Procedure : 2014/2946(RSP)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb : B8-0281/2014

Indgivne tekster :

B8-0281/2014

Forhandlinger :

Afstemninger :

PV 27/11/2014 - 10.5
Stemmeforklaringer

Vedtagne tekster :

P8_TA(2014)0068

FORSLAG TIL BESLUTNING
PDF 134kWORD 54k
Se også det fælles beslutningsforslag RC-B8-0278/2014
24.11.2014
PE539.004v01-00
 
B8-0281/2014

på baggrund af forespørgsel til mundtlig besvarelse B8–0042/2014

jf. forretningsordenens artikel 128, stk. 5


om forsinkelser i opstarten af samhørighedspolitikken 2014-2020 (2014/2946(RSP))


Iskra Mihaylova, Ivan Jakovčić, Gérard Deprez for ALDE-Gruppen

Europa-Parlamentets beslutning om forsinkelser i opstarten af samhørighedspolitikken 2014-2020 (2014/2946(RSP))  
B8‑0281/2014

Europa-Parlamentet,

–       der henviser til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, særlig artikel 174 og 178,

–       der henviser til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1303/2013 af 17. december 2013 om fælles bestemmelser for Den Europæiske Fond for Regionaludvikling, Den Europæiske Socialfond, Samhørighedsfonden, Den Europæiske Landbrugsfond for Udvikling af Landdistrikterne og Den Europæiske Hav- og Fiskerifond og om generelle bestemmelser for Den Europæiske Fond for Regionaludvikling, Den Europæiske Socialfond, Samhørighedsfonden og Den Europæiske Hav- og Fiskerifond og om ophævelse af Rådets forordning (EF) nr. 1083/2006,

–       der henviser til Rådets forordning (EU, Euratom) nr. 1311/2013 af 2. december 2013 om fastlæggelse af den flerårige finansielle ramme (FFR) for årene 2014-2020,

–       der henviser til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU, Euratom) nr. 966/2012 af 25. oktober 2012 om de finansielle regler vedrørende Unionens almindelige budget og om ophævelse af Rådets forordning (EF, Euratom) nr. 1605/2002,

–       der henviser til forespørgsel til Kommissionen om forsinkelser i opstarten af samhørighedspolitikken 2014-2020 (O-000082/2014 – B8‑0042/2014),

–       der henviser til forretningsordenens artikel 128, stk. 5, og artikel 123, stk. 2,

A.      der henviser til, at den sene vedtagelse af FFR i november 2013 forsinkede vedtagelsen af lovgivningspakken om samhørighedspolitikken;

B.     der henviser til, at samhørighedspolitikken udgør ca. en tredjedel af EU-budgettet i perioden 2014-2020 med et samlet beløb på 351 mia. EUR (løbende priser);

C.     der henviser til, at forordningen om de generelle bestemmelser (nr. 1083/2006) foreskriver yderligere synergier mellem de europæiske struktur- og investeringsfonde (ESIF), der giver mulighed for at investere i flere fonde;

D.     der henviser til, at ESIF anvender en mere resultatorienteret tilgang end for perioden 2007-2013 og er bedre integreret i det europæiske semester og de nationale politikker;

E.     der henviser til, at ESIF repræsenterer EU’s vigtigste offentlige investeringer med et direkte bidrag til vækst og jobskabelse og er de eneste offentlige investeringer i mange medlemsstater;

F.     der henviser til, at den EU-dækkende investeringsplan på 300 mia. EUR er en vigtig politisk prioritet for kommissionsformand Jean-Claude Juncker;

G.     der henviser til, at samhørighedspolitikken tilvejebringer finansiering til elleve prioriteter, såsom FTUI(1), IKT, SMV’er, kulstoffattig økonomi, klima, miljø og ressourceeffektivitet, transport, beskæftigelse, social inddragelse, uddannelse og offentlig forvaltning, med en budgetmæssig koncentration på FTUI, SMV'er, IKT og kulstoffattig økonomi;

H.     der henviser til, at partnerskabsaftaler og operationelle programmer, som er forhandlet mellem Kommissionen (GD REGIO) og medlemsstaterne, repræsenterer nationale strategier, der opstiller de mål og prioriteter, der skal finansieres inden for samhørighedspolitikken gennem tilskud, finansielle instrumenter og tekniske assistenter; der henviser til, at de desuden bør de samordnes med EU 2020-strategien og dens flagskibsinitiativer;

I.      der henviser til, at den nye programmeringsperiode 2014-2020 i modsætning til tidligere er kendetegnet ved et stærkere fokus på kvaliteten af partnerskabsaftalerne og de operationelle programmer;

J.      der henviser til, at partnerskabsaftalerne og de operationelle programmer skulle have været udarbejdet i henhold til artikel 5 forordning (EU) nr. 1303/2013 i et partnerskab med de relevante regionale og lokale offentlige og private interessenter;

K.     der henviser til, at vedtagelsen af partnerskabsaftaler og operationelle programmer er en betingelse for påbegyndelsen af den nye samhørighedspolitikperiode;

L.     der henviser til, at indtil nu er alle partnerskabsaftaler blevet godkendt af Kommissionen, og kun omkring 10 % af alle operationelle programmer er blevet vedtaget, men at Kommissionen agter at øge andelen af programmer, der er godkendt eller "klar til vedtagelse", til 50 % inden årets udgang;

M.    der henviser til, at Kommissionen efter medlemsstaternes anmodning har udarbejdet et uofficielt dokument om behandlingen af forpligtelserne fra 2014 for de programmer, som er medfinansieret af Den Europæiske Fond for Regionaludvikling, Den Europæiske Socialfond og Samhørighedsfonden, og som ikke vedtages af Kommissionen inden 31. december 2014;

N.     der henviser til, at foruden de operationelle programmer, som kan vedtages i slutningen af 2014, foreligger der to andre scenarier med hensyn til opstarten af gennemførelsen: en procedure for fremførsel af dem, som er "klar til vedtagelse" inden den 31. december 2014, og ombudgettering af de midler, der ikke blev anvendt i 2014, til ESIF, hvilket indebærer en teknisk revision af den flerårige finansielle ramme (FFR) for de programmer, som anses for "ikke at være klar til vedtagelse" ved udgangen af 2014;

O.     der henviser til, at ifølge den tidsplan, som Kommissionen har forelagt, kan de operationelle programmer i henhold til proceduren for fremførsel blive vedtaget mellem 15. februar og 31. marts 2015 og i henhold til proceduren for ombudgettering efter 1. maj 2015;

P.     der henviser til, at de uindfriede forpligtelser den 31. december 2013 beløb sig til 220 mia. EUR, heraf 136 mia. EUR (60 %) for samhørighedspolitikken;

Q.     der henviser til, at samhørighedspolitikken ud over forsinkelsen i gennemførelsen for 2014-2020 også står over for et stigende og uholdbart efterslæb af betalinger fra programmeringsperioden 2007-2013 (5 mia. EUR i 2011, 11 mia. EUR i 2012, 13 mia. EUR i 2013 og 23 mia. EUR i 2014), hvilket begge undergraver dens troværdighed;

R.     der henviser til, at 2014-budgettet viser et uventet overskud af indtægter på 5 mia. EUR, hvilket fuldt ud kompenserer de yderligere betalingsbehov i forslag til ændringsbudget nr. 3/2014;

1.      er stærkt bekymret over den betydelige forsinkelse i gennemførelsen af samhørighedspolitikken for perioden 2014-2020, samtidig med at det erkender betydningen og nødvendigheden af at vedtage partnerskabsaftaler og operationelle programmer af høj kvalitet for at øge effektiviteten, produktiviteten og virkningen af hele politikken; er endvidere meget bekymret over, at enhver forsinkelse i gennemførelsen af samhørighedspolitikken 2014-2020 ville vanskeliggøre starten for og hindre succesen af den EU-dækkende investeringsplan;

2.      opfordrer indtrængende Kommissionen og medlemsstaterne til at styrke deres bestræbelser for hurtigt at øge kvaliteten af de operationelle programmer, når det er nødvendigt, for at sikre, at det størst mulige antal programmer er "klar til vedtagelse" inden 31. december 2014 for at drage fordel af proceduren for fremførsel i overensstemmelse med finansforordningens artikel 13, stk. 2, litra a) og artikel 4 i dens gennemførelsesbestemmelser;

3.      anmoder Kommissionen om, at den, samtidig med at den holder fokus på kvalitet, analyserer alle muligheder for at sikre, at de operationelle programmer, som på ny forelægges efter fristen den 24. november 2014, også inddrages for at afslutte høringen af andre tjenestegrene ved årets udgang og behandles som klar til vedtagelse, hvis de opfylder kvalitetskravene;

4.      anmoder medlemsstaterne om at sikre en proces, der er kendetegnet ved høj kvalitet, i forbindelse med udvikling og opgradering af de operationelle programmer;

5.      er bevidst om, at ombudgetteringen af de midler, som der ikke er disponeret over fra 2014, i 2015, ifølge FFR's artikel 19 indebærer en revision af FFR inden 1. maj 2015, som skal, selv om den er teknisk, være i overensstemmelse med den flerårige budgetprocedure: dvs. indeholde et forslag fra Kommissionen om revision af FFR, samtykke fra Europa-Parlamentet og enstemmig vedtagelse i Rådet; understreger endvidere, at der også skal vedtages et forslag til ændringsbudget, som dækker de respektive forpligtelsesbevillinger for 2015, hvis de operationelle programmer skal vedtages, hvilket i bedste fald indebærer en forsinkelse af den faktiske opstart af disse programmers gennemførelse indtil i midten af 2015;

6.      anmoder i lyset af ovenstående Kommissionen om at forelægge Parlamentet de foranstaltninger, som den påtænker at træffe, for at fremme en så hurtig gennemførelse af de operationelle programmer som muligt, samt dens forventede tidsplan;

7.      er dybt foruroliget over situationen for efterslæbet af betalingerne for de operationelle programmer for samhørighedspolitikken 2007-2013 såvel som over den nuværende blokering af vedtagelsen af forslag til ændringsbudget nr. 3/2014 om de udestående betalinger og budgettet for 2015, hvilket gør situationen med ubetalte regninger endnu mere kritisk; understreger betydningen og det presserende i inden udgangen af 2014 at nå til enighed om dette på grundlag af de eksisterende kommissionsforslag;

8.      opfordrer indtrængende Rådet til i overensstemmelse med princippet om god budgetforvaltning og forsvarlig økonomisk forvaltning at indvilge i at anvende uventede indtægter til at betale udestående betalingsanmodninger;

9.      opfordrer Kommissionen til at redegøre for virkningerne af dette efterslæb i betalingerne for påbegyndelsen af gennemførelsen af de nye operationelle programmer og foreslå løsninger med henblik på at begrænse skaden mest muligt;

10.    pålægger sin formand at sende denne beslutning til Rådet, Kommissionen, Regionsudvalget, Det Europæiske Sociale og Økonomiske Udvalg og de øvrige relevante institutioner.

(1)

Forskning, teknologisk udvikling og innovation.

Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik