Menetlus : 2014/2946(RSP)
Menetluse etapid istungitel
Dokumendi valik : B8-0280/2014

Esitatud tekstid :

B8-0280/2014

Arutelud :

Hääletused :

PV 27/11/2014 - 10.5
Selgitused hääletuse kohta

Vastuvõetud tekstid :

P8_TA(2014)0068

RESOLUTSIOONI ETTEPANEK
PDF 117kWORD 54k
Vt ka resolutsiooni ühisettepanekut RC-B8-0278/2014
24.11.2014
PE539.003v01-00
 
B8-0280/2014

suuliselt vastatava küsimuse B8‑0042/2014 alusel

vastavalt kodukorra artikli 128 lõikele 5


viivituste kohta 2014.–2020. aasta ühtekuuluvuspoliitika käivitamisel (2014/2946(RSP))


Monika Vana, Terry Reintke, Davor Škrlec, Bronis Ropė, Benedek Jávor fraktsiooni Verts/ALE nimel

Euroopa Parlamendi resolutsioon viivituste kohta 2014.–2020. aasta ühtekuuluvuspoliitika käivitamisel (2014/2946(RSP))  
B8‑0280/2014

Euroopa Parlament,

–       võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 17. detsembri 2013. aasta määrust (EL) nr 1303/2013, millega kehtestatakse ühissätted Euroopa Regionaalarengu Fondi, Euroopa Sotsiaalfondi, Ühtekuuluvusfondi, Euroopa Maaelu Arengu Põllumajandusfondi ja Euroopa Merendus- ja Kalandusfondi kohta, nähakse ette üldsätted Euroopa Regionaalarengu Fondi, Euroopa Sotsiaalfondi, Ühtekuuluvusfondi ja Euroopa Merendus- ja Kalandusfondi kohta ning tunnistatakse kehtetuks nõukogu määrus (EÜ) nr 1083/2006,

–       võttes arvesse nõukogu määrust (EL, EURATOM) nr 1311/2013, millega määratakse kindlaks mitmeaastane finantsraamistik aastateks 2014–2020,

–       võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 25. oktoobri 2012. aasta määrust (EL, Euratom) nr 966/2012 (mis käsitleb Euroopa Liidu üldeelarve suhtes kohaldatavaid finantseeskirju ning millega tunnistatakse kehtetuks nõukogu määrus (EÜ, Euratom) nr 1605/2002),

–       võttes arvesse 2014. aasta üldeelarve paranduseelarve projekti nr 3 (COM(2014)0329),

–       võttes arvesse majanduslikku, sotsiaalset ja territoriaalset ühtekuuluvust käsitlevat komisjoni kuuendat aruannet „Investeerimine töökohtadesse ja majanduskasvu: arengu ja hea valitsemistava edendamine ELi piirkondades ja linnades”,

–       võttes arvesse komisjonile esitatud suuliselt vastatavat küsimust viivituste kohta 2014.–2020. aasta ühtekuuluvuspoliitika käivitamisel (O-000082/2014 – B8‑0042/2014),

–       võttes arvesse kodukorra artikli 128 lõiget 5 ja artikli 123 lõiget 2,

A.     arvestades, et ühtekuuluvust käsitlevas kuuendas aruandes rõhutatakse, et ühtekuuluvuspoliitika on aidanud viimastel aastatel oluliselt kaasa investeeringute peatumise leevendamisele, eelkõige kriisi all enim kannatavates liikmesriikides, ning on jätkuvalt ELi kõige tähtsam majandusliku, sotsiaalse ja territoriaalse ühtekuuluvuse investeerimispoliitika;

 

B.     arvestades, et õigusraamistiku vastuvõtmine rahastamisperioodiks 2014–2020 on viibinud ja liikmesriigid kõhklesid programmitöö kavandamise protsessi ettevalmistusi kiirendamast;

C.     arvestades, et viimaste andmete põhjal on seni vastu võetud kõik partnerluslepingud ja ainult mõned rakenduskavad;

D.     arvestades, et komisjon on andnud teada, et nende rakenduskavade suhtes, mis on 2014. aasta lõpus veel vastuvõtmiseks valmis, kohaldatakse ülekandmismenetlust, mis võimaldab 2014. aasta kohustused 2015. aastasse üle kanda, juhul kui 2014. aasta summad seotakse kulukohustustega 31. märtsiks 2015;

E.     arvestades, et komisjon kavatseb Euroopa struktuuri- ja investeerimisfondide 2014. aastal kasutamata assigneeringute ümberpaigutamiseks teha ettepaneku, et nendele rakenduskavadele, mis ei ole 2014. aasta lõpuks vastuvõtmiseks valmis, kohaldataks mitmeaastase finantsraamistiku määruse artiklit 19;

F.     arvestades, et lisaks seisab liikmesriikide ja piirkondade ees probleem, et komisjon ei suuda võib-olla tähtajaliselt täita 2007.–2013. aasta rahastamisperioodi täitmata maksenõudeid, mille tõttu tekivad uued takistused kulukohustustega seotud summade kasutamisel ja saab kahjustada ELi usaldusväärsus;

G.     arvestades, et hiljuti nurjus eelarve lepitusmenetlus, mille eesmärk oli hõlbustada tasumata maksete osas lahenduse leidmist, ning et see pikendas ELi eelarve alarahastamist veelgi;

H.     arvestades, et komisjon on samal ajal teatanud, et ta esitab ettepaneku investeerimispaketi kohta;

1.      rõhutab ühtekuuluvuspoliitika tähtsat rolli ELi peamise töökohtadesse ja reaalmajandusse investeerimise vahendina, mis on kohandatud strateegia „Euroopa 2020” eesmärkidega;

2.      avaldab kiitust nendele liikmesriikidele ja piirkondadele, kes on suutnud oma rakenduskavade vastuvõtmise enne 2014. aasta lõppu lõpule viia, et oleks võimalik teha investeeringuid arukasse, jätkusuutlikkuse ja kaasavasse majanduskasvu;

3.      on komisjoniga nõus, et kvaliteeti ei tohi kiiruse nimel ohverdada; rõhutab, et pettuste vastu võitlemiseks on vaja kvaliteetseid programme ja projekte;

4.      on mures selle pärast, et programmide ja projektide rakendamise käivitamine hilineb märkimisväärselt;

5.      palub komisjonil, liikmesriikidel ja piirkondadel veelgi suurendada jõupingutusi rakenduskavade vastuvõtmiseks, tagades samas kõikide nõuete nõuetekohase järgimise, ja alustada rakendamist edasiste viivitusteta;

6.      palub komisjonil analüüsida mõju, mida omavad viivitused 2014.–2020. aasta ühtekuuluvuspoliitika käivitamisel töökohtadele, reaalmajandusele ning keskkonna- ja kliimakaitsele, esitada saadud kogemuste põhjal soovitused järgmise, 2020. aasta järgse rahastamisperioodi alguse kohta ning avaldada oma leidude ja järelduste kohta teatis, milles kirjeldatakse üksikasjalikult ka eri liikmesriikides esinenud peamisi probleeme ja takistusi;

 

7.      väljendab kartust, et osa 2014. aasta assigneeringutest läheb viivituste tõttu kaotsi ja neid ei saa piirkondades hädasti vajatavate investeeringute jaoks kasutada; palub liikmesriikidel teha kõik võimalik, et hoida kahjud minimaalsena, ning leppida võimalikult kiiresti parlamendiga kokku 2014. aasta assigneeringute ülekandmises kooskõlas mitmeaastase finantsraamistiku määruse artikliga 19;

 

8.      innustab liikmesriike lühiajalise meetmena kasutama ajutisi lühiajalisi laene, et kiirendada tegevuse käivitamist; palub ka, et komisjon koostöös Euroopa Investeerimispangaga seda protsessi hõlbustaks;

9.      väljendab sügavat muret järjest suureneva puudujäägi pärast maksetes ja eelarve lepitusmenetluse nurjumise pärast ning nõuab tungivalt, et liikmesriigid näitaksid üles vastutustunnet ja võimaldaksid komisjonil rahastamisperioodi 2007–2013 tasumata maksed nõutud tähtajaks tasuda;

10.    palub komisjonil suurendada jõupingutusi, et edendada täielikult toimiva ühtekuuluvuspoliitika rakendamist, mis etendab tähtsat rolli ELi investeerimisvajaduste täitmisele kaasaaitamises ja eelarveprobleemide lahendamises ning ELi investeerimisvõimalustega seotud kahjude vähendamises;

11.    teeb presidendile ülesandeks edastada käesolev resolutsioon komisjonile, nõukogule, Regioonide Komiteele, Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomiteele ning teistele asjaomastele institutsioonidele.

Õigusteave - Privaatsuspoliitika