Menetlus : 2014/2946(RSP)
Menetluse etapid istungitel
Dokumendi valik : B8-0284/2014

Esitatud tekstid :

B8-0284/2014

Arutelud :

Hääletused :

PV 27/11/2014 - 10.5
Selgitused hääletuse kohta

Vastuvõetud tekstid :

P8_TA(2014)0068

RESOLUTSIOONI ETTEPANEK
PDF 123kWORD 54k
Vt ka resolutsiooni ühisettepanekut RC-B8-0278/2014
24.11.2014
PE539.007v01-00
 
B8-0284/2014

suuliselt vastatava küsimuse B8‑0042/2014 alusel

vastavalt kodukorra artikli 128 lõikele 5


viivituste kohta 2014.–2020. aasta ühtekuuluvuspoliitika käivitamisel (2014/2946(RSP))


Lambert van Nistelrooij, Tamás Deutsch, Marian-Jean Marinescu, Jan Olbrycht, Marc Joulaud, Franck Proust, Tunne Kelam, Claude Rolin, Pascal Arimont, Krzysztof Hetman, Joachim Zeller, Raffaele Fitto, Franc Bogovič, Tomáš Zdechovský, Stanislav Polčák, Maurice Ponga, Daniel Buda, Siegfried Mureşan, Ivana Maletić, Michaela Šojdrová, Lara Comi, Jiří Pospíšil, Iuliu Winkler fraktsiooni PPE nimel

Euroopa Parlamendi resolutsioon viivituste kohta 2014.–2020. aasta ühtekuuluvuspoliitika käivitamisel (2014/2946(RSP))  
B8‑0284/2014

Euroopa Parlament,

–       võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 17. detsembri 2013. aasta määrust (EL) nr 1303/2013, millega kehtestatakse ühissätted Euroopa Regionaalarengu Fondi, Euroopa Sotsiaalfondi, Ühtekuuluvusfondi, Euroopa Maaelu Arengu Põllumajandusfondi ning Euroopa Merendus- ja Kalandusfondi kohta, nähakse ette üldsätted Euroopa Regionaalarengu Fondi, Euroopa Sotsiaalfondi, Ühtekuuluvusfondi ja Euroopa Merendus- ja Kalandusfondi kohta ning tunnistatakse kehtetuks nõukogu määrus (EÜ) nr 1083/2006,

–       võttes arvesse nõukogu 2. detsembri 2013. aasta määrust (EL, Euratom) nr 1311/2013, millega määratakse kindlaks mitmeaastane finantsraamistik aastateks 2014–2020,

–       võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 25. oktoobri 2012. aasta määrust (EL, Euratom) nr 966/2012, mis käsitleb Euroopa Liidu üldeelarve suhtes kohaldatavaid finantseeskirju ning millega muudetakse nõukogu määrust (EÜ, Euratom) nr 1605/2002,

–       võttes arvesse komisjonile esitatud küsimust viivituste kohta 2014.–2020. aasta ühtekuuluvuspoliitika käivitamisel (O-000082/2014 – B8-0042/2014),

–       võttes arvesse kodukorra artikli 128 lõiget 5 ja artikli 123 lõiget 2,

A.     arvestades, et ühtekuuluvuspoliitika on peamine kogu ELi hõlmav reaalmajandusse investeerimise poliitika ja suurepärane Euroopa majanduskasvu hoogustaja, mille eelarve kuni 2020. aastani on üle 350 miljardi euro;

B.     arvestades, et teemavaldkondadesse koondamise abil suunatakse vahendid arvuliselt piiratud strateegilistele eesmärkidele, millel on majanduskasvu edendav mõju, nagu innovatsioon ja teadusuuringud, digitaalarengu tegevuskava, väikeste ja keskmise suurusega ettevõtjate (VKEd) toetamine ja vähese CO2-heitega majandus, samuti koolitus, haridus ja infrastruktuur;

C.     arvestades, et partnerluslepingud ja rakenduskavad on strateegilised vahendid investeeringute juhtimiseks liikmesriikides ja piirkondades kooskõlas aruka, jätkusuutliku ja kaasava majanduskasvu strateegia „Euroopa 2020” üldiste eesmärkidega;

D.     arvestades, et määruse (EL) nr 1303/2013 artiklites 14, 16 ja 29 sätestatakse partnerluslepingute ja rakenduskavade esitamise ja vastuvõtmise ajakava, mille kohaselt partnerluslepingud oleks tulnud vastu võtta hiljemalt 2014. aasta augusti lõpuks ja rakenduskavad 2015. aasta jaanuari lõpuks;

E.     arvestades, et programmitöö protsessis esineb selgeid viivitusi, kuna 2014. aasta lõpuks on kavas vastu võtta ainult väga piiratud arv rakenduskavu (ligikaudu 100);

F.     arvestades, et liikmesriikide taotluse alusel on komisjon valmistanud ette mitteametliku dokumendi nende rakenduskavade 2014. aasta kulukohustuste käsitlemiseks, mida kaasrahastatakse Euroopa Regionaalarengu Fondist, Euroopa Sotsiaalfondist ja Ühtekuuluvusfondist ning mida komisjon ei võta 31. detsembriks 2014 vastu;

G.     arvestades, et rakenduskavade vastuvõtmiseks on kavandatud kaks stsenaariumi, mis mõlemad toovad kaasa viivitused rakendamise käivitamisel: ülekandmismenetlus nende rakenduskavade puhul, mis loetakse vastuvõtmiseks valmisolevaks 31. detsembriks 2014, ning Euroopa struktuuri- ja investeerimisfondide 2014. aasta kasutamata eraldiste ümberjagamine, mis toob kaasa mitmeaastase finantsraamistiku tehnilise läbivaatamise, nende rakenduskavade puhul, mis loetakse vastuvõtmiseks mittevalmis olevaks 2014. aasta lõpuks;

H.     arvestades, et komisjoni esitatud ajakava kohaselt võidakse võtta rakenduskavad ülekandmismenetluses vastu ajavahemikus 15. veebruarist 31. märtsini 2015 ja ümberjagamismenetluses pärast 1. maid 2015;

I.      arvestades, et lisaks viivitusele 2014.–2020. aasta ühtekuuluvuspoliitika rakendamisel on probleem ka 2007.–2013. aasta programmitöö perioodi tegemata maksetega ning arvestades, et mõlemad asjaolud kahjustavad ühtekuuluvuspoliitika usaldusväärsust;

1.      väljendab väga tõsist muret selle pärast, et 2014.–2020. aasta ühtekuuluvuspoliitika rakendamine hilineb märkimisväärselt, tunnistades samas kvaliteetsete rakenduskavade vastuvõtmise olulisust programmitöö perioodi alguses, et vältida hilisemat ümberplaneerimist;

2.      tuletab meelde, et ühtekuuluvuspoliitika koos liikmesriikide kaasrahastamisega moodustab olulise osa majanduskasvuga seotud avaliku sektori kuludest ELis; rõhutab, et seetõttu on äärmiselt tähtis alustada võimalikult kiiresti uute kavade rakendamist, et tugevdada investeeringute dünaamikat, hoogustada töökohtade loomist ja suurendada tootlikkust;

3.      nõuab tungivalt, et komisjon ja liikmesriigid näitaksid üles vastutustunnet ja teeksid kõik võimaliku, et kiirendada võimalikult paljude rakenduskavade vastuvõtmist veel 2014. aastal, samuti tagaksid, et võimalikult palju rakenduskavu on vastuvõtmiseks valmis 31. detsembriks 2014, et saada kasu ülekandmismenetlusest vastavalt finantsmääruse artikli 13 lõike 2 punktile a ja finantsmääruse kohaldamise eeskirjade artiklile 4;

4.      palub komisjonil analüüsida kõiki võimalusi oma sisemenetluste lihtsustamiseks, et tagada ka pärast 17. novembri 2014. aasta tähtaega uuesti esitatud rakenduskavade arvessevõtmine, lõpetada talitustevahelised konsultatsioonid aasta lõpuks ning käsitleda neid rakenduskavasid vastuvõtmiseks valmisolevatena, kui need vastavad kvaliteedinõuetele;

5.      on teadlik, et teine stsenaarium (kohaldatakse rakendusprogrammide puhul, mis ei ole 2014. aasta lõpuks vastuvõtmiseks valmis) ehk 2014. aasta sidumata summade ümberjagamine 2015. aastal toob mitmeaastase finantsraamistiku artikli 19 kohaselt kaasa mitmeaastase finantsraamistiku läbivaatamise 1. maiks 2015, mis – isegi kui see on tehniline – peab olema kooskõlas mitmeaastase eelarvemenetlusega; kutsub seetõttu komisjoni üles alustama võimalikult kiiresti arutelusid Euroopa Parlamendi ja nõukoguga, et koostada usaldusväärne tegevuskava, mis tagab läbivaadatud mitmeaastase finantsraamistiku vastuvõtmise 2015. aastal võimalikult varakult;

6.      rõhutab lisaks, et rakenduskavade vastuvõtmiseks tuleb heaks kiita ka vastav paranduseelarve projekt, mis hõlmab vastavaid kulukohustuste assigneeringuid 2015. aastaks, mis tähendab parimal juhul viivitust nende rakenduskavade rakendamise tegeliku alustamisega kuni 2015. aasta keskpaigani;

7.      ülaltoodut silmas pidades palub komisjonil esitada parlamendile meetmed, mida ta kavatseb võtta, et hõlbustada niipea kui võimalik rakenduskavade rakendamist, samuti ettenähtud ajakava;

8.      on sügavalt mures 2007.–2013. aasta ühtekuuluvuspoliitika rakenduskavade maksete mahajäämuse pärast, samuti tasumata makseid ja 2015. aasta eelarvet käsitleva paranduseelarve projekti nr 3/2014 vastuvõtmisel tekkinud blokaadi pärast, mis muudab tasumata arvete olukorra veelgi kriitilisemaks; rõhutab, kui tähtis ja kiireloomuline on jõuda selles küsimuses kokkuleppele uue komisjoni ettepanekute põhjal 2014. aasta lõpuks;

9.      teeb presidendile ülesandeks edastada käesolev resolutsioon nõukogule, komisjonile, Regioonide Komiteele, Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomiteele ning teistele asjaomastele institutsioonidele.

 

Õigusteave - Privaatsuspoliitika