Postupak : 2014/2946(RSP)
Faze dokumenta na plenarnoj sjednici
Odabrani dokument : B8-0280/2014

Podneseni tekstovi :

B8-0280/2014

Rasprave :

Glasovanja :

PV 27/11/2014 - 10.5
Objašnjenja glasovanja

Doneseni tekstovi :

P8_TA(2014)0068

PRIJEDLOG REZOLUCIJE
PDF 124kWORD 62k
Također vKEYi zajednički prijedlog rezolucije RC-B8-0278/2014
24.11.2014
PE539.003v01-00
 
B8-0280/2014

podnesen nakon pitanja za usmeni odgovor B8‑0042/2014

u skladu s člankom 128. stavkom 5. Poslovnika


o kašnjenju početka provedbe kohezijske politike za razdoblje 2014. – 2020. (2014/2946(RSP))


Monika Vana, Terry Reintke, Davor Škrlec, Bronis Ropė, Benedek Jávor u ime Kluba zastupnika Verts/ALE-a

Rezolucija Europskog parlamenta o kašnjenju početka provedbe kohezijske politike za razdoblje 2014. – 2020. (2014/2946(RSP))  
B8‑0280/2014

Europski parlament,

–       uzimajući u obzir Uredbu (EU) br. 1303/2013 Europskog parlamenta i Vijeća od 17. prosinca 2013. o utvrđivanju zajedničkih odredbi o Europskom fondu za regionalni razvoj, Europskom socijalnom fondu, Kohezijskom fondu, Europskom poljoprivrednom fondu za ruralni razvoj i Europskom fondu za pomorstvo i ribarstvo i o utvrđivanju općih odredbi o Europskom fondu za regionalni razvoj, Europskom socijalnom fondu, Kohezijskom fondu i Europskom fondu za pomorstvo i ribarstvo te o stavljanju izvan snage Uredbe Vijeća (EZ) br. 1083/2006,

–       uzimajući u obzir Uredbu Vijeća (EU, Euratom) br. 1311/2013 kojom se uspostavlja višegodišnji financijski okvir za razdoblje 2014. ‒ 2020.,

–       uzimajući u obzir Uredbu (EU, Euratom) br. 966/2012 Europskog parlamenta i Vijeća od 25. listopada 2012. o financijskim pravilima koja se primjenjuju na opći proračun Unije i o stavljanju izvan snage Uredbe Vijeća (EZ, Euratom) br. 1605/2002,

–       uzimajući u obzir nacrt izmjene proračuna br. 3 za opći proračun za 2014. (COM(2014)0329),

–       uzimajući u obzir šesto izvješće Komisije o gospodarskoj, socijalnoj i teritorijalnoj koheziji od 23. srpnja 2014. naslovljeno „Ulaganje u radna mjesta i rast: promicanje razvoja i dobroga upravljanja u regijama i gradovima EU-a”,

–       uzimajući u obzir pitanje za usmeni odgovor upućeno Komisiji o kašnjenju početka provedbe kohezijske politike za razdoblje 2014. – 2020. (O-000082/2014 – B8 0042/2014),

–       uzimajući u obzir članak 128. stavak 5. i članak 123. stavak 2. Poslovnika,

A.     budući da se u šestom izvješću o koheziji ističe da je kohezijska politika znatno doprinijela ublaživanju zastoja u ulaganjima tijekom proteklih godina, posebno u državama članicama koje su najsnažnije pogođene krizom, te je i dalje najvažnija politika ulaganja EU-a za gospodarsku, socijalnu i teritorijalnu koheziju;

B.     budući da se kasnilo u donošenju zakonodavnog okvira za razdoblje financiranja od 2014. do 2020. i da su države članice oklijevale pri ubrzavanju pripreme postupka izrade programa;

C.     budući da su prema posljednjim dostupnim informacijama do danas usvojeni svi sporazumi o partnerstvu i svega nekoliko operativnih programa;

D.     budući da je Komisija najavila da će na operativne programe koji su na kraju 2014. još uvijek „spremni za usvajanje” primijeniti postupak prijenosa kojim će se omogućiti da se obveze iz 2014. prenesu u 2015. godinu, uz uvjet da se za iznose za 2014. obveze preuzmu do 31. ožujka 2015.;

