Procedūra : 2014/2946(RSP)
Dokumenta lietošanas cikls sēdē
Dokumenta lietošanas cikls : B8-0280/2014

Iesniegtie teksti :

B8-0280/2014

Debates :

Balsojumi :

PV 27/11/2014 - 10.5
Balsojumu skaidrojumi

Pieņemtie teksti :

P8_TA(2014)0068

REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS
PDF 142kWORD 60k
Skatīt arī kopīgās rezolūcijas priekšlikumu RC-B8-0278/2014
24.11.2014
PE539.003v01-00
 
B8-0280/2014

iesniegts, pamatojoties uz jautājumu B8‑0042/2014, uz kuru jāsniedz mutiska atbilde,

saskaņā ar Reglamenta 128. panta 5. punktu


par 2014.–2020. gada kohēzijas politikas sākšanas novilcinājumu (2014/2946(RSP))


Monika Vana, Terry Reintke, Davor Škrlec, Bronis Ropė, Benedek Jávor Verts/ALE grupas vārdā

Eiropas Parlamenta rezolūcija par 2014.–2020. gada kohēzijas politikas sākšanas novilcinājumu (2014/2946(RSP))  
B8‑0280/2014

Eiropas Parlaments,

–       ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2013. gada 17. decembra Regulu (ES) Nr. 1303/2013, ar ko paredz kopīgus noteikumus par Eiropas Reģionālās attīstības fondu, Eiropas Sociālo fondu, Kohēzijas fondu, Eiropas Lauksaimniecības fondu lauku attīstībai un Eiropas Jūrlietu un zivsaimniecības fondu un vispārīgus noteikumus par Eiropas Reģionālās attīstības fondu, Eiropas Sociālo fondu, Kohēzijas fondu un Eiropas Jūrlietu un zivsaimniecības fondu un atceļ Regulu (EK) Nr. 1083/2006,

–       ņemot vērā Padomes Regulu (ES, Euratom) Nr. 1311/2013, ar ko nosaka daudzgadu finanšu shēmu 2014.–2020. gadam,

–       ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2012. gada 25. oktobra Regulu (EK, Euratom) Nr. 966/2012 par finanšu noteikumiem, ko piemēro Savienības vispārējam budžetam, un par Padomes Regulas (EK, Euratom) Nr. 1605/2002 atcelšanu,

–       ņemot vērā 2014. gada vispārējā budžeta grozījuma Nr. 3 projektu (COM(2014)0329),

–       ņemot vērā Komisijas 2014. gada 23. jūlija Sesto ziņojumu par ekonomisko, sociālo un teritoriālo kohēziju — ieguldījumi darbvietās un izaugsmē, kas attiecas uz attīstības un labas pārvaldības sekmēšanu ES reģionos un pilsētās,

–       ņemot vērā jautājumu Komisijai par 2014.–2020. gada kohēzijas politikas sākšanas novilcinājumu (O-000082/2014 – B8–0042/2014), uz kuru jāsniedz mutiska atbilde,

–       ņemot vērā Reglamenta 128. panta 5. punktu un 123. panta 2. punktu,

A.     tā kā sestajā ziņojumā par kohēziju ir uzsvērts, ka kohēzijas politika ir būtiski veicinājusi ieguldījumu atsākšanos pēdējos gados, jo īpaši tajās dalībvalstīs, kuras krīze skārusi visvairāk, un tā joprojām ir vissvarīgākā ES ieguldījumu politika ekonomiskās, sociālās un teritoriālās kohēzijas veicināšanai;

B.     tā kā tiesiskā regulējuma pieņemšana 2014.–2010. gada finansēšanas periodam aizkavējās, un dalībvalstis nesteidzās paātrināt plānošanas procesa sagatavošanu;

C.     tā kā saskaņā ar jaunāko pieejamo informāciju līdz šim ir pieņemti visi partnerības nolīgumi, bet tikai dažas darbības programmas;

D.     tā kā Komisija ir paziņojusi, ka tām darbības programmām, kuras 2014. gada beigās vēl būs tikai „gatavas pieņemšanai”, tiks piemērota pārnešanas procedūra, kas ļaus 2014. gada saistības pārnest uz 2015. gadu, ja vien par 2014. gada summām saistības tiks uzņemtas līdz 2015. gada 31. martam;

E.     tā kā Komisija plāno ierosināt, lai regulas par daudzgadu finanšu shēmu 19. pantu piemēro tām darbības programmām, kuras 2014. gada beigās nav gatavas pieņemšanai, nolūkā atkārtoti iekļaut budžetā 2014. gadā neizmantotās Eiropas strukturāliem un investīciju fondiem piešķirtās summas;

F.     tā kā turklāt dalībvalstis un reģioni saskaras ar tādu problēmu, ka Komisija var nespēt pienācīgā laikā segt atlikušos maksājumu pieprasījumus no 2007.–2013. gada finansēšanas perioda, tādējādi radot turpmākus šķēršļus atvēlētās naudas izmantošanai un radot šaubas par ES uzticamību;

G.     tā kā budžeta saskaņošanas process, kurā bija plānots rast risinājumu līdzekļu trūkuma problēmai, nesen beidzās neveiksmīgi, tādējādi paildzinot ES budžeta nepietiekamā finansējuma apstākļus;

H.     tā kā vienlaikus Komisija ir paziņojusi, ka tā iesniegs ieguldījumu tiesību aktu paketes priekšlikumu,

1.      uzsver kohēzijas politikas kā ES galvenā ieguldījumu instrumenta darbvietu radīšanā un reālajā ekonomikā svarīgo nozīmi stratēģijas „Eiropa 2020” mērķu sasniegšanā;

2.      pauž atzinību attiecīgajām dalībvalstīm un reģioniem, kuri ir spējuši līdz 2014. gada beigām pabeigt savu darbības programmu pieņemšanu, līdz ar to ir iespējams veikt ieguldījumus gudras, ilgtspējīgas un iekļaujošas izaugsmes sekmēšanā;

3.      piekrīt Komisijas viedoklim, ka kvalitāte nav jāupurē ātrākas mērķu sasniegšanas vārdā; uzsver, ka krāpšanai apkarošanas jomā ir vajadzīgas labas kvalitātes programmas un projekti;

4.      pauž bažas par to, ka ir būtiski novilcināta programmu un projektu īstenošanas sākšana;

5.      aicina Komisiju, dalībvalstis un reģionus vēl vairāk palielināt centienus darbības programmu pieņemšanai, vienlaikus nodrošinot, ka visas prasības ir pienācīgi izpildītas, un nekavējoties sākt īstenošanu;

6.      aicina Komisiju izvērtēt 2014.–2020. gada kohēzijas politikas novilcinātās sākšanas sekas uz jaunu darbvietu radīšanu, reālo ekonomiku, vidi un klimata aizsardzību, sniegt ierosinājumus, pamatojoties uz gūto pieredzi, attiecībā uz nākamā finansēšanas perioda laikam pēc 2020. gada sākšanu un publicēt paziņojumu par tās konstatējumiem un secinājumiem, sīki izklāstot galvenās problēmas un šķēršļus, ar ko saskārušās dažādas dalībvalstis;

7.      pauž bažas par to, ka daļa no 2014. gadam paredzētajiem piešķīrumiem novilcinājuma dēļ tiks zaudēti un nebūs pieejami steidzami nepieciešamiem ieguldījumiem reģionos; aicina dalībvalstis darīt visu iespējamo, lai līdz minimumam samazinātu minētos zaudējumus, iespējami drīz un kopā ar Parlamentu vienojoties par 2014. gada piešķīrumu pārplānošanu budžetā saskaņā ar DFS regulas 19. pantu;

8.      mudina dalībvalstis kā īstermiņa pasākumu izmantot pagaidu finansējumu, lai paātrinātu darbību īstenošanu; aicina arī Komisiju sekmēt šo procesu sadarbībā ar Eiropas Investīciju banku;

9.      pauž nopietnas bažas par aizvien pieaugošo finansu neatbilstību un neveiksmīgo budžeta saskaņošanas procesu un mudina dalībvalstis uzņemties atbildību un ļaut Komisijai veikt atlikušos maksājumus par 2007.–2013. gada finansēšanas periodu tam paredzētajā laikposmā;

10.    aicina Komisiju palielināt centienus, lai sekmētu tādas pilnībā funkcionējošas kohēzijas politikas īstenošanu, kura var būtiski sekmēt ES ieguldījumu vajadzību apmierināšanu, budžeta problēmu atrisināšanu un tā kaitējuma mazināšanu, kas saistīts ar ES ieguldījumu iespējām;

 

11.    uzdod priekšsēdētājam nosūtīt šo rezolūciju Komisijai, Padomei, Reģionu komitejai, Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejai un citām attiecīgajām iestādēm.

 

Juridisks paziņojums - Privātuma politika