Διαδικασία : 2014/2946(RSP)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : B8-0282/2014

Κείμενα που κατατέθηκαν :

B8-0282/2014

Συζήτηση :

Ψηφοφορία :

PV 27/11/2014 - 10.5
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P8_TA(2014)0068

ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ
PDF 124kWORD 70k
Βλ. επίσης την κοινή πρόταση ψηφίσματος RC-B8-0278/2014
24.11.2014
PE539.005v01-00
 
B8-0282/2014

εν συνεχεία της ερώτησης με αίτημα προφορικής απάντησης B8-0042/2014

σύμφωνα με το άρθρο 128 παράγραφος 5 του Κανονισμού


σχετικά με τις καθυστερήσεις στην εκκίνηση της πολιτικής συνοχής για το διάστημα 2014-2020 (2014/2946(RSP))


Younous Omarjee, Martina Michels, Patrick Le Hyaric, Δημήτριος Παπαδημούλης, Κώστας Χρυσόγονος, Ángela Vallina εξ ονόματος Ομάδας GUE/NGL

Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά με τις καθυστερήσεις στην εκκίνηση της πολιτικής συνοχής για το διάστημα 2014-2020 (2014/2946(RSP))  
B8‑0282/2014

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–       έχοντας υπόψη το άρθρο 4 της ΣΛΕΕ,

–       έχοντας υπόψη τα άρθρα 174, 175 και 176 της ΣΛΕΕ,

–       έχοντας υπόψη το άρθρο 162 της ΣΛΕΕ,

–       έχοντας υπόψη το άρθρο 39 της ΣΛΕΕ,

–       έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1303/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 17ης Δεκεμβρίου 2013 περί καθορισμού κοινών διατάξεων για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο, το Ταμείο Συνοχής, το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης και το Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας και Αλιείας, και περί καθορισμού γενικών διατάξεων για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο, το Ταμείο Συνοχής και το Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας και Αλιείας καθώς και για την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1083/2006,

–       έχοντας υπόψη τον κανονισμό (EE, Eυρατόμ) αριθ. 1311/2013 του Συμβουλίου, της 2ας Δεκεμβρίου 2013, για τον καθορισμό του πολυετούς δημοσιονομικού πλαισίου για την περίοδο 2014-2020,

–       έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 966/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 25ης Οκτωβρίου 2012, σχετικά με τους δημοσιονομικούς κανόνες που εφαρμόζονται στον γενικό προϋπολογισμό της Ένωσης και την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ, Ευρατόμ) αριθ. 1605/2002 του Συμβουλίου,

–       έχοντας υπόψη την ερώτηση προς την Επιτροπή σχετικά με τις καθυστερήσεις στην εκκίνηση της πολιτικής συνοχής για το διάστημα 2014-2020 (O-000082/2014 – B8 0042/2014),

–       έχοντας υπόψη το άρθρο 128 παράγραφος 5 και το άρθρο 123 παράγραφος 2 του Κανονισμού,

Α.     λαμβάνοντας υπόψη ότι η πολιτική συνοχής και ειδικότερα το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης αποτελούν τους βασικούς μηχανισμούς αλληλεγγύης της ΕΕ, που προορίζονται να συμβάλλουν στη διόρθωση των κυριότερων περιφερειακών ανισοτήτων στην Ένωση, μέσω συμμετοχής στην ανάπτυξη και στη διαρθρωτική αναπροσαρμογή των περιφερειών των οποίων η ανάπτυξη παρουσιάζει καθυστέρηση καθώς και στην μετατροπή των βιομηχανικών περιοχών που βρίσκονται σε παρακμή·

Β.     λαμβάνοντας υπόψη ότι προκειμένου να βελτιωθούν οι δυνατότητες απασχόλησης των εργαζομένων στην εσωτερική αγορά και, κατ' αυτόν τον τρόπο, να συμβάλουν στην ανύψωση του βιοτικού επιπέδου, ιδρύθηκε από τις Συνθήκες ένα Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο, με σκοπό να καταστεί η απασχόληση των εργαζομένων ευκολότερη, αυξάνοντας την γεωγραφική και επαγγελματική κινητικότητά τους εντός της Ένωσης και διευκολύνοντας την προσαρμογή τους στις αλλαγές της βιομηχανίας και στις αλλαγές των συστημάτων παραγωγής, ιδίως μέσω της επαγγελματικής κατάρτισης και επαγγελματικού αναπροσανατολισμού·

Γ.     λαμβάνοντας υπόψη ότι το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης (ΕΓΤΑΑ) αποσκοπεί στην ενίσχυση της πολιτικής της ΕΕ για την αγροτική ανάπτυξη βελτιώνοντας τον γεωργικό τομέα και την ποιότητα ζωής στις αγροτικές περιοχές και ενθαρρύνοντας τη διαφοροποίηση της αγροτικής οικονομίας·

Δ.     λαμβάνοντας υπόψη ότι η πολιτική συνοχής διαδραματίζει βασικό ρόλο στην ενίσχυση της οικονομικής, κοινωνικής και εδαφικής συνοχής σε όλες τις περιφέρειες της ΕΕ·

Ε.     λαμβάνοντας υπόψη ότι η πολιτική συνοχής αποτελεί την κύρια αναδιανεμητική πολιτική και πολιτική για επενδύσεις σε επίπεδο ΕΕ και είναι ένα σημαντικό ταμείο για την ανάπτυξη στην Ευρώπη, με προϋπολογισμό που υπερβαίνει τα 350 δισεκατομμύρια ευρώ έως το 2020·

ΣΤ.   λαμβάνοντας υπόψη ότι, εν καιρώ λιτότητας και δημοσιονομικών περιορισμών, πολλές ευρωπαϊκές περιφέρειες εξαρτώνται και/ή υπολογίζουν στη διαθεσιμότητα των ταμείων συνοχής της ΕΕ και του ΕΓΤΑΑ για την συγχρηματοδότηση ενός ευρέος φάσματος έργων·

Ζ.     λαμβάνοντας υπόψη ότι οι λιγότερο ανεπτυγμένες περιφέρειες της ΕΕ, τα νεαρά άτομα, οι ηλικιωμένοι, τα άτομα με ειδικές ανάγκες και τα κοινωνικά αποκλεισμένα άτομα, καθώς και σχολεία, ενώσεις, ΜΜΕ, υπεύθυνοι μικρών έργων, άτομα που ζουν σε αγροτικές περιοχές και γεωργοί θα είναι οι πρώτοι που θα αισθανθούν τις συγκεκριμένες επιπτώσεις των καθυστερήσεων στην έναρξη λειτουργίας της πολιτικής συνοχής για την περίοδο 2014-2020·

Η.     λαμβάνοντας υπόψη ότι τα άρθρα 14, 16 και 29 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1303/2013 παρέχουν ένα χρονοδιάγραμμα για την υποβολή και έγκριση των συμφωνιών εταιρικής σχέσης και των επιχειρησιακών προγραμμάτων, σύμφωνα με το οποίο οι συμφωνίες εταιρικής σχέσης πρέπει να εγκριθούν μέχρι το τέλος του Αυγούστου του 2014 και τα επιχειρησιακά προγράμματα μέχρι το τέλος του Ιανουαρίου 2015, το αργότερο·

Θ.     λαμβάνοντας υπόψη ότι αντιμετωπίζουμε μια σαφή καθυστέρηση στη διαδικασία προγραμματισμού, και ότι μόνο ένας πολύ περιορισμένος αριθμός επιχειρησιακών προγραμμάτων (περίπου 100) αναμένεται να εγκριθούν μέχρι το τέλος του 2014·

Ι.      λαμβάνοντας υπόψη ότι, κατόπιν αιτήματος των κρατών μελών, η Επιτροπή έχει εκπονήσει ένα ανεπίσημο έγγραφο σχετικά με την αντιμετώπιση των αναλήψεων υποχρεώσεων του 2014 που συγχρηματοδοτούνται από το ΕΤΠΑ, το ΕΚΤ και το Ταμείο Συνοχής, που δεν έχουν εγκριθεί από την Επιτροπή έως τις 31 Δεκεμβρίου 2014·

ΙΑ.    λαμβάνοντας υπόψη ότι υπάρχουν δύο σενάρια που προβλέπονται για την έγκριση των επιχειρησιακών προγραμμάτων, τα οποία και τα δύο έχουν ως αποτέλεσμα περαιτέρω καθυστερήσεις σε ό,τι αφορά την έναρξη της εφαρμογής: η διαδικασία μεταφοράς πιστώσεων για αυτά τα οποία θεωρούνται "ως έτοιμα για έγκριση" μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου 2014, και η επανεγγραφή στον προϋπολογισμό των μη χρησιμοποιηθεισών πιστώσεων για τα ΕΔΕΤ, πράγμα το οποίο συνεπάγεται μια τεχνική αναθεώρηση του Πολυετούς Δημοσιονομικού Πλαισίου (ΠΔΠ), για τα προγράμματα που θεωρούνται "ως όχι έτοιμα για έγκριση" μέχρι το τέλος του 2014·

ΙΒ.    λαμβάνοντας υπόψη ότι σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα που υποβλήθηκε από την Επιτροπή, τα επιχειρησιακά προγράμματα θα μπορούσαν να εγκριθούν στο πλαίσιο της διαδικασίας μεταφοράς, μεταξύ της 15ης Φεβρουαρίου και της 31ης Μαρτίου 2015 και σύμφωνα με τη διαδικασία επανεγγραφής στον προϋπολογισμό μετά την 1η Μαΐου 2015·

ΙΓ.    λαμβάνοντας υπόψη ότι εκτός από την καθυστέρηση όσον αφορά την εφαρμογή για την περίοδο 2014-2020, η πολιτική συνοχής αντιμετωπίζει επίσης εκκρεμείς πληρωμές ύψους 23,4 δισεκατομμυρίων ευρώ στο τέλος του 2013 για την περίοδο προγραμματισμού 2007-2013, υπονομεύοντας τόσο την αξιοπιστία της όσο και την απόδοση και τη βιωσιμότητα·

1.      εκφράζει την σοβαρή ανησυχία του για τη σημαντική καθυστέρηση στην εφαρμογή της πολιτικής συνοχής για την περίοδο 2014-2020, αναγνωρίζοντας ταυτόχρονα τη σημασία της έγκρισης επιχειρησιακών προγραμμάτων υψηλής ποιότητας κατά την έναρξη της περιόδου προγραμματισμού·

2.      καλεί την Επιτροπή, τα κράτη μέλη και τις περιφέρειες της ΕΕ να επιδείξουν υπευθυνότητα και να καταβάλλουν κάθε προσπάθεια για την επιτάχυνση της έγκρισης των επιχειρησιακών προγραμμάτων στο 2014, καθώς και για να εξασφαλίσουν ότι σχεδόν όλα τα προγράμματα θα είναι "έτοιμα προς έγκριση" μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου 2014, προκειμένου να επωφεληθούν από τη διαδικασία μεταφοράς, σύμφωνα με το άρθρο 13 παράγραφος 2 στοιχείο α) του Δημοσιονομικού Κανονισμού και το άρθρο 4 των Κανόνων Εφαρμογής του·

3.      προτρέπει την Επιτροπή να εξορθολογήσει τις εσωτερικές διαδικασίες της έτσι ώστε να εξασφαλίσει ότι σχεδόν όλα τα επιχειρησιακά προγράμματα που έχουν υποβληθεί εκ νέου μετά την προθεσμία της 17ης Νοεμβρίου 2014 θα ληφθούν υπόψη προκειμένου να περατωθεί η διϋπηρεσιακή διαβούλευση μέχρι το τέλος του έτους και να εξετασθούν ως έτοιμα προς έγκριση εφόσον πληρούν τις απαιτήσεις ποιότητας·

4.      υπενθυμίζει ότι η πολιτική συνοχής είναι μια από τις πλέον γνωστές πολιτικές της ΕΕ που χαίρει ιδιαίτερης εκτίμησης από τους πολίτες της Ένωσης·

5.      συμμερίζεται τις ανησυχίες της Επιτροπής των Περιφερειών σχετικά με τη δέσμη μέτρων για επενδύσεις ύψους 300 δισεκατομμυρίων ευρώ, η οποία, σύμφωνα με τα τελευταία συμπεράσματα της συνεδρίασης του Συμβουλίου Γενικών Υποθέσεων, θα μπορούσε να συνδέεται με τα συνολικά κονδύλια της πολιτικής συνοχής· θεωρεί ότι αυτό αποτελεί αντικείμενο σοβαρής αβεβαιότητας όταν οι περιφέρειες και οι δήμοι αφιερώνουν το ίδιο χρονικό διάστημα όλη την ενέργειά τους για να προγραμματίσουν την παράδοση επιχειρησιακών προγραμμάτων για την περίοδο 2014-2020·

6.      θεωρεί ότι η εκ νέου εγγραφή στον προϋπολογισμό του 2015 των μη δεσμευθέντων ποσών κατά το 2014 θα πρέπει να αποφεύγεται όσο το δυνατόν περισσότερο, δεδομένου ότι, σύμφωνα με το άρθρο 19 του ΠΔΠ, παρόμοια επανεγγραφή στον προϋπολογισμό συνεπάγεται αναθεώρηση του ΠΔΠ έως την 1η Μαΐου 2015 η οποία, ακόμη και αν είναι τεχνικής μορφής, θα πρέπει να συνάδει με την διαδικασία του πολυετούς προϋπολογισμού, δηλαδή με μια πρόταση για αναθεώρηση του ΠΔΠ από την Επιτροπή, έγκριση από το Κοινοβούλιο και ομόφωνη έγκριση από το Συμβούλιο· εκφράζει τη βαθειά ανησυχία του σε ό,τι αφορά την πολυπλοκότητα της εν λόγω διαδικασίας επανένταξης στον προϋπολογισμό και υπενθυμίζει τη σημασία να αποφευχθεί κάθε μείωση των δεσμεύσεων του προϋπολογισμού για την πολιτική συνοχής όσον αφορά την περίοδο 2014-2020·

7.      επιμένει επίσης στο γεγονός ότι, για τα επιχειρησιακά προγράμματα τα οποία αναμένεται να εγκριθούν, απαιτείται να εγκριθεί ένα αντίστοιχο σχέδιο διορθωτικού προϋπολογισμού που θα καλύπτει τις αντίστοιχες πιστώσεις αναλήψεως υποχρεώσεων για το 2015, και ότι αυτό συνεπάγεται, σύμφωνα με το πλέον αισιόδοξο σενάριο, μια καθυστέρηση στην πραγματική έναρξη της εφαρμογής των εν λόγω προγραμμάτων μέχρι τα μέσα του 2015·

8.      καλεί την Επιτροπή, ενόψει των ανωτέρω, να υποβάλει στο Κοινοβούλιο τα μέτρα τα οποία προγραμματίζει να λάβει προκειμένου να διευκολύνει όσο το δυνατόν περισσότερο την εφαρμογή των επιχειρησιακών προγραμμάτων, καθώς και το χρονοδιάγραμμα το οποίο προβλέπει·

9.      εκφράζει, περαιτέρω, σοβαρές ανησυχίες για τις πληρωμές που εκκρεμούν στο πλαίσιο της πολιτικής συνοχής για τα επιχειρησιακά προγράμματα 2007-2013, καθώς και για το σημερινό αδιέξοδο στην έγκριση του ΣΔΠ αριθ. 3/2014 όσον αφορά τις εκκρεμείς πληρωμές και του προϋπολογισμού 2015, γεγονός που καθιστά την κατάσταση των ανεξόφλητων λογαριασμών ακόμη πιο κρίσιμη· καλεί τα κράτη μέλη να επιδείξουν αίσθημα ευθύνης και προθυμίας για την αντιμετώπιση αυτής της καθυστέρησης πληρωμών η οποία απειλεί την αξιοπιστία των χρηματοδοτικών πόρων της ΕΕ·

10.    καλεί την Επιτροπή να εξηγήσει την επίπτωση αυτής της καθυστέρησης των πληρωμών για την έναρξη εφαρμογής των νέων επιχειρησιακών προγραμμάτων και να προτείνει λύσεις για τον περιορισμό της ζημιάς σε όσο το δυνατόν μεγαλύτερο βαθμό·

11.    αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή, στην Επιτροπή των Περιφερειών, στην Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή και στα άλλα σχετικά θεσμικά όργανα.

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου