Procedură : 2014/2946(RSP)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentului : B8-0283/2014

Texte depuse :

B8-0283/2014

Dezbateri :

Voturi :

PV 27/11/2014 - 10.5
Explicaţii privind voturile

Texte adoptate :

P8_TA(2014)0068

PROPUNERE DE REZOLUȚIE
PDF 124kWORD 64k
Consultaţi, de asemenea, propunerea comună de rezoluţie RC-B8-0278/2014
24.11.2014
PE539.006v01-00
 
B8-0283/2014

depusă pe baza întrebării cu solicitare de răspuns oral B8–0042/2014

depusă în conformitate cu articolul 128 alineatul (5) din Regulamentul de procedură


referitoare la demararea cu întârziere a politicii de coeziune în perioada 2014-2020 (2014/2946(RSP))


Andrew Lewer, Ruža Tomašić, Tomasz Piotr Poręba, James Nicholson, Mirosław Piotrowski în numele Grupului ECR

Rezoluția Parlamentului European la demararea cu întârziere a politicii de coeziune în perioada 2014-2020 (2014/2946(RSP))  
B8‑0283/2014

Parlamentul European,

–       având în vedere Regulamentul (UE) nr. 1303/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 17 decembrie 2013 de stabilire a unor dispoziții comune privind Fondul european de dezvoltare regională, Fondul social european, Fondul de coeziune, Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală și Fondul european pentru pescuit și afaceri maritime, precum și de stabilire a unor dispoziții generale privind Fondul european de dezvoltare regională, Fondul social european, Fondul de coeziune și Fondul european pentru pescuit și afaceri maritime și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1083/2006 al Consiliului,

–       având în vedere Regulamentul (UE, Euratom) nr. 1311/2013 al Consiliului de stabilire a cadrului financiar multianual pentru perioada 2014-2020,

–       având în vedere Regulamentul (UE, EURATOM) nr. 966/2012 al Parlamentului European și al Consiliului din 25 octombrie 2012 privind normele financiare aplicabile bugetului general al Uniunii și de abrogare a Regulamentului (CE, Euratom) nr. 1605/2002 al Consiliului,

–       având în vedere întrebarea adresată Comisiei cu privire la întârzierile demararea cu întârziere politicii de coeziune pentru perioada 2014-2020 (O-000082/2014 – B8‑0042/2014),

–       având în vedere articolul 128 alineatul (5) și articolul 123 alineatul (2) din Regulamentul său de procedură,

A.     întrucât politica de coeziune reprezintă principalul instrument de investiții în economia reală de la nivelul întregii Uniuni și un motor de creștere consacrat în Europa, dispunând de un buget care depășește 350 miliarde EUR până în 2020;

B.     întrucât, prin intermediul concentrării tematice, resursele sunt direcționate spre un număr limitat de obiective strategice cu potențial de stimulare a creșterii cum sunt inovarea și cercetarea, agenda digitală, sprijinul acordat întreprinderilor mici și mijlocii (IMM-uri) și economia cu emisii scăzute de dioxid de carbon, precum și spre formare, educație și infrastructură;

C.     întrucât acordurile de parteneriat (AP) și programele operaționale (PO) sunt instrumente strategice de orientare a investițiilor în statele membre și în regiuni în concordanță cu obiectivele generale ale Strategiei Europa 2020 care vizează o creștere inteligentă, durabilă și favorabilă incluziunii;

D.     întrucât articolele 14, 16 și 29 din Regulamentul (UE) nr. 1303/2013 prevăd un calendar pentru transmiterea și adoptarea acordurilor de parteneriat și a programelor operaționale, potrivit căruia acordurile de parteneriat ar fi trebuit să fie adoptate până la sfârșitul lunii august 2014, iar programele operaționale până la sfârșitul lunii ianuarie 2015 cel târziu;

E.     întrucât ne confruntăm cu o întârziere evidentă la nivelul procesului de programare, deoarece se preconizează că doar un număr foarte limitat de programe operaționale vor fi adoptate până la sfârșitul anului 2014 (în jur de 115);

F.     întrucât, la solicitarea statelor membre, Comisia a pregătit un document neoficial referitor la situația angajamentelor pe 2014 aferente programelor cofinanțate din FEADR, FSE și din Fondul de coeziune care nu au fost adoptate de Comisie până la 31 decembrie 2014;

G.     întrucât se iau în considerare două scenarii pentru adoptarea programelor operaționale și ambele implică întârzieri suplimentare la demararea punerii în aplicare: procedura de reportare pentru programele considerate gata de adoptare până la 31 decembrie 2014 și re-bugetarea creditelor neutilizate în 2014 în favoarea fondurilor structurale și de investiții europene, ceea ce presupune o revizuire tehnică a cadrului financiar multianual (CFM), pentru programele despre care se consideră că nu sunt gata de adoptare până la sfârșitul anului 2014;

H.     întrucât, în conformitate cu calendarul prezentat de Comisie, în cadrul procedurii de reportare, ar putea fi adoptate programe operaționale în perioada 15 februarie - 31 martie 2015, respectiv în cadrul procedurii de re-bugetare, după 1 mai 2015;

I.      întrucât, pe lângă întârzierea la punerea în aplicare pentru perioada 2014-2020, politica de coeziune se confruntă și cu plăți restante aferente perioadei de programare 2007-2013, ambele situații subminându-i credibilitatea,

1.      își exprimă profunda îngrijorare cu privire la întârzierea semnificativă înregistrată la punerea în aplicare a politicii de coeziune pentru perioada 2014-2020, recunoscând, totodată, importanța adoptării unor programe operaționale de înaltă calitate la începutul perioadei de programare, pentru a se evita reprogramarea ulterioară;

2.      subliniază faptul că întârzierile actuale pun la grea încercare autoritățile locale în calitatea acestora de a planifica și implementa cu succes fondurile structurale și de investiții europene pentru perioada 2014-2020;

3.      îndeamnă Comisia și statele membre să dea dovadă de responsabilitate și să depună toate eforturile pentru a accelera adoptarea încă din 2014 a unui număr maxim de programe operaționale și să se asigure totodată că, până la 31 decembrie 2014, cât mai multe programe cu putință sunt „gata de adoptareˮ, cu scopul de a beneficia de procedura de reportare, în conformitate cu articolul 13 alineatul (2) litera (a) din Regulamentul financiar și cu articolul 4 din normele sale de aplicare;

4.      solicită Comisiei să analizeze toate posibilitățile de raționalizare a procedurilor sale interne pentru a se asigura că programele operaționale retransmise după termenul-limită de 17 noiembrie 2014 sunt și ele luate în considerare în vederea încheierii consultării inter-servicii până la sfârșitul anului și sunt considerate ca fiind gata de adoptare dacă îndeplinesc cerințele de calitate;

5.      este conștient de faptul că realocarea în 2015 a sumelor neangajate din 2014, în conformitate cu articolul 19 din cadrul financiar multianual (CFM), presupune o revizuire a CFM până la 1 mai 2015 care, chiar dacă este de natură tehnică, trebuie să se conformeze procedurii bugetare multianuale: o propunere de revizuire a CFM de către Comisie, aprobarea Parlamentului și adoptarea în unanimitate de către Consiliu; subliniază, în plus, că, pentru adoptarea programelor operaționale, este necesar să se aprobe și un proiect de buget rectificativ corespunzător care să acopere creditele de angajament respective pentru 2015, ceea ce implică, în cel mai bun caz, o întârziere la demararea efectivă a punerii în aplicare a acestor programe până la mijlocul anului 2015;

6.       având în vedere cele de mai sus, invită Comisia să prezinte Parlamentului European măsurile pe care preconizează să le adopte pentru a facilita cât mai curând posibil punerea în aplicare a programelor operaționale, precum și calendarul avut în vedere;

7.      este alarmat de situația plăților restante aferente politicii de coeziune pentru programele operaționale din perioada 2007-2013; subliniază că este important și urgent să se ajungă la un acord, pe baza noilor propuneri ale Comisiei Europene, până la sfârșitul anului 2014;

8.      invită Comisia să explice impactul acestei întârzieri înregistrate în efectuarea plăților asupra demarării implementării acestor programe operaționale noi și să propună soluții pentru a limita cât mai mult daunele;

9.      încredințează Președintelui sarcina de a transmite prezenta rezoluție Consiliului, Comisiei, Comitetului Regiunilor, Comitetului Economic și Social European și celorlalte instituții relevante.

Aviz juridic - Politica de confidențialitate