Propunere de rezoluţie - B8-0284/2014Propunere de rezoluţie
B8-0284/2014

PROPUNERE DE REZOLUȚIE referitoare la demararea cu întârziere a politicii de coeziune pentru perioada 2014-2020

24.11.2014 - (2014/2946(RSP))

depusă pe baza întrebării cu solicitare de răspuns oral B8–0042/2014
în conformitate cu articolul 128 alineatul (5) din Regulamentul de procedură

Lambert van Nistelrooij, Tamás Deutsch, Marian-Jean Marinescu, Jan Olbrycht, Marc Joulaud, Franck Proust, Tunne Kelam, Claude Rolin, Pascal Arimont, Krzysztof Hetman, Joachim Zeller, Raffaele Fitto, Franc Bogovič, Tomáš Zdechovský, Stanislav Polčák, Maurice Ponga, Daniel Buda, Siegfried Mureșan, Ivana Maletić, Michaela Šojdrová, Lara Comi, Jiří Pospíšil, Iuliu Winkler în numele Grupului PPE

Consultaţi, de asemenea, propunerea comună de rezoluţie RC-B8-0278/2014

Procedură : 2014/2946(RSP)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentului :  
B8-0284/2014
Texte depuse :
B8-0284/2014
Dezbateri :
Texte adoptate :

B8‑0284/2014

Rezoluția Parlamentului European referitoare la demararea cu întârziere a politicii de coeziune pentru perioada 20142020

(2014/2946(RSP))

Parlamentul European,

–       având în vedere Regulamentul (UE) nr. 1303/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 17 decembrie 2013 de stabilire a unor dispoziții comune privind Fondul european de dezvoltare regională, Fondul social european, Fondul de coeziune, Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală și Fondul european pentru pescuit și afaceri maritime, precum și de stabilire a unor dispoziții generale privind Fondul european de dezvoltare regională, Fondul social european, Fondul de coeziune și Fondul european pentru pescuit și afaceri maritime și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1083/2006 al Consiliului,

–       având în vedere Regulamentul (UE, Euratom) nr. 1311/2013 al Consiliului din 2 decembrie 2013 de stabilire a cadrului financiar multianual pentru perioada 2014-2020,

–       având în vedere Regulamentul (UE, Euratom) nr. 966/2012 al Parlamentului European și al Consiliului din 25 octombrie 2012 privind normele financiare aplicabile bugetului general al Uniunii și de abrogare a Regulamentului (CE, Euratom) nr. 1605/2002 al Consiliului,

–       având în vedere întrebarea adresată Comisiei cu privire la întârzierile la demararea politicii de coeziune din perioada 2014-2020 (O-000082/2014 – B8‑0042/2014),

–       având în vedere articolul 128 alineatul (5) și articolul 123 alineatul (2) din Regulamentul său de procedură,

A.     întrucât politica de coeziune reprezintă principalul instrument de investiții în economia reală de la nivelul întregii Uniuni și un excelent motor de creștere în Europa, dispunând până în 2020 de un buget care depășește 350 miliarde EUR;

B.     întrucât, prin intermediul concentrării tematice, resursele sunt direcționate spre un număr limitat de obiective strategice cu potențial de stimulare a creșterii cum sunt inovarea și cercetarea, agenda digitală, sprijinul acordat întreprinderilor mici și mijlocii (IMM-uri) și economia cu emisii scăzute de dioxid de carbon, precum și spre formare, educație și infrastructură;

C.     întrucât acordurile de parteneriat (AP) și programele operaționale (PO) sunt instrumente strategice de orientare a investițiilor în statele membre și în regiuni în concordanță cu obiectivele generale ale Strategiei Europa 2020 care vizează o creștere inteligentă, durabilă și favorabilă incluziunii;

D.     întrucât articolele 14, 16 și 29 din Regulamentul (UE) nr. 1303/2013 prevăd un calendar pentru transmiterea și adoptarea acordurilor de parteneriat și a programelor operaționale, potrivit căruia acordurile de parteneriat ar fi trebuit să fie adoptate până la sfârșitul lunii august 2014, iar programele operaționale până la sfârșitul lunii ianuarie 2015 cel târziu;

E.     întrucât ne confruntăm cu o întârziere evidentă la nivelul procesului de programare, deoarece se preconizează că doar un număr foarte limitat de programe operaționale vor fi adoptate până la sfârșitul anului 2014 (în jur de 100);

F.     întrucât, în urma solicitării provenite din partea statelor membre, Comisia a pregătit un document neoficial referitor la procesarea angajamentelor pe 2014 aferente programelor cofinanțate din Fondul european de dezvoltare regională, din Fondul social european și din Fondul de coeziune care nu sunt adoptate de Comisie până la 31 decembrie 2014;

G.     întrucât se iau în considerare două scenarii pentru adoptarea programelor operaționale și ambele implică întârzieri suplimentare la demararea punerii în aplicare: procedura de reportare pentru programele considerate „pregătite pentru adoptare” până la 31 decembrie 2014 și procedura de realocare a sumelor pentru 2014 neutilizate din fondurile structurale și de investiții europene, care implică o revizuire tehnică a cadrului financiar multianual (CFM), pentru programele considerate „nepregătite pentru adoptare” până la sfârșitul anului 2014;

H.     întrucât, conform calendarului prezentat de Comisie, programele operaționale ar putea fi adoptate în perioada 15 februarie-31 martie 2015, în cadrul procedurii de reportare, și, respectiv, după 1 mai 2015, în cadrul procedurii de realocare;

I.      întrucât, pe lângă întârzierea la punerea în aplicare pentru perioada 2014-2020, politica de coeziune se confruntă și cu plăți restante aferente perioadei de programare 2007-2013, ambele situații subminându-i credibilitatea,

1.      își exprimă profunda îngrijorare cu privire la întârzierea semnificativă înregistrată la punerea în aplicare a politicii de coeziune pentru perioada 2014-2020, recunoscând, totodată, importanța adoptării unor programe operaționale de înaltă calitate la începutul perioadei de programare, pentru a se evita reprogramarea ulterioară;

2.      reamintește că politica de coeziune, alături de cofinanțarea asigurată de statele membre, acoperă o mare parte a cheltuielilor publice legate de creștere din UE; subliniază că este, prin urmare, imperativ să se demareze punerea în aplicare a noilor programe cât mai curând posibil, pentru a consolida dinamica investițiilor, a stimula crearea de locuri de muncă și a îmbunătăți creșterea productivității;

3.      îndeamnă Comisia și statele membre să dea dovadă de responsabilitate și să depună toate eforturile pentru a accelera adoptarea încă din 2014 a unui număr maxim de programe operaționale și să se asigure totodată că, până la 31 decembrie 2014, cât mai multe programe cu putință sunt „pregătite pentru adoptareˮ, cu scopul de a beneficia de procedura de reportare, în conformitate cu articolul 13 alineatul (2) litera (a) din Regulamentul financiar și cu articolul 4 din normele sale de aplicare;

4.      solicită Comisiei să analizeze toate posibilitățile de raționalizare a procedurilor sale interne pentru a se asigura că programele operaționale retransmise după termenul-limită de 17 noiembrie 2014 sunt și ele luate în considerare în vederea încheierii consultării inter-servicii până la sfârșitul anului și sunt considerate ca fiind pregătite pentru adoptare dacă îndeplinesc cerințele de calitate;

5.      este conștient de faptul că al doilea scenariu, aplicabil programelor operaționale care nu sunt pregătite pentru adoptare până la sfârșitul anului 2014, constând în realocarea sumelor neutilizate în 2014 către bugetul anului 2015, conform articolului 19 din CFM, implică o revizuire a CFM până la 1 mai 2015, care, chiar dacă este de natură tehnică, trebuie să respecte procedura bugetară multianuală; prin urmare, invită Comisia să se angajeze cât mai curând posibil în discuții cu Parlamentul și cu Consiliul pentru a elabora o foaie de parcurs credibilă care să asigure adoptarea revizuirii CFM cât mai curând posibil în 2015;

6.      subliniază, în plus, că, pentru adoptarea programelor operaționale, este necesar să se aprobe și un proiect de buget rectificativ corespunzător care să acopere creditele de angajament respective pentru 2015, ceea ce implică, în cel mai bun caz, o întârziere la demararea efectivă a punerii în aplicare a acestor programe până la mijlocul anului 2015;

7.      având în vedere cele de mai sus, invită Comisia să prezinte Parlamentului măsurile pe care preconizează să le adopte pentru a facilita cât mai curând posibil punerea în aplicare a programelor operaționale, precum și calendarul avut în vedere;

8.      este profund îngrijorat de situația plăților restante aferente programelor operaționale din cadrul politicii de coeziune pentru perioada 2007-2013, precum și de blocajul actual la adoptarea proiectului de buget rectificativ nr. 3/2014 privind plățile restante și bugetul pe 2015, ceea ce agravează și mai mult situația facturilor neachitate; subliniază că este important și urgent să se ajungă la un acord în acest sens, pe baza noilor propuneri ale Comisiei, până la sfârșitul anului 2014;

9.      încredințează Președintelui sarcina de a transmite prezenta rezoluție Consiliului, Comisiei, Comitetului Regiunilor, Comitetului Economic și Social European și celorlalte instituții relevante.