Eljárás : 2014/2946(RSP)
A dokumentum állapota a plenáris ülésen
Válasszon egy dokumentumot : B8-0282/2014

Előterjesztett szövegek :

B8-0282/2014

Viták :

Szavazatok :

PV 27/11/2014 - 10.5
A szavazatok indokolása

Elfogadott szövegek :

P8_TA(2014)0068

ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY
PDF 132kWORD 68k
Lásd még közös határozatra irányuló javaslatot RC-B8-0278/2014
24.11.2014
PE539.005v01-00
 
B8-0282/2014

a B8‑0042/2014. számú szóbeli választ igénylő kérdéshez

az eljárási szabályzat 128. cikkének (5) bekezdése alapján


a 2014–2020 közötti időszakra szóló kohéziós politika késedelmes elindulásáról (2014/2946(RSP))


Younous Omarjee, Martina Michels, Patrick Le Hyaric, Dimitrios Papadimoulis, Kostas Chrysogonos, Ángela Vallina a GUE/NGL képviselőcsoport nevében

Az Európai Parlament állásfoglalása a 2014–2020 közötti időszakra szóló kohéziós politika késedelmes elindulásáról (2014/2946(RSP))  
B8‑0282/2014

Az Európai Parlament,

–       tekintettel az EUMSZ 4. cikkére,

–       tekintettel az EUMSZ 174., 175. és 176. cikkére,

–       tekintettel az EUMSZ 162. cikkére,

–       tekintettel az EUMSZ 39. cikkére,

–       tekintettel az Európai Regionális Fejlesztési Alapra, az Európai Szociális Alapra, a Kohéziós Alapra, az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapra és az Európai Tengerügyi és Halászati Alapra vonatkozó közös rendelkezések megállapításáról, az Európai Regionális Fejlesztési Alapra, az Európai Szociális Alapra és a Kohéziós Alapra és az Európai Tengerügyi és Halászati Alapra vonatkozó általános rendelkezések megállapításáról és az 1083/2006/EK tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2013. december 17-i 1303/2013/EU európai parlamenti és a tanácsi rendeletre,

–       tekintettel a 2014–2020-as időszakra vonatkozó többéves pénzügyi keretről szóló, 2013. december 2-i 1311/2013/EU, Euratom tanácsi rendeletre,

–       tekintettel az Unió általános költségvetésére alkalmazandó pénzügyi szabályokról és az 1605/2002/EK, Euratom tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2012. október 25-i 966/2012/EU, Euratom európai parlamenti és tanácsi rendeletre,

–       tekintettel a 2014–2020 közötti időszakra szóló kohéziós politika elindulásában bekövetkezett késedelemmel kapcsolatban a Bizottsághoz intézett kérdésre (O-000082/2014 – B8‑0042/2014),

–       tekintettel eljárási szabályzata 128. cikkének (5) bekezdésére és 123. cikkének (2) bekezdésére,

A.     mivel a kohéziós politika és különösen az Európai Regionális Fejlesztési Alap az EU kulcsfontosságú szolidaritási eszköze, amelynek célja az Unión belüli legjelentősebb regionális egyenlőtlenségek orvoslása a fejlődésben lemaradt térségek fejlesztésében és szerkezetátalakításában, valamint a hanyatló ipari térségek átalakításában való részvétel révén;

B.     mivel a Szerződések a belső piaci munkavállalók munkalehetőségeinek javítása és ezáltal az életszínvonal emeléséhez való hozzájárulás érdekében létrehozták az Európai Szociális Alapot azzal a céllal, hogy megkönnyítsék a munkavállalók foglalkoztatását, fokozzák Unión belüli földrajzi és szakmai mobilitásukat, és elsősorban a szakképzés és az átképzés révén elősegítsék az iparban és a termelési rendszerekben bekövetkező változásokhoz való alkalmazkodásukat;

C.     mivel az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap (EMVA) célja az uniós vidékfejlesztési politika erősítése, az agrárágazat fejlesztése és a vidéki térségekben az életminőség javítása, valamint a vidéki gazdaság diverzifikációjának ösztönzése;

D.     mivel a kohéziós politika valamennyi uniós régióban kulcsszerepet játszik a gazdasági, társadalmi és területi kohézió előmozdításában;

E.     mivel a kohéziós politika a legfontosabb uniós szintű beruházási és újraelosztási politika, és 2020-ig 350 milliárd eurót meghaladó költségvetésével Európa növekedésének nélkülözhetetlen alapja;

F.     mivel a megszorítások és a költségvetési szigor idején számos európai régió rászorul és/vagy számít a kohéziós alapok és az EMVA hozzáférhetőségére, hogy projektek széles körét társfinanszírozza;

G.     mivel a kevésbé fejlett régiók, a fiatalok, az idősek, a fogyatékossággal élő személyek és a társadalmilag kirekesztettek, továbbá az iskolák, az egyesületek, a kkv-k, a kis projektek irányítói, a vidéken élők és a gazdák lesznek az elsők, akik megérzik a 2014–2020-as időszakra szóló kohéziós politika elindításában jelentkező késedelem konkrét hatását;

H.     mivel az 1303/2013/EU rendelet 14., 16. és 29. cikke rögzíti a partnerségi megállapodások és az operatív programok benyújtásának és elfogadásának menetrendjét, amelynek értelmében a partnerségi megállapodásokat 2014. augusztus végéig kellett volna elfogadni, az operatív programokat pedig legkésőbb 2015. január végéig;

I.      mivel egyértelmű késedelemmel állunk szemben a programozási folyamat tekintetében, hiszen várhatóan csupán igen kis számú (körülbelül 100) operatív program kerül elfogadásra 2014 végéig;

J.      mivel a Bizottság a tagállamok kérésére informális dokumentumot készített az ERFA, az ESZA és a Kohéziós Alap által társfinanszírozott, a Bizottság által 2014. december 31-ig el nem fogadott programok alá tartozó 2014. évi kötelezettségvállalások kezeléséről;

K.     mivel két forgatókönyv létezik az operatív programok elfogadására, és mindkettő további késedelmeket von maga után a végrehajtás megkezdése tekintetében: az átviteli eljárás a 2014. december 31-ére „elfogadásra késznek” minősülő programok esetében, valamint a 2014. évi fel nem használt előirányzatok európai strukturális és beruházási alapoknál való – a többéves pénzügyi keret technikai felülvizsgálatát szükségessé tevő – újbóli költségvetési előirányzása a 2014. december 31-éig „elfogadásra nem késznek” minősülő programok esetében;

L.     mivel a Bizottság által előterjesztett menetrend szerint az operatív programokat az átviteli eljárás keretében 2015. február 15. és március 31. között fogadnák el, az újbóli költségvetési előirányzás eljárásának keretében pedig 2015. május 1. után;

M.    mivel a 2014 és 2020 közötti időszakot érintő késedelmes végrehajtás mellett szembe kell nézni azzal is, hogy 2013 végén a kohéziós politika terén a 2007–2013-as programozási időszakra vonatkozóan 23,4 milliárd euró összegű kifizetési hátralék jelentkezett, és mindez aláássa a politika hitelességét, hatékonyságát és fenntarthatóságát;

1.      súlyos aggályainak ad hangot a 2014 és 2020 közötti kohéziós politika végrehajtása tekintetében fennálló jelentős késedelmek miatt, miközben elismeri annak fontosságát, hogy a programozási időszak kezdetén jó minőségű operatív programok kerüljenek elfogadásra;

2.      sürgeti a Bizottságot, a tagállamokat és az uniós régiókat, hogy tanúsítsanak felelős magatartást, és tegyenek meg minden tőlük telhetőt az operatív programok 2014-es elfogadásának felgyorsítása, valamint annak érdekében, hogy 2014. december 31-éig szinte minden program „elfogadásra kész” legyen, hogy alkalmazni lehessen az átviteli eljárást, összhangban a költségvetési rendelet 13. cikke (2) bekezdésének a) pontjával és a rendelet alkalmazási szabályainak 4. cikkével;

3.      sürgeti a Bizottságot, hogy ésszerűsítse belső eljárásait, biztosítandó, hogy figyelembe vegyék a lehető legtöbb, a 2014. november 17-i határidőt követően újra benyújtott operatív programot a szolgálatközi konzultáció év végig történő lezárásához, és kezeljék őket elfogadásra készként, amennyiben megfelelnek a minőségi követelményeknek;

4.      emlékeztet arra, hogy a kohéziós politika az EU polgárai körében az egyik legismertebb és legtöbbre értékelt uniós politika;

5.      osztja a Régiók Bizottságának aggodalmait a 300 milliárd euró értékű beruházási csomaggal kapcsolatban, amelyet az Általános Ügyek Tanácsa legutóbbi ülésének következtetései szerint hozzákapcsolhatnak a kohéziós politika keretösszegéhez; úgy véli, hogy ez súlyos bizonytalanságot okoz akkor, amikor a régiók és a városok ezzel egy időben minden energiájukat mozgósítják annak érdekében, hogy megtervezzék a 2014–2020-as operatív programok végrehajtását;

6.      úgy véli, hogy a fel nem használt 2014-es összegek 2015-ös költségvetésben történő újbóli előirányzását lehetőleg el kell kerülni, mivel a többéves pénzügyi keret 19. cikke szerint az ilyen újbóli előirányzás maga után vonja a többéves pénzügyi keret 2015. május 1-jéig elvégzendő felülvizsgálatát, amelynek – még ha technikai jellegű is – a többéves költségvetési eljárás szerint kell megtörténnie, azaz a Bizottságnak be kell nyújtania a többéves pénzügyi keret felülvizsgálatára irányuló javaslatot, a Parlamentnek egyetértését kell adnia, majd a javaslatot Tanácsnak egyhangúlag kell elfogadnia; súlyos aggodalmának ad hangot az újbóli előirányzás összetettsége miatt, és emlékeztet arra, hogy el kell kerülni a kohéziós politika 2014–2020-as költségvetési kötelezettségeinek bárminemű csökkenését;

7.      kitart amellett is, hogy az operatív programok elfogadásához jóvá kell hagyni az adott 2015. évi kötelezettségvállalási előirányzatokra vonatkozó költségvetés-módosítás tervezetét, ami azt jelenti, hogy a programok végrehajtásának tényleges elindítására a legjobb esetben is 2015 közepéig kell várni;

8.      a fentiekre tekintettel kéri a Bizottságot, hogy terjessze a Parlament elé azokat az intézkedéseket, amelyeket az operatív programok végrehajtásának mielőbbi elősegítése érdekében tervez, valamint adjon tájékoztatást az intézkedések időbeli ütemezéséről;

9.      rendkívül aggasztónak tartja továbbá a kohéziós politika 2007–2013-as operatív programjaival kapcsolatos kifizetési hátralékok miatt kialakult helyzetet, továbbá a fennmaradó kifizetésekről szóló 3/2014. számú költségvetés-módosítási tervezet és a 2015. évi költségvetés elfogadásának jelenlegi megrekedését, ami a kifizetetlen számlákkal kapcsolatos helyzetet még tovább súlyosbítja; felszólítja a tagállamokat, hogy tanúsítsanak felelősségteljes magatartást és mutassanak hajlandóságot az uniós alapok hitelességét aláásó kifizetési hátralék rendezésére;

10.    felhívja a Bizottságot, hogy fejtse ki, milyen hatással jár a kifizetések e késedelme az új operatív programok végrehajtásának elindítására nézve, és terjesszen elő megoldásokat a károk mértékének lehető legcsekélyebbre korlátozása érdekében;

11.    utasítja elnökét, hogy továbbítsa ezt az állásfoglalást a Tanácsnak, a Bizottságnak, a Régiók Bizottságának, az Európai Gazdasági és Szociális Bizottságnak és a többi érintett intézménynek.

Jogi nyilatkozat - Adatvédelmi szabályzat