkami za okres programowania 2007-2013 wpływa na przyjmowanie programów operacyjnych oraz rozpoczęcie nowego okresu wdrażania;

9.      zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania niniejszej rezolucji Komisji, Radzie, Komitetowi Regionów, Europejskiemu Komitetowi Ekonomiczno-Społecznemu oraz pozostałym odnośnym instytucjom.

Zastrzeżenia prawne - Polityka ochrony prywatności