Förfarande : 2014/2946(RSP)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : B8-0281/2014

Ingivna texter :

B8-0281/2014

Debatter :

Omröstningar :

PV 27/11/2014 - 10.5
Röstförklaringar

Antagna texter :

P8_TA(2014)0068

FÖRSLAG TILL RESOLUTION
PDF 125kWORD 59k
Se även det gemensamma resolutionsförslaget RC-B8-0278/2014
24.11.2014
PE539.004v01-00
 
B8-0281/2014

till följd av frågan för muntligt besvarande B8-0042/2014

i enlighet med artikel 128.5 i arbetsordningen


om förseningar i starten för sammanhållningspolitiken 2014–2020 (2014/2946(RSP))


Iskra Mihaylova, Ivan Jakovčić, Gérard Deprez för ALDE-gruppen

Europaparlamentets resolution om förseningar i starten för sammanhållningspolitiken 2014–2020 (2014/2946(RSP))  
B8‑0281/2014

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–       med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt, i synnerhet artiklarna 174–178,

–       med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1303/2013 av den 17 december 2013 om fastställande av gemensamma bestämmelser för Europeiska regionala utvecklingsfonden, Europeiska socialfonden, Sammanhållningsfonden, Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling och Europeiska havs- och fiskerifonden, om fastställande av allmänna bestämmelser för Europeiska regionala utvecklingsfonden, Europeiska socialfonden, Sammanhållningsfonden och Europeiska havs- och fiskerifonden samt om upphävande av rådets förordning (EG) nr 1083/2006,

–       med beaktande av rådets förordning (EU, Euratom) nr 1311/2013 av den 2 december 2013 om den fleråriga budgetramen för 2014–2020,

–       med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EU, Euratom) nr 966/2012 av den 25 oktober 2012 om finansiella regler för unionens allmänna budget och om upphävande av rådets förordning (EG, Euratom) nr 1605/2002,

–       med beaktande av frågan till kommissionen om förseningar i starten för sammanhållningspolitiken 2014–2020 (O-000082/2014 – B8‑0042/2014),

–       med beaktande av artiklarna 128.5 och 123.2 i arbetsordningen, och av följande skäl:

A.     Det sena antagandet av den fleråriga budgetramen i november 2013 har försinkat antagandet av lagstiftningspaketet om sammanhållning.

B.     Sammanhållningspolitiken utgör en tredjedel av EU:s budget för perioden 2014–2020, med sammanlagt 351 miljarder euro (löpande priser).

C.     Förordningen om gemensamma bestämmelser (nr 1083/2006) tillhandahåller fler synergieffekter mellan de europeiska struktur- och investeringsfonderna, då investeringar med stöd från flera av fonderna är tillåtna.

D.     De europeiska struktur- och investeringsfonderna är mer resultatinriktade än under perioden 2007–2013 och bättre integrerade i den europeiska planeringsterminen och politiken på nationell nivå.

E.     De europeiska struktur- och investeringsfonderna är EU:s viktigaste instrument för offentliga investeringar, med ett direkt bidrag till tillväxten och skapandet av arbetstillfällen, och i många medlemsstater är de det enda instrumentet för offentliga investeringar.

F.     Den EU-omfattande investeringsplanen på 300 miljarder euro är en viktig politisk prioritering för kommissionens tillträdande ordförande Juncker.

G.     Sammanhållningspolitiken finansierar elva prioriterade områden, bland annat forskning, teknisk utveckling och innovation (FoTUI), informations- och kommunikationsteknik (IKT), små och medelstora företag, en utsläppssnål ekonomi, klimatet, miljö- och resurseffektivitet, transport, sysselsättning, social delaktighet, utbildning och offentlig förvaltning, men budgetmedlen läggs i första hand på FoTUI, små och medelstora företag, IKT och en utsläppssnål energi.

H.     Partnerskapsöverenskommelserna och de operativa programmen, som har förhandlats fram av kommissionen (GD REGIO) och medlemsstaterna, utgör de nationella strategier som fastställer vilka mål och prioriteringar som ska finansieras inom ramen för sammanhållningspolitiken, genom bidrag, finansieringsinstrument och tekniskt stöd. De måste dessutom stämma överens med Europa 2020-strategin och dess flaggskeppsinitiativ.

I.      Till skillnad från tidigare programperioder fäster man inom den nya perioden för 2014–2020 större vikt vid kvaliteten på partnerskapsöverenskommelserna och de operativa programmen.

J.      Partnerskapsöverenskommelserna och de operativa programmen borde ha tagits fram i enlighet med artikel 5 i förordning (EU) nr 1303/2013, i partnerskap med relevanta regionala och lokala offentliga och privata aktörer.

K.     Antagandet av partnerskapsöverenskommelserna och de operativa programmen är en förutsättning för starten för den nya sammanhållningspolitiken.

L.     Fram till nu har samtliga partnerskapsöverenskommelser godkänts av kommissionen, medan endast cirka 10 procent av de operativa programmen har antagits. Kommissionen har för avsikt att öka antalet operativa program som godkänns eller är klara för antagande med 50 procent före årets slut.

M.    På begäran av medlemsstaterna har kommissionen utarbetat ett icke-officiellt dokument om hanteringen av åtaganden för 2014 för program som samfinansieras av Europeiska regionala utvecklingsfonden, Europeiska socialfonden och Sammanhållningsfonden och som inte kommer att ha antagits av kommissionen den 31 december 2014.

N.     Utöver de operativa program som skulle kunna antas före utgången av 2014, finns två andra planerade scenarier med avseende på starten för genomförandet: dels ett överföringsförfarande, för de program som anses klara för antagande den 31 december 2014, dels en ombudgetering av outnyttjade anslag för 2014 inom de europeiska struktur- och investeringsfonderna, vilket skulle innebära en teknisk översyn av den fleråriga budgetramen (FBR), för de program som inte anses klara för antagande före utgången av 2014.

O.     Enligt kommissionens tidsplan skulle operativa program kunna antas mellan den 15 februari och den 31 mars 2015 inom överföringsförfarandet och efter den 1 maj 2015 inom ombudgeteringsförfarandet.

P.     Den 31 december 2013 uppgick summan för de utestående åtagandena till cirka 220 miljarder euro, av vilka 136 miljarder (60 procent) hörde till sammanhållningspolitiken.

Q.     Sammanhållningspolitiken ställs inte bara inför förseningen av genomförandet för 2014–2020, utan också växande och ohållbara betalningseftersläpningar som avser programperioden 2007–2013 (5 miljarder euro 2011, 11 miljarder euro 2012, 13 miljarder euro 2013 och 23 miljarder euro 2014), vilka båda är omständigheter som undergräver dess trovärdighet.

R.     Budgeten för 2014 innehåller ett oväntat överskott av intäkter på 5 miljarder euro, vilket helt täcker det ytterligare betalningsbehovet i förslaget till ändringsbudget nr 3/2014.

1.      Europaparlamentet är djupt bekymrat över den stora förseningen i genomförandet av sammanhållningspolitiken för perioden 2014–2020. Parlamentet erkänner samtidigt vikten av att de partnerskapsöverenskommelser och operativa program som antas håller god kvalitet, för att hela detta politikområde ska kunna öka sin effektivitet, genomslagskraft och inverkan. Parlamentet är dessutom bekymrat över att en försening av genomförandet av sammanhållningspolitiken för 2014–2020 skulle kunna ligga i vägen för starten och framgångarna för den EU-omfattande investeringsplanen.

2.      Europaparlamentet uppmanar kommissionen och medlemsstaterna att öka sina ansträngningar för att vid behov snabbt höja kvaliteten på de operativa programmen, för att så många program som möjligt ska vara klara att antas den 31 december 2014, så att man kan använda sig av överföringsförfarandet, i enlighet med artikel 13.2 a i budgetförordningen och artikel 4 i dess genomförandebestämmelser.

3.      Europaparlamentet uppmanar kommissionen att, med bibehållen fokus på kvaliteten, analysera alla möjligheter för att se till att även operativa program som lämnats in efter tidsfristen den 24 november 2014 tas i beaktande, så att den kommissionsinterna samrådsprocessen kan slutföras före årets slut och programmen kan anses klara för antagande om de uppfyller kvalitetskraven.

4.      Europaparlamentet uppmanar medlemsstaterna att säkerställa hög kvalitet i processen med att utveckla och förbättra de operativa programmen.

5.      Europaparlamentet är medvetet om att ombudgeteringen av outnyttjade medel från 2014 till 2015, i enlighet med artikel 19 i den fleråriga budgetramen, innebär att det krävs en översyn av den fleråriga budgetramen senast den 1 maj 2015, och att denna översyn, även om den bara är teknisk, måste följa förfarandet för den fleråriga budgetramen: ett förslag till översyn av den fleråriga budgetramen från kommissionen, godkännande av Europaparlamentet och enhälligt antagande av rådet. Parlamentet betonar dessutom att man också måste anta ett motsvarande förslag till ändringsbudget som omfattar de olika åtagandebemyndigandena för 2015 om man ska kunna anta de operativa programmen, vilket innebär, i bästa fall, att starten för genomförandet av de programmen försenas till mitten av 2015.

6.      Mot bakgrund av ovanstående uppmanas kommissionen att informera Europaparlamentet om vilka åtgärder den tänker vidta för att i största möjliga utsträckning skynda på genomförandet av de operativa programmen och även att redogöra för den tänkta tidsplanen.

7.      Europaparlamentet är mycket bekymrat över läget för betalningseftersläpningarna inom sammanhållningspolitiken för de operativa programmen 2007–2013 samt över det rådande dödläget vad gäller antagandet av förslaget till ändringsbudget nr 3/2014 om utestående betalningar och budgeten för 2015, vilket gör läget med de obetalda räkningarna ännu mer kritiskt. Parlamentet betonar hur viktigt och brådskande det är att nå en överenskommelse om detta, på grundval av kommissionens nya förslag, före slutet av 2014.

8.      Europaparlamentet uppmanar rådet att i enlighet med principerna för god budgetering och sund ekonomisk förvaltning godkänna att eventuella oväntade intäkter ska gå till betalning av de utestående betalningskraven.

9.      Europaparlamentet uppmanar kommissionen att redogöra för konsekvenserna av de försenade betalningarna för starten av genomförandet av de nya operativa programmen och föreslå lösningar så att skadorna kan begränsas i så stor utsträckning som möjligt.

10.    Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända denna resolution till rådet, kommissionen, Regionkommittén, Europeiska ekonomiska och sociala kommittén och andra berörda institutioner.

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy