Procedură : 2014/2946(RSP)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentului : B8-0279/2014

Texte depuse :

B8-0279/2014

Dezbateri :

Voturi :

PV 27/11/2014 - 10.5
Explicaţii privind voturile

Texte adoptate :

P8_TA(2014)0068

PROIECT DE PROPUNERE DE REZOLUȚIE
PDF 123kWORD 62k
Consultaţi, de asemenea, propunerea comună de rezoluţie RC-B8-0278/2014
24.11.2014
PE539.002v01-00
 
B8-0279/2014

depusă pe baza întrebării cu solicitare de răspuns oral B8–0042/2014

în conformitate cu articolul 128 alineatul (5) din Regulamentul de procedură


referitoare la demararea cu întârziere a politicii de coeziune pentru perioada 2014-2020 (2014/2946(RSP))


Rosa D’Amato, Rolandas Paksas în numele Grupului EFDD

Rezoluția Parlamentului European referitoare la demararea cu întârziere a politicii de coeziune pentru perioada 2014-2020 (2014/2946(RSP))  
B8‑0279/2014

Parlamentul European,

–       având în vedere articolele 174, 175 și 176 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

–       având în vedere Regulamentul (UE, Euratom) nr. 1311/2013 al Consiliului de stabilire a cadrului financiar multianual pentru perioada 2014-2020,

–       având în vedere punctele 2 și 3 din Concluziile Consiliului European din 7 și 8 februarie 2013,

–       având în vedere articolul 26 din Regulamentul (UE) nr. 1303/2013,

–       având în vedere articolul 19 din cadrul financiar multianual,

–       având în vedere Comunicarea Comisiei către Parlamentul European, Consiliu, Comitetul Economic și Social European și Comitetul Regiunilor - Al șaselea raport privind coeziunea economică, socială și teritorială: investițiile pentru ocuparea forței de muncă și creștere economică,

–       având în vedere întrebarea adresată Comisiei cu privire la întârzierile la demararea politicii de coeziune din perioada 2014-2020 (O-000082/2014),

–       având în vedere articolul 128 alineatul (5) și articolul 123 alineatul (2) din Regulamentul său de procedură,

A.     întrucât criza a afectat în mod dramatic investițiile publice, reducând nivelul acestora cu 20% în termeni reali între 2008 și 2013 și cu 60% în statele membre cele mai afectate, consolidând astfel rolul politicii de coeziune în stimularea creșterii economice și a creării de locuri de muncă și în reducerea decalajelor dintre nivelurile de dezvoltare ale diferitelor regiuni;

B.     întrucât, potrivit celor mai recente informații disponibile, au fost adoptate doar câteva programe operaționale și numai 100 dintre acestea vor fi adoptate până la sfârșitul anului, în pofida faptului că politica de coeziune urma să debuteze în 2014;

C.     întrucât cadrul strategic comun (CSC), printre elementele principale ale căruia se numără obiectivul de a ameliora performanța fondurilor și de a înregistra mai multe rezultate vizibile, a fost elaborat cu scopul de a spori coerența între angajamentele politice asumate în contextul Strategiei Europa 2020, precum și investițiile pe teren;

D.     întrucât Consiliul Afaceri Generale din 18 și 19 noiembrie 2014, în concluziile sale, reamintește importanța unor cadre adecvate de reglementare, instituționale și strategice pentru a asigura eficacitatea investițiilor sprijinite prin fondurile ESI și subliniază că programele adoptate sunt concepute și vor fi puse în aplicare în conformitate cu principiile subsidiarității, gestiunii partajate și parteneriatului și se bazează pe o logică de intervenție specifică;

E.     întrucât angajamentele aferente exercițiului 2014 privind programele care nu sunt gata pentru a fi adoptate până la 31 decembrie 2014 pot fi păstrate doar prin reincluderea în buget a creditelor neangajate din 2014, în conformitate cu articolul 19 din Regulamentul privind cadrul financiar multianual (CFM);

F.     întrucât acest fapt implică o revizuire a CFM pe baza unei propuneri a Comisiei, cu acordul Consiliului și aprobarea Parlamentului, și întrucât, ca o consecință directă, se vor înregistra întârzieri semnificative în ceea ce privește demararea concretă a punerii în aplicare a proiectelor;

G.     întrucât, la 19 noiembrie 2014, Corina Crețu, comisarul pentru politica regională, a declarat că se așteaptă ca „politica de coeziune să aibă o contribuție semnificativă la pachetul de investiții de 300 de miliarde EUR anunțat de Președintele Juncker”, fără să explice la audierea sa din octombrie cum intenționează să abordeze întârzierea majoră în efectuarea plăților în domeniul politicii de coeziune;

H.     întrucât, la 20 noiembrie 2014, Președintele Comitetului Regiunilor, Michel Lebrun, a declarat că „întârzierile actuale pun în dificultate capacitatea autorităților locale și regionale de a planifica și pune în aplicare fondurile structurale și de investiții europene pe perioada 2014-2020” și că „această situație presupune o cooperare deplină și constantă între Comisia Europeană, guvernele naționale, regiuni și orașe; altfel, investițiile noastre ar putea să ajungă la destinație prea târziu”;

I.      întrucât, în ceea ce privește politica de coeziune, facturile neplătite au atins nivelul de 11 miliarde EUR pentru perioada 2011-2012, de 16 miliarde EUR pentru perioada 2012-2013 și chiar de 23,4 miliarde EUR pentru perioada 2013-2014,

1.      își exprimă profunda îngrijorare cu privire la acest impas instituțional și financiar, având în vedere faptul că întârzierile în punerea în aplicare a politicii de coeziune vor crea, în cele din urmă, o sarcină suplimentară pentru cetățenii europeni, care sunt deja puternic afectați de criză;

2.      salută poziția Consiliului Afaceri Generale din 20 noiembrie 2014, care solicită Comisiei și statelor membre să accelereze adoptarea de acorduri de parteneriat și de programe operaționale;

3.      ia act cu îngrijorare de faptul că nevoia declarată de a examina „toate posibilitățile de a menține disponibilitatea resurselor financiare în cadrul bugetului UE” ridică problema clarității în ceea ce privește disponibilitatea sumei de 350 de miliarde EUR pentru o creștere durabilă și favorabilă incluziunii în cadrul politicii regionale;

4.      îndeamnă Comisia să își clarifice poziția actuală în ceea ce privește tratarea angajamentelor pentru programele operaționale cofinanțate de Fondul european de dezvoltare regională, Fondul social european, Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală, Fondul european pentru pescuit și afaceri maritime și Fondul de coeziune care nu vor fi adoptate până la sfârșitul anului 2014;

5.      subliniază că problema reincluderii în bugetul pentru 2015 a creditelor neangajate în 2014, prin intermediul unei revizuiri a CFM, nu a fost adusă până acum în atenția Parlamentului;

6.      constată cu îngrijorare că presupusa contribuție a politicii de coeziune la pachetul de investiții în valoare de 300 de miliarde EUR anunțat de Președintele Juncker ar putea deschide calea unei redistribuiri a resurselor deja alocate pentru o creștere durabilă și favorabilă incluziunii în cadrul politicii regionale;

7.      subliniază faptul că necesitatea de a accelera programarea pentru a asigura implementarea programelor operaționale adoptate nu ar trebui să aducă atingere calității lor;

8.      îndeamnă Comisia să clarifice modul în care situația facturilor neplătite din perioada de programare 2007-2013 influențează adoptarea PO și demararea noii perioade de punere în aplicare;

9.      încredințează Președintelui sarcina de a transmite prezenta rezoluție Comisiei, Consiliului, Comitetului Regiunilor, Comitetului Economic și Social European și celorlalte instituții pertinente.

Notă juridică - Politica de confidențialitate