Állásfoglalásra irányuló indítvány - B8-0284/2014Állásfoglalásra irányuló indítvány
B8-0284/2014

ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY a 2014–2020 közötti időszakra szóló kohéziós politika késedelmes elindulásáról

24.11.2014 - (2014/2946(RSP))

a B8‑0042/2014. számú szóbeli választ igénylő kérdéshez
az eljárási szabályzat 128. cikkének (5) bekezdése alapján

Lambert van Nistelrooij, Tamás Deutsch, Marian-Jean Marinescu, Jan Olbrycht, Marc Joulaud, Franck Proust, Tunne Kelam, Claude Rolin, Pascal Arimont, Krzysztof Hetman, Joachim Zeller, Raffaele Fitto, Franc Bogovič, Tomáš Zdechovský, Stanislav Polčák, Maurice Ponga, Daniel Buda, Siegfried Mureşan, Ivana Maletić, Michaela Šojdrová, Lara Comi, Jiří Pospíšil, Iuliu Winkler a PPE képviselőcsoport nevében

Lásd még közös határozatra irányuló javaslatot RC-B8-0278/2014

Eljárás : 2014/2946(RSP)
A dokumentum állapota a plenáris ülésen
Válasszon egy dokumentumot :  
B8-0284/2014
Előterjesztett szövegek :
B8-0284/2014
Viták :
Elfogadott szövegek :

B8‑0284/2014

Az Európai Parlament állásfoglalása a 2014–2020 közötti időszakra szóló kohéziós politika késedelmes elindulásáról

(2014/2946(RSP))

Az Európai Parlament,

–       tekintettel az Európai Regionális Fejlesztési Alapra, az Európai Szociális Alapra, a Kohéziós Alapra, az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapra és az Európai Tengerügyi és Halászati Alapra vonatkozó közös rendelkezések megállapításáról, az Európai Regionális Fejlesztési Alapra, az Európai Szociális Alapra és a Kohéziós Alapra és az Európai Tengerügyi és Halászati Alapra vonatkozó általános rendelkezések megállapításáról és az 1083/2006/EK tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2013. december 17-i 1303/2013/EU európai parlamenti és a tanácsi rendeletre,

–       tekintettel a 2014–2020-as időszakra vonatkozó többéves pénzügyi keretről szóló, 2013. december 2-i 1311/2013/EU, Euratom tanácsi rendeletre,

–       tekintettel az Unió általános költségvetésére alkalmazandó pénzügyi szabályokról és az 1605/2002/EK, Euratom tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2012. október 25-i 966/2012/EU, Euratom európai parlamenti és tanácsi rendeletre,

–       tekintettel a 2014–2020 közötti időszakra szóló kohéziós politika elindulásában bekövetkezett késedelemmel kapcsolatban a Bizottsághoz intézett kérdésre (O-000082/2014 – B8‑0042/2014),

–       tekintettel eljárási szabályzata 128. cikkének (5) bekezdésére és 123. cikkének (2) bekezdésére,

A.     mivel a kohéziós politika a legfőbb, reálgazdaságra irányuló uniós szintű beruházási politika, és 2020-ig 350 milliárd eurót meghaladó költségvetésével Európa növekedésének kiváló motorja;

B.     mivel a tematikus koncentráció révén a források korlátozott számú, növekedésösztönző potenciállal rendelkező stratégiai célkitűzésre – köztük az innovációra és a kutatásra, a digitális menetrendre, a kis- és középvállalkozások (kkv-k) támogatására és az alacsony szén-dioxid-kibocsátású gazdaságra –, valamint a képzésre, az oktatásra és az infrastruktúrára irányulnak;

C.     mivel a partnerségi megállapodások és az operatív programok stratégiai eszközei a beruházások tagállamokba és régiókba irányításának, összhangban az Európa 2020 stratégia intelligens, fenntartható és inkluzív növekedésre irányuló átfogó célkitűzéseivel;

D.     mivel az 1303/2013/EU rendelet 14., 16. és 29. cikke rögzíti a partnerségi megállapodások és az operatív programok benyújtásának és elfogadásának menetrendjét, amelynek értelmében a partnerségi megállapodásokat 2014. augusztus végéig kellett volna elfogadni, az operatív programokat pedig legkésőbb 2015. január végéig;

E.     mivel egyértelmű késedelemmel állunk szemben a programozási folyamat tekintetében, hiszen várhatóan csupán igen kis számú (körülbelül 100) operatív program kerül elfogadásra 2014 végéig;

F.     mivel a Bizottság a tagállamok kérésére informális dokumentumot készített az Európai Regionális Fejlesztési Alap, az Európai Szociális Alap és a Kohéziós Alap által társfinanszírozott, a Bizottság által 2014. december 31-ig el nem fogadott programokra vonatkozó 2014. évi kötelezettségvállalások kezeléséről;

G.     mivel két forgatókönyv létezik az operatív programok elfogadására, és mindkettő további késedelmeket von maga után a végrehajtás megkezdése tekintetében: az átviteli eljárás a 2014. december 31-ére „elfogadásra késznek” minősülő programok esetében, valamint a 2014. évi fel nem használt előirányzatok európai strukturális és beruházási alapokhoz való – a többéves pénzügyi keret technikai felülvizsgálatát szükségessé tevő – újbóli költségvetési előirányzása a 2014. december 31-éig „elfogadásra nem késznek” minősülő programok esetében;

H.     mivel a Bizottság által előterjesztett menetrend szerint az operatív programokat az átviteli eljárás keretében 2015. február 15. és március 31. között fogadnák el, az újbóli költségvetési előirányzás keretében pedig 2015. május 1. után;

I.      mivel a 2014 és 2020 közötti időszakot érintő késedelmes végrehajtás mellett a kohéziós politika terén a 2007–2013-as programozási időszak tekintetében is kifizetési hátralékokkal kell szembenézni, és mindkét helyzet aláássa a politika hitelességét;

1.      rendkívül súlyos aggályainak ad hangot a 2014 és 2020 közötti kohéziós politika végrehajtása tekintetében fennálló jelentős késedelmek miatt, miközben elismeri annak fontosságát, hogy a programozási időszak kezdetén jó minőségű operatív programok kerüljenek elfogadásra a későbbi átprogramozás elkerülése érdekében;

2.      emlékeztet arra, hogy a kohéziós politika a tagállamok által biztosított társfinanszírozással együtt a növekedést elősegítő uniós közkiadások jelentős részét teszi ki; hangsúlyozza, hogy ezért nagyon fontos az új programok végrehajtásának mielőbbi elindítása a beruházási dinamika erősítése, a munkahelyteremtés előmozdítása és a termelékenység növekedésének fokozása érdekében;

3.      sürgeti a Bizottságot és a tagállamokat, hogy tanúsítsanak felelős magatartást, és tegyenek meg minden tőlük telhetőt annak érdekében, hogy gyorsabb eljárással már 2014-ben a lehető legtöbb operatív program elfogadásra kerüljön, valamint hogy 2014. december 31-éig a lehető legtöbb program „elfogadásra kész” legyen és ezáltal alkalmazni lehessen az átviteli eljárást, összhangban a költségvetési rendelet 13. cikke (2) bekezdésének a) pontjával és a rendelet alkalmazási szabályainak 4. cikkével;

4.      felhívja a Bizottságot, hogy vizsgálja meg a belső eljárásainak ésszerűsítésére szolgáló összes lehetőséget, biztosítandó, hogy a 2014. november 17-i határidőt követően újra benyújtott operatív programokat is vegyék figyelembe a szolgálatközi konzultáció év végig történő lezárásához, és kezeljék őket elfogadásra készként, amennyiben megfelelnek a minőségi követelményeknek;

5.      tudatában van annak, hogy a 2014 végére elfogadásra még nem kész operatív programok esetében alkalmazandó második forgatókönyv, nevezetesen a 2014-ben le nem kötött összegek 2015-ös költségvetésben történő újbóli előirányzása a többéves pénzügyi keret 19. cikke értelmében szükségessé teszi a többéves pénzügyi keret 2015. május 1-jéig történő felülvizsgálatát, amelynek – még ha technikai jellegű is – a többéves költségvetési eljárás szerint kell megtörténnie; felkéri ezért a Bizottságot, hogy mielőbb kezdjen megbeszéléseket a Parlamenttel és a Tanáccsal egy olyan hiteles ütemterv kidolgozása érdekében, amely biztosítja a többéves pénzügyi keret 2015-ös felülvizsgálatának mielőbbi elfogadását;

6.      hangsúlyozza emellett, hogy az operatív programok elfogadásához az adott 2015. évi kötelezettségvállalási előirányzatokra vonatkozó költségvetés-módosítás tervezetét is el kell fogadni, ami azt jelenti, hogy a programok végrehajtásának tényleges elindítására a legjobb esetben is 2015 közepéig kell várni;

7.      a fentiekre tekintettel kéri a Bizottságot, hogy ismertesse a Parlamenttel azokat az intézkedéseket, amelyeket az operatív programok végrehajtásának mielőbbi elősegítése érdekében tervez, valamint adjon tájékoztatást az intézkedések időbeli ütemezéséről;

8.      aggódik a kohéziós politika 2007–2013-as operatív programjaival kapcsolatos kifizetési hátralékok helyzete, továbbá a fennmaradó kifizetésekről szóló 3/2014. számú költségvetés-módosítási tervezet és a 2015. évi költségvetésről elfogadásának jelenlegi megrekedése miatt, ami a kifizetetlen számlákkal kapcsolatos helyzetet még tovább súlyosbítja; hangsúlyozza, hogy fontos és sürgető, hogy az új bizottsági javaslat alapján 2014 végére létrejöjjön a fentiekre vonatkozó megállapodás;

9.      utasítja elnökét, hogy továbbítsa ezt az állásfoglalást a Tanácsnak, a Bizottságnak, a Régiók Bizottságának, az Európai Gazdasági és Szociális Bizottságnak és a többi érintett intézménynek.