Postopek : 2014/2946(RSP)
Potek postopka na zasedanju
Potek postopka za dokument : B8-0279/2014

Predložena besedila :

B8-0279/2014

Razprave :

Glasovanja :

PV 27/11/2014 - 10.5
Obrazložitev glasovanja

Sprejeta besedila :

P8_TA(2014)0068

PREDLOG RESOLUCIJE
PDF 121kWORD 59k
Glej tudi predlog skupne resolucije RC-B8-0278/2014
24.11.2014
PE539.002v01-00
 
B8-0279/2014

k vprašanju za ustni odgovor B8-0042/2014

v skladu s členom 128(5) Poslovnika


o zamudah pri začetku izvajanja kohezijske politike za obdobje 2014-2020 (2014/2946(RSP))


Rosa D’Amato, Rolandas Paksas v imenu skupine EFDD

Resolucija Evropskega parlamenta o zamudah pri začetku izvajanja kohezijske politike za obdobje 2014-2020 (2014/2946(RSP))  
B8-0279/2014

Evropski parlament,

–       ob upoštevanju členov 174, 175 in 176 Pogodbe o delovanju Evropske unije,

–       ob upoštevanju Uredbe Sveta (EU, Euratom) št. 1311/2013 o večletnem finančnem okviru za obdobje 2014–2020,

–       ob upoštevanju 2. in 3. točke iz sklepov Evropskega sveta z dne 7. in 8. februarja 2013,

–       ob upoštevanju člena 26 Uredbe (EU) št. 1303/2013,

–       ob upoštevanju člena 19 večletnega finančnega okvira,

–       ob upoštevanju sporočila Komisije Evropskemu parlamentu, Svetu, Evropskemu ekonomsko-socialnemu odboru in Odboru regij – Šesto poročilo o ekonomski, socialni in teritorialni koheziji: naložbe za delovna mesta in rast,

–       ob upoštevanju vprašanja za Komisijo o zamudah pri začetku izvajanja kohezijske politike za obdobje 2014-2020  (O-000082/2014 – B8-0042/2014),

–       ob upoštevanju člena 128(5) in člena 123(2) Poslovnika,

A.     ker je kriza zelo prizadela javne naložbe, ki so med letoma 2008 in 2013 realno padle za 20 %, v državah članicah, ki so bile najbolj prizadete, pa za 60 %, s čimer se je povečala vloga kohezijske politike pri spodbujanju rasti in delovnih mest ter pri zmanjševanju razlik med regijami v stopnji razvoja,

B.     ker je bilo kljub dejstvu, da bi se morala kohezijska politika začeti izvajati v letu 2014, po zadnjih razpoložljivih podatkih doslej sprejetih le nekaj operativnih programov in jih bo do konca tega leta sprejetih le 100;

C.     ker je bil skupni strateški okvir, čigar eden izmed najpomembnejših elementov je izboljšati učinkovitost skladov in doseči vidnejše rezultate, oblikovan z namenom, da se poveča skladnost med političnimi zavezami, ki so bile sprejete v okviru strategije Evropa 2020, in dejanskimi naložbami;

D.     ker je Svet za splošne zadeve v svojih sklepih z dne 18. in 19. novembra 2014 znova izpostavil pomen ustreznega zakonskega, institucionalnega in strateškega okvira, s katerim bi zagotovili uspešnost naložb, podprtih prek evropskih strukturnih in investicijskih skladov, in je poudaril, da so sprejeti programi oblikovani in bodo izvajani v skladu z načeli subsidiarnosti, deljenega upravljanja in partnerstva ter so podprti s posebno logiko ukrepanja;

E.     ker se lahko sredstva, ki so bila dodeljena za leto 2014 za programe, ki ne bodo pripravljeni za sprejetje do 31. decembra 2014, ohranijo samo s ponovno vključitvijo nedodeljenih sredstev iz leta 2014 v proračun v skladu s členom 19 uredbe o večletnem finančnem okviru;

F.     ker je za omenjeno potrebno revidirati večletni finančni okvir na osnovi predloga Komisije, s privolitvijo Sveta in po odobritvi Parlamenta, in ker bo zaradi tega prišlo do velikih zamud pri zagonu projektov;

G.     ker je komisarka za regionalno politiko Corina Creţu 19. novembra 2014 izrazila pričakovanje, da bo kohezijska politika v veliki meri vključena v naložbeni sveženj v višini 300 milijard evrov, ki ga je napovedal predsednik Juncker, medtem ko na svojem zaslišanju oktobra ni pojasnila, kako namerava odpraviti ogromne zamude pri plačilih na področju kohezijske politike;

H.     ker je predsednik Odbora regij Michel Lebrun 20. novembra 2014 dejal, da sedanje zamude ovirajo regijske in lokalne oblasti pri načrtovanju in izvajanju evropskih strukturnih in investicijskih skladov za obdobje 2014–2020 in da je zaradi nastalega položaja potrebno popolno in stalno sodelovanje med Evropsko komisijo, nacionalnimi vladami, regijami in mesti, sicer bo za naložbe prepozno;

I.      ker so neporavnani računi na področju kohezijske politike za obdobje 2011-2012 znašali 11 milijard EUR, za obdobje 2012-2013 16 milijard EUR in za obdobje 2013 -2014 kar 23,4 milijarde evrov;

1.      je zelo zaskrbljen zaradi tega institucionalnega in finančnega zastoja in meni, bodo zamude pri izvajanju kohezijske politike posledično predstavljale še dodatno breme za evropske državljane, ki jih je kriza že hudo prizadela;

2.      pozdravlja stališče Sveta za splošne zadeve z dne 20. novembra 2014 ter poziva Komisijo in države članice, naj pospešijo postopek sprejemanja partnerskih sporazumov in operativnih programov;

3.      z zaskrbljenostjo ugotavlja, da se ob navedeni potrebi po preučitvi vseh možnosti za ohranitev razpoložljivosti finančnih sredstev v proračunu EU poraja vprašanje glede razpoložljivosti 350 milijard EUR za trajnostno in vključujočo rast v okviru regionalne politike;

4.      poziva Komisijo, naj pojasni svoje stališče glede obravnave sredstev za operativne programe, ki se sofinancirajo iz Evropskega sklada za regionalni razvoj, Evropskega socialnega sklada, Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja, Evropskega sklada za pomorstvo in ribištvo in Kohezijskega sklada in ki ne bodo sprejeti do konca leta 2014;

5.      izpostavlja, da Parlament do zdaj ni bil opozorjen na vprašanje ponovne vključitve nedodeljenih sredstev iz leta 2014 v proračun za leto 2015 s pomočjo revizije večletnega finančnega okvira;

6.      z zaskrbljenostjo ugotavlja, da bi domnevna vključitev kohezijske politike v naložbeni sveženj v višini 300 milijard evrov, ki ga je napovedal predsednik Juncker, lahko vodila v prerazporeditev sredstev, ki so že bila dodeljena za trajnostno in vključujočo rast v okviru regionalne politike;

7.      poudarja, da zaradi nujne pospešitve postopka načrtovanja, s katero bi zagotovili izvedbo sprejetih operativnih programov, ne bi smela biti ogrožena njihova kakovost;

8.      poziva Komisijo, naj pojasni, kako stanje v zvezi z neplačanimi računi iz programskega obdobja 2007–2013 vpliva na sprejetje operativnih računov in začetek novega obdobja izvajanja;

9.      naroči svojemu predsedniku, naj to resolucijo posreduje Komisiji, Svetu, Odboru regij, Evropskemu ekonomsko-socialnemu odboru in drugim ustreznim institucijam.

Pravno obvestilo - Varstvo osebnih podatkov