Postup : 2014/2946(RSP)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu : B8-0280/2014

Předložené texty :

B8-0280/2014

Rozpravy :

Hlasování :

PV 27/11/2014 - 10.5
Vysvětlení hlasování

Přijaté texty :

P8_TA(2014)0068

PŘEDBĚŽNÝ NÁVRH USNESENÍ
PDF 130kWORD 60k
Viz také společný návrh usnesení RC-B8-0278/2014
24.11.2014
PE539.003v01-00
 
B8-0280/2014

předložený na základě otázky k ústnímu zodpovězení B8‑0042/2014

v souladu s čl. 128 odst. 5 jednacího řádu


o odkládaném zahájení programů v rámci politiky soudržnosti na období 2014–2020 (2014/0000(RSP))


Monika Vana, Terry Reintke, Davor Škrlec, Bronis Ropė, Benedek Jávor za skupinu Verts/ALE

Usnesení Evropského parlamentu o odkládaném zahájení programů v rámci politiky soudržnosti na období 2014–2020 (2014/0000(RSP))  
B8‑0280/2014

Evropský parlament,

–       s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1303/2013 ze dne 17. prosince 2013 o společných ustanoveních o Evropském fondu pro regionální rozvoj, Evropském sociálním fondu, Fondu soudržnosti, Evropském zemědělském fondu pro rozvoj venkova a Evropském námořním a rybářském fondu, o obecných ustanoveních o Evropském fondu pro regionální rozvoj, Evropském sociálním fondu, Fondu soudržnosti a Evropském námořním a rybářském fondu a o zrušení nařízení Rady (ES) č. 1083/2006,

–       s ohledem na nařízení Rady (EU, Euratom) č. 1311/2013 ze dne 2. prosince 2013, kterým se stanoví víceletý finanční rámec na období 2014–2020,

–       s ohledem na nařízení (EU, Euratom) č. 966/2012 Evropského parlamentu a Rady ze dne 25. října 2012, kterým se stanoví finanční pravidla o souhrnném rozpočtu Unie a o zrušení nařízení Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002,

–       s ohledem na návrh opravného rozpočtu č. 3 k souhrnnému rozpočtu na rok 2014 (COM(2014)0329),

–       s ohledem na šestou zprávu Komise o hospodářské, sociální a územní soudržnosti ze dne 23. července 2014 nazvanou „Investice pro pracovní místa a růst: podpora rozvoje a řádné správy věcí veřejných v regionech a městech EU“,

–       s ohledem na otázku k ústnímu zodpovězení položenou Komisi ve věci zpoždění začátku provádění politiky soudržnosti na období 2014–2020 (O-000082/2014 – B8-0042/2014),

–       s ohledem na čl. 128 odst. 5 a čl. 123 odst. 2 jednacího řádu,

A.     vzhledem k tomu, že šestá zpráva o soudržnosti zdůrazňuje, že politika soudržnosti výrazně pomohla omezit škody, které způsobilo zastavení investování v posledních letech, obzvláště pak v těch členských státech, které nejvíce zasáhla krize, a že zůstává i nadále nejvýznamnější investiční politikou EU pro účely hospodářské, sociální a územní soudržnosti;

B.     vzhledem k tomu, že přijetí legislativního rámce pro období financování 2014–2020 bylo zpožděné a členské státy váhaly s urychlením přípravy procesu plánování;

C.     vzhledem k tomu, že podle posledních dostupných informací byly k dnešnímu dni přijaty všechny dohody o partnerství, ale jen několik operačních programů;

D.     vzhledem k tomu, že Komise oznámila, že na operační programy, které budou na konci roku 2014 „připraveny k přijetí“, uplatní postup přenosu, který umožní přenesení prostředků na závazky na rok 2014 do roku 2015 za předpokladu, že budou částky na rok 2014 využity před 31. březnem 2015;

E.     vzhledem k tomu, že Komise hodlá navrhnout, aby se článek 19 nařízení o víceletém finančním rámci (VFR) uplatňoval na ty operační programy, které nebudou připraveny k přijetí na konci roku 2014, s cílem opětovně zapsat do rozpočtu nevyužité prostředky přidělené evropským strukturálním a investičním fondům v roce 2014;

F.     vzhledem k tomu, že navíc členské státy a regiony čelí problému způsobenému tím, že Komise možná nebude schopna včas dostát neuhrazeným žádostem o platbu z období financování 2007–2013, čímž vzniknou další překážky pro využití přijatých finančních závazků a bude poškozena důvěryhodnost EU;

G.     vzhledem k tomu, že dohodovací jednání o rozpočtu, které mělo usnadnit dosažení řešení ve věci nedostatku prostředků nedávno skončilo neúspěchem, čímž bylo dále prodlouženo období podfinancovaného rozpočtu EU;

H.     vzhledem k tomu, že současně Komise oznámila, že předloží návrh investičního balíčku;

 

1.      zdůrazňuje významnou úlohu politiky soudržnosti jakožto hlavního nástroje EU pro investice do pracovních míst a reálné ekonomiky v souladu s cíli strategie Evropa 2020;

2.      blahopřeje členským státům a regionům, kterým se podařilo dokončit proces přijímání operačních programů před koncem roku 2014, díky čemuž lze začít investovat do inteligentního, udržitelného a inkluzivního růstu;

3.      souhlasí s Komisí, že kvalita nesmí být obětována výměnou za rychlost; zdůrazňuje, že je třeba disponovat vysoce kvalitními programy a projekty na boj proti podvodům;

4.      je znepokojen značným zpožděním při zahajování provádění programů a projektů;

5.      vyzývá Komisi, členské státy a regiony, aby dále posílily úsilí o přijetí operačních programů, přičemž zaručí, že budou řádně splněny všechny odpovídající požadavky, a aby bez dalšího odkladu zahájily jejich provádění;

6.      vyzývá Komisi, aby analyzovala důsledky opožděného zahájení provádění politiky soudržnosti v období 2014–2020 na pracovní místa, reálnou ekonomiku a ochranu životního prostředí a klimatu, učinila doporučení pro zahajování příštího období financování (po roce 2020) vycházející z této zkušenosti a zveřejnila sdělení o svých zjištěních a závěrech, přičemž podrobně analyzuje hlavní problémy a překážky, s nimiž se setkala v různých členských státech;

7.      obává se, že část prostředků přidělených na rok 2014 bude ztracena, a nebude tak dostupná pro naléhavě potřebné investice v regionech; vyzývá členské státy, aby učinily maximum pro to, aby byla tato ztráta co nejmenší, a souhlasily proto co nejdříve společně s Parlamentem s opětovným zapsáním prostředků na rok 2014 do rozpočtu v souladu s článkem 19 nařízení o víceletém finančním rámci;

8.      vybízí členské státy, aby jako krátkodobé opatření využily překlenovací úvěry s cílem urychlit provádění příslušných operací; vyzývá také Komisi, aby ve spolupráci s Evropskou investiční bankou tento proces usnadnila;

9.      je vážně znepokojen mezerou mezi závazky a platbami, která se neustále zvětšuje, a neúspěchem dohodovacího jednání o rozpočtu a naléhavě vybízí členské státy, aby přijaly svou zodpovědnost a umožnily Komisi v požadovaném časovém rámci dostát neuhrazeným žádostem o platbu za období financování 2007–2013;

10.    vyzývá Komisi, aby posílila své úsilí o usnadnění provádění plně funkční politiky soudržnosti, která významným způsobem pomáhá plnit investiční potřeby EU, řešit rozpočtové problémy a omezovat škody spojené s nenaplněnými investičními příležitostmi EU;

11.    pověřuje svého předsedu, aby předal toto usnesení Komisi, Radě, Výboru regionů, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a dalším relevantním orgánům.

Právní upozornění - Ochrana soukromí