Procedūra : 2014/2946(RSP)
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumento priėmimo eiga : B8-0280/2014

Pateikti tekstai :

B8-0280/2014

Debatai :

Balsavimas :

PV 27/11/2014 - 10.5
Balsavimo rezultatų paaiškinimas

Priimti tekstai :

P8_TA(2014)0068

PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS
PDF 128kWORD 61k
Taip pat žr. bendrą pasiūlymą dėl rezoliucijos RC-B8-0278/2014
24.11.2014
PE539.003v01-00
 
B8-0280/2014

pateiktas uždavus klausimą, į kurį atsakoma žodžiu, B8‑0042/2014

pagal Darbo tvarkos taisyklių 128 straipsnio 5 dalį


dėl vėlavimo pradėti įgyvendinti 2014–2020 m. sanglaudos politiką (2014/2946(RSP))


Monika Vana, Terry Reintke, Davor Škrlec, Bronis Ropė, Benedek Jávor Verts/ALE frakcijos vardu

Europos Parlamento rezoliucija dėl vėlavimo pradėti įgyvendinti 2014–2020 m. sanglaudos politiką (2014/2946(RSP))  
B8‑0280/2014

Europos Parlamentas,

–       atsižvelgdamas į 2013 m. gruodžio 17 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) Nr. 1303/2013, kuriuo nustatomos Europos regioninės plėtros fondui, Europos socialiniam fondui, Sanglaudos fondui, Europos žemės ūkio fondui kaimo plėtrai ir Europos jūros reikalų ir žuvininkystės fondui bendros nuostatos ir Europos regioninės plėtros fondui, Europos socialiniam fondui, Sanglaudos fondui ir Europos jūros reikalų ir žuvininkystės fondui taikytinos bendrosios nuostatos, ir panaikinamas Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1083/2006,

–       atsižvelgdamas į Tarybos reglamentą (ES, EURATOMAS) Nr. 1311/2013, kuriuo nustatoma 2014–2020 m. daugiametė finansinė programa,

–       atsižvelgdamas į 2012 m. spalio 25 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES, EURATOMAS) Nr. 966/2012 dėl Sąjungos bendrajam biudžetui taikomų finansinių taisyklių ir kuriuo panaikinamas Tarybos reglamentas (EB, Euratomas) Nr. 1605/2002,

–       atsižvelgdamas į 2014 m. bendrojo biudžeto Taisomojo biudžeto Nr. 3 projektą (COM(2014)0329),

–       atsižvelgdamas į 2014 m. liepos 23 d. Komisijos šeštąją ekonominės, socialinės ir teritorinės sanglaudos ataskaitą „Investicijos į darbo vietų kūrimą ir augimą: vystymosi ir gero valdymo ES regionuose ir miestuose skatinimas“;

–       atsižvelgdamas į klausimą, į kurį atsakoma žodžiu, Komisijai dėl vėlavimo pradėti įgyvendinti 2014–2020 m. sanglaudos politiką (O-000082/2014 – B8‑0042/2014),

–       atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 128 straipsnio 5 dalį ir 123 straipsnio 2 dalį,

A.     kadangi šeštojoje sanglaudos ataskaitoje pabrėžiama, kad sanglaudos politika padėjo gerokai sušvelninti per pastaruosius kelerius metus sustojusio investavimo poveikį, ypač tose valstybėse narėse, kurios labiausiai nukentėjo nuo krizės, ir toliau išlieka svarbiausia ES investavimo politika siekiant ekonominės, socialinės ir teritorinės sanglaudos;

B.     kadangi vėluojama priimti 2014–2020 m. finansavimo laikotarpio teisės aktus, ir valstybės narės nesiėmė sparčiau rengtis programavimo procesui;

C.     kadangi pagal naujausią turimą informaciją iki šios dienos patvirtintos visos partnerystės sutartys ir tik kelios veiksmų programos;

D.     kadangi Komisija paskelbė, kad toms veiksmų programoms, kurios bus parengtos ir priimtos 2014 m. pabaigoje, taikys perkėlimo procedūrą, pagal kurią 2014 m. įsipareigojimai bus perkelti į 2015 m., jeigu 2014 m. sumos ir toliau bus skirtos šioms programoms iki 2015 m. kovo 31 d.;

E.     kadangi Komisija ketina pasiūlyti toms veiksmų programoms, kurios 2014 m. pabaigoje nebus parengtos ir priimtos, taikyti Daugiametės finansinės programos (DFP) reglamento 19 straipsnį, siekiant pakartotinai įtraukti į biudžetą 2014 m. nepanaudotus Europos struktūrinių ir investicijų fondams skirtus asignavimus;

F.     kadangi valstybės narės ir regionai taip pat susiduria su problema, kad Komisija gali negalėti laiku patenkinti 2007–2013 m. finansavimo laikotarpio neapmokėtų mokėjimų prašymų ir taip gali rastis papildomų kliūčių panaudoti numatytas skirti lėšas ir nuo to nukentėti ES patikimumas;

G.     kadangi neseniai nepavyko taikinimas biudžeto klausimais, kuriuo siekta rasti sprendimą dėl mokėjimų neįvykdymo, o dėl to prailgės nepakankamas ES biudžeto finansavimas;

H.     kadangi tuo pačiu metu Komisija paskelbė, kad pateiks pasiūlymą dėl investicijų paketo;

1.      pabrėžia, koks svarbus vaidmuo tenka sanglaudos politikai, kaip pagrindinei ES investicijų į darbo vietas ir realiąją ekonomiką priemonei, suderintai su strategijos „Europa 2020“ tikslais;

2.      sveikina atitinkamas valstybes nares ir regionus, kurie sugebėjo patvirtinti savo veiksmų programas iki 2014 m. pabaigos, kad būtų investuota į pažangų, tvarų ir integracinį augimą;

3.      pritaria Komisijos nuomonei, kad negalima aukoti kokybės vardan greičio; pabrėžia, kad būtina įgyvendinti aukštos kokybės programas ir projektus kovos su sukčiavimu srityje;

4.      yra susirūpinęs dėl to, kad smarkiai vėluojama pradėti įgyvendinti programas ir projektus;

5.      ragina Komisiją, valstybes nares ir regionus dėti daugiau pastangų tvirtinant veiksmų programas, sykiu užtikrinant, kad būtų įvykdyti visi reikalavimai, ir pradėti įgyvendinti programas nebevėluojant;

6.      ragina Komisiją išanalizuoti vėlavimo pradėti įgyvendinti 2014–2020 m. sanglaudos politiką darbo vietų, realiosios ekonomikos ir aplinkos bei klimato apsaugos klausimais pasekmes, pateikti įgyta patirtimi paremtas rekomendacijas dėl kito finansavimo laikotarpio po 2020 m. pradžios ir paskelbti komunikatą, kuriame būtų pateikti rezultatai bei išvados ir išsamiai aptartos pagrindinės problemos bei kliūtys, su kuriomis susiduria įvairios valstybės narės;

7.      baiminasi, kad dėl vėlavimo bus prarasta dalis 2014 m. asignavimų ir jų pritrūks skubiai investuojant regionuose; ragina valstybes nares imtis visų įmanomų priemonių, kad būtų prarasta kuo mažiau: kuo greičiau kartu su Parlamentu susitarti dėl 2014 m. asignavimų pakartotinio įtraukimo į biudžetą pagal DFP reglamento 19 straipsnį;

8.      skatina valstybes nares kaip trumpalaike priemone pasinaudoti tarpinėmis paskolomis, kad būtų greičiau įgyvendinti veiksmai; taip pat ragina Komisiją prisidėti prie šio proceso sklandžios eigos bendradarbiaujant su Europos investicijų banku;

9.      yra itin sunerimęs dėl nuolat didėjančio mokėjimų vėlavimo ir nepasisekusio taikinimo biudžeto klausimais ir primygtinai ragina valstybes nares prisiimti atsakomybę ir leisti Komisijai per nustatytą terminą įvykdyti 2007–2013 m. finansavimo laikotarpio neatliktus mokėjimus;

10.    ragina Komisiją dėti daugiau pastangų ir sudaryti sąlygas įgyvendinti veiksmingą sanglaudos politiką, kuri atlieka svarbų vaidmenį, nes padeda patenkinti su investicijomis susijusius ES poreikius, spręsti biudžeto problemas ir sumažinti žalą, susijusią su ES investavimo galimybėmis;

11.    paveda Pirmininkui perduoti šią rezoliuciją Komisijai, Tarybai, Regionų komitetui, Ekonomikos ir socialinių reikalų komitetui ir kitoms susijusioms institucijoms.

Teisinė informacija - Privatumo politika