Postupak : 2014/2946(RSP)
Faze dokumenta na plenarnoj sjednici
Odabrani dokument : B8-0281/2014

Podneseni tekstovi :

B8-0281/2014

Rasprave :

Glasovanja :

PV 27/11/2014 - 10.5
Objašnjenja glasovanja

Doneseni tekstovi :

P8_TA(2014)0068

PRIJEDLOG REZOLUCIJE
PDF 129kWORD 69k
Također vKEYi zajednički prijedlog rezolucije RC-B8-0278/2014
24.11.2014
PE539.004v01-00
 
B8-0281/2014

podnesen nakon pitanja za usmeni odgovor B8‑0042/2014

u skladu s člankom 128. stavkom 5. Poslovnika


o kašnjenju početka provedbe kohezijske politike za razdoblje 2014. – 2020. (2014/2946(RSP))


Iskra Mihaylova, Ivan Jakovčić, Gérard Deprez u ime Kluba zastupnika ALDE-a

Rezolucija Europskog parlamenta o kašnjenju početka provedbe kohezijske politike za razdoblje 2014. – 2020. (2014/2946(RSP))  
B8‑0281/2014

Europski parlament,

–       uzimajući u obzir Ugovor o funkcioniranju Europske unije, a posebno njegove članke od 174. do 178.,

–       uzimajući u obzir Uredbu (EU) br. 1303/2013 Europskog parlamenta i Vijeća od 17. prosinca 2013. o utvrđivanju zajedničkih odredbi o Europskom fondu za regionalni razvoj, Europskom socijalnom fondu, Kohezijskom fondu, Europskom poljoprivrednom fondu za ruralni razvoj i Europskom fondu za pomorstvo i ribarstvo i o utvrđivanju općih odredbi o Europskom fondu za regionalni razvoj, Europskom socijalnom fondu, Kohezijskom fondu i Europskom fondu za pomorstvo i ribarstvo te o stavljanju izvan snage Uredbe Vijeća (EZ) br. 1083/2006,

–       uzimajući u obzir Uredbu Vijeća (EU, Euratom) br. 1311/2013 od 2. prosinca 2013. o višegodišnjem financijskom okviru za razdoblje 2014. ‒ 2020.,

–       uzimajući u obzir Uredbu (EU, Euratom) br. 966/2012 Europskog parlamenta i Vijeća od 25. listopada 2012. o financijskim pravilima koja se primjenjuju na opći proračun Unije i o stavljanju izvan snage Uredbe vijeća (EZ, Euratom) br. 1605/2002,

–       uzimajući u obzir pitanje Komisiji o kašnjenju početka provedbe kohezijske politike za razdoblje 2014. – 2020. (O-000082/2014 – B8‑0042/2014),

–       uzimajući u obzir članak 128. stavak 5. i članak 123. stavak 2. Poslovnika,

A.     budući da je zbog zakašnjelog usvajanja višegodišnjeg financijskog okvira u studenom 2013. došlo do odgode usvajanja zakonodavnog paketa o koheziji;

B.     budući da se za financiranje kohezijske politike izdvajaju sredstva u ukupnom iznosu od 351 milijarde EUR (sadašnje cijene), što je otprilike trećina proračuna EU-a za razdoblje 2014. – 2020.;

C.     budući da se Uredbom o općim odredbama (br. 1083/2006) omogućava veća sinergija među europskim strukturnim i investicijskim fondovima (ESIF), a time i ulaganje iz više fondova;

D.     budući da su europski strukturni i investicijski fondovi u većoj mjeri usmjereni na rezultate nego što su bili u razdoblju 2007. – 2013. te da su bolje usklađeni s europskim semestrom i nacionalnim politikama;

E.     budući da su europski strukturni i investicijski fondovi glavni izvor javnih ulaganja u EU-u s izravnim doprinosom rastu i otvaranju radnih mjesta te da su u mnogim državama članicama jedini izvor javnih ulaganja;

F.     budući da je plan ulaganja na razini cijele Unije u iznosu od 300 milijardi EUR glavni politički prioritet novoizabranog predsjednika Komisije Junckera;

G.     budući da se u okviru kohezijske politike mobiliziraju sredstva za jedanaest prioritetnih područja kao što su ITRI(1), informacijske i komunikacijske tehnologije, mala i srednja poduzeća, niskougljično gospodarstvo, klima, okoliš i učinkovitost resursa, promet, zapošljavanje, društvena uključenost, obrazovanje i javna uprava, uz najveću koncentraciju sredstava za područja ITRI-ja, malih i srednjih poduzeća, informacijskih i komunikacijskih tehnologija i niskougljičnog gospodarstva;

H.     budući da sporazumi o partnerstvu i operativni programi, dogovoreni između Komisije (Glavne uprave za regionalnu politiku) i država članica, predstavljaju nacionalne strategije za uspostavu ciljeva i prioriteta koji bi se preko bespovratnih sredstava, financijskih instrumenata i tehničke pomoći trebali financirati u okviru kohezijske politike; osim toga, trebali bi biti usklađeni sa strategijom Europa 2020. i njezinim vodećim inicijativama;

I.      budući da je, za razliku od prethodnog, novo programsko razdoblje 2014. – 2020. više usmjereno na kvalitetu sporazumâ o partnerstvu i operativnih programa;

J.      budući da su sporazumi o partnerstvu i operativni programi trebali biti izrađeni u skladu s člankom 5. Uredbe (EU) br. 1303/2013, u suradnji s relevantnim regionalnim i lokalnim javnim i privatnim dionicima;

K.     budući da je usvajanje sporazuma o partnerstvu i operativnih programa preduvjet za početak novog razdoblja kohezijske politike;

L.     budući da je Komisija zasad odobrila sve sporazume o partnerstvu, ali usvojeno je samo 10 % operativnih programa, te Komisija do kraja godine namjerava povećati broj odobrenih programa i programa koji su spremni za usvajanje na 50 %;

M.    budući da je na zahtjev država članica Komisija pripremila neslužbeni dokument o postupanju s obvezama za 2014. za programe koji su sufinancirani iz Europskog fonda za regionalni razvoj, Europskog socijalnog fonda i Kohezijskog fonda, a koje Komisija ne usvoji do 31. prosinca 2014.;

N.     budući da osim operativnih programa koji bi mogli biti usvojeni do kraja 2014. postoje još dva predviđena scenarija u vezi s početkom provedbe: postupak prijenosa programa koji će do 31. prosinca 2014. biti smatrani „spremnima za usvajanje” i preraspodjela neiskorištenih sredstava dodijeljenih za 2014. iz europskih strukturnih i investicijskih fondova, što podrazumijeva tehničku reviziju višegodišnjeg financijskog okvira (VFO), za programe koji do kraja 2014. neće biti smatrani „spremnima za usvajanje”;

O.     budući da bi se prema rasporedu koji je predstavila Komisija preneseni programi mogli usvojiti između 15. veljače i 31. ožujka 2015., a oni za koje vrijedi postupak preraspodjele sredstava nakon 1. svibnja 2015;

P.     budući da su 31. prosinca 2013. nepodmirene obveze iznosile 220 milijardi EUR, a od toga 136 milijardi EUR (60 %) za kohezijsku politiku;

Q.     budući da je, uz kašnjenja u provedbi za razdoblje 2014. – 2020., kohezijska politika suočena i sa sve većim i neodrživim zaostacima u pogledu zahtjeva za plaćanja za programsko razdoblje 2007. – 2013. (5 milijardi EUR u 2011., 11 milijardi EUR u 2012., 13 milijardi EUR u 2013. i 23 milijarde EUR u 2014.), a to umanjuje njezinu vjerodostojnost;

R.     budući da proračun za 2014. sadrži neočekivani višak prihoda u iznosu od 5 milijardi EUR, čime se u potpunosti nadoknađuju dodatne potrebe za plaćanjima iz nacrta izmjene proračuna br. 3/2014;

1.      izrazito je zabrinut zbog znatnog kašnjenja u provedbi kohezijske politike za razdoblje 2014. – 2020. i pritom prepoznaje važnost i nužnost usvajanja kvalitetnih sporazuma o partnerstvu i operativnih programa kako bi se povećali djelotvornost, uspješnost i učinak cijele politike; također je vrlo zabrinut da bi se zbog kašnjenja u provedbi kohezijske politike za razdoblje 2014. – 2020. mogao otežati početak i narušiti uspjeh plana ulaganja na razini cijele Unije;

2.      poziva Komisiju i države članice da pojačaju napore radi brzog povećanja kvalitete operativnih programa u slučajevima gdje je to potrebno kako bi što više programa bilo „spremno za usvajanje” do 31. prosinca 2014. te kako bi se iskoristila mogućnost prijenosa, u skladu s člankom 13. stavkom 2. Financijske uredbe i člankom 4. njezinih pravila za primjenu;

3.      traži od Komisije da bez snižavanja kriterija za kvalitetu analizira sve mogućnosti kako bi se i operativni programi koji su ponovno podneseni nakon roka 24. studenog 2014. uzeli u obzir radi zaključenja postupka savjetovanja među službama do kraja godine te da ih se smatra spremnima za usvajanje ako ispunjavaju zahtjeve u vezi s kvalitetom;

4.      traži od država članica da se pri izradi i doradi operativnih programa usmjere na visoku razinu kvalitete;

5.      svjestan je da prema članku 19. Uredbe o VFO-u preraspodjela neiskorištenog iznosa iz 2014. u 2015. iziskuje reviziju VFO-a do 1. svibnja 2015., koja, premda je samo tehnička, mora biti u skladu s proračunskim postupkom za višegodišnje razdoblje: Komisija podnosi prijedlog za reviziju VFO-a, Parlament daje suglasnost te je Vijeće jednoglasno usvaja; ističe, nadalje, da se u svrhu usvajanja operativnih programa mora odobriti i odgovarajući nacrt izmjene proračuna kojim se obuhvaćaju predmetna odobrena sredstva za preuzete obveze za 2015., a to u najboljem slučaju podrazumijeva odgodu početka provedbe tih programa do sredine 2015.;

6.      na temelju navedenog traži od Komisije da Parlamentu predstavi mjere koje namjerava poduzeti kako bi se operativni programi proveli što prije te predviđeni vremenski rok za to;

7.      duboko je zabrinut zbog zaostataka u plaćanjima u okviru kohezijske politike za operativne programe u razdoblju 2007. – 2013., kao i zbog trenutačnog zastoja u usvajanju nacrta izmjene proračuna br. 3/2014 o nepodmirenim plaćanjima i proračuna za 2015., što situaciju s nepodmirenim računima čini još ozbiljnijom; u tom pogledu ističe važnost i hitnost postizanja sporazuma na temelju postojećih prijedloga Komisije do kraja 2014.;

8.      poziva Vijeće da u skladu s načelima dobre izrade proračuna i dobrog financijskog upravljanja odobri usmjeravanje svih neočekivanih prihoda u plaćanje nepodmirenih zahtjeva za plaćanje;

9.      poziva Komisiju da objasni utjecaj tog kašnjenja u plaćanjima na početak provedbe novih operativnih programa te da predloži rješenja kako bi se šteta svela na najmanju moguću mjeru;

10.    nalaže svojem predsjedniku da ovu Rezoluciju proslijedi Vijeću, Komisiji, Odboru regija, Europskom gospodarskom i socijalnom odboru te drugim mjerodavnim institucijama.

(1)

Istraživanje, tehnološki razvoj i inovacije.

Pravna obavijest - Politika zaštite privatnosti