Postup : 2014/2946(RSP)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : B8-0283/2014

Predkladané texty :

B8-0283/2014

Rozpravy :

Hlasovanie :

PV 27/11/2014 - 10.5
Vysvetlenie hlasovaní

Prijaté texty :

P8_TA(2014)0068

NÁVRH UZNESENIA
PDF 129kWORD 62k
Pozri aj spoločný návrh uznesenia RC-B8-0278/2014
24.11.2014
PE539.006v01-00
 
B8-0283/2014

predložený na základe otázky na ústne zodpovedanie B8-0042/2014

v súlade s článkom 128 ods. 5 rokovacieho poriadku


o oneskorenom začiatku vykonávania politiky súdržnosti na roky 2014 – 2020 (2014/2946(RSP))


Andrew Lewer, Ruža Tomašić, Tomasz Piotr Poręba, James Nicholson, Mirosław Piotrowski v mene skupiny ECR

Uznesenie Európskeho parlamentu o oneskorenom začiatku vykonávania politiky súdržnosti na roky 2014 – 2020 (2014/2946(RSP))  
B8‑0283/2014

Európsky parlament,

–       so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1303/2013 zo 17. decembra 2013, ktorým sa stanovujú spoločné ustanovenia o Európskom fonde regionálneho rozvoja, Európskom sociálnom fonde, Kohéznom fonde, Európskom poľnohospodárskom fonde pre rozvoj vidieka a Európskom námornom a rybárskom fonde a ktorým sa stanovujú všeobecné ustanovenia o Európskom fonde regionálneho rozvoja, Európskom sociálnom fonde, Kohéznom fonde a Európskom námornom a rybárskom fonde, a ktorým sa zrušuje nariadenie Rady (ES) č. 1083/2006,

–       so zreteľom na nariadenie Rady (EÚ, Euratom) č. 1311/2013 z 2. decembra 2013, ktorým sa stanovuje viacročný finančný rámec na roky 2014 – 2020,

–       so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ, Euratom) č. 966/2012 z 25. októbra 2012 o rozpočtových pravidlách, ktoré sa vzťahujú na všeobecný rozpočet Únie, a zrušení nariadenia Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002,

–       so zreteľom na otázku na ústne zodpovedanie Komisii o oneskorenom začiatku vykonávania politiky súdržnosti na roky 2014 – 2020 (O-000082/2014 – B8‑0042/2014),

–       so zreteľom na článok 128 ods. 5 a článok 123 ods. 2 rokovacieho poriadku,

A.     keďže politika súdržnosti predstavuje hlavnú investičnú politiku v rámci celej EÚ v reálnej ekonomike a je permanentnou hnacou silou rastu v Európe s rozpočtom viac než 350 miliárd EUR do roku 2020;

B.     keďže prostredníctvom tematického zoradenia sú tieto zdroje zamerané na obmedzený počet strategických cieľov s potenciálom na zvyšovanie rastu, ako sú inovácie a výskum, digitálna agenda, podpora pre malé a stredné podniky a nízkouhlíkové hospodárstvo, a tiež na odbornú prípravu, vzdelávanie a infraštruktúru;

C.     keďže partnerské dohody (PD) a operačné programy (OP) sú strategické nástroje na riadenie investícií v členských štátoch a regiónoch v súlade s celkovými cieľmi stratégie Európa 2020 zameranými na inteligentný, udržateľný a inkluzívny rast;

D.     keďže články 14, 16 a 29 nariadenia (EÚ) č. 1303/2013 poskytujú časový rozvrh na predkladanie a prijímanie partnerských dohôd a operačných programov, v zmysle ktorých mali byť partnerské dohody prijaté najneskôr do konca augusta 2014 a operačné programy najneskôr do konca januára 2015;

E.     keďže na úrovni programového procesu došlo k zjavnému oneskoreniu a iba v prípade obmedzeného počtu operačných programov (asi 115) je možné predpokladať ich prijatie do konca roka 2014;

F.     keďže na žiadosť členských štátov Komisia pripravila neoficiálny dokument o postupe v prípade viazaných výdavkov za rok 2014 na programy spolufinancované z Európskeho fondu regionálneho rozvoja, Európskeho sociálneho fondu a Kohézneho fondu, ktoré Komisia neprijme do 31. decembra 2014;

G.     keďže pre prijatie operačných programov sa počíta s dvomi scenármi, z ktorých každý prináša ďalšie oneskorenie, pokiaľ ide o začatie vykonávania: postup prenosu pre tie programy, ktoré sa považujú za „pripravené na prijatie“ do 31. decembra 2014, a opätovné rozpočtovanie nevyužitých prostriedkov na rok 2014 pre európske štrukturálne a investičné fondy – predpokladajúce technickú revíziu viacročného finančného rámca (VFR) – pre programy, ktoré sa považujú za „nepripravené na prijatie“ do konca roka 2014;

H.     keďže podľa časového rozvrhu, ktorý predložila Komisia, sa môžu operačné programy v rámci postupu prenosu prijať medzi 15. februárom a 31. marcom 2015 a v rámci postupu opätovného rozpočtovania po 1. máji 2015;

I.      keďže popri oneskorení vykonávania v programovom období 2014 – 2020 čelí politika súdržnosti aj oneskoreným platbám za programové obdobie 2007 – 2013, pričom oba tieto faktory znižujú jej dôveryhodnosť;

1.      vyjadruje veľmi vážne obavy, pokiaľ ide o výrazné oneskorenie vykonávania politiky súdržnosti na roky 2014 – 2020, pričom uznáva dôležitosť prijatia vysokokvalitných operačných programov na začiatku programového obdobia s cieľom vyhnúť sa zmenám programovania v neskoršej fáze;

2.      zdôrazňuje, že súčasné oneskorenie oslabuje schopnosť regionálnych a miestnych orgánov efektívne plánovať a využívať európske štrukturálne a investičné fondy na roky 2014 – 2020;

3.      nalieha na Komisiu a členské štáty, aby sa zachovali zodpovedne a urobili čo najviac v záujme urýchlenia prijatia čo najväčšieho počtu operačných programov už v roku 2014 a zabezpečili, aby čo najviac programov bolo pripravených na prijatie do 31. decembra 2014, aby mohli využiť postup prenosu v súlade s článkom 13 ods. 2 písm. a) nariadenia o rozpočtových pravidlách a článku 4 jeho pravidiel uplatňovania;

4.      žiada, aby Komisia zanalyzovala všetky možnosti zjednodušenia svojich vnútorných postupov s cieľom zabezpečiť, aby sa zohľadnili aj operačné programy opätovne predložené po lehote stanovenej na 17. novembra 2014, a to s cieľom ukončiť konzultácie medzi útvarmi do konca roka, aby sa operačné programy považovali za pripravené na prijatie, ak spĺňajú požiadavky na kvalitu;

5.      je si vedomý, že opätovné rozpočtovanie nepoužitých prostriedkov z rozpočtu z roku 2014 v roku 2015 v súlade s článkom 19 VFR znamená revíziu VFR do 1. mája 2015, ktorá, aj keď je iba technická, musí byť v súlade s viacročným rozpočtovým postupom: návrh na revíziu VRF predkladá Komisia, Parlament udeľuje súhlas a Rada ho jednomyseľne prijíma; zdôrazňuje navyše, že v záujme prijatia operačných programov sa musí tiež schváliť zodpovedajúci návrh opravného rozpočtu pokrývajúci príslušné viazané rozpočtové prostriedky na rok 2015, čo v najlepšom prípade znamená oneskorenie účinného začatia vykonávania týchto programov do polovice roka 2015;

6.      vzhľadom na uvedené žiada Komisiu, aby predložila Parlamentu opatrenia, ktoré zamýšľa prijať v záujme uľahčenia čo najskoršieho vykonávania operačných programov, a tiež predpokladaný časový rozvrh;

7.      je znepokojený stavom oneskorených platieb v rámci politiky súdržnosti pre operačné programy v rokoch 2007 – 2013; zdôrazňuje, že je dôležité a naliehavé dosiahnuť dohodu na základe nových návrhov Komisie do konca roka 2014;

8.      vyzýva Komisiu, aby objasnila vplyv tohto oneskorenia platieb na začiatok vykonávania nových operačných programov a aby predložila riešenia na obmedzenie škôd v čo najširšej miere;

9.      poveruje svojho predsedu, aby postúpil toto uznesenie Rade, Komisii, Výboru regiónov, Európskemu hospodárskemu a sociálnemu výboru a ďalším príslušným inštitúciám.

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia