Eljárás : 2014/2946(RSP)
A dokumentum állapota a plenáris ülésen
Válasszon egy dokumentumot : B8-0280/2014

Előterjesztett szövegek :

B8-0280/2014

Viták :

Szavazatok :

PV 27/11/2014 - 10.5
A szavazatok indokolása

Elfogadott szövegek :

P8_TA(2014)0068

ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY
PDF 127kWORD 62k
Lásd még közös határozatra irányuló javaslatot RC-B8-0278/2014
24.11.2014
PE539.003v01-00
 
B8-0280/2014

a B8‑0042/2014. számú szóbeli választ igénylő kérdéshez

az eljárási szabályzat 128. cikkének (5) bekezdése alapján


a 2014–2020 közötti időszakra szóló kohéziós politika késedelmes elindulásáról (2014/2946(RSP))


Monika Vana, Terry Reintke, Davor Škrlec, Bronis Ropė, Benedek Jávor a Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Az Európai Parlament állásfoglalása a 2014–2020 közötti időszakra szóló kohéziós politika késedelmes elindulásáról (2014/2946(RSP))  
B8‑0280/2014

Az Európai Parlament,

–       tekintettel az Európai Regionális Fejlesztési Alapra, az Európai Szociális Alapra, a Kohéziós Alapra, az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapra és az Európai Tengerügyi és Halászati Alapra vonatkozó közös rendelkezések megállapításáról, az Európai Regionális Fejlesztési Alapra, az Európai Szociális Alapra és a Kohéziós Alapra és az Európai Tengerügyi és Halászati Alapra vonatkozó általános rendelkezések megállapításáról és az 1083/2006/EK tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2013. december 17-i 1303/2013/EU európai parlamenti és a tanácsi rendeletre,

–       tekintettel a 2014–2020-as időszakra vonatkozó többéves pénzügyi keretről szóló 1311/2013/EU, Euratom tanácsi rendeletre,

–       tekintettel az Unió általános költségvetésére alkalmazandó pénzügyi szabályokról és az 1605/2002/EK, Euratom tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2012. október 25-i 966/2012/EU, Euratom európai parlamenti és tanácsi rendeletre,

–       tekintettel a 2014. évi általános költségvetéshez fűzött 3/2014. sz. költségvetés-módosítási tervezetre (COM(2014)0329),

–       tekintettel „A növekedést és a munkahelyteremtést szolgáló beruházások: a fejlődés és a jó kormányzás előmozdítása az Unió régióiban és városaiban” című, a gazdasági, szociális és területi kohézióról szóló hatodik, 2014. július 23-i bizottsági jelentésre,

–       tekintettel a 2014–2020 közötti időszakra szóló kohéziós politika elindulásában bekövetkezett késedelemmel kapcsolatban a Bizottsághoz intézett, szóbeli választ igénylő kérdésre (O-000082/2014 – B8‑0042/2014),

–       tekintettel eljárási szabályzata 128. cikkének (5) bekezdésére és 123. cikkének (2) bekezdésére,

A.     mivel a hatodik kohéziós jelentés hangsúlyozza, hogy a kohéziós politika jelentősen hozzájárult a beruházások elmúlt években tapasztalható megtorpanásának enyhítéséhez, különösen azon tagállamokban, amelyeket a válság a legsúlyosabban érintett, valamint hogy a kohéziós politika továbbra is az Unió legfontosabb, a gazdasági, társadalmi és területi kohéziót előmozdító beruházási politikája;

B.     mivel a 2014–2020-as finanszírozási időszakra szóló jogalkotási keret elfogadása késett, és a tagállamok vonakodtak felgyorsítani a programozási időszak előkészítését;

C.     mivel a legfrissebb információk szerint elfogadták ugyan az összes partnerségi megállapodást, de az operatív programok közül csak néhányat;

D.     mivel a Bizottság bejelentette, hogy a 2014 végéig „elfogadásra kész” operatív programok esetében átviteli eljárást alkalmaz, amely lehetővé teszi a 2014-es kötelezettségvállalások 2015-re történő átvitelét, azzal a feltétellel, hogy a 2014-es összegeket legkésőbb 2015. március 31-ig lekötik;

E.     mivel a Bizottság javasolni szeretné, hogy a többéves pénzügyi keretről szóló rendelet 19. cikkét alkalmazzák azokra az operatív programokra, amelyek 2014 végéig nem állnak elfogadásra készen, annak érdekében, hogy a fel nem használt 2014-es előirányzatokat újraosszák az európai strukturális és beruházási alapok javára;

F.     mivel ezenfelül a tagállamok és a régiók azzal a problémával is szembesülnek, hogy a Bizottság a 2007–2013-as finanszírozási időszakból még fennmaradó kifizetési igényeket nem biztos, hogy kellő időben teljesíteni tudja, ezzel további akadályokat görgetve a lekötött összegek felhasználása elé, és aláásva az Unió hitelét;

G.     mivel a kifizetések elmaradásának megoldására irányuló költségvetési egyeztetés a közelmúltban elakadt, elnyújtva az uniós költségvetés alulfinanszírozottságát;

H.     mivel a Bizottság ugyanakkor bejelentette, hogy egy beruházási csomagra irányuló javaslatot fog előterjeszteni;

1.      hangsúlyozza a kohéziós politika fontos szerepét, amely a munkahelyekbe és a reálgazdaságba történő beruházások legfontosabb, az Európa 2020 célkitűzéseihez igazított uniós eszköze;

2.      gratulál azoknak az érintett tagállamoknak és a régióknak, amelyeknek sikerült még 2014 vége előtt véglegesíteni operatív programjaik elfogadását, lehetővé téve az intelligens, fenntartható és inkluzív növekedésre irányuló beruházásokat;

3.      egyetért a Bizottsággal abban, hogy a gyorsaság nem mehet a minőség rovására; hangsúlyozza, hogy a csalás elleni küzdelemben minőségi programokra és projektekre van szükség;

4.      aggodalmának ad hangot a programok és projektek végrehajtásának jelentős késedelemmel történő megindítása miatt;

5.      felszólítja a Bizottságot, a tagállamokat és a régiókat, hogy még jobban fokozzák az operatív programok elfogadására irányuló erőfeszítéseiket, gondoskodva arról, hogy valamennyi előírásnak eleget tegyenek, illetve hogy további késlekedés nélkül kezdjék meg a végrehajtást;

6.      felszólítja a Bizottságot, hogy elemezze, milyen következményekkel jár a 2014–2020-as időszakra vonatkozó kohéziós politika késedelmes megindítása a munkahelyekre, a reálgazdaságra, valamint a környezet- és éghajlatvédelemre nézve, a levont tanulságok alapján tegyen ajánlásokat a következő, 2020 utáni finanszírozási időszak elindításához, valamint az elemzés eredményeiről és következtetéseiről adjon ki közleményt, részletezve a különböző tagállamokban tapasztalható főbb problémákat és akadályokat is;

7.      attól tart, hogy a 2014-es előirányzatok egy része a késedelem miatt el fog veszni, és nem fog rendelkezésre állni a régiókban sürgősen szükséges beruházásokra; felszólítja a tagállamokat, hogy a veszteség minimálisra csökkentése érdekében tegyenek meg minden tőlük telhetőt, vagyis a Parlamenttel közösen a lehető leghamarabb egyezzenek meg a 2014-es előirányzatoknak a többéves pénzügyi keretről szóló rendelet 19. cikke szerinti újraelosztásáról;

8.      ösztönzi a tagállamokat, hogy rövid távú intézkedésként a műveletek végrehajtásának felgyorsítása érdekében használják ki az áthidaló hitelek lehetőségét; felszólítja továbbá a Bizottságot, hogy az Európai Beruházási Bankkal együttműködve segítse a folyamatot;

9.      komolyan aggódik az egyre növekvő kifizetési hiány, valamint a költségvetési egyeztetés elakadása miatt, és sürgeti a tagállamokat, hogy vállalják fel a felelősséget, és tegyék lehetővé a Bizottság számára a 2007–2013-as finanszírozási időszakból még fennmaradó kifizetési igényeknek az előírt időkeretben történő teljesítését;

10.    felszólítja a Bizottságot, hogy erőfeszítéseit fokozva segítse a teljes mértékben működőképes kohéziós politika végrehajtását, mivel az fontos szerepet játszva hozzájárul az Unió beruházási szükségleteinek kielégítéséhez, a költségvetési problémák megoldásához, valamint az Unió beruházási lehetőségeivel kapcsolatos károk korlátozásához;

11.    utasítja elnökét, hogy továbbítsa ezt az állásfoglalást a Bizottságnak, a Tanácsnak, a Régiók Bizottságának, az Európai Gazdasági és Szociális Bizottságnak és a többi érintett intézménynek.

Jogi nyilatkozat - Adatvédelmi szabályzat