Propunere de rezoluţie - B8-0282/2014Propunere de rezoluţie
B8-0282/2014

PROPUNERE DE REZOLUȚIE referitoare la demararea cu întârziere a politicii de coeziune pentru perioada 2014-2020

24.11.2014 - (2014/2946(RSP))

depusă pe baza întrebării cu solicitare de răspuns oral B8–0042/2014
în conformitate cu articolul 128 alineatul (5) din Regulamentul de procedură

Younous Omarjee, Martina Michels, Patrick Le Hyaric, Dimitrios Papadimoulis, Kostas Chrysogonos, Ángela Vallina în numele Grupului GUE/NGL

Consultaţi, de asemenea, propunerea comună de rezoluţie RC-B8-0278/2014

Procedură : 2014/2946(RSP)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentului :  
B8-0282/2014
Texte depuse :
B8-0282/2014
Dezbateri :
Texte adoptate :

B8‑0282/2014

Rezoluția Parlamentului European referitoare la demararea cu întârziere a politicii de coeziune pentru perioada 2014-2020

(2014/2946(RSP))

Parlamentul European,

–       având în vedere articolul 4 din TFUE,

–       având în vedere articolele 174, 175 și 176 din TFUE,

–       având în vedere articolul 162 din TFUE,

–       având în vedere articolul 39 din TFUE,

–       având în vedere Regulamentul (UE) nr. 1303/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 17 decembrie 2013 de stabilire a unor dispoziții comune privind Fondul european de dezvoltare regională, Fondul social european, Fondul de coeziune, Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală și Fondul european pentru pescuit și afaceri maritime, precum și de stabilire a unor dispoziții generale privind Fondul european de dezvoltare regională, Fondul social european, Fondul de coeziune și Fondul european pentru pescuit și afaceri maritime și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1083/2006 al Consiliului,

–       având în vedere Regulamentul (UE, Euratom) nr. 1311/2013 al Consiliului din 2 decembrie 2013 de stabilire a cadrului financiar multianual pentru perioada 2014-2020,

–       având în vedere Regulamentul (UE, Euratom) nr. 966/2012 al Parlamentului European și al Consiliului din 25 octombrie 2012 privind normele financiare aplicabile bugetului general al Uniunii și de abrogare a Regulamentului (CE, Euratom) nr. 1605/2002 al Consiliului,

–       având în vedere întrebarea adresată Comisiei cu privire la întârzierile înregistrate la demararea politicii de coeziune din perioada 2014-2020 (O-000082/2014 – B8‑0042/2014),

–       având în vedere articolul 128 alineatul (5) și articolul 123 alineatul (2) din Regulamentul său de procedură,

A.     întrucât politica de coeziune și în special Fondul european de dezvoltare regională reprezintă principalele instrumentele de solidaritate ale UE, menite să corecteze principalele dezechilibre regionale din Uniune prin participarea la dezvoltarea și ajustarea structurală a regiunilor a căror dezvoltare este în întârziere, precum și la reconversia regiunilor industriale aflate în declin;

B.     întrucât, pentru a îmbunătăți șansele de angajare ale lucrătorilor în cadrul pieței interne și a contribui astfel la creșterea nivelului de trai, a fost instituit prin tratate un Fond Social European menit să faciliteze angajarea lucrătorilor, să crească mobilitatea lor geografică și ocupațională în cadrul Uniunii și să înlesnească adaptarea lor la mutațiile industriale și la evoluțiile din sistemele de producție, în special prin intermediul cursurilor de formare și de reconversie profesională;

C.     întrucât Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală (FEADR) are drept obiectiv consolidarea politicii de dezvoltare rurală a UE, îmbunătățirea sectorului agricol și a calității vieții în zonele rurale, precum și încurajarea diversificării economiei rurale;

D.     întrucât politica de coeziune joacă un rol esențial în favorizarea coeziunii economice, sociale și teritoriale în toate regiunile UE;

E.     întrucât politica de coeziune reprezintă, de asemenea, principala politică redistributivă și de investiții la nivelul întregii Uniuni și constituie un fond esențial pentru creștere în Europa, dispunând de un buget care depășește 350 de miliarde EUR până în 2020;

F.     întrucât într-o perioadă de austeritate și de constrângeri bugetare, multe regiuni europene depind de disponibilitatea fondurilor de coeziune ale UE și de FEADR și/sau se bazează pe acestea pentru a cofinanța o gamă largă de proiecte;

G.     întrucât regiunile mai puțin dezvoltate ale UE, tinerii, persoanele în vârstă, persoanele cu dizabilități și cele excluse din punct de vedere social, precum și școlile, asociațiile, IMM-urile, responsabilii proiectelor de mici dimensiuni, persoanele care trăiesc în zonele rurale și agricultorii vor fi primii care vor simți impactul concret al întârzierilor înregistrate la demararea politicii de coeziune pentru perioada 2014-2020;

H.     întrucât articolele 14, 16 și 29 din Regulamentul (UE) nr. 1303/2013 prevăd un calendar pentru transmiterea și adoptarea acordurilor de parteneriat și a programelor operaționale, potrivit căruia acordurile de parteneriat trebuie să fie adoptate până la sfârșitul lunii august 2014, iar programele operaționale până la sfârșitul lunii ianuarie 2015 cel târziu;

I.      întrucât ne confruntăm cu o întârziere evidentă în procesul de programare, deoarece se preconizează că doar un număr foarte limitat de programe operaționale (în jur de 100) vor fi adoptate până la sfârșitul anului 2014;

J.      întrucât, la solicitarea statelor membre, Comisia a pregătit un document neoficial referitor la situația angajamentelor pe 2014 aferente programelor cofinanțate din FEADR, FSE și din Fondul de coeziune care nu au fost adoptate de Comisie până la 31 decembrie 2014;

K.     întrucât se iau în considerare două scenarii pentru adoptarea programelor operaționale și ambele implică întârzieri suplimentare la demararea punerii în aplicare: procedura de reportare pentru programele considerate gata de adoptare până la 31 decembrie 2014 și rebugetarea creditelor neutilizate în 2014 în favoarea fondurilor structurale și de investiții europene, ceea ce presupune o revizuire tehnică a cadrului financiar multianual (CFM), pentru programele despre care se consideră că nu sunt gata de adoptare până la sfârșitul anului 2014;

L.     întrucât, conform calendarului prezentat de Comisie, programele operaționale ar putea fi adoptate în perioada 15 februarie - 31 martie 2015, în cadrul procedurii de reportare, și, respectiv, după 1 mai 2015, în cadrul procedurii de rebugetare;

M.    întrucât, pe lângă întârzierea la punerea în aplicare pentru perioada 2014-2020, la sfârșitul exercițiului financiar 2013, politica de coeziune se confruntă și cu 23,4 miliarde EUR de plăți restante aferente perioadei de programare 2007-2013, ambele situații subminându-i credibilitatea, eficiența și credibilitatea,

1.      își exprimă profunda îngrijorare cu privire la întârzierea semnificativă înregistrată la punerea în aplicare a politicii de coeziune pentru perioada 2014-2020, recunoscând, totodată, importanța de a adopta programe operaționale de înaltă calitate la începutul perioadei de programare;

2.      solicită Comisiei, statelor membre și regiunilor UE să dea dovadă de responsabilitate și să depună toate eforturile pentru a accelera adoptarea programelor operaționale în 2014 și să se asigure că aproape toate programele sunt gata de adoptare până la 31 decembrie 2014, cu scopul de a beneficia de procedura de reportare, în conformitate cu articolul 13 alineatul (2) litera (a) din Regulamentul financiar și articolul 4 din normele sale de aplicare;

3.      îndeamnă Comisia să-și raționalizeze procedurile interne pentru a se asigura că aproape toate programele operaționale retransmise după termenul-limită de 17 noiembrie 2014 sunt luate în considerare în vederea încheierii consultării inter-servicii până la sfârșitul anului și sunt considerate ca fiind gata de adoptare dacă îndeplinesc cerințele de calitate;

4.      reamintește că politica de coeziune reprezintă una dintre politicile UE cele mai cunoscute și mai apreciate de către cetățenii UE;

5.      împărtășește preocuparea exprimată de Comitetul Regiunilor cu privire la pachetul de investiții în valoare de 300 de miliarde EUR, care, potrivit concluziilor ultimei reuniuni a Consiliului Afaceri Generale, ar putea fi asociat pachetului alocat politicii de coeziune; consideră că acest lucru generează un sentiment profund de incertitudine într-un moment în care regiunile și orașele își mobilizează în același timp toate resursele pentru a planifica să prezinte programele operaționale pentru perioada 2014-2020;

6.      consideră că trebuie să se evite, în măsura posibilului, rebugetarea în 2015 a creditelor neangajate în 2014, dat fiind că, în conformitate cu articolul 19 din CFM, o astfel de rebugetare implică revizuirea CFM până la 1 mai 2015 care, chiar dacă este de natură tehnică, trebuie să respecte procedura bugetară multianuală, și anume să treacă printr-o propunere a Comisiei de revizuire a CFM, prin aprobarea Parlamentului și adoptarea la unanimitate în cadrul Consiliului; își exprimă îngrijorarea profundă cu privire la complexitatea unei astfel de proceduri de rebugetare și reamintește faptul că este important să se evite orice reducere a angajamentelor bugetare privind politica de coeziune pentru perioada 2014-2020;

7.      insistă, de asemenea, asupra faptului că, pentru adoptarea programelor operaționale, este necesar să se aprobe și un proiect de buget rectificativ corespunzător care să acopere creditele de angajament respective pentru 2015 și că aceasta implică, în cel mai bun caz, o întârziere la demararea efectivă a punerii în aplicare a acestor programe până la mijlocul anului 2015;

8.      solicită Comisiei, având în vedere cele de mai sus, să prezinte Parlamentului măsurile pe care intenționează să le adopte pentru a facilita cât mai curând punerea în aplicare a programelor operaționale, precum și calendarul avut în vedere;

9.      în plus, este profund îngrijorat de situația plăților restante aferente programelor operaționale din cadrul politicii de coeziune pentru perioada 2007-2013, precum și de blocajul actual la adoptarea proiectului de buget rectificativ nr. 3/2014 privind plățile restante și bugetul pe 2015, ceea ce agravează și mai mult situația facturilor neachitate; solicită statelor membre să dea dovadă de responsabilitate și disponibilitate pentru a remedia situația plăților restante care pune în pericol credibilitatea fondurilor UE;

10.    invită Comisia să explice impactul pe care această întârziere înregistrată în efectuarea plăților îl are asupra demarării punerii în aplicare a noilor programe operaționale și să propună soluții pentru a limita cât mai mult daunele;

11.    încredințează Președintelui sarcina de a transmite prezenta rezoluție Consiliului, Comisiei, Comitetului Regiunilor, Comitetului Economic și Social European și celorlalte instituții relevante.