Procedure : 2014/2946(RSP)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb : B8-0280/2014

Indgivne tekster :

B8-0280/2014

Forhandlinger :

Afstemninger :

PV 27/11/2014 - 10.5
Stemmeforklaringer

Vedtagne tekster :

P8_TA(2014)0068

FORSLAG TIL BESLUTNING
PDF 121kWORD 49k
Se også det fælles beslutningsforslag RC-B8-0278/2014
24.11.2014
PE539.003v01-00
 
B8-0280/2014

på baggrund af forespørgsel til mundtlig besvarelse B8–0042/2014

jf. forretningsordenens artikel 128, stk. 5


om forsinkelser i opstarten af samhørighedspolitikken 2014-2020 (2014/2946(RSP))


Monika Vana, Terry Reintke, Davor Škrlec, Bronis Ropė, Benedek Jávor for Verts/ALE-Gruppen

Europa-Parlamentets beslutning om forsinkelser i opstarten af samhørighedspolitikken 2014-2020 (2014/2946(RSP))  
B8‑0280/2014

Europa-Parlamentet,

–       der henviser til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1303/2013 af 17. december 2013 om fælles bestemmelser for Den Europæiske Fond for Regionaludvikling, Den Europæiske Socialfond, Samhørighedsfonden, Den Europæiske Landbrugsfond for Udvikling af Landdistrikterne og Den Europæiske Hav- og Fiskerifond og om generelle bestemmelser for Den Europæiske Fond for Regionaludvikling, Den Europæiske Socialfond, Samhørighedsfonden og Den Europæiske Hav- og Fiskerifond og om ophævelse af Rådets forordning (EF) nr. 1083/2006,

–       der henviser til Rådets forordning (EU, Euratom) nr. 1311/2013 om fastlæggelse af den flerårige finansielle ramme for årene 2014-2020,

–       der henviser til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU, Euratom) nr. 966/2012 af 25. oktober 2012 om de finansielle regler vedrørende Unionens almindelige budget og om ophævelse af Rådets forordning (EF, Euratom) nr. 1605/2002,

–       der henviser til forslag til ændringsbudget nr. 3 til det almindelige budget for 2014 (COM(2014)0329),

–       der henviser til Kommissionens sjette rapport om økonomisk, social og territorial samhørighed af 23. juli 2014 "Investering i job og vækst: fremme af udvikling og god forvaltning i EU's regioner og byer",

–       der henviser til forespørgsel til mundtlig besvarelse til Kommissionen om forsinkelser i opstarten af samhørighedspolitikken 2014-2020 (O-000082/2014 – B8‑0042/2014),

–       der henviser til forretningsordenens artikel 128, stk. 5, og artikel 123, stk. 2,

A.     der henviser til, at den sjette samhørighedsrapport understreger, at samhørighedspolitikken i væsentlig grad har bidraget til at afbøde stilstanden i investeringer i de seneste år, navnlig i de medlemsstater som er blevet hårdest ramt af krisen, og fortsat er EU's vigtigste investeringspolitik for økonomisk, social og territorial samhørighed;

B.     der henviser til, at vedtagelsen af den lovgivningsmæssige ramme for finansieringsperioden 2014-2020 var forsinket, og at medlemsstaterne tøvede med at fremskynde tilrettelæggelsen af programmeringsprocessen;

C.     der henviser til, at det af de senest tilgængelige oplysninger fremgår, at alle partnerskabsaftaler og kun få operationelle programmer indtil nu er blevet vedtaget;

D.     der henviser til, at Kommissionen har meddelt, at en overførselsprocedure vil finde anvendelse på de operationelle programmer, som fortsat er "klar til vedtagelse" ved udgangen af 2014, hvilket vil gøre det muligt at overføre 2014-forpligtelserne til 2015, forudsat at 2014-beløbene er forpligtet frem til den 31. marts 2015;

E.     der henviser til, at Kommissionen agter at foreslå, at artikel 19 i forordningen om den flerårige finansielle ramme (FFR) skal finde anvendelse på disse operationelle programmer, som ikke er klar til vedtagelse ved udgangen af 2014, med henblik på at genopføre de uudnyttede 2014-bevillinger til europæiske struktur- og investeringsfonde;

F.     der henviser til, at medlemsstaterne og regionerne desuden står over for det problem, at Kommissionen muligvis ikke vil være i stand til i rette tid at afvikle udestående betalingsanmodninger fra finansieringsperioden 2007-2013, hvilket derved vil gøre det vanskeligere at gøre brug af forpligtede midler og underminere EU's troværdighed;

G.     der henviser til, at det budgetforlig, som havde til formål at fremme en løsning på efterslæbet af betalinger, for nylig mislykkedes, hvorved underfinansieringen af EU's budget blev forlænget;

H.     der henviser til, at Kommissionen samtidig har meddelt, at den vil fremsætte et forslag til en investeringspakke;

1.      fremhæver den vigtige rolle, som samhørighedspolitikken spiller som EU's vigtigste redskab til investering i arbejdspladser og realøkonomien i overensstemmelse med Europa 2020-målene;

2.      lykønsker de pågældende medlemsstater og regioner, som var i stand til at afslutte vedtagelsen af deres operationelle programmer inden udgangen af 2014, således at der kan foretages investeringer i intelligent, bæredygtig og inklusiv vækst;

3.      er enig med Kommissionen i, at kvalitet ikke må ofres til fordel for hastighed; understreger behovet for programmer og projekter af høj kvalitet i kampen mod svig;

4.      er bekymret over den betydelige forsinkelse i opstarten af gennemførelsen af programmer og projekter;

5.      opfordrer Kommissionen, medlemsstaterne og regionerne til yderligere at øge deres indsats med hensyn til vedtagelsen af operationelle programmer, samtidig med at det sikres, at alle krav er behørigt opfyldt, og til at påbegynde gennemførelsen hurtigst muligt;

6.      opfordrer Kommissionen til at analysere konsekvenserne af den forsinkede opstart af samhørighedspolitikken for perioden 2014-2020 med hensyn til arbejdspladser, realøkonomien og miljø- og klimabeskyttelse, til at fremsætte henstillinger på grundlag af de indhøstede erfaringer fra opstarten af den næste finansieringsperiode efter 2020 og til at offentliggøre en meddelelse om sine resultater og konklusioner og med en nærmere beskrivelse af de største problemer og hindringer, som de forskellige medlemsstater står over for;

7.      frygter, at en del af 2014-bevillingerne vil gå tabt som følge af den opståede forsinkelse og ikke vil være til rådighed i forbindelse med presserende behov for investeringer i regionerne; opfordrer medlemsstaterne til at gøre deres yderste for at mindske tabet ved hurtigst muligt og i fællesskab med Parlamentet at nå til enighed om genopførelsen af 2014-bevillingerne i overensstemmelse med artikel 19 i FFR-forordningen;

8.      opfordrer medlemsstaterne til som en kortsigtet foranstaltning at gøre brug af overgangslån med henblik på at fremskynde iværksættelsen af foranstaltninger; opfordrer ligeledes Kommissionen til at lette processen i samarbejde med Den Europæiske Investeringsbank;

9.      er alvorligt bekymret over det stadig voksende betalingshul og det mislykkede budgetforlig og opfordrer indtrængende medlemsstaterne til at tage ansvar og sætte Kommissionen i stand til at afvikle udestående betalinger for finansieringsperioden 2007-2013 inden for den fastlagte tidsramme;

10.    opfordrer Kommissionen til at øge sin indsats for at lette gennemførelsen af en fuldt fungerende samhørighedspolitik, som spiller en vigtig rolle i indsatsen for at opfylde EU's investeringsbehov, løse de budgetmæssige problemer og begrænse skaden i forbindelse med EU's investeringsmuligheder;

11.    pålægger sin formand at sende denne beslutning til Kommissionen, Rådet, Regionsudvalget, Det Europæiske Sociale og Økonomiske Udvalg og de øvrige relevante institutioner.

 

Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik