Eljárás : 2014/2946(RSP)
A dokumentum állapota a plenáris ülésen
Válasszon egy dokumentumot : B8-0283/2014

Előterjesztett szövegek :

B8-0283/2014

Viták :

Szavazatok :

PV 27/11/2014 - 10.5
A szavazatok indokolása

Elfogadott szövegek :

P8_TA(2014)0068

ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY
PDF 129kWORD 62k
Lásd még közös határozatra irányuló javaslatot RC-B8-0278/2014
24.11.2014
PE539.006v01-00
 
B8-0283/2014

a B8‑0042/2014. számú szóbeli választ igénylő kérdéshez

az eljárási szabályzat 128. cikkének (5) bekezdése alapján


a 2014–2020 közötti időszakra szóló kohéziós politika késedelmes elindulásáról (2014/2946(RSP))


Andrew Lewer, Ruža Tomašić, Tomasz Piotr Poręba, James Nicholson, Mirosław Piotrowski az ECR képviselőcsoport nevében

Az Európai Parlament állásfoglalása a 20142020 közötti időszakra szóló kohéziós politika késedelmes elindulásáról (2014/2946(RSP))  
B8‑0283/2014

Az Európai Parlament,

–       tekintettel az Európai Regionális Fejlesztési Alapra, az Európai Szociális Alapra, a Kohéziós Alapra, az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapra és az Európai Tengerügyi és Halászati Alapra vonatkozó közös rendelkezések megállapításáról, az Európai Regionális Fejlesztési Alapra, az Európai Szociális Alapra és a Kohéziós Alapra és az Európai Tengerügyi és Halászati Alapra vonatkozó általános rendelkezések megállapításáról és az 1083/2006/EK tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2013. december 17-i 1303/2013/EU európai parlamenti és a tanácsi rendeletre,

–       tekintettel a 2014–2020-as időszakra vonatkozó többéves pénzügyi keretről szóló, 2013. december 2-i 1311/2013/EU, Euratom tanácsi rendeletre,

–       tekintettel az Unió általános költségvetésére alkalmazandó pénzügyi szabályokról és az 1605/2002/EK, Euratom tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2012. október 25-i 966/2012/EU, Euratom európai parlamenti és tanácsi rendeletre,

–       tekintettel a 2014–2020 közötti időszakra szóló kohéziós politika elindulásában bekövetkezett késedelemmel kapcsolatban a Bizottsághoz intézett kérdésre (O-000082/2014 – B8‑0042/2014),

–       tekintettel eljárási szabályzata 128. cikkének (5) bekezdésére és 123. cikkének (2) bekezdésére,

A.     mivel a kohéziós politika a legfőbb, reálgazdaságra irányuló uniós szintű beruházási politika, és 2020-ig 350 milliárd eurót meghaladó költségvetésével az Unió növekedésének bevált motorja;

B.     mivel a tematikus koncentráció révén a források korlátozott számú, növekedésösztönző potenciállal rendelkező stratégiai célkitűzésre – köztük az innovációra és a kutatásra, a digitális menetrendre, a kis- és középvállalkozások (kkv-k) támogatására és az alacsony szén-dioxid-kibocsátású gazdaságra –, valamint a képzésre, az oktatásra és az infrastruktúrára irányulnak;

C.     mivel a partnerségi megállapodások és az operatív programok stratégiai eszközei a beruházások tagállamokba és régiókba irányításának, összhangban az Európa 2020 stratégia intelligens, fenntartható és inkluzív növekedésre irányuló átfogó célkitűzéseivel;

D.     mivel az 1303/2013/EU rendelet 14., 16. és 29. cikke rögzíti a partnerségi megállapodások és az operatív programok benyújtásának és elfogadásának menetrendjét, amelynek értelmében a partnerségi megállapodásokat 2014. augusztus végéig kellett volna elfogadni, az operatív programokat pedig legkésőbb 2015. január végéig;

E.     mivel egyértelmű késedelem tapasztalható a programozási folyamat tekintetében, hiszen várhatóan csupán igen kis számú (körülbelül 115) operatív program kerül elfogadásra 2014 végéig;

F.     mivel a Bizottság a tagállamok kérésére informális dokumentumot készített az Európai Regionális Fejlesztési Alap, az Európai Szociális Alap és a Kohéziós Alap által társfinanszírozott, a Bizottság által 2014. december 31-ig el nem fogadott programokra vonatkozó 2014. évi kötelezettségvállalások kezeléséről;

G.     mivel két forgatókönyv létezik az operatív programok elfogadására, és mindkettő további késedelmeket von maga után a végrehajtás megkezdése tekintetében: az átviteli eljárás a 2014. december 31-ére „elfogadásra késznek” minősülő programok esetében, valamint a 2014. évi fel nem használt előirányzatok európai strukturális és beruházási alapokhoz való – a többéves pénzügyi keret technikai felülvizsgálatával együtt járó – költségvetési átcsoportosítása a 2014. december 31-éig „elfogadásra nem késznek” minősülő programok esetében;

H.     mivel a Bizottság által előterjesztett menetrend szerint az operatív programokat az átviteli eljárás keretében 2015. február 15. és március 31. között fogadnák el, a költségvetési átcsoportosítás keretében pedig 2015. május 1. után;

I.      mivel a 2014–2020-as programozási időszakot érintő késedelmes végrehajtás mellett a kohéziós politika terén a 2007–2013-as időszak tekintetében fennálló kifizetési hátralékokkal is szembe kell nézni, és mivel e két tényező aláássa a kohéziós politika hitelességét;

1.      rendkívül súlyos aggályainak ad hangot a 2014 és 2020 közötti időszakra vonatkozó kohéziós politika végrehajtása tekintetében fennálló jelentős késedelmek miatt, miközben elismeri annak fontosságát, hogy a programozási időszak kezdetén jó minőségű operatív programok kerüljenek elfogadásra a későbbi átprogramozás elkerülése érdekében;

2.      hangsúlyozza, hogy a jelenlegi késések megpróbáltatást jelentenek a regionális és helyi hatóságok számára az európai strukturális és beruházási alapok hatékonyan tervezése és végrehajtása tekintetében a 2014–2020-as időszakra vonatkozóan;

3.      sürgeti a Bizottságot és a tagállamokat, hogy tanúsítsanak felelős magatartást, és tegyenek meg minden tőlük telhetőt annak érdekében, hogy gyorsabb eljárással 2014-ben a lehető legtöbb operatív program elfogadásra kerüljön, valamint hogy 2014. december 31-éig a lehető legtöbb program „elfogadásra kész” legyen és ezáltal alkalmazni lehessen az átviteli eljárást, összhangban a költségvetési rendelet 13. cikke (2) bekezdésének a) pontjával és a rendelet alkalmazási szabályainak 4. cikkével;

4.      felhívja a Bizottságot, hogy vizsgálja meg a belső eljárásainak ésszerűsítésére szolgáló összes lehetőséget, biztosítandó, hogy a 2014. november 17-i határidőt követően újra benyújtott operatív programokat is vegyék figyelembe a szolgálatközi konzultáció év végig történő lezárásához, és kezelhessék őket elfogadásra készként, amennyiben megfelelnek a minőségi követelményeknek;

5.      tudatában van annak, hogy a 2014-ben le nem kötött összegek 2015-ös költségvetésben történő újbóli előirányzása a többéves pénzügyi keret 19. cikke értelmében szükségessé teszi a többéves pénzügyi keret 2015. május 1-jéig történő felülvizsgálatát, amelynek – még ha technikai jellegű is – a többéves költségvetési eljárás szerint kell megtörténnie: a többéves pénzügyi keret felülvizsgálatára irányuló javaslat Bizottság általi előterjesztése, a Parlament egyetértése, majd a javaslat Tanács általi egyhangú elfogadása; hangsúlyozza továbbá, hogy az operatív programok elfogadásához az adott 2015. évi kötelezettségvállalási előirányzatokra vonatkozó költségvetés-módosítás tervezetét is jóvá kell hagyni, ami azt jelenti, hogy a programok végrehajtásának tényleges elindítására a legjobb esetben is 2015 közepéig kell várni;

6.      a fentiekre tekintettel kéri a Bizottságot, hogy ismertesse a Parlamenttel azokat az intézkedéseket, amelyeket az operatív programok végrehajtásának mielőbbi elősegítése érdekében tervez, valamint adjon tájékoztatást az intézkedések időbeli ütemezéséről;

7.      riasztónak tartja a kohéziós politika 2007–2013-as operatív programjaival kapcsolatos kifizetési hátralékok helyzetét; hangsúlyozza, hogy fontos és sürgető kérdés, hogy az új bizottsági javaslat alapján 2014 végére megállapodás jöjjön létre;

8.      felszólítja a Bizottságot, hogy fejtse ki, milyen hatással jár a kifizetések e késedelme az új operatív programok végrehajtásának elindítására nézve, és terjesszen elő megoldásokat a károk mértékének lehető legcsekélyebbre korlátozása érdekében;

9.      utasítja elnökét, hogy továbbítsa ezt az állásfoglalást a Tanácsnak, a Bizottságnak, a Régiók Bizottságának, az Európai Gazdasági és Szociális Bizottságnak és a többi érintett intézménynek.

Jogi nyilatkozat - Adatvédelmi szabályzat