Процедура : 2014/2946(RSP)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : B8-0280/2014

Внесени текстове :

B8-0280/2014

Разисквания :

Гласувания :

PV 27/11/2014 - 10.5
Обяснение на вота

Приети текстове :

P8_TA(2014)0068

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ
PDF 133kWORD 62k
Вж. също предложението за обща резолюция RC-B8-0278/2014
24.11.2014
PE539.003v01-00
 
B8-0280/2014

внесено вследствие на въпрос с искане за устен отговор B8-0042/2014

внесено съгласно член 128, параграф 5 от Правилника за дейността


относно закъснения при започването на осъществяването на политиката на сближаване за периода 2014 – 2020 г. (2014/2946 (RSP)).


Моника Вана, Тери Райнтке, Давор Шкърлец, Бронис Ропе, Бенедек Явор от името на групата Verts/ALE

Резолюция на Европейския парламент относно закъснения при започването на осъществяването на политиката на сближаване за периода 2014 – 2020 г. (2014/2946 (RSP).  
B8‑0280/2014

Европейският парламент,

–       като взе предвид Регламент (ЕС) № 1303/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 17 декември 2013 г. за определяне на общоприложими разпоредби за Европейския фонд за регионално развитие, Европейския социален фонд, Кохезионния фонд, Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони и Европейския фонд за морско дело и рибарство и за определяне на общи разпоредби за Европейския фонд за регионално развитие, Европейския социален фонд, Кохезионния фонд и Европейския фонд за морско дело и рибарство, и за отмяна на Регламент (ЕО) № 1083/2006 на Съвета,

–       като взе предвид Регламент (ЕС, Евратом) № 1311/2013 на Съвета за определяне на многогодишната финансова рамка за годините 2014 – 2020 г.,

–       като взе предвид Регламент (ЕС, Евратом) № 966/2012 на Европейския парламент и на Съвета от 25 октомври 2012 г. относно финансовите правила, приложими за общия бюджет на Съюза и за отмяна на Регламент (EО, Eвратом) № 1605/2002 на Съвета,

–       като взе предвид проекта на коригиращ бюджет № 3 към общия бюджет за 2014 г. (COM (2014)0329),

–       като взе предвид шестия доклад на Комисията за икономическото, социалното и териториалното сближаване от 23 юли 2014 г., озаглавен „Инвестиции в работни места и растеж: насърчаване на развитието и доброто управление на регионите и градовете на ЕС“;

–       като взе предвид въпроса с искане за устен отговор до Комисията относно закъснения при започването на осъществяването на политиката на сближаване за периода 2014 – 2020 г. (O-000082/2014 – B8‑0042/2014),

–       като взе предвид член 128, параграф 5 и член 123, параграф 2 от своя правилник,

А.     като има предвид, че в шестия доклад за сближаването се подчертава, че политиката на сближаване е допринесла значително за смекчаване на последиците от спирането на инвестициите през последните години, особено в най-силно засегнатите от кризата държави членки, и че тя продължава да бъде най-важната инвестиционна политика на ЕС за икономическо, социално и териториално сближаване;

Б.     като има предвид, че приемането на законодателната рамка за периода на финансиране 2014 – 2020 г. се забави и държавите членки се поколебаха да ускорят подготовката на процеса на програмиране;

В.     като има предвид, че според последната налична информация досега са приети всички споразумения за партньорство и само няколко оперативни програми;

Г.     като има предвид, че Комисията обяви, че за оперативните програми, които в края на 2014 г. останат на етап „готови за приемане“ ще приложи процедура за пренасяне, което ще позволи пренасяне на задължения от 2014 г. в 2015 г., при условие че за сумите за 2014 г. бъдат поети задължения до 31 март 2015 г.;

Д.     като има предвид, че Комисията възнамерява да предложи прилагането на член 19 от Регламента за Многогодишната финансова рамка (МФР) към онези оперативни програми, които не са готови за приемане в края на 2014 г., за да могат неизползваните бюджетни кредити за европейските структурни и инвестиционни фондове да бъдат повторно вписани в бюджета;

Е.     като има предвид, че освен това държавите членки и регионите са изправени пред възможността Комисията да не може да изплати навреме неизпълнените искания за плащания от периода на финансиране 2007 – 2013 г., с което ще се създадат допълнителни препятствия пред усвояването на средствата, за които са поети задължения, и се подкопава доверието в ЕС;

Ж.    като има предвид, че неотдавна помирителната процедура по бюджета, която трябваше да улесни решаването на проблема с дефицита в плащанията, се провали, като по този начин се продължи недофинансирането на бюджета на ЕС;

З.      като има предвид в същото време, че Комисията обяви, че ще представи предложение за инвестиционен пакет;

1.      подчертава важната роля на политиката на сближаване като основен инструмент на ЕС за инвестиране в работни места и в реалната икономика в съответствие с целите на „Европа 2020“;

2.      поздравява съответните държави членки и региони, които успяха да финализират приемането на своите оперативни програми преди края на 2014 г., така че да могат да бъдат осъществени инвестиции в интелигентен, устойчив и приобщаващ растеж;

3.      изразява съгласие с Комисията, че бързината не трябва да бъде за сметка на качеството; подчертава необходимостта от качествени програми и проекти в борбата срещу измамите;

4.      изразява загриженост за значителното забавяне на започването на осъществяването на програми и проекти;

5.      призовава Комисията, държавите членки и регионите да положат още по-големи усилия за приемането на оперативни програми, като същевременно гарантират надлежното спазване на всички изисквания, и да започнат изпълнението без по-нататъшно отлагане;

6.      призовава Комисията да анализира последствията от забавянето на започването на осъществяването на политиката на сближаване за периода 2014 – 2020 в областта на работните места, реалната икономика и защитата на околната среда и климата, да изготви препоръки въз основа на извлечените поуки за започването на следващия период на финансиране след 2020 г. и да публикува съобщение със своите констатации и заключения, в което също да бъдат подробно представени основните проблеми и пречки, пред които се изправят отделните държави членки;

7.      се опасява, че част от бюджетните кредити за 2014 г. ще бъдат загубени поради закъснението и няма да бъдат на разположение за спешно необходими инвестиции в регионите; призовава държавите членки да направят всичко възможно да сведат загубите до минимум, като се договорят възможно най-скоро и съвместно с Парламента за повторно вписване в бюджета на бюджетните кредити за 2014 г. в съответствие с член 19 от Регламента за МФР;

8.      насърчава държавите членки, да използват като краткосрочна мярка мостови заеми за ускоряване на изпълнението на операциите; също така призовава Комисията да улесни този процес в сътрудничество с Европейската инвестиционна банка;

9.      е сериозно загрижен от непрекъснато увеличаващото се изоставане на плащанията и провала на бюджетната процедура за помирение и настоятелно приканва държавите членки да поемат отговорността и да дадат възможност на Комисията да изплати неизплатените плащания за периода на финансиране 2007 – 2013 в определения срок;

10.    призовава Комисията да увеличи усилията си за улесняване на изпълнението на една пълноценно функционираща политика на сближаване, която играе важна роля и допринася за посрещането на потребностите от инвестиции в ЕС и за решаване на проблемите, свързани с бюджета, и ограничаване на щетите по отношение на възможностите за инвестиции в ЕС;

11.    възлага на своя председател да предаде настоящата резолюция на Комисията, Съвета, Комитета на регионите, Европейския икономическия и социален комитет и другите участващи институции.

Правна информация - Политика за поверителност