Postup : 2014/2946(RSP)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : B8-0281/2014

Predkladané texty :

B8-0281/2014

Rozpravy :

Hlasovanie :

PV 27/11/2014 - 10.5
Vysvetlenie hlasovaní

Prijaté texty :

P8_TA(2014)0068

NÁVRH UZNESENIA
PDF 147kWORD 68k
Pozri aj spoločný návrh uznesenia RC-B8-0278/2014
24.11.2014
PE539.004v01-00
 
B8-0281/2014

predložený na základe otázky na ústne zodpovedanie B8‑0042/2014

v súlade s článkom 128 ods. 5 rokovacieho poriadku


o oneskorenom začiatku vykonávania politiky súdržnosti na roky 2014 – 2020 (2014/2946(RSP))


Iskra Mihaylova, Ivan Jakovčić, Gérard Deprez v mene Skupiny Aliancie liberálov a demokratov za Európu

Uznesenie Európskeho parlamentu o oneskorenom začiatku vykonávania politiky súdržnosti na roky 2014 – 2020 (2014/2946(RSP))  
B8‑0281/2014

Európsky parlament,

–       so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie, a najmä na jej články 174 až 178,

–       so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1303/2013 zo 17. decembra 2013, ktorým sa stanovujú spoločné ustanovenia o Európskom fonde regionálneho rozvoja, Európskom sociálnom fonde, Kohéznom fonde, Európskom poľnohospodárskom fonde pre rozvoj vidieka a Európskom námornom a rybárskom fonde, ktorým sa stanovujú všeobecné ustanovenia o Európskom fonde regionálneho rozvoja, Európskom sociálnom fonde, Kohéznom fonde a Európskom námornom a rybárskom fonde a ktorým sa zrušuje nariadenie Rady (ES) č. 1083/2006,

–       so zreteľom na nariadenie Rady (EÚ, EURATOM) č. 1311/2013 z 2. decembra 2013, ktorým sa stanovuje viacročný finančný rámec (VFR) na roky 2014 – 2020,

–       so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ, EURATOM) č. 966/2012 z 25. októbra 2012 o rozpočtových pravidlách, ktoré sa vzťahujú na všeobecný rozpočet Únie, a zrušení nariadenia Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002,

–       so zreteľom na otázku na ústne zodpovedanie Komisii o oneskorenom začiatku vykonávania politiky súdržnosti na roky 2014 – 2020 (O-000082/2014 – B8‑0042/2014),

–       so zreteľom na článok 128 ods. 5 a článok 123 ods. 2 rokovacieho poriadku,

A.     keďže neskoré prijatie VFR v novembri 2013 oddialilo prijatie legislatívneho balíka v oblasti súdržnosti;

B.     keďže politika súdržnosti predstavuje približne jednu tretinu rozpočtu EÚ na roky 2014 – 2020 s celkovou sumou vo výške 351 miliárd EUR (v bežných cenách);

C.     keďže nariadenie o všeobecných ustanoveniach (č. 1083/2006) poskytuje väčšiu súčinnosť medzi európskymi štrukturálnymi a investičnými fondmi (EŠIF), pričom je možné investovanie z prostriedkov z viacerých fondov;

D.     keďže európske štrukturálne a investičné fondy (EŠIF) sa vyznačujú prístupom, ktorý je v porovnaní s obdobím 2007 – 2013 do väčšej miery orientovaný na výsledky, ako aj lepším začlenením do európskeho semestra a vnútroštátnych politík;

E.     keďže EŠIF predstavujú hlavné verejné investície EÚ s priamym prínosom k rastu a tvorbe pracovných miest a v mnohých členských štátoch sú jedinou verejnou investíciou;

F.     keďže hlavnou politickou prioritou zvoleného predsedu Komisie Junckera je plán investícií na úrovni Únie vo výške 300 miliárd EUR;

G.     keďže v rámci politiky súdržnosti sa mobilizuje financovanie pre 11 priorít, ako sú VTRI(1), IKT, MSP, nízkouhlíkové hospodárstvo, klíma, životné prostredie a efektívne využívanie zdrojov, doprava, zamestnanosť, sociálne začlenenie, vzdelávanie a verejná správa, zatiaľ čo rozpočtové prostriedky sú sústredené v oblastiach VTRI, MSP, IKT a nízkouhlíkového hospodárstva;

H.     keďže dohody o partnerstve (DoP) a operačné programy (OP) dohodnuté medzi Komisiou (GR REGIO) a členskými štátmi predstavujú vnútroštátne stratégie, v ktorých sa stanovujú ciele a priority, ktoré sa majú financovať v rámci politiky súdržnosti prostredníctvom grantov, finančných nástrojov a technických asistentov; okrem toho by mali byť prepojené so stratégiami Európa 2020 a jej hlavnými iniciatívami;

I.      keďže na rozdiel od minulosti sa nové programové obdobie 2014 – 2020 vyznačuje silnejším zameraním na kvalitu dohôd o partnerstve a operačných programov;

J.      keďže DoP a OP mali byť vypracované v súlade s článkom 5 nariadenia (EÚ) č. 1303/2013 v partnerstve s príslušnými regionálnymi a miestnymi zainteresovanými stranami verejného i súkromného sektora;

K.     keďže prijatie dohôd o partnerstve a operačných programov je podmienkou na začatie novej fázy politiky súdržnosti;

L.     keďže v súčasnosti sú všetky dohody o partnerstve schválené Komisiou a bolo prijatých len približne 10 % všetkých operačných programov, pričom Komisia hodlá do konca roka zvýšiť podiel ňou schválených programov alebo programov „pripravených na prijatie“ až na 50 %;

M.    keďže v nadväznosti na žiadosť členských štátov Komisia pripravila neoficiálny dokument o postupe v prípade viazaných výdavkov za rok 2014 na programy spolufinancované z Európskeho fondu regionálneho rozvoja, Európskeho sociálneho fondu a Kohézneho fondu, ktoré nebudú Komisiou prijaté do 31. decembra 2014;

N.     keďže okrem OP, ktoré by sa mohli prijať do konca roku 2014, existujú ďalšie dva plánované scenáre, pokiaľ ide o začiatok vykonávania: postup prenosu v prípade programov, ktoré sa do 31. decembra 2014 považujú za „pripravené na prijatie“, a opätovné rozpočtovanie nevyužitých prostriedkov pridelených na rok 2014 pre EŠIF – čo si vyžaduje technickú revíziu viacročného finančného rámca (VFR) – v prípade programov, ktoré sa do konca roka 2014 pokladajú za „nepripravené na prijatie“;

O.     keďže podľa časového plánu, ktorý predstavila Komisia, v rámci postupu prenosu možno operačné programy prijať medzi 15. februárom a 31. marcom 2015 a v rámci postupu opätovného rozpočtovania po 1. máji 2015;

P.     keďže k 31. decembru 2013 predstavovali nesplatené záväzky 220 miliárd EUR, z čoho 136 miliárd EUR (60 %) pripadalo na politiku súdržnosti;

Q.     keďže popri odklade vykonávania na obdobie 2014 – 2020 je politika súdržnosti konfrontovaná aj s rastúcim a neudržateľným množstvom nevybavených žiadostí o platbu na programové obdobie 2007 – 2013 (5 miliárd EUR v roku 2011, 11 miliárd EUR v roku 2012, 13 miliárd EUR v roku 2013 a 23 miliárd EUR v roku 2014), pričom obe tieto skutočnosti oslabujú jej dôveryhodnosť;

R.     keďže rozpočet na rok 2014 vykazuje neočakávaný prebytok príjmov vo výške 5 miliárd EUR, čo v plnej miere kompenzuje dodatočné platobné potreby vyplývajúce z návrhu opravného rozpočtu č. 3/2014;

1.      vyjadruje hlboké znepokojenie, pokiaľ ide o výrazné oneskorenie vo vykonávaní politiky súdržnosti na roky 2014 – 2020, pričom uznáva dôležitosť a potrebu prijatia kvalitných dohôd o partnerstve a operačných programov s cieľom zvýšiť efektívnosť, účinnosť a vplyv celej politiky; okrem toho je veľmi znepokojený tým, že akékoľvek omeškanie pri vykonávaní politiky súdržnosti na roky 2014 – 2020 by zabránilo začiatku a úspechu investičného plánu na úrovni celej Únie;

2.      naliehavo vyzýva Komisiu a členské štáty, aby podľa potreby zintenzívnili svoje úsilie o urýchlené zvýšenie kvality operačných programov s cieľom zabezpečiť, aby bolo do 31. decembra 2014 „pripravených na prijatie“ čo najviac programov, s cieľom využiť postup prenosu v súlade s článkom 13 ods. 2 písm. a) nariadenia o rozpočtových pravidlách a článkom 4 jeho pravidiel uplatňovania;

3.      žiada Komisiu, aby naďalej kládla veľký dôraz na kvalitu a pritom analyzovala všetky možnosti v záujme zabezpečenia toho, aby sa zohľadnili operačné programy opätovne predložené po lehote stanovenej na 24. november 2014 s cieľom uzatvoriť konzultácie medzi útvarmi do konca roka a aby sa tieto programy považovali za pripravené na prijatie, ak spĺňajú požiadavky na kvalitu;

4.      žiada členské štáty, aby zabezpečili vysokú kvalitu procesu rozvoja a modernizácie operačných programov;

5.      uvedomuje si, že opätovné rozpočtovanie neviazaných prostriedkov z roku 2014 v roku 2015 podľa článku 19 VFR znamená revíziu VFR do 1. mája 2015, ktorá – i keď by mala mať technický charakter – musí byť v súlade s viacročným rozpočtovým postupom: návrh na revíziu VRF predkladá Komisia, Parlament udeľuje súhlas a Rada ho jednomyseľne prijíma; navyše zdôrazňuje, že aby bolo možné prijať operačné programy, musí sa tiež schváliť zodpovedajúci návrh opravného rozpočtu pokrývajúci príslušné viazané rozpočtové prostriedky na rok 2015, čo v najlepšom prípade znamená oneskorenie účinného začatia vykonávania týchto programov do polovice roka 2015;

6.      vzhľadom na uvedené skutočnosti žiada Komisiu, aby Parlamentu predstavila opatrenia, ktoré plánuje prijať v záujme uľahčenia čo najskoršieho vykonávania operačných programov, a tiež stanovený časový plán;

7.      vyjadruje hlboké znepokojenie nad stavom oneskorených platieb v rámci politiky súdržnosti pre operačné programy na obdobie 2007 – 2013, ako aj nad súčasným zablokovaním prijatia návrhu opravného rozpočtu č. 3/2014 týkajúceho sa neuhradených platieb a rozpočtu na rok 2015, v dôsledku čoho je situácia v súvislosti s nezaplatenými účtami ešte kritickejšia; v tomto zmysle zdôrazňuje dôležitosť a naliehavosť dosiahnutia dohody do konca roka 2014 na základe existujúcich návrhov Komisie;

8.      naliehavo vyzýva Radu, aby sa v súlade so zásadami riadneho rozpočtovania a riadneho finančného hospodárenia dohodla na šetrení akéhokoľvek neočakávaného toku príjmov s cieľom zaplatiť nevybavené žiadosti o platbu;

9.      vyzýva Komisiu, aby objasnila vplyv tohto oneskorenia platieb na začiatok vykonávania nových operačných programov a aby predložila riešenia na obmedzenie škôd v čo najväčšej miere;

10.    poveruje svojho predsedu, aby postúpil toto uznesenie Rade, Komisii, Výboru regiónov, Európskemu hospodárskemu a sociálnemu výboru a ďalším príslušným inštitúciám.

 

(1)

Výskum, technologický rozvoj a inovácie.

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia