Procedūra : 2014/2946(RSP)
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumento priėmimo eiga : B8-0281/2014

Pateikti tekstai :

B8-0281/2014

Debatai :

Balsavimas :

PV 27/11/2014 - 10.5
Balsavimo rezultatų paaiškinimas

Priimti tekstai :

P8_TA(2014)0068

PASIŪLYMO DĖL REZOLIUCIJOS PROJEKTAS
PDF 147kWORD 67k
Taip pat žr. bendrą pasiūlymą dėl rezoliucijos RC-B8-0278/2014
24.11.2014
PE539.004v01-00
 
B8-0281/2014

pateiktas uždavus klausimą, į kurį atsakoma žodžiu, B8‑0042/2014

pagal Darbo tvarkos taisyklių 128 straipsnio 5 dalį


dėl vėlavimo pradėti įgyvendinti 2014–2020 m. sanglaudos politiką (2014/2946(RSP))


Iskra Mihaylova, Ivan Jakovčić, Gérard Deprez ALDE frakcijos vardu

Europos Parlamento rezoliucija dėl vėlavimo pradėti įgyvendinti 2014–2020 m. sanglaudos politiką (2014/2946(RSP))  
B8‑0281/2014

Europos Parlamentas,

–       atsižvelgdamas į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo, ypač į jos 174–178 straipsnius,

–       atsižvelgdamas į 2013 m. gruodžio 17 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) Nr. 1303/2013, kuriuo nustatomos Europos regioninės plėtros fondui, Europos socialiniam fondui, Sanglaudos fondui, Europos žemės ūkio fondui kaimo plėtrai ir Europos jūros reikalų ir žuvininkystės fondui bendros nuostatos ir Europos regioninės plėtros fondui, Europos socialiniam fondui, Sanglaudos fondui ir Europos jūros reikalų ir žuvininkystės fondui taikytinos bendrosios nuostatos, ir panaikinamas Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1083/2006,

–       atsižvelgdamas į 2013 m. gruodžio 2 d. Tarybos reglamentą (ES, Euratomas) Nr. 1311/2013, kuriuo nustatoma 2014–2020 m. daugiametė finansinė programa (DFP),

–       atsižvelgdamas į 2012 m. spalio 25 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES, Euratomas) Nr. 966/2012 dėl Sąjungos bendrajam biudžetui taikomų finansinių taisyklių ir kuriuo panaikinamas Tarybos reglamentas (EB, Euratomas) Nr. 1605/2002,

–       atsižvelgdamas į klausimą Komisijai dėl vėlavimo pradėti įgyvendinti 2014–2020 m. sanglaudos politiką (O-000082/2014 – B8‑0042/2014),

–       atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 128 straipsnio 5 dalį ir 123 straipsnio 2 dalį,

A.     kadangi dėl vėlavimo patvirtinti DFP 2013 m. lapkričio mėn. buvo atidėtas sanglaudos politikos teisės aktų rinkinio priėmimas;

B.     kadangi 2014–2020 m. laikotarpiu sanglaudos politika sudaro apie trečdalį ES biudžeto ir iš viso siekia 351 mlrd. EUR (dabartinėmis kainomis);

C.     kadangi Bendrųjų nuostatų reglamente (Nr. 1083/2006) numatoma didesnė Europos struktūrinių ir investicijų (ESI) fondų sąveiką, sudarant galimybę pasinaudoti kelis fondus apimančiomis investicijomis;

D.     kadangi Europos struktūrinių ir investicijų (ESI) fondų veikla labiau į rezultatus orientuota nei 2007–2013 m. laikotarpiu ir jie yra labiau integruoti į Europos semestrą bei nacionalinės politikos sritis;

E.     kadangi ESI fondai yra pagrindinės ES viešosios investicijos, kuriomis tiesiogiai prisidedama siekiant augimo ir darbo vietų kūrimo, ir daugelyje valstybių narių viešosios investicijos teikiamos vien tik iš šių fondų;

F.     kadangi 300 mlrd. EUR siekiantis Sąjungos masto investicijų planas yra išrinktojo Komisijos pirmininko J. C. Junckerio pagrindinis politikos prioritetas;

G.     kadangi pagal sanglaudos politiką finansavimas sutelkiamas vienuolikai prioritetinių sričių, pvz.: MTTPI(1), informacinėms ir ryšių technologijoms (IRT), MVĮ, mažo anglies dioksido kiekio technologijų ekonomikai, klimatui, efektyviam aplinkos ir išteklių naudojimui, transportui, užimtumui, socialinei įtraukčiai, švietimui ir viešajam administravimui, o daugiausia biudžeto lėšų skiriama MTTPI, MVĮ, IRT ir mažo anglies dioksido kiekio technologijų ekonomikai;

H.     kadangi partnerystės sutartys ir veiksmų programos, dėl kurių Komisija (Regioninės politikos GD) derėjosi su valstybėmis narėmis, sudaro nacionalines strategijas, kuriose nustatyti tikslai ir prioritetai, kurių įgyvendinimas finansuojamas pagal sanglaudos politiką skiriant dotacijas, finansines priemones ir techninę pagalbą; be to, jie turėtų būti susiję su strategija „Europa 2020“ ir jos pavyzdinėmis iniciatyvomis;

I.      kadangi, priešingai nei praeityje, naujuoju 2014–2020 m. programavimo laikotarpiu didesnis dėmesys skiriamas partnerystės sutarčių ir veiksmų programų kokybei;

J.      kadangi partnerystės sutartys ir veiksmų programos turėjo būti rengiamos pagal Reglamento (ES) Nr. 1303/2013 5 straipsnį užmezgant partnerystės ryšius su atitinkamais regionų ir vietos valdžios bei privačiais suinteresuotaisiais subjektais;

K.     kadangi partnerystės sutartys ir veiksmų programos yra sąlyga pradėti įgyvendinti naujo laikotarpio sanglaudos politiką;

L.     kadangi šiuo metu Komisija yra patvirtinusi visas partnerystės sutartis, o iš visų veiksmų programų patvirtinta tik 10 proc., tačiau Komisija iki metų pabaigos planuoja patvirtinti daugiau programų arba laikyti jas parengtomis, kad būtų patvirtintos (50 proc.);

M.    kadangi, atsižvelgdama į valstybių narių prašymą, Komisija parengė neoficialų dokumentą apie 2014 m. įsipareigojimus, numatytus programoms, kurios bendrai finansuojamos iš Europos regioninės plėtros fondo, Europos socialinio fondo ir Sanglaudos fondo, ir kurių Komisija nepatvirtins iki 2014 m. gruodžio 31 d.;

N.     kadangi, šalia veiksmų programų, kurios galėtų būti patvirtintos iki 2014 m. pabaigos, numatyti dar du su įgyvendinimo pradžia susiję scenarijai: perkėlimo procedūra, taikytina programoms, kurios laikomos parengtomis, kad būtų patvirtintos iki 2014 m. gruodžio 31 d., ir pakartotinis 2014 m. nepanaudotų ESI fondams skirtų asignavimų įtraukimas į biudžetą (apimantis techninius daugiametės finansinės programos (DFP) patikslinimus), taikytinas programoms, kurios nebus parengtos, kad būtų patvirtintos iki 2014 m. pabaigos;

O.     kadangi, remiantis Komisijos pateiktu tvarkaraščiu, pagal perkėlimo procedūrą veiksmų programos galėtų būti patvirtintos tarp 2015 m. vasario 15 d. ir kovo 31 d., o pagal pakartotinio įtraukimo į biudžetą procedūrą – po 2015 m. gegužės 1 d.;

P.     kadangi 2013 m. gruodžio 31 d. neįvykdyti įsipareigojimai siekė 220 mlrd. EUR, iš kurių 136 mlrd. EUR (60 proc.) taikytini sanglaudos politikai;

Q.     kadangi ne tik vėluojama įgyvendinti 2014–2020 m. sanglaudos politiką, bet taip pat vis labiau vėluojama įvykdyti ir 2007–2013 m. programavimo laikotarpio mokėjimo prašymus (2011 m. – 5 mlrd. EUR, 2012 m. – 11 mlrd. EUR, 2013 m. – 13 mlrd. EUR ir 2014 m. – 23 mlrd. EUR), o dėl šių vėlavimų nukenčia politikos patikimumas;

R.     kadangi 2014 m. biudžete esama neplanuoto 5 mlrd. EUR įplaukų pertekliaus, kuris visiškai patenkina Taisomojo biudžeto projekto Nr. 3/2014 papildomų mokėjimų poreikius;

1.      yra itin susirūpinęs tuo, kad smarkiai vėluojama pradėti įgyvendinti 2014–2020 m. laikotarpio sanglaudos politiką, sykiu pripažindamas, jog svarbu ir būtina patvirtinti aukštos kokybės partnerystės sutartis ir veiksmų programas, siekiant padidinti visos politikos efektyvumų, veiksmingumą ir poveikį; be to, itin nerimauja dėl to, kad bet koks vėlavimas pradėti įgyvendinti 2014–2020 m. sanglaudos politiką kliudytų Sąjungos masto investicijų plano sėkmingai pradžiai;

2.      primygtinai ragina Komisiją ir valstybes nares dėti daugiau pastangų ir prireikus greitai pagerinti veiksmų programų kokybę siekiant užtikrinti, kad kuo daugiau programų būtų parengta ir priimta iki 2014 m. gruodžio 31 d., siekiant pagal Finansinio reglamento 13 straipsnio 2 dalies a punktą ir jo taikymo taisyklių 4 straipsnį pasinaudoti perkėlimo procedūra;

3.      prašo Komisijos, itin daug dėmesio skiriant programų kokybei, išanalizuoti visas galimybes siekiant užtikrinti, kad būtų atsižvelgiama ir į praėjus 2014 m. lapkričio 24 d. terminui pakartotinai pateiktas veiksmų programas, kad iki metų pabaigos būtų baigtos tarnybų tarpusavio konsultacijos ir būtų laikoma, kad šios programos yra parengtos ir jas galima priimti, jei jos atitinka kokybės reikalavimus;

4.      prašo valstybių narių užtikrinti aukštos kokybės veiksmų programų rengimo ir tobulinimo procedūrą;

5.      supranta, kad 2014 m. nenumatytų skirti sumų pakartotinis įtraukimas į 2015 m. biudžetą pagal DFP 19 straipsnį reiškia, kad iki 2015 m. gegužės 1 d. turi būti atliktas DFP patikslinimas, kuris, nors ir techninis, turi atitikti daugiametę biudžeto procedūrą: Komisija pateikia pasiūlymą dėl DFP patikslinimo, Parlamentas jam pritaria ir Taryba jį vieningai priima; be to, pabrėžia, kad siekiant patvirtinti veiksmų programas taip pat būtina priimti atitinkamą taisomojo biudžeto projektą, kuris apimtų atitinkamus 2015 m. įsipareigojimų asignavimus, o tai reiškia, kad geriausiu atveju šios programos bus pradėtos faktiškai įgyvendinti nuo 2015 m. vidurio;

6.      atsižvelgdamas į tai ragina Komisiją pateikti Parlamentui priemones, kurių ji ketina imtis, kad veiksmų programos galėtų būti kuo greičiau įgyvendintos, ir numatytą šių priemonių įgyvendinimo tvarkaraštį;

7.      reiškia didelį susirūpinimą dėl mokėjimų pagal sanglaudos politiką 2007–2013 m. veiksmų programoms vėlavimo ir dėl susidariusios aklavietės priimant Taisomojo biudžeto projektą Nr. 3/2014 dėl neatliktų mokėjimų ir 2015 m. biudžeto – dėl to padėtis, susijusi su neapmokėtomis sąskaitomis, tampa dar kritiškesnė; pabrėžia, kad svarbu ir skubu iki 2014 m. pabaigos pasiekti susitarimą šiuo klausimu, remiantis dabartiniais Komisijos pasiūlymais;

8.      ragina Tarybą remiantis gero biudžeto sudarymo ir patikimo finansų valdymo principais skirti visus neplanuotus įplaukų srautus neįvykdytiems mokėjimo prašymams įvykdyti;

9.      ragina Komisiją paaiškinti šio mokėjimų vėlavimo poveikį naujų veiksmų programų įgyvendinimo pradžiai ir pasiūlyti, kaip kuo labiau sumažinti žalą;

10.    paveda Pirmininkui perduoti šią rezoliuciją Tarybai, Komisijai, Regionų komitetui, Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komitetui ir kitoms susijusioms institucijoms.

 

(1)

Moksliniai tyrimai, technologinė plėtra ir inovacijos.

Teisinė informacija - Privatumo politika