Návrh uznesenia - B8-0279/2014Návrh uznesenia
B8-0279/2014

NÁVRH UZNESENIA o oneskorenom začiatku vykonávania politiky súdržnosti na roky 2014 – 2020

24.11.2014 - (2014/2946(RSP))

predložený na základe otázky na ústne zodpovedanie B8-0042/2014
v súlade s článkom 128 ods. 5 rokovacieho poriadku

Rosa D’Amato, Rolandas Paksas v mene skupiny EFDD

Pozri aj spoločný návrh uznesenia RC-B8-0278/2014

Postup : 2014/2946(RSP)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu :  
B8-0279/2014
Predkladané texty :
B8-0279/2014
Rozpravy :
Prijaté texty :

B8‑0279/2014

Uznesenie Európskeho parlamentu o oneskorenom začiatku vykonávania politiky súdržnosti na roky 2014 – 2020

(2014/2946(RSP))

Európsky parlament,

–       so zreteľom na články 174, 175 a 176 Zmluvy o fungovaní Európskej únie,

–       so zreteľom na nariadenie Rady (EÚ, Euratom) č. 1311/2013, ktorým sa ustanovuje viacročný finančný rámec na roky 2014 – 2020,

–       so zreteľom na body 2 a 3 záverov zo zasadnutia Európskej rady zo 7. a z 8. februára 2013,

–       so zreteľom na článok 26 nariadenia (EÚ) č. 1303/2013,

–       so zreteľom na článok 19 viacročného finančného rámca,

–       so zreteľom na oznámenie Komisie Európskemu parlamentu, Rade, Európskemu hospodárskemu a sociálnemu výboru a Výboru regiónov – Šiesta správa o hospodárskej, sociálnej a územnej súdržnosti: investovanie do rastu zamestnanosti,

–       so zreteľom na otázku položenú Komisii o oneskorenom začiatku vykonávania politiky súdržnosti na roky 2014 – 2020 (O-000082/2014),

–       so zreteľom na článok 128 ods. 5 a článok 123 ods. 2 rokovacieho poriadku,

A.     keďže kríza výrazne zasiahla verejné investície, ktoré sa znížili o 20 % v reálnom vyjadrení medzi rokmi 2008 a 2013 a o 60 % v najviac postihnutých členských štátoch, čím sa posilnila úlohu politiky súdržnosti pri podpore rastu a tvorby pracovných miest a pri odstraňovaní rozdielov medzi úrovňou rozvoja jednotlivých regiónov;

B.     keďže podľa najnovších informácií, ktoré sú k dispozícii, bolo prijatých iba niekoľko operačných programov a len 100 ich bude prijatých do konca tohto roka, a to aj napriek tomu, že politika súdržnosti sa mala začať vykonávať v roku 2014;

C.     keďže spoločný strategický rámec, medzi ktorého hlavné prvky patrí cieľ zvýšenia účinnosti fondov s väčšmi viditeľnými výsledkami, bol vypracovaný s cieľom zvýšiť súdržnosť medzi politickými záväzkami prijatými v rámci stratégie Európa 2020 a investíciami na mieste;

D.     keďže Rada pre všeobecné záležitosti vo svojich záveroch z 18. a 19. novembra 2014 pripomína význam vhodných regulačných, inštitucionálnych a strategických rámcov z hľadiska zabezpečenia účinnosti investícií, ktoré sa podporujú z európskych štrukturálnych a investičných fondov, a podčiarkuje, že prijaté programy sa tvoria a budú sa vykonávať v súlade so zásadami subsidiarity, spoločného riadenia a partnerstva a za podpory osobitných intervenčných zásad;

E.     keďže v prípade programov, ktoré sa nebudú môcť prijať do 31. decembra 2014, sa záväzky na rok 2014 môžu zachovať len tak, že nepoužité sumy z roku 2014 sa v súlade s článkom 19 nariadenia o viacročnom finančnom rámci (VFR) opätovne zahrnú do rozpočtu;

F.     keďže to však znamená revíziu VFR na základe návrhu Komisie, a to po dohode s Radou a udelení súhlasu Parlamentu, a keďže priamym dôsledkom toho bude, že vykonávanie konkrétnych projektov sa začne s výrazným oneskorením;

G.     keďže 19. novembra 2014 pani komisárka pre regionálnu politiku Corina Creţuová uviedla, že očakáva, že „politika súdržnosti významne prispeje k investičnému balíku vo výške 300 miliárd, ktorý oznámil predseda Juncker“, pričom počas svojho vypočutia v októbri nevysvetlila, ako zamýšľa riešiť obrovské meškanie platieb v oblasti politiky súdržnosti;

H.     keďže 20. novembra 2014 predseda Výboru regiónov Michel Lebrun uviedol, že „súčasné oneskorenia ohrozujú schopnosti regionálnych a miestnych orgánov pri plánovaní a vykonávaní európskych štrukturálnych a investičných fondov na roky 2014 – 2020“ a že „táto situácia si vyžaduje úplnú a stabilnú spoluprácu medzi Európskou komisiou, národnými vládami, regiónmi a mestami, inak by naše investície mohli prísť príliš neskoro“;

I.      keďže v oblasti politiky súdržnosti dosiahli nezaplatené faktúry za roky 2011 – 2012 sumu 11 miliárd EUR, za roky 2012 – 2013 sumu 16 miliárd EUR a za roky 2013 – 2014 dokonca až sumu 23,4 miliardy EUR;

1.      vyjadruje mimoriadne znepokojenie nad týmto inštitucionálnym a finančným mŕtvym bodom vzhľadom na to, že oneskorenia pri vykonávaní politiky súdržnosti prinesú v konečnom dôsledku ďalšiu záťaž pre európskych občanov, ktorí už boli výrazne zasiahnutí krízou;

2.      víta pozíciu Rady pre všeobecné záležitosti z 20. novembra 2014, v ktorej vyzýva Komisiu a členské štáty, aby urýchlili prijatie dohôd o partnerstve a operačných programov;

3.      so znepokojením konštatuje, že deklarovaná „potreba preskúmať všetky možnosti na zachovanie dostupnosti finančných zdrojov v rámci rozpočtu EÚ“ vyvoláva otázku jasnosti, pokiaľ ide o dostupnosť sumy 350 miliárd EUR na udržateľný a inkluzívny rast v rámci regionálnej politiky;

4.      nalieha na Komisiu, aby objasnila svoju súčasnú pozíciu, pokiaľ ide o hospodárenie s viazanými prostriedkami na operačné programy, ktoré sa spolufinancujú z Európskeho fondu regionálneho rozvoja, Európskeho sociálneho fondu, Európskeho poľnohospodárskeho fondu pre rozvoj vidieka, Európskeho námorného a rybárskeho fondu a Kohézneho fondu a ktoré nebudú prijaté do konca roka 2014;

5.      poukazuje na to, že o otázke opätovného zahrnutia nepoužitých súm z roku 2014 do rozpočtu na rok 2015 prostredníctvom revízie VFR nebol Parlament doteraz informovaný;

6.      so znepokojením konštatuje, že údajný príspevok politiky súdržnosti k investičnému balíku vo výške 300 miliárd EUR, ktorý oznámil predseda Juncker, by mohol pripraviť cestu na prerozdelenie zdrojov, ktoré už boli pridelené na udržateľný a inkluzívny rast v rámci regionálnej politiky;

7.      zdôrazňuje, že potreba urýchliť prípravy programov s cieľom zabezpečiť, aby sa prijaté operačné programy vykonávali, by nemala mať vplyv na ich kvalitu;

8.      naliehavo vyzýva Komisiu, aby objasnila, aký vplyv má stav neuskutočnených platieb z programového obdobia 2007 – 2013 na prijímanie operačných programov a začiatok nového vykonávacieho obdobia;

9.      poveruje svojho predsedu, aby postúpil toto uznesenie Komisii, Rade, Výboru regiónov, Európskemu hospodárskemu a sociálnemu výboru a ďalším príslušným inštitúciám.