Postup : 2014/2946(RSP)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : B8-0280/2014

Predkladané texty :

B8-0280/2014

Rozpravy :

Hlasovanie :

PV 27/11/2014 - 10.5
Vysvetlenie hlasovaní

Prijaté texty :

P8_TA(2014)0068

NÁVRH UZNESENIA
PDF 128kWORD 60k
Pozri aj spoločný návrh uznesenia RC-B8-0278/2014
24.11.2014
PE539.003v01-00
 
B8-0280/2014

predložený na základe otázky na ústne zodpovedanie B8-0042/2014

v súlade s článkom 128 ods. 5 rokovacieho poriadku


o oneskorenom začiatku vykonávania politiky súdržnosti na roky 2014 – 2020 (2014/2946 (RSP)).


Monika Vana, Terry Reintke, Davor Škrlec, Bronis Ropė, Benedek Jávor v mene skupiny Verts/ALE

Uznesenie Európskeho parlamentu o oneskorenom začiatku vykonávania politiky súdržnosti na roky 2014 – 2020 (2014/2946 (RSP)).  
B8‑0280/2014

Európsky parlament,

–       so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1303/2013 zo 17. decembra 2013, ktorým sa stanovujú spoločné ustanovenia o Európskom fonde regionálneho rozvoja, Európskom sociálnom fonde, Kohéznom fonde, Európskom poľnohospodárskom fonde pre rozvoj vidieka a Európskom námornom a rybárskom fonde a ktorým sa stanovujú všeobecné ustanovenia o Európskom fonde regionálneho rozvoja, Európskom sociálnom fonde, Kohéznom fonde a Európskom námornom a rybárskom fonde, a ktorým sa zrušuje nariadenie Rady (ES) č. 1083/2006,

–       so zreteľom na nariadenie Rady (EÚ, EURATOM) č. 1311/2013, ktorým sa stanovuje viacročný finančný rámec na roky 2014 – 2020,

–       so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ, EURATOM) č. 966/2012 z 25. októbra 2012 o rozpočtových pravidlách, ktoré sa vzťahujú na všeobecný rozpočet Únie, a zrušení nariadenia Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002,

–       so zreteľom na návrh opravného rozpočtu č. 3 k všeobecnému rozpočtu na rok 2014 (COM(2014)0329),

–       so zreteľom na šiestu správu Komisie o hospodárskej, sociálnej a územnej súdržnosti z 23. júla 2014 s názvom Investovanie do rastu a zamestnanosti: Podpora rozvoja a dobrej správy verejných vecí v regiónoch a mestách EÚ;

–       so zreteľom na otázku Komisii na ústne zodpovedanie o oneskorenom začiatku vykonávania politiky súdržnosti na roky 2014 – 2020 (O-000082/2014 – B8‑0042/2014),

–       so zreteľom na článok 128 ods. 5 a článok 123 ods. 2 rokovacieho poriadku,

A.     keďže v šiestej správe o súdržnosti sa zdôrazňuje, že politika súdržnosti významne prispela k zmierneniu zastavenia investovania v posledných rokoch, najmä v tých členských štátoch, ktoré boli najviac postihnuté krízou, a naďalej je najdôležitejšou investičnou politikou EÚ v záujme hospodárskej, sociálnej a územnej súdržnosti;

B.     keďže prijatie legislatívneho rámca na obdobie financovania v rokoch 2014 – 2020 sa oneskorilo a členské štáty váhali s urýchlením prípravy procesu programovania;

C.     keďže podľa najnovších dostupných informácií boli doposiaľ prijaté všetky dohody o partnerstve a len niekoľko operačných programov;

D.     keďže Komisia oznámila, že v tých operačných programoch, ktoré budú na konci roka 2014 ešte len „pripravené na prijatie“ sa uplatní postup prenosu, čím sa umožní prenesenie prostriedkov na záväzky z roku 2014 do roku 2015, za predpokladu, že sumy z roku 2014 budú viazané na obdobie do 31. marca 2015;

E.     keďže Komisia má v úmysle navrhnúť, aby sa v tých operačných programoch, ktoré nie sú pripravené na prijatie na konci roka 2014, uplatňoval článok 19 nariadenia o viacročnom finančnom rámci (VFR) s cieľom opätovne zaradiť do rozpočtu nepoužité prostriedky vyčlenené na rok 2014 pre európske štrukturálne a investičné fondy;

F.     keďže členské štáty a regióny sa navyše stretávajú s problémom, že Komisia nemusí byť schopná včas splniť zostávajúce požiadavky na platby z finančného obdobia 2007 – 2013, čím vznikajú ďalšie prekážky pri využívaní sľúbených prostriedkov a ohrozuje sa dôveryhodnosť EÚ;

G.     keďže nedávne rozpočtové zmierovacie konanie, ktorého cieľom bolo uľahčiť riešenie platobného deficitu, bolo neúspešné, a tým sa nedostatočné financovanie rozpočtu EÚ predlžuje;

H.     keďže Komisia zároveň oznámila, že predloží návrh na balík opatrení v oblasti investícií;

1.      zdôrazňuje dôležitú úlohu politiky súdržnosti ako hlavného nástroja EÚ na investovanie do pracovných miest a reálnej ekonomiky v súlade s cieľmi stratégie Európa 2020;

2.      blahoželá členským štátom a príslušným regiónom, ktorým sa podarilo dokončiť prijatie svojich operačných programov do konca roka 2014, takže možno realizovať investície do inteligentného, udržateľného a inkluzívneho rastu;

3.      súhlasí s Komisiou, že rýchlosť nesmie byť na úkor kvality; zdôrazňuje potrebu kvalitných programov a projektov v oblasti boja proti podvodom;

4.      vyjadruje znepokojenie v súvislosti s významným oneskorením začatia realizácie programov a projektov;

5.      vyzýva Komisiu, členské štáty a regióny, aby ešte viac zvýšili úsilie pri prijímaní operačných programov, zabezpečili riadne splnenie všetkých požiadaviek a začali programy bez ďalšieho odkladu uskutočňovať;

6.      vyzýva Komisiu, aby analyzovala dôsledky oneskoreného začiatku vykonávania politiky súdržnosti na obdobie 2014 – 2020 v oblasti pracovných miest, reálnej ekonomiky a ochrany životného prostredia a klímy, aby na základe získaných skúseností vypracovala odporúčania na začatie ďalšieho obdobia financovania po roku 2020 a aby vydala oznámenie o svojich zisteniach a záveroch s podrobnou charakteristikou hlavných problémov a prekážok, s ktorými sa stretli jednotlivé členské štáty;

7.      obáva sa, že časť prostriedkov vyčlenených na rok 2014 sa v dôsledku meškania nevyčerpá a nebudú k dispozícii pre naliehavo potrebné investície v regiónoch; vyzýva členské štáty, aby urobili všetko, čo je v ich silách, aby znížili straty na minimum tým, že sa čo najskôr dohodnú spoločne s Parlamentom na opätovnom rozpočtovaní prostriedkov z roku 2014 v súlade s článkom 19 nariadenia o viacročnom finančnom rámci;

8.      vyzýva členské štáty, aby ako krátkodobé opatrenie využili preklenovacie úvery s cieľom urýchliť vykonávanie operácií; vyzýva aj Komisiu, aby uľahčila tento proces v spolupráci s Európskou investičnou bankou;

9.      vyjadruje vážne znepokojenie v dôsledku stále narastúcej medzery v platbách a neúspešného rozpočtového zmierovacieho konania a vyzýva členské štáty, aby prijali zodpovednosť a umožnili Komisii plnenie neuskutočnených platieb na obdobie financovania 2007 – 2013 v požadovanom časovom rámci;

10.    vyzýva Komisiu, aby zvýšila úsilie s cieľom uľahčiť uskutočňovanie plne funkčnej politiky súdržnosti, ktorá významne prispieva k plneniu investičných potrieb EÚ, riešeniu rozpočtových problémov a zníženiu škôd spojených s investičnými príležitosťami EÚ;

11.    poveruje svojho predsedu, aby postúpil toto uznesenie Komisii, Rade, Výboru regiónov, Európskemu hospodárskemu a sociálnemu výboru a ďalším príslušným inštitúciám.

 

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia