Návrh usnesení - B8-0281/2014Návrh usnesení
B8-0281/2014

  PŘEDBĚŽNÝ NÁVRH USNESENÍ ke zpoždění začátku provádění politiky soudržnosti na období 2014–2020

  24.11.2014 - (2014/2946(RSP))

  předložený na základě otázky k ústnímu zodpovězení B8‑0042/2014
  v souladu s čl. 128 odst. 5 jednacího řádu

  Iskra Mihaylova, Ivan Jakovčić, Gérard Deprez za skupinu ALDE

  Viz také společný návrh usnesení RC-B8-0278/2014

  Postup : 2014/2946(RSP)
  Průběh na zasedání
  Stadia projednávání dokumentu :  
  B8-0281/2014
  Předložené texty :
  B8-0281/2014
  Rozpravy :
  Přijaté texty :

  B8‑0281/2014

  Usnesení Evropského parlamentu ke zpoždění začátku provádění politiky soudržnosti na období 2014–2020

  (2014/2946(RSP))

  Evropský parlament,

  –       s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie, a zejména na její články 174 a 178,

  –       s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1303/2013 ze dne 17. prosince 2013 o společných ustanoveních o Evropském fondu pro regionální rozvoj, Evropském sociálního fondu, Fondu soudržnosti, Evropském zemědělském fondu pro rozvoj venkova a Evropském námořním a rybářském fondu, o obecných ustanoveních ohledně Evropského fondu pro regionální rozvoj, Evropského sociálního fondu, Fondu soudržnosti a Evropského námořního a rybářského fondu a o zrušení nařízení Rady (ES) č. 1083/2006,

  –       s ohledem na nařízení Rady (EU, Euratom) č. 1311/2013 ze dne 2. prosince 2013, kterým se stanoví víceletý finanční rámec na období 2014–2020,

  –       s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU, Euratom) č. 966/2012 ze dne 25. října 2012, kterým se stanoví finanční pravidla o souhrnném rozpočtu Unie a zrušuje nařízení Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002,

  –       s ohledem na otázku položenou Komisi ohledně zpoždění začátku provádění politiky soudržnosti na období 2014–2020 (O-000082/2014 – B8‑0042/2014),

  –       s ohledem na čl. 128 odst. 5 a čl. 123 odst. 2 jednacího řádu,

  A.     vzhledem k tomu, že pozdní přijetí víceletého finančního rámce v listopadu 2013 vedlo ke zpoždění legislativního balíčku pro politiku soudržnosti;

  B.     vzhledem k tomu, že politika soudržnosti představuje přibližně jednu třetinu rozpočtu EU na období 2014–2020 s celkovou částkou 351 miliard EUR (v běžných cenách);

  C.     vzhledem k tomu, že nařízení o společných ustanoveních (č. 1083/2006) umožňuje větší synergii mezi evropskými strukturálními a investičními fondy tak, že dovoluje investice z více fondů;

  D.     vzhledem k tomu, že evropské strukturální a investiční fondy jsou zaměřeny na výsledky více než v období 2007–2013 a jsou lépe integrovány s evropským semestrem a vnitrostátními politikami;

  E.     vzhledem k tomu, že evropské strukturální a investiční fondy představují hlavní veřejné investice EU, které přímo přispívají k růstu a vytváření pracovních míst a v některých členských státech jsou jedinými veřejnými investicemi;

  F.     vzhledem k tomu, že hlavní politickou prioritou zvoleného předsedy Komise Junckera je celounijní investiční plán ve výši 300 miliard EUR;

  G.     vzhledem k tomu, že politika soudržnosti aktivuje financování jedenácti prioritních oblastí, jako je VTRI[1], IKT, malé a střední podniky, nízkouhlíkové hospodářství, klima, životní prostředí a účinné využívání zdrojů, doprava, zaměstnanost, sociální začlenění, vzdělání a veřejná správa, zatímco rozpočtové prostředky jsou soustředěny na výzkum, technologie, VTRI, malé a střední podniky, IKT a nízkouhlíkové hospodářství;

  H.     vzhledem k tomu, že dohody o partnerství a operační programy, které byly vyjednány Komisí (GŘ REGIO) a členskými státy, představují vnitrostátní strategie, jež a určují cíle a priority, které mají být financovány v rámci politiky soudržnosti prostřednictvím grantů, finančních nástrojů a technické pomoci; kromě toho by měly být provázány se se strategií EU 2020 a jejími stěžejními iniciativami;

  I.      vzhledem k tomu, že na rozdíl od minulosti je pro nové programové období 2014–2020 charakteristické silné zaměření na kvalitu dohod o partnerství a operačních programů;

  J.      vzhledem k tomu, že dohody o partnerství a operační programy měly být rozvíjeny v souladu s článkem 5 nařízení (EU) č. 1303/2013 v partnerství s příslušnými regionálními a místními zúčastněnými stranami veřejného a soukromého sektoru;

  K.     vzhledem k tomu, že přijetí dohod o partnerství a operačních programů je podmínkou pro zahájení nové etapy politiky soudržnosti;

  L.     vzhledem k tomu, že Komise schválila všechny dohody o partnerství a bylo přijato jen kolem 10 % operačních programů, zatímco Komise zamýšlí do konce roku schválit nebo připravit ke schválení až 50 % z nich;

  M.    vzhledem k tomu, že Komise na žádost členských států připravila pracovní dokument o postupu ve věci závazků přijatých na rok 2014 v rámci programů spolufinancovaných z Evropského fondu pro regionální rozvoj, Evropského sociálního fondu a Fondu soudržnosti, které Komise nepřijme do 31. prosince 2014;

  N.     vzhledem k tomu, že vedle operačních programů, které by mohly být přijaty do konce roku 2014, se nabízejí další dva možné scénáře týkající se začátku provádění politiky soudržnosti; v případě programů, které jsou označeny za „připravené k přijetí“ do 31. prosince 2014, se jedná o postup přenosu, a v případě programů, které nejsou „připraveny k přijetí“ do konce roku 2014, jde o opětovné zapsání nevyužitých prostředků, které byly v roce 2014 vyčleněny na evropské strukturální a investiční fondy, do rozpočtu, což vyžaduje technickou revizi víceletého finančního rámce;

  O.     vzhledem k tomu, že podle harmonogramu Komise by bylo možné operační programy postupem přenosu přijmout mezi 15. únorem a 31. březnem 2015 a postupem opětovného zapsání do rozpočtu po 1. květnu 2015;

  P.     vzhledem k tomu, že k 31. prosinci 2013 činily neuhrazené závazky 220 miliard EUR, z čehož 136 miliard (60 %) patřilo k politice soudržnosti;

  Q.     vzhledem k tomu, že politika soudržnosti čelí kromě opoždění začátku jejího provádění pro období 2014–2020 také rostoucímu a neudržitelnému počtu nevyřízených žádostí o platby za období 2007–2013 (5 miliard EUR v roce 2011, 11 miliard EUR v roce 2012, 13 miliard EUR v roce 2013 a 23 miliard EUR v roce 2014) a oba problémy podrývají její věrohodnost;

  R.     vzhledem k tomu, že rozpočet na rok 2014 vykazuje nečekaný přebytek ve výši 5 miliard EUR, což plně nahrazuje potřeby dalších plateb návrhu opravného rozpočtu č. 3/2014;

  1.      je hluboce znepokojen s ohledem na významné zpoždění provádění politiky soudržnosti na období 2014–2020, přestože si uvědomuje, jak důležité a potřebné je přijmout dohody o partnerství a operační programy s vysokou kvalitou tak, aby se zvýšila účinnost, účelnost a dopad celé této politiky; dále je velmi znepokojen tím, že jakékoli zpoždění provádění politiky soudržnosti na období 2014–2020 by bylo překážkou zahájení a úspěchu celounijního investičního plánu;

  2.      naléhavě požaduje, aby Komise a členské státy zvýšily úsilí o rychlé zkvalitnění operačních programů tam, kde je to potřeba, tak, aby zajistily, že co nejvíce programů bude připraveno k přijetí do 31. prosince 2014, díky čemuž bude možné využít postupu přenosu podle čl. 13 odst. 2 písm. a) finančního nařízení a článku 4 jeho prováděcích pravidel;

  3.      vyzývá Komisi, aby využila všech svých možností zjednodušení svých interních postupů a zajistila, aby byly vzaty v úvahu i operační programy opětovně předložené po lhůtě 17. listopadu 2014 s cílem ukončit konzultace mezi útvary Komise do konce roku a tyto programy považovat za „připravené k přijetí“, budou-li splňovat požadavky na kvalitu;

  4.      žádá členské státy, aby zajistily, že proces vývoje a aktualizace operačních programů bude zaměřen na jejich vysokou kvalitu;

  5.      je si vědom toho, že opětovné zapsání nevyužitých částek z roku 2014 do rozpočtu na rok 2015 v souladu s článkem 19 nařízení o víceletém finančním rámci (VFR) předpokládá revizi VFR do 1. května 2015, které – ačkoli technické povahy – musí respektovat víceletý rozpočtový proces: návrh Komise na revizi VFR, souhlas Evropského parlamentu a jednomyslné přijetí Radou; dále zdůrazňuje, že přijetí operačních programů vyžaduje taktéž schválení odpovídajícího návrhu opravného rozpočtu, do nějž budou zapsány příslušné prostředky na závazky na rok 2015, což v ideálním případě znamená, že skutečné zahájení těchto programů bude odloženo na polovinu roku 2015;

  6.      vzhledem k výše uvedeným skutečnostem žádá Komisi, aby Evropskému parlamentu předložila opatření, která hodlá přijmout, aby podpořila co nejrychlejší zahájení operačních programů, a spolu s nimi i předpokládaný harmonogram;

  7.      je hluboce znepokojen, pokud jde o neuhrazené platby v rámci operačních programů politiky soudržnosti na období 2007–2013, a také pokud jde o současné zablokované přijetí návrhu opravného rozpočtu č. 3/2014 týkajícího se neuhrazených plateb a rozpočtu na rok 2015, což situaci ohledně nezaplacených účtů ještě více zhoršuje; zdůrazňuje, že je naléhavě důležité do konce roku 2014 dosáhnout v této věci dohody na základě nových návrhů Komise;

  8.      naléhavě vyzývá Radu, aby ve shodě se zásadami dobré přípravy rozpočtu a řádného finančního řízení souhlasila s tím, že jakýkoli neplánovaný tok příjmů bude použit na splácení neuhrazených závazků;

  9.      vyzývá Komisi, aby vysvětlila, jaký dopad bude mít toto zpoždění plateb na zahájení provádění nových operačních programů, a navrhla řešení na maximální zmírnění škod;

  10.    pověřuje svého předsedu, aby předal toto usnesení Radě, Komisi, Výboru regionů, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a dalším relevantním orgánům.