Postupak : 2014/2946(RSP)
Faze dokumenta na plenarnoj sjednici
Odabrani dokument : B8-0284/2014

Podneseni tekstovi :

B8-0284/2014

Rasprave :

Glasovanja :

PV 27/11/2014 - 10.5
Objašnjenja glasovanja

Doneseni tekstovi :

P8_TA(2014)0068

PRIJEDLOG REZOLUCIJE
PDF 138kWORD 64k
Također vKEYi zajednički prijedlog rezolucije RC-B8-0278/2014
24.11.2014
PE539.007v01-00
 
B8-0284/2014

podnesen nakon pitanja za usmeni odgovor B8‑0042/2014

u skladu s člankom 128. stavkom 5. Poslovnika


podnesen u skladu s člankom 128. stavkom 5. Poslovnika (2014/2946(RSP))


Lambert van Nistelrooij, Tamás Deutsch, Marian-Jean Marinescu, Jan Olbrycht, Marc Joulaud, Franck Proust, Tunne Kelam, Claude Rolin, Pascal Arimont, Krzysztof Hetman, Joachim Zeller, Raffaele Fitto, Franc Bogovič, Tomáš Zdechovský, Stanislav Polčák, Maurice Ponga, Daniel Buda, Siegfried Mureşan, Ivana Maletić, Michaela Šojdrová, Lara Comi, Jiří Pospíšil, Iuliu Winkler u ime Kluba zastupnika PPE-a

Rezolucija Europskog parlamenta podnesen u skladu s člankom 128. stavkom 5. Poslovnika (2014/2946(RSP))  
B8‑0284/2014

Europski parlament,

–       uzimajući u obzir Uredbu (EU) br. 1303/2013 Europskog parlamenta i Vijeća od 17. prosinca 2013. o utvrđivanju zajedničkih odredbi o Europskom fondu za regionalni razvoj, Europskom socijalnom fondu, Kohezijskom fondu, Europskom poljoprivrednom fondu za ruralni razvoj i Europskom fondu za pomorstvo i ribarstvo i o utvrđivanju općih odredbi o Europskom fondu za regionalni razvoj, Europskom socijalnom fondu, Kohezijskom fondu i Europskom fondu za pomorstvo i ribarstvo te o stavljanju izvan snage Uredbe Vijeća (EZ) br. 1083/2006,

–       uzimajući u obzir Uredbu Vijeća (EU, EURATOM) br. 1311/2013 od 2. prosinca 2013. kojom se uspostavlja višegodišnji financijski okvir za razdoblje 2014. ‒ 2020.,

–       uzimajući u obzir Uredbu (EU, EURATOM) br. 966/2012 Europskog parlamenta i Vijeća od 25. listopada 2012. o financijskim pravilima koja se primjenjuju na opći proračun Unije i o stavljanju izvan snage Uredbe (EZ, Euratom) br. 1605/2002 Vijeća,

–       uzimajući u obzir pitanje Komisiji u skladu s člankom 128. stavkom 5. Poslovnika (O-000082/2014 – B8‑0042/2014),

–       uzimajući u obzir članak 128. stavak 5. i članak 123. stavak 2. Poslovnika,

A.     budući da je kohezijska politika glavna investicijska politika za realno gospodarstvo na razini Unije i izvrstan pokretač rasta u Europi s proračunom većim od 350 milijardi EUR tijekom razdoblja do 2020.;

B.     budući da se sredstva tematski usmjeravaju prema ograničenom broju strateških ciljeva koji imaju potencijal za poticanje rasta kao što su inovacije i istraživanje, digitalni program, potpora malim i srednjim poduzećima, niskougljično gospodarstvo, osposobljavanje, obrazovanje i infrastruktura;

C.     budući da su sporazumi o partnerstvu i operativni programi strateški instrumenti za usmjeravanje ulaganja u državama članicama i regijama u skladu s općim ciljevima strategije Europa 2020 koji se odnose na pametan, održiv i uključiv rast;

D.     budući da članci 14., 16. i 29. Uredbe (EU) br. 1303/2013 sadrže odredbe o rokovima za podnošenje i usvajanje sporazuma o partnerstvu i operativnih programa, a prema kojima je sporazume o partnerstvu trebalo usvojiti do kraja kolovoza 2014. i operativne programe najkasnije do kraja siječnja 2015.;

E.     budući da smo suočeni s očiglednim kašnjenjem izrade programa jer se predviđa da će do kraja 2014. biti usvojen vrlo ograničen broj operativnih programa (otprilike njih 100);

F.     budući da je Komisija nakon zahtjeva država članica pripremila neslužbeni dokument o postupanju s preuzetim obvezama iz 2014. za programe koji se sufinanciraju iz Europskog fonda za regionalni razvoj, Europskog socijalnog fonda i Kohezijskog fonda i koje Komisija neće usvojiti do 31. prosinca 2014.;

G.     budući da su predviđena dva scenarija za usvajanje operativnih programa, a oba podrazumijevaju daljnja kašnjenja u vezi s početkom provedbe: primjenom postupka prijenosa sredstava za programe koji se smatraju „spremnima za usvajanje” do 31. prosinca 2014. te preraspodjelom neiskorištenih proračunskih sredstava iz 2014. za europske strukturne i investicijske fondove, koja iziskuje tehničku reviziju višegodišnjeg financijskog okvira (VFO), za programe koji „nisu spremni za usvajanje” do kraja 2014.;

H.     budući da bi prema rasporedu koji je predstavila Komisija operativni programi u okviru postupka prijenosa mogli biti usvojeni između 15. veljače i 31. ožujka 2015., a u okviru preraspodjele neiskorištenih sredstva nakon 1. svibnja 2015.;

I.      budući da je kohezijska politika, osim kašnjenja u provedbi za razdoblje 2014. ‒ 2020., suočena i sa zaostacima u plaćanjima za programsko razdoblje 2007. ‒ 2013., pri čemu i jedno i drugo umanjuje njezinu vjerodostojnost;

1.      izražava vrlo ozbiljnu zabrinutost u vezi sa znatnim kašnjenjem provedbe kohezijske politike za razdoblje 2014. ‒ 2020., dok istodobno prepoznaje važnost usvajanja visokokvalitetnih operativnih programa na početku programskog razdoblja kako bi se izbjegla naknadna reprogramiranja;

2.      podsjeća da kohezijska politika te instrument sufinanciranja koji provode države članice imaju primjetan udio u javnim rashodima u EU-u koji su povezanim s rastom; ističe da je stoga ključno da provedba novih programa počne što je prije moguće kako bi se poboljšala dinamika ulaganja, potaknulo otvaranje radnih mjesta i povećao rast produktivnosti u proizvodnji;

3.      potiče Komisiju i države članice da djeluju odgovorno i da učine sve što je u njihovoj moći da ubrzaju usvajanje najvećeg broja operativnih programa iz 2014. te da se pobrinu za to da što veći broj programa bude „spreman za usvajanje” do 31. prosinca 2014. kako bi bili obuhvaćeni postupkom prijenosa u skladu s člankom 13. stavkom 2. točkom (a) Financijske uredbe i člankom 4. njezinih pravila za primjenu;

4.      traži od Komisije da analizira sve mogućnosti pojednostavnjenja svojih unutarnjih postupaka kako bi se omogućilo da se u obzir uzmu i operativni programi koji su ponovno podneseni nakon roka, 17. studenoga 2014., radi zaključivanja postupka savjetovanja među službama do kraja godine te kako bi ti programi bili spremni za usvajanje ako ispunjavaju zahtjeve u vezi s kvalitetom;

5.      svjestan je toga da drugi način, primjenjiv na operativne programe koji do kraja 2014. neće biti spremni za usvajanje, tj. preraspodjela neiskorištenih proračunskih iznosa iz 2014. u 2015., u skladu s člankom 19. VFO-a, podrazumijeva reviziju VFO-a do 1.svibnja 2015. koja se, unatoč njezinoj tehničkoj naravi, mora pridržavati višegodišnjeg proračunskog postupka; stoga poziva Komisiju da što prije pokrene rasprave s Parlamentom i Vijećem radi izrade vjerodostojnog plana na temelju kojeg će se usvojiti revizija višegodišnjeg financijskog plana čim to bude moguće 2015.;

6.      ističe, nadalje, da usvajanju operativnih programa mora prethoditi i odobrenje odgovarajućeg nacrta izmijenjenog proračuna kojim se obuhvaćaju predmetna odobrena sredstva za preuzete obveze za 2015., a to dovodi do, u najboljem slučaju, kašnjenje početka provedbe tih programa do sredine 2015.;

7.      s obzirom na navedeno traži od Komisije da Parlamentu predstavi mjere koje namjerava poduzeti kako bi se olakšala što brža provedba operativnih programa te predviđeni vremenski rok za to;

8.      zabrinut je zbog stanja u vezi sa zaostacima u plaćanjima za operativne programe iz kohezijske politike za razdoblje 2007. ‒ 2013. te zbog trenutačnog zastoja u postupku usvajanja nacrta izmjene proračuna br. 3/2014 o nepodmirenim plaćanjima i proračuna za 2015., što situaciju s nepodmirenim računima čini još ozbiljnijom; u tom pogledu ističe važnost i hitnost postizanja sporazuma na temelju novog prijedloga Komisije do kraja 2014.;

9.      nalaže svojem predsjedniku da ovu Rezoluciju proslijedi Vijeću, Komisiji, Odboru regija, Europskom gospodarskom i socijalnom odboru te drugim mjerodavnim institucijama.

Pravna obavijest - Politika zaštite privatnosti