Eljárás : 2014/2946(RSP)
A dokumentum állapota a plenáris ülésen
Válasszon egy dokumentumot : B8-0281/2014

Előterjesztett szövegek :

B8-0281/2014

Viták :

Szavazatok :

PV 27/11/2014 - 10.5
A szavazatok indokolása

Elfogadott szövegek :

P8_TA(2014)0068

ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY
PDF 141kWORD 71k
Lásd még közös határozatra irányuló javaslatot RC-B8-0278/2014
24.11.2014
PE539.004v01-00
 
B8-0281/2014

a B8‑0042/2014. számú szóbeli választ igénylő kérdéshez

az eljárási szabályzat 128. cikkének (5) bekezdése alapján


a 2014–2020 közötti időszakra szóló kohéziós politika késedelmes elindulásáról (2014/2946(RSP))


Iskra Mihaylova, Ivan Jakovčić, Gérard Deprez az ALDE képviselőcsoport nevében

Az Európai Parlament állásfoglalása a 2014–2020 közötti időszakra szóló kohéziós politika késedelmes elindulásáról (2014/2946(RSP))  
B8‑0281/2014

Az Európai Parlament,

–       tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre és különösen annak 174–178. cikkére,

–       tekintettel az Európai Regionális Fejlesztési Alapra, az Európai Szociális Alapra, a Kohéziós Alapra, az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapra és az Európai Tengerügyi és Halászati Alapra vonatkozó közös rendelkezések megállapításáról, az Európai Regionális Fejlesztési Alapra, az Európai Szociális Alapra és a Kohéziós Alapra és az Európai Tengerügyi és Halászati Alapra vonatkozó általános rendelkezések megállapításáról és az 1083/2006/EK tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2013. december 17-i 1303/2013/EU európai parlamenti és a tanácsi rendeletre,

–       tekintettel a 2014–2020-as időszakra vonatkozó többéves pénzügyi keretről szóló, 2013. december 2-i 1311/2013/EU, Euratom tanácsi rendeletre,

–       tekintettel az Unió általános költségvetésére alkalmazandó pénzügyi szabályokról és az 1605/2002/EK, Euratom tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2012. október 25-i 966/2012/EU, Euratom európai parlamenti és tanácsi rendeletre,

–       tekintettel a 2014–2020 közötti időszakra szóló kohéziós politika elindulásában bekövetkezett késedelemmel kapcsolatban a Bizottsághoz intézett kérdésre (O-000082/2014 – B8‑0042/2014),

–       tekintettel eljárási szabályzata 128. cikkének (5) bekezdésére és 123. cikkének (2) bekezdésére,

A.     mivel a többéves pénzügyi keret 2013. novemberi késői elfogadása késleltette a kohéziós politikai jogszabálycsomag elfogadását;

B.     mivel a kohéziós politika a 2014 és 2020 közötti időszakban az uniós költségvetés mintegy egyharmadát teszi ki, összesen 351 milliárd eurós összeggel (folyó árakon);

C.     mivel a közös rendelkezésekről szóló (1083/2006/EK) rendelet több szinergiát hoz létre az európai strukturális és beruházási alapok között, lehetővé téve a több alapból történő beruházásokat;

D.     mivel az európai strukturális és beruházási alapok a 2007–2013-as időszakhoz képest eredményorientáltabb megközelítést alkalmaznak, és jobban integrálódnak az európai szemeszterbe és a nemzeti politikákba;

E.     mivel az európai strukturális és beruházási alapok a legfőbb olyan uniós közberuházásokat jelentik, amelyek közvetlenül hozzájárulnak a növekedéshez és a munkahelyteremtéshez, és sok tagállamban más közberuházásra nem kerül sor;

F.     mivel az Unió egészére kiterjedő 300 milliárd eurós beruházási terv Juncker megválasztott európai bizottsági elnök egyik fő politikai prioritása;

G.     mivel a kohéziós politika tizenegy prioritás számára biztosít finanszírozást, ideértve a KTFI-t(1), az ikt-t, a kkv-kat, az alacsony szén-dioxid-kibocsátású gazdaságot, az éghajlatot, a környezetvédelmet és az erőforrás-hatékonyságot, a közlekedést, a foglalkoztatást, a társadalmi befogadást, az oktatást és a közigazgatást, miközben a költségvetés a KTFI-re, a kkv-kra, az ikt-ra és az alacsony szén-dioxid-kibocsátású gazdaságra összpontosul;

H.     mivel a Bizottság (DG REGIO) és a tagállamok között megtárgyalt partnerségi megállapodások és operatív programok olyan nemzeti stratégiák, amelyek meghatározzák a kohéziós politikán belül támogatásokkal, pénzügyi eszközökkel és technikai segítségnyújtással finanszírozandó célkitűzéseket és prioritásokat; emellett ezeknek a programoknak összhangban kell állniuk az Európa 2020 stratégiával és annak kiemelt kezdeményezéseivel;

I.      mivel a korábbiaktól eltérően az új, 2014 és 2020 közötti programozási időszakban erőteljesebb hangsúly helyeződik a partnerségi megállapodások és az operatív programok minőségére;

J.      mivel a partnerségi megállapodásokat és az operatív programokat az 1303/2013/EU rendelet 5. cikkének megfelelően kellett volna kidolgozni, partnerségben az illetékes regionális és helyi szintű állami és magánszereplőkkel;

K.     mivel a partnerségi megállapodások és az operatív programok elfogadása az új kohéziós politikai időszak elindulásának előfeltétele;

L.     mivel mostanra a Bizottság az összes partnerségi megállapodást jóváhagyta, miközben az operatív programoknak csupán mintegy 10%-a került elfogadásra, noha a Bizottság szándéka szerint év végéig 50%-ra növeli a jóváhagyott vagy elfogadásra kész programok arányát;

M.    mivel a Bizottság a tagállamok kérésére informális dokumentumot készített az Európai Regionális Fejlesztési Alap, az Európai Szociális Alap és a Kohéziós Alap által társfinanszírozott, a Bizottság által 2014. december 31-ig el nem fogadott programokra vonatkozó 2014. évi kötelezettségvállalások kezeléséről;

N.     mivel a további operatív programok 2014 végéig történő esetleges elfogadása mellett két további forgatókönyv létezik a végrehajtás elindítása tekintetében: az átviteli eljárás a 2014. december 31-ére „elfogadásra késznek” minősülő programok esetében, valamint a 2014. évi fel nem használt előirányzatok európai strukturális és beruházási alapoknál való – a többéves pénzügyi keret technikai felülvizsgálatát szükségessé tevő – újbóli költségvetési előirányzása a 2014. december 31-éig „elfogadásra nem késznek” minősülő programok esetében;

O.     mivel a Bizottság által előterjesztett menetrend szerint az operatív programokat az átviteli eljárás keretében 2015. február 15. és március 31. között fogadnák el, az újbóli költségvetési előirányzás eljárásának keretében pedig 2015. május 1. után;

P.     mivel 2013. december 31-én a fennálló kötelezettségvállalások 220 milliárd eurót tettek ki, amiből 136 milliárd euró (60%) a kohéziós politikát érintette;

Q.     mivel a 2014–2020-as végrehajtás késedelme mellett a kohéziós politika terén a 2007–2013-as programozási időszak tekintetében fennálló, egyre növekvő és fenntarthatatlan kifizetési hátralékkal is szembe kell nézni (2011-ben ötmilliárd euró, 2012-ben 11 milliárd euró, 2013-ban 13 milliárd euró, 2014-ben pedig 23 milliárd euró), és mindkét helyzet aláássa a kohéziós politika hitelességét;

R.     mivel a 2014-es költségvetés 5 milliárd eurós váratlan bevételi többletet mutat, ami teljes mértékben kompenzálja a 3/2014. számú költségvetés-módosítási tervezethez szükséges további kifizetési igényeket;

1.      súlyos aggályainak ad hangot a 2014 és 2020 közötti kohéziós politika végrehajtása tekintetében fennálló jelentős késedelmek miatt, miközben elismeri annak fontosságát és szükségességét, hogy jó minőségű partnerségi megállapodások és operatív programok kerüljenek elfogadásra az egész politika hatékonyságának, eredményességének és hathatósságának fokozása érdekében; továbbá nagyon aggódik amiatt, hogy a 2014 és 2020 közötti kohéziós politika végrehatása tekintetében bekövetkező bármely késedelem akadályozná az Unió egészére kiterjedő 300 milliárd eurós beruházási terv elindítását és sikerességét;

2.      sürgeti a Bizottságot és a tagállamokat, hogy fokozzák erőfeszítéseiket annak érdekében, hogy szükség esetén gyorsan javítsák az operatív programok minőségét annak biztosítása érdekében, hogy 2014. december 31-éig a lehető legtöbb operatív program elfogadásra kerüljön, valamint hogy 2014. december 31-éig a lehető legtöbb program „elfogadásra kész” legyen és ezáltal alkalmazni lehessen az átviteli eljárást, összhangban a költségvetési rendelet 13. cikke (2) bekezdésének a) pontjával és a rendelet alkalmazási szabályainak 4. cikkével;

3.      felhívja a Bizottságot, hogy a minőségre való összpontosítás mellett vizsgálja meg mindazon lehetőségeket, amelyekkel biztosítható, hogy a 2014. november 24-i határidőt követően újra benyújtott operatív programokat is vegyék figyelembe a szolgálatközi konzultáció év végig történő lezárásához, és kezeljék őket elfogadásra készként, amennyiben megfelelnek a minőségi követelményeknek;

4.      kéri a tagállamokat, hogy biztosítsanak minőségorientált eljárást az operatív programok kidolgozása és továbbfejlesztése terén;

5.      tudatában van annak, hogy a 2014-ben le nem kötött összegek 2015-ös költségvetésben történő újbóli előirányzása a többéves pénzügyi keret 19. cikke értelmében szükségessé teszi a többéves pénzügyi keret 2015. május 1-jéig történő felülvizsgálatát, amelynek – még ha technikai jellegű is – a többéves költségvetési eljárás szerint kell megtörténnie: a többéves pénzügyi keret felülvizsgálatára irányuló javaslat Bizottság általi előterjesztése, a Parlament egyetértése, majd a javaslat Tanács általi egyhangú elfogadása; hangsúlyozza továbbá, hogy az operatív programok elfogadásához az adott 2015. évi kötelezettségvállalási előirányzatokra vonatkozó költségvetés-módosítás tervezetét is jóvá kell hagyni, ami azt jelenti, hogy a programok végrehajtásának tényleges elindítására a legjobb esetben is 2015 közepéig kell várni;

6.      a fentiekre tekintettel kéri a Bizottságot, hogy ismertesse a Parlamenttel azokat az intézkedéseket, amelyeket az operatív programok végrehajtásának mielőbbi elősegítése érdekében tervez, valamint adjon tájékoztatást az intézkedések időbeli ütemezéséről;

7.      mélyen aggódik a kohéziós politika 2007–2013-as operatív programjaival kapcsolatos kifizetési hátralékok helyzete, valamint a fennmaradó kifizetésekről szóló 3/2014. számú költségvetés-módosítási tervezet és a 2015. évi költségvetés elfogadásának jelenlegi megrekedése miatt, ami még tovább súlyosbítja a kifizetetlen számlákkal kapcsolatos helyzetet; hangsúlyozza, hogy fontos és sürgető, hogy a meglévő bizottsági javaslatok alapján 2014 végére létrejöjjön a fentiekre vonatkozó megállapodás;

8.      sürgeti a Tanácsot, hogy a helyes költségvetés-tervezés és a hatékony és eredményes pénzgazdálkodás elveivel összhangban adja hozzájárulását ahhoz, hogy minden váratlan bevétel a fennálló kifizetési igények teljesítésére szolgáljon;

9.      felhívja a Bizottságot, hogy fejtse ki, milyen hatással jár a kifizetések e késedelme az új operatív programok végrehajtásának elindítására nézve, és terjesszen elő megoldásokat a károk mértékének lehető legcsekélyebbre korlátozása érdekében;

10.    utasítja elnökét, hogy továbbítsa ezt az állásfoglalást a Tanácsnak, a Bizottságnak, a Régiók Bizottságának, az Európai Gazdasági és Szociális Bizottságnak és a többi érintett intézménynek.

(1)

Kutatás, technológiai fejlesztés és innováció.

Jogi nyilatkozat - Adatvédelmi szabályzat