Förfarande : 2014/2946(RSP)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : B8-0280/2014

Ingivna texter :

B8-0280/2014

Debatter :

Omröstningar :

PV 27/11/2014 - 10.5
Röstförklaringar

Antagna texter :

P8_TA(2014)0068

FÖRSLAG TILL RESOLUTION
PDF 124kWORD 54k
Se även det gemensamma resolutionsförslaget RC-B8-0278/2014
24.11.2014
PE539.003v01-00
 
B8-0280/2014

till följd av frågan för muntligt besvarande B8-0042/2014

i enlighet med artikel 128.5 i arbetsordningen


om förseningar i starten för sammanhållningspolitiken 2014–2020 (2014/2946(RSP))


Monika Vana, Terry Reintke, Davor Škrlec, Bronis Ropė, Benedek Jávor för Verts/ALE-gruppen

Europaparlamentets resolution om förseningar i starten för sammanhållningspolitiken 2014–2020 (2014/2946(RSP))  
B8‑0280/2014

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–       med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1303/2013 av den 17 december 2013 om fastställande av gemensamma bestämmelser för Europeiska regionala utvecklingsfonden, Europeiska socialfonden, Sammanhållningsfonden, Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling och Europeiska havs- och fiskerifonden, om fastställande av allmänna bestämmelser för Europeiska regionala utvecklingsfonden, Europeiska socialfonden, Sammanhållningsfonden och Europeiska havs- och fiskerifonden samt om upphävande av rådets förordning (EG) nr 1083/2006,

–       med beaktande av rådets förordning (EU, Euratom) nr 1311/2013 om den fleråriga budgetramen för 2014–2020,

–       med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EU, Euratom) nr 966/2012 av den 25 oktober 2012 om finansiella regler för unionens allmänna budget och om upphävande av rådets förordning (EG, Euratom) nr 1605/2002,

–       med beaktande av förslaget till ändringsbudget nr 3 till den allmänna budgeten 2014 (COM(2014)0329),

–       med beaktande av kommissionens sjätte lägesrapport av den 23 juli 2014 om ekonomisk, social och territoriell sammanhållning: Investering för tillväxt och sysselsättning – Främjande av utveckling och god förvaltning i regioner och städer inom EU,

–       med beaktande av frågan för muntligt besvarande till kommissionen om förseningar i starten för sammanhållningspolitiken 2014–2020 (O-000082/2014 – B8‑0042/2014),

–       med beaktande av artiklarna 128.5 och 123.2 i arbetsordningen, och av följande skäl:

A.     I den sjätte sammanhållningsrapporten betonas det att sammanhållningspolitiken på ett betydande sätt bidragit till att lindra effekterna av att investeringarna upphört under de senaste åren, särskilt i de medlemsstater som drabbats hårdast av krisen, och att den fortsätter att vara EU:s viktigaste investeringsredskap för ekonomisk, social och territoriell sammanhållning.

B.     Antagandet av lagstiftningsramen för finansieringsperioden 2014–2020 försenades och medlemsstaterna drog sig för att skynda på förberedelserna av programplaneringsprocessen.

 

C.     Enligt de senaste tillgängliga uppgifterna har alla partnerskapsöverenskommelser, men endast ett fåtal operativa program, hittills antagits.

D.     Kommissionen har meddelat att den kommer att tillämpa ett överföringsförfarande på de operativa program som är klara för antagande i slutet av 2014. Detta kommer att göra det möjligt att överföra åtaganden för 2014 till 2015, förutsatt att åtaganden för beloppen för 2014 gjorts till och med den 31 mars för 2015.

E.     Kommissionen har för avsikt att föreslå att artikel 19 i förordningen om den fleråriga budgetramen ska tillämpas på de operativa program som inte är klara för antagande i slutet av 2014, i syfte att ombudgetera outnyttjade medel 2014 inom europeiska struktur- och investeringsfonderna.

F.     Medlemsstaterna och regionerna står dessutom inför problemet att kommissionen eventuellt inte i tid kommer att kunna uppfylla utestående betalningskrav från finansieringsperioden 2007–2013. Därmed skapas ytterligare hinder för utnyttjandet av de anslagna beloppen och EU:s trovärdighet undergrävs.

G.     Den budgetförlikning som hölls för att hitta en lösning på problemet med betalningsunderskottet misslyckades nyligen, vilket innebär att underfinansieringen av EU:s budget förlängs.

H.     Kommissionen har samtidigt meddelat att den kommer att lägga fram ett förslag till ett investeringspaket.

1.      Europaparlamentet betonar sammanhållningspolitikens viktiga roll som EU:s huvudredskap för investeringar i sysselsättning och den verkliga ekonomin, med hänsyn tagen till målen för Europa 2020-strategin.

2.      Europaparlamentet gratulerar de medlemsstater och regioner som lyckas slutföra antagandet av sina operativa program före slutet av 2014, vilket möjliggör investeringar till förmån för en smart och hållbar tillväxt som inbegriper alla.

3.      Europaparlamentet delar kommissionens ståndpunkt om att kvaliteten inte får offras till förmån för hastigheten. Parlamentet betonar att det i bedrägeribekämpningen behövs program och projekt av hög kvalitet.

4.      Europaparlamentet uttrycker sin oro över den kraftiga förseningen i starten för genomförandet av program och projekt.

5.      Europaparlamentet uppmanar kommissionen, medlemsstaterna och regionerna att ytterligare öka sina ansträngningar för att anta operativa program och samtidigt se till att alla krav vederbörligen iakttas, och att inleda genomförandet utan ytterligare dröjsmål.

6.      Europaparlamentet uppmanar kommissionen att analysera hur den försenade starten för sammanhållningspolitiken för perioden 2014–2020 påverkat sysselsättningen, den verkliga ekonomin samt miljö- och klimatskyddet, och att inför nästa finansieringsperiod efter 2020 utfärda rekommendationer på grundval av de lärdomar man dragit samt att offentliggöra ett meddelande om resultaten och slutsatserna, inbegripet uppgifter om de huvudsakliga problemen och hindren i olika medlemsstater.

7.      Europaparlamentet befarar att en del av anslagen för 2014 kommer att gå förlorade på grund av förseningen och de kommer därmed inte att finnas tillgängliga för nödvändiga och brådskande investeringar i regionerna. Parlamentet uppmanar medlemsstaterna att göra sitt yttersta för att minimera förlusten genom att så fort som möjligt och tillsammans med parlamentet enas om en ombudgetering av anslagen för 2014 i enlighet med artikel 19 i förordningen om den fleråriga budgetramen.

8.      Europaparlamentet uppmanar medlemsstaterna att, som en kortsiktig åtgärd, använda sig av bryggfinansiering för att påskynda genomförandet av insatser. Parlamentet uppmanar också kommissionen att underlätta processen i samarbete med Europeiska investeringsbanken.

9.      Europaparlamentet uttrycker sin djupa oro över den ständigt växande betalningsklyftan och budgetförlikningens misslyckande och uppmanar medlemsstaterna att ta sitt ansvar och göra det möjligt för kommissionen att uppfylla utestående betalningskrav från finansieringsperioden 2007–2013 inom den fastställda tidsgränsen.

10.    Europaparlamentet uppmanar kommissionen att öka sina ansträngningar att underlätta genomförandet av en fullt fungerande sammanhållningspolitik som på ett betydande sätt bidrar till att tillfredsställa EU:s investeringsbehov, lösa budgetrelaterade problem och begränsa de skador som hänför sig till EU:s investeringsmöjligheter.

11.    Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända denna resolution till kommissionen, rådet, Regionkommittén, Europeiska ekonomiska och sociala kommittén och andra berörda institutioner.

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy