Postup : 2014/2946(RSP)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : B8-0284/2014

Predkladané texty :

B8-0284/2014

Rozpravy :

Hlasovanie :

PV 27/11/2014 - 10.5
Vysvetlenie hlasovaní

Prijaté texty :

P8_TA(2014)0068

NÁVRH UZNESENIA
PDF 133kWORD 64k
Pozri aj spoločný návrh uznesenia RC-B8-0278/2014
24.11.2014
PE539.007v01-00
 
B8-0284/2014

predložený na základe otázky na ústne zodpovedanie B8-0042/2014

v súlade s článkom 128 ods. 5 rokovacieho poriadku


o oneskorenom začiatku vykonávania politiky súdržnosti na roky 2014 – 2020 (2014/2946(RSP))


Lambert van Nistelrooij, Tamás Deutsch, Marian-Jean Marinescu, Jan Olbrycht, Marc Joulaud, Franck Proust, Tunne Kelam, Claude Rolin, Pascal Arimont, Krzysztof Hetman, Joachim Zeller, Raffaele Fitto, Franc Bogovič, Tomáš Zdechovský, Stanislav Polčák, Maurice Ponga, Daniel Buda, Siegfried Mureşan, Ivana Maletić, Michaela Šojdrová, Lara Comi, Jiří Pospíšil, Iuliu Winkler v mene skupiny PPE

o oneskorenom začiatku vykonávania politiky súdržnosti na roky 2014 – 2020 (2014/2946(RSP))  
B8‑0284/2014

Európsky parlament,

–       so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1303/2013 zo 17. decembra 2013, ktorým sa stanovujú spoločné ustanovenia o Európskom fonde regionálneho rozvoja, Európskom sociálnom fonde, Kohéznom fonde, Európskom poľnohospodárskom fonde pre rozvoj vidieka a Európskom námornom a rybárskom fonde, ktorým sa stanovujú všeobecné ustanovenia o Európskom fonde regionálneho rozvoja, Európskom sociálnom fonde a Kohéznom fonde a ktorým sa zrušuje nariadenie (ES) č. 1083/2006,

–       so zreteľom na nariadenie Rady (EÚ, EURATOM) č. 1311/2013 z 2. decembra 2013, ktorým sa stanovuje viacročný finančný rámec na roky 2014 – 2020,

–       so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ, EURATOM) č. 966/2012 z 25. októbra 2012 o rozpočtových pravidlách, ktoré sa vzťahujú na všeobecný rozpočet Únie, a zrušení nariadenia Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002,

–       so zreteľom na otázku na ústne zodpovedanie Komisii o oneskorenom začiatku vykonávania politiky súdržnosti na roky 2014 – 2020 (O-000082/2014 – B8‑0042/2014),

–       so zreteľom na článok 128 ods. 5 a článok 123 ods. 2 rokovacieho poriadku,

A.     keďže politika súdržnosti predstavuje v reálnej ekonomike hlavnú investičnú politiku v rámci celej EÚ a vynikajúcu hnaciu silu rastu v Európe s rozpočtom viac než 350 miliárd EUR do roku 2020;

B.     keďže prostredníctvom tematického zamerania sú zdroje určené pre obmedzený počet strategických cieľov, ktoré majú potenciál na zvyšovanie rastu, ako sú inovácie a výskum, digitálna agenda, podpora pre malé a stredné podniky (MSP) a nízkouhlíkové hospodárstvo, a tiež pre odbornú prípravu, vzdelávanie a infraštruktúru;

C.     keďže partnerské dohody (PD) a operačné programy (OP) sú strategické nástroje na zosúladenie investícií v členských štátoch a regiónoch s celkovými cieľmi stratégie Európa 2020 zameranými na inteligentný, udržateľný a inkluzívny rast;

D.     keďže články 14, 16 a 29 nariadenia (EÚ) č. 1303/2013 stanovujú časový rozvrh pre predkladanie a prijímanie partnerských dohôd a operačných programov, v zmysle ktorého mali byť partnerské dohody prijaté najneskôr do konca augusta 2014 a operačné programy najneskôr do konca januára 2015;

E.     keďže na úrovni programového procesu došlo k zjavnému oneskoreniu, keď iba pri veľmi obmedzenom počte operačných programov je možné predpokladať ich prijatie do konca roka 2014 (asi 100);

F.     keďže v nadväznosti na žiadosť členských štátov Komisia pripravila neoficiálny dokument o postupe v prípade viazaných výdavkov za rok 2014 na programy spolufinancované z Európskeho fondu regionálneho rozvoja, Európskeho sociálneho fondu a Kohézneho fondu, ktoré nebudú Komisiou prijaté do 31. decembra 2014;

G.     keďže pre prijatie operačných programov sa počíta s dvomi scenármi, z ktorých každý predpokladá ďalšie oneskorenie, pokiaľ ide o začatie ich vykonávania: postup prenosu tých, ktoré sa považujú za „pripravené na prijatie“ do 31. decembra 2014 a opätovné rozpočtovanie nevyužitých prostriedkov na rok 2014 pre európske štrukturálne a investičné fondy, ktoré si vyžaduje technickú revíziu viacročného finančného rámca (VFR) pre programy, ktoré sa považujú za „nepripravené na prijatie“ do konca roka 2014;

H.     keďže podľa časového rozvrhu, ktorý predstavila Komisia, môžu byť operačné programy v rámci postupu prenosu prijaté medzi 15. februárom a 31. marcom 2015 a v rámci postupu opätovného rozpočtovania po máji 2015;

I.      keďže popri oneskorení vykonávania na roky 2014 – 2020 bojuje politika súdržnosti aj s oneskorenými platbami za programové obdobie 2007 – 2013, pričom oba faktory znižujú jej dôveryhodnosť;

1.      vyjadruje veľmi vážne obavy, pokiaľ ide o výrazné oneskorenie vykonávania politiky súdržnosti na roky 2014 – 2020, pričom uznáva dôležitosť prijatia vysokokvalitných operačných programov na začiatku programového obdobia s cieľom vyhnúť sa následnému opätovnému programovaniu;

2.      pripomína, že politika súdržnosti, spolu so spolufinancovaním, ktoré zabezpečujú členské štáty, je v EÚ zdrojom veľkej časti verejných výdavkov týkajúcich sa rastu. zdôrazňuje preto, že je nevyhnutné začať vykonávanie nových programov čo najskôr s cieľom posilniť dynamiku investícií, podporiť tvorbu pracovných miest a zvýšiť rast produktivity;

3.      nalieha na Komisiu a členské štáty, aby sa zachovali zodpovedne a urobili čo najviac v záujme urýchlenia prijatia čo najväčšieho počtu operačných programov už v roku 2014 a tiež zabezpečili, aby čo najviac programov bolo pripravených na prijatie do 31. decembra 2014 s cieľom využiť postup prenosu v súlade s článkom 13 ods. 2 písm. a) nariadenia o rozpočtových pravidlách a článkom 4 jeho pravidiel uplatňovania;

4.      žiada, aby Komisia zanalyzovala všetky možnosti zjednodušenia svojich vnútorných postupov s cieľom zabezpečiť, aby sa zohľadnili aj operačné programy opätovne predložené po lehote stanovenej na 17. novembra 2014, a to v záujme uzavretia konzultácií medzi útvarmi do konca roka a toho, aby sa operačné programy považovali za pripravené na prijatie, ak spĺňajú požiadavky na kvalitu,

5.      uvedomuje si, že druhý scenár uplatniteľný na operačné programy, ktoré nie sú pripravené na prijatie do konca roka 2014, najmä opätovné rozpočtovanie nepoužitých prostriedkov z rozpočtu na rok 2014 do rozpočtu na rok 2015 v súlade s článkom 19 VFR, predpokladá revíziu VFR do 1. mája 2015, ktorá, aj keď je iba technická, musí byť v súlade s viacročným rozpočtovým postupom; vyzýva preto Komisiu, aby sa čo najskôr zapojila do diskusií s Parlamentom a Radou s cieľom navrhnúť vierohodný plán, ktorý zabezpečí prijatie revízie VFR čo najskôr v roku 2015;

6.      zdôrazňuje navyše, že aby bolo možné prijať operačné programy, sa musí tiež schváliť zodpovedajúci návrh opravného rozpočtu pokrývajúci príslušné viazané rozpočtové prostriedky na rok 2015, čo v najlepšom prípade znamená oneskorenie účinného začatia vykonávania týchto programov do polovice roka 2015;

7.      vzhľadom na uvedené žiada Komisiu, aby Parlamentu predstavila opatrenia, ktoré plánuje urobiť v záujme uľahčenia čo najskoršieho vykonania operačných programov, a tiež predpokladaný časový rozvrh;

8.      je znepokojený stavom oneskorených platieb v operačných programoch v rámci politiky súdržnosti za obdobie 2007 – 2013, ako aj súčasným zablokovaním prijatia návrhu opravného rozpočtu č. 3/2014 týkajúceho sa neuhradených platieb a rozpočtu na rok 2015, v dôsledku čoho je situácia v súvislosti s nezaplatenými účtami ešte kritickejšia; zdôrazňuje v tomto zmysle dôležitosť a naliehavosť dosiahnutia dohody do konca roka 2014 na základe nových návrhov Komisie;

9.      poveruje svojho predsedu, aby postúpil toto uznesenie Rade, Komisii, Výboru regiónov, Európskemu hospodárskemu a sociálnemu výboru a ďalším príslušným inštitúciám.

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia