Resolutsiooni ettepanek - B8-0282/2014Resolutsiooni ettepanek
B8-0282/2014

  RESOLUTSIOONI ETTEPANEK viivituste kohta 2014.–2020. aasta ühtekuuluvuspoliitika käivitamisel

  24.11.2014 - (2014/2946(RSP))

  suuliselt vastatava küsimuse B8‑0042/2014 alusel
  vastavalt kodukorra artikli 128 lõikele 5

  Younous Omarjee, Martina Michels, Patrick Le Hyaric, Dimitrios Papadimoulis, Kostas Chrysogonos, Ángela Vallina fraktsiooni GUE/NGL nimel

  Vt ka resolutsiooni ühisettepanekut RC-B8-0278/2014

  Menetlus : 2014/2946(RSP)
  Menetluse etapid istungitel
  Dokumendi valik :  
  B8-0282/2014
  Esitatud tekstid :
  B8-0282/2014
  Arutelud :
  Vastuvõetud tekstid :

  B8‑0282/2014

  Euroopa Parlamendi resolutsioon viivituste kohta 2014.–2020. aasta ühtekuuluvuspoliitika käivitamisel

  (2014/2946(RSP))

  Euroopa Parlament,

  –       võttes arvesse ELi toimimise lepingu artiklit 4,

  –       võttes arvesse ELi toimimise lepingu artikleid 174, 175 ja 176,

  –       võttes arvesse ELi toimimise lepingu artiklit 162,

  –       võttes arvesse ELi toimimise lepingu artiklit 39,

  –       võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 17. detsembri 2013. aasta määrust (EL) nr 1303/2013, millega kehtestatakse ühissätted Euroopa Regionaalarengu Fondi, Euroopa Sotsiaalfondi, Ühtekuuluvusfondi, Euroopa Maaelu Arengu Põllumajandusfondi ning Euroopa Merendus- ja Kalandusfondi kohta, nähakse ette üldsätted Euroopa Regionaalarengu Fondi, Euroopa Sotsiaalfondi, Ühtekuuluvusfondi ja Euroopa Merendus- ja Kalandusfondi kohta ning tunnistatakse kehtetuks nõukogu määrus (EÜ) nr 1083/2006,

  –       võttes arvesse nõukogu 2. detsembri 2013. aasta määrust (EL, Euratom) nr 1311/2013, millega määratakse kindlaks mitmeaastane finantsraamistik aastateks 2014–2020,

  –       võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 25. oktoobri 2012. aasta määrust (EL, Euratom) nr 966/2012, mis käsitleb Euroopa Liidu üldeelarve suhtes kohaldatavaid finantseeskirju ning millega tunnistatakse kehtetuks nõukogu määrus (EÜ, Euratom) nr 1605/2002,

  –       võttes arvesse komisjonile esitatud küsimust viivituste kohta 2014.–2020. aasta ühtekuuluvuspoliitika käivitamisel (O-000082/2014 – B8-0042/2014),

  –       võttes arvesse kodukorra artikli 128 lõiget 5 ja artikli 123 lõiget 2,

  A.     arvestades, et ühtekuuluvuspoliitika ja eelkõige Euroopa Regionaalarengu Fond on ELi peamised solidaarsusvahendid, mis on mõeldud selleks, et olla abiks põhiliste regionaalsete ebavõrdsuste korvamisel liidu piires, võttes osa arengus mahajäävate regioonide arengulisest ja struktuurilisest kohandamisest ning taandarenguga tööstuspiirkondade ümberkorraldamisest;

  B.     arvestades, et parandamaks töötajate tööhõivevõimalusi siseturul ja aidata niiviisi kaasa elatustaseme tõusule, on aluslepingutega loodud Euroopa Sotsiaalfond, mille eesmärk on kergendada töötajate rakendamist ja suurendada nende geograafilist ja ametialast liikuvust liidu piires ning soodustada nende kohanemist tööstuse muudatuste ja tootmissüsteemide muutumisega, seda eelkõige kutseõppe ja ümberõppe kaudu;

  C.     arvestades, et Euroopa Maaelu Arengu Põllumajandusfondi eesmärk on tugevdada ELi maaelu arengupoliitikat, arendades põllumajandussektorit ja parandades elukvaliteeti maapiirkondades ning edendades maapiirkondade majanduse mitmekesistamist;

  D.     arvestades, et ühtekuuluvuspoliitikal on esmatähtis roll majandusliku, sotsiaalse ja territoriaalse ühtekuuluvuse tugevdamisel kõigis ELi piirkondades;

  E.     arvestades, et ühtekuuluvuspoliitika kujutab endast ka peamist kogu ELi hõlmavat investeerimise ja ümberjaotamise poliitikat ning olulist Euroopa majanduskasvu vahendit, mille eelarve kuni 2020. aastani on üle 350 miljardi euro;

  F.     arvestades, et kokkuhoiumeetmete ja eelarvepiirangute ajal sõltuvad paljud Euroopa piirkonnad ELi ühtekuuluvusfondide ja Euroopa Maaelu Arengu Põllumajandusfondi vahendite kättesaadavusest ja/või arvestavad nendega mitmete erinevate projektide kaasrahastamisel;

  G.     arvestades, et vähemarenenud piirkonnad, noored, vanad, puuetega ja sotsiaalselt tõrjutud inimesed, aga ka koolid, ühendused, VKEd, väikeprojektide elluviijad, maapiirkondade elanikud ja põllumajandustootjad on esimesed, kes tunnetavad viivituste tagajärgi 2014.–2020. aasta ühtekuuluvuspoliitika käivitamisel;

  H.     arvestades, et määruse (EL) nr 1303/2013 artiklites 14, 16 ja 29 sätestatakse partnerluslepingute ja rakenduskavade esitamise ja vastuvõtmise ajakava, mille kohaselt partnerluslepingud tuleb vastu võtta hiljemalt 2014. aasta augusti lõpuks ja rakenduskavad 2015. aasta jaanuari lõpuks;

  I.      arvestades, et programmitöö protsessis esineb selgeid viivitusi, kuna 2014. aasta lõpuks on kavas vastu võtta vaid väga piiratud arv rakenduskavu (ligikaudu 100);

  J.      arvestades, et liikmesriikide taotlusel on komisjon ette valmistanud mitteametliku dokumendi 2014. aasta kulukohustuste käsitlemiseks rakenduskavades, mida kaasrahastatakse Euroopa Regionaalarengu Fondist, Euroopa Sotsiaalfondist ja Ühtekuuluvusfondist ning mida ei võeta komisjonis vastu 31. detsembriks 2014;

  K.     arvestades, et rakenduskavade vastuvõtmiseks on kavandatud kaks stsenaariumi, mis mõlemad toovad kaasa viivitused rakendamise käivitamisel: ülekandmismenetlus nende rakenduskavade puhul, mis loetakse „vastuvõtmiseks valmisolevaks” 31. detsembriks 2014, ning Euroopa struktuuri- ja investeerimisfondide 2014. aasta kasutamata eraldiste ümberjagamine, mis toob kaasa mitmeaastase finantsraamistiku tehnilise läbivaatamise, nende rakenduskavade puhul, mis loetakse „vastuvõtmiseks mittevalmis olevaks” 2014. aasta lõpuks;

  L.     arvestades, et komisjoni esitatud ajakava kohaselt võidakse rakenduskavad ülekandmismenetluses võtta vastu ajavahemikus 15. veebruarist 31. märtsini 2015 ja ümberjagamismenetluses pärast 1. maid 2015;

  M.    arvestades, et lisaks viivitusele 2014.–2020. aasta ühtekuuluvuspoliitika rakendamisel on probleem ka 2007.–2013. aasta programmitöö perioodi tegemata maksetega, mille maht oli 2013. aasta lõpus 23,4 miljardit eurot, ning et mõlemad asjaolud kahjustavad ühtekuuluvuspoliitika usaldusväärsust, tõhusust ja jätkusuutlikkust;

  1.      väljendab tõsist muret selle pärast, et 2014.–2020. aasta ühtekuuluvuspoliitika rakendamine hilineb märkimisväärselt, tunnistades samas kvaliteetsete rakenduskavade vastuvõtmise olulisust programmitöö perioodi alguses;

  2.      nõuab, et komisjon, liikmesriigid ja Euroopa liidu piirkonnad näitaksid üles vastutustunnet ja teeksid kõik endast oleneva, et kiirendada rakenduskavade vastuvõtmist 2014. aastal, ning tagaksid, et praktiliselt kõik rakenduskavad oleksid 31. detsembriks 2014 „vastuvõtmiseks valmisˮ, et saaks kasutada ülekandmismenetlust vastavalt finantsmääruse artikli 13 lõike 2 punktile a ja selle rakenduseeskirjade artiklile 4;

  3.      nõuab tungivalt, et komisjon lihtsustaks oma sisemenetlusi, et tagada praktiliselt kõigi pärast 17. novembri 2014. aasta tähtaega uuesti esitatud rakenduskavade arvessevõtmine, eesmärgiga lõpetada talitustevahelised konsultatsioonid aasta lõpuks ning käsitleda neid rakenduskavasid vastuvõtmiseks valmisolevatena, kui need vastavad kvaliteedinõuetele;

  4.      tuletab meelde, et ühtekuuluvuspoliitika on ELi kodanike jaoks üks tuntumaid ja hinnatumaid ELi poliitikavaldkondi;

  5.      jagab Regioonide Komitee muret seoses 300 miljardi euro suuruse investeeringute paketiga, mis võidakse viimase üldasjade nõukogu istungi järelduste põhjal siduda ühtekuuluvuspoliitika vahendite kogusummaga; on seisukohal, et see põhjustab tõsist ebakindlust piirkondadele ja linnadele, kes on samal ajal mobiliseerinud kõik oma jõupingutused 2014.–2020. aasta rakenduskavade esitamiseks;

  6.      on seisukohal, et 2014. aasta sidumata summade ümberjagamist 2015. aastal tuleb võimaluse korral vältida, arvestades et mitmeaastase finantsraamistiku määruse artikli 19 kohaselt toob selline ümberjagamine kaasa mitmeaastase finantsraamistiku läbivaatamise 1. maiks 2015, mis – isegi kui see on tehniline – peab olema kooskõlas mitmeaastase eelarvemenetlusega: komisjoni ettepanek mitmeaastase finantsraamistiku läbivaatamiseks, Euroopa Parlamendi nõusolek ja ühehäälne vastuvõtmine nõukogus; väljendab tõsist muret sellise ümberjagamise keerukuse pärast ning tuletab meelde ühtekuuluvuspoliitika 2014.–2010. aasta eelarvekohustuste mis tahes vähendamise vältimise olulisust;

  7.      rõhutab lisaks asjaolu, et rakenduskavade vastuvõtmiseks tuleb heaks kiita vastav paranduseelarve projekt, mis hõlmab vastavaid kulukohustuste assigneeringuid 2015. aastaks, ning et see tähendab parimal juhul viivitust nende rakenduskavade rakendamise tegeliku alustamisega kuni 2015. aasta keskpaigani;

  8.      palub komisjonil eeltoodut silmas pidades esitada parlamendile meetmed, mida ta kavatseb võtta, et hõlbustada niipea kui võimalik rakenduskavade rakendamist, samuti ettenähtud ajakava;

  9.      väljendab sügavat muret 2007.–2013. aasta ühtekuuluvuspoliitika rakenduskavade maksete mahajäämuse pärast, samuti tasumata makseid ja 2015. aasta eelarvet käsitleva paranduseelarve projekti nr 3/2014 vastuvõtmisel tekkinud ummikseisu pärast, mis muudab tasumata arvete olukorra veelgi kriitilisemaks; kutsub liikmesriike üles ilmutama vastutustunnet ja tahet likvideerida selline maksete võlgnevus, mis ohustab ELi vahendite usaldusväärsust;

  10.    kutsub komisjoni üles selgitama maksete hilinemise mõju uute rakenduskavade rakendamisega alustamisele ning pakkuma välja lahendusi kahju minimeerimiseks;

  11.    teeb presidendile ülesandeks edastada käesolev resolutsioon nõukogule, komisjonile, Regioonide Komiteele, Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomiteele ning teistele asjaomastele institutsioonidele.