E.     budući da Komisija namjerava predložiti da se članak 19. Uredbe o višegodišnjem financijskom okviru (VFO) primijeni na operativne programe koji na kraju 2014. nisu spremni za usvajanje kako bi se neiskorištena sredstva dodijeljena za 2014. iz europskih strukturnih i investicijskih fondova preraspodijelila;

F.     budući da se države članice i regije k tomu suočavaju s mogućnošću da Komisija neće uspjeti pravodobno ispuniti nepodmirene zahtjeve za plaćanje iz razdoblja financiranja od 2007. do 2013., čime će nastati dodatne zapreke za korištenje sredstvima za koja su preuzete obveze i zbog čega će se dovesti u pitanje vjerodostojnost EU-a;

G.     budući da je nedavno neuspjehom završilo proračunsko mirenje predviđeno kako bi se olakšalo pronalaženje rješenja za nedostatak sredstava za plaćanja, čime se razdoblje nedovoljnog financiranja proračuna EU-a produljuje;

H.     budući da je Komisija istodobno najavila da će predstaviti prijedlog investicijskog paketa;

1.      naglašava važnost uloge kohezijske politike kao glavnog instrumenta EU-a za ulaganje u radna mjesta i realno gospodarstvo, u skladu s ciljevima strategije Europa 2020.;

2.      čestita pojedinim državama članicama i regijama koje su uspjele dovršiti usvajanje operativnih programa prije kraja 2014. kako bi se moglo ulagati u pametan, održiv i uključiv rast;

3.      slaže se s Komisijom da se kvaliteta ne smije žrtvovati radi brzine; naglašava potrebu za kvalitetnim programima i projektima u borbi protiv prijevara;

4.      zabrinut je zbog znatnog kašnjenja početka provedbe programa i projekata;

5.      poziva Komisiju, države članice i regije da dodatno povećaju napore u usvajanju operativnih programa, istodobno jamčeći da su svi zahtjevi propisno ispunjeni, te da započnu s provedbom bez daljnje odgode;

6.      poziva Komisiju da analizira posljedice kašnjenja početka provedbe kohezijske politike za razdoblje 2014. ¬ 2020. na radna mjesta, realno gospodarstvo i zaštitu okoliša i klime, da donese preporuke na temelju izvučenih pouka na početku sljedećeg razdoblja financiranja nakon 2020. godine i da objavi komunikaciju o svojim nalazima i zaključcima u kojoj će detaljno opisati i glavne probleme i zapreke s kojima su se pojedine države članice susretale;

7.      boji se da će dio sredstava dodijeljenih za 2014. godinu biti izgubljen zbog nastaloga kašnjenja i da neće biti dostupan za hitno potrebna ulaganja u regijama; poziva države članice da učine sve u svojoj moći kako bi gubitak bio što manji tako što će se što prije i zajedno s Parlamentom dogovoriti o preraspodjeli dodijeljenih sredstava za 2014. u skladu s člankom 19. Uredbe o VFO-u;

8.      potiče države članice da se kao kratkoročnom mjerom koriste mogućnošću prijelaznih zajmova kako bi se ubrzala provedba operacija; također poziva Komisiju da omogući provođenje tog postupka u suradnji s Europskom investicijskom bankom;

9.      ozbiljno je zabrinut zbog sve većeg nedostatka sredstava za plaćanja i neuspjeha proračunskog mirenja te snažno potiče države članice da preuzmu odgovornost i omoguće Komisiji da ispuni nepodmirene zahtjeve za plaćanje za razdoblje financiranja od 2007. do 2013. u propisanom vremenskom okviru;

10.    poziva Komisiju da poveća napore kako bi se omogućilo provođenje kohezijske politike koja funkcionira u potpunosti i koja na važan način doprinosi zadovoljavanju investicijskih potreba EU-a i rješavanju proračunskih problema te ograničavanju eventualne štete povezane s mogućnostima ulaganja u EU-u;

11.    nalaže svojem predsjedniku da ovu Rezoluciju proslijedi Komisiji, Vijeću, Odboru regija, Europskom gospodarskom i socijalnom odboru i drugim mjerodavnim institucijama.

Pravna obavijest - Politika zaštite privatnosti