Návrh usnesení - B8-0284/2014Návrh usnesení
B8-0284/2014

NÁVRH USNESENÍ o odkládaném zahájení programů v rámci politiky soudržnosti na období 2014–2020

24.11.2014 - (2014/2946(RSP))

předložený na základě otázky k ústnímu zodpovězení B8‑0042/2014
v souladu s čl. 128 odst. 5 jednacího řádu

Lambert van Nistelrooij, Tamás Deutsch, Marian-Jean Marinescu, Jan Olbrycht, Marc Joulaud, Franck Proust, Tunne Kelam, Claude Rolin, Pascal Arimont, Krzysztof Hetman, Joachim Zeller, Raffaele Fitto, Franc Bogovič, Tomáš Zdechovský, Stanislav Polčák, Maurice Ponga, Daniel Buda, Siegfried Mureşan, Ivana Maletić, Michaela Šojdrová, Lara Comi, Jiří Pospíšil, Iuliu Winkler za skupinu PPE

Viz také společný návrh usnesení RC-B8-0278/2014

Postup : 2014/2946(RSP)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu :  
B8-0284/2014
Předložené texty :
B8-0284/2014
Rozpravy :
Přijaté texty :

B8‑0284/2014

Usnesení Evropského parlamentu o odkládaném zahájení programů v rámci politiky soudržnosti na období 2014–2020

(2014/2946(RSP))

Evropský parlament,

–       s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1303/2013 ze dne 17. prosince 2013 o společných ustanoveních o Evropském fondu pro regionální rozvoj, Evropském sociálním fondu, Fondu soudržnosti, Evropském zemědělském fondu pro rozvoj venkova a Evropském námořním a rybářském fondu, o obecných ustanoveních o Evropském fondu pro regionální rozvoj, Evropském sociálním fondu, Fondu soudržnosti a Evropském námořním a rybářském fondu a o zrušení nařízení Rady (ES) č. 1083/2006,

–       s ohledem na nařízení Rady (EU, Euratom) č. 1311/2013 ze dne 2. prosince 2013, kterým se stanoví víceletý finanční rámec na období 2014–2020,

–       s ohledem na nařízení (EU, Euratom) č. 966/2012 Evropského parlamentu a Rady ze dne 25. října 2012, kterým se stanoví finanční pravidla o souhrnném rozpočtu Unie a o zrušení nařízení Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002,

–       s ohledem na otázku položenou Komisi ve věci zpoždění začátku provádění politiky soudržnosti na období 2014–2020 (O-000082/2014 – B8‑0042/2014),

–       s ohledem na čl. 128 odst. 5 a čl. 123 odst. 2 jednacího řádu,

A.     vzhledem k tomu, že politika soudržnosti představuje hlavní investiční politiku EU do reálné ekonomiky a že s rozpočtem přesahujícím 350 miliard EUR, který má přidělený do roku 2020, je výbornou hnací silou růstu v Evropě;

B.     vzhledem k tomu, že díky tematickému zaměření se zdroje soustřeďují na omezený počet strategických cílů s potenciálem pro povzbuzení růstu, mimo jiné na inovace a výzkum, digitální agendu, podporu malých a středních podniků a nízkouhlíkové hospodářství a také na odbornou přípravu, vzdělávání a infrastrukturu;

C.     vzhledem k tomu, že dohody o partnerství a operační programy jsou strategickými nástroji, které slouží k řízení investic v členských státech a regionech v souladu se zastřešujícím cílem strategie Evropa 2020, jímž je inteligentní a udržitelný růst podporující začlenění;

D.     vzhledem k tomu, že články 14, 16 a 29 nařízení (EU) č. 1303/ 2013 stanoví harmonogram pro předkládání a přijímání dohod o partnerství a operačních programů, podle kterého by dohody o partnerství měly být přijaty nejpozději do konce srpna 2014 a operační programy do konce ledna 2015;

E.     vzhledem k tomu, že tento proces je očividně opožděn a že do konce roku 2014 má být přijat jen velmi omezený počet operačních programů (přibližně 100);

F.     vzhledem k tomu, že Komise na žádost členských států připravila pracovní dokument o postupu ve věci závazků přijatých na rok 2014 v rámci programů spolufinancovaných z Evropského fondu pro regionální rozvoj, Evropského sociálního fondu a Fondu soudržnosti, které Komise nepřijme do 31. prosince 2014;

G.     vzhledem k tomu, že pro přijímání operačních programů existují dva scénáře, oba však počítají s dalším odsunutím termínů jejich spuštění: v případě programů, které jsou označeny za „připravené k přijetí“ do 31. prosince 2014, se jedná o postup přenosu, a v případě programů, které nejsou „připraveny k přijetí“ do konce roku 2014, jde o opětovné zapsání nevyužitých prostředků, které byly v roce 2014 vyčleněny na evropské strukturální a investiční fondy, do rozpočtu, což vyžaduje technickou revizi víceletého finančního rámce;

H.     vzhledem k tomu, že podle harmonogramu předloženého Komisí by bylo možné operační programy postupem přenosu přijmout mezi 15. únorem a 31. březnem 2015 a postupem opětovného zapsání do rozpočtu po 1. květnu 2015;

I.      vzhledem k tomu, že politika soudržnosti se kromě prodlev v plnění v období 2014–2020 potýká i s neprovedenými platbami za programové období 2007–2013 a že obě tyto okolnosti podrývají její důvěryhodnost;

1.      je velmi vážně znepokojen značným zpožděním, které nabralo provádění politiky soudržnosti v období 2014–2020, avšak chápe, že na začátku programového období je nutné přijmout velmi kvalitní operační programy, aby se později předešlo jejich přepracovávání;

2.      znovu opakuje, že politika soudržnosti ve spojení se spolufinancováním ze strany členských států představuje velkou část veřejného financování na podporu růstu v EU; zdůrazňuje, že je proto nezbytné zahájit provádění nových programů co nejdříve s cílem posílit dynamiku investic, podpořit vytváření pracovních míst a zvýšit růst produktivity;

3.      naléhavě vyzývá Komisi a členské státy, aby zaujaly odpovědný přístup a vyvinuly maximální úsilí na urychlení přijetí co největšího počtu operačních programů již v roce 2014 a aby rovněž zajistily, že bude co nejvíce programů „připraveno k přijetí“ do 31. prosince 2014, aby bylo možné využít postupu přenosu podle čl. 13 odst. 2 písm. a) finančního nařízení a článku 4 jeho prováděcích pravidel;

4.      žádá Komisi, aby přezkoumala všechny možnosti zjednodušení svých interních postupů, aby byly posouzeny i operační programy, jež budou znovu předloženy po lhůtě 17. listopadu 2014, s cílem ukončit konzultace mezi útvary Komise do konce roku a označit tyto programy za „připravené k přijetí“, budou-li splňovat požadavky na kvalitu;

5.      je si vědom toho, že druhý scénář použitelný pro operační programy, které nebudou připraveny k přijetí do konce roku 2014, konkrétně opětovné zapsání nevyužitých částek z roku 2014 do rozpočtu na rok 2015 v souladu s článkem 19 nařízení o víceletém finančním rámci, bude vyžadovat revizi víceletého finančního rámce do 1. května 2015, která i přes svou technickou povahu musí být v souladu s víceletým rozpočtovým procesem; vyzývá proto Komisi, aby se co nejdříve zapojila do jednání s Parlamentem a Radou s cílem připravit spolehlivý plán, který zajistí přijetí revize víceletého finančního rámce co nejdříve v roce 2015;

6.      dále zdůrazňuje, že přijetí operačních programů vyžaduje taktéž schválení odpovídajícího návrhu opravného rozpočtu, do nějž budou zapsány příslušné prostředky na závazky na rok 2015, což v ideálním případě znamená, že skutečné zahájení těchto programů bude odloženo na polovinu roku 2015;

7.      vzhledem k výše uvedeným skutečnostem vyzývá Komisi, aby Parlamentu předložila opatření, která hodlá přijmout, aby podpořila co nejrychlejší zahájení operačních programů, a spolu s nimi i předpokládaný harmonogram;

8.      je hluboce znepokojen, pokud jde o neuhrazené platby v rámci operačních programů politiky soudržnosti na období 2007–2013, a také pokud jde o současné zablokování přijetí návrhu opravného rozpočtu č. 3/2014 týkajícího se neuhrazených plateb a BUDG 2015, které situaci ohledně nezaplacených účtů činí ještě více kritickou; zdůrazňuje, že je naléhavě důležité dosáhnout na základě nových návrhů Komise v této věci dohody do konce roku 2014;

9.      pověřuje svého předsedu, aby předal toto usnesení Radě, Komisi, Výboru regionů, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a ostatním příslušným institucím.