Predlog resolucije - B8-0284/2014Predlog resolucije
B8-0284/2014

PREDLOG RESOLUCIJE o zamudah pri začetku izvajanja kohezijske politike za obdobje 2014–2020

24.11.2014 - (2014/2946(RSP))

k vprašanju za ustni odgovor B8-0042/2014
v skladu s členom 128(5) Poslovnika

Lambert van Nistelrooij, Tamás Deutsch, Marian-Jean Marinescu, Jan Olbrycht, Marc Joulaud, Franck Proust, Tunne Kelam, Claude Rolin, Pascal Arimont, Krzysztof Hetman, Joachim Zeller, Raffaele Fitto, Franc Bogovič, Tomáš Zdechovský, Stanislav Polčák, Maurice Ponga, Daniel Buda, Siegfried Mureşan, Ivana Maletić, Michaela Šojdrová, Lara Comi, Jiří Pospíšil, Iuliu Winkler v imenu skupine PPE

Glej tudi predlog skupne resolucije RC-B8-0278/2014

Postopek : 2014/2946(RSP)
Potek postopka na zasedanju
Potek postopka za dokument :  
B8-0284/2014
Predložena besedila :
B8-0284/2014
Razprave :
Sprejeta besedila :

B8-0284/2014

Resolucija Evropskega parlamenta o zamudah pri začetku izvajanja kohezijske politike za obdobje 2014–2020

(2014/2946(RSP))

Evropski parlament,

–       ob upoštevanju Uredbe (EU) št. 1303/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 17. decembra 2013 o skupnih določbah o Evropskem skladu za regionalni razvoj, Evropskem socialnem skladu, Kohezijskem skladu, Evropskem kmetijskem skladu za razvoj podeželja in Evropskem skladu za pomorstvo in ribištvo, o splošnih določbah o Evropskem skladu za regionalni razvoj, Evropskem socialnem skladu, Kohezijskem skladu in Evropskem skladu za pomorstvo in ribištvo ter o razveljavitvi Uredbe Sveta (ES) št. 1083/2006,

–       ob upoštevanju Uredbe Sveta (EU, Euratom) št. 1311/2013 z dne 2. decembra 2013 o večletnem finančnem okviru za obdobje 2014–2020,

–       ob upoštevanju Uredbe (EU, Euratom) št. 966/2012 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 25. oktobra 2012 o finančnih pravilih, ki se uporabljajo za splošni proračun Unije, in razveljavitvi Uredbe Sveta (ES, Euratom) št. 1605/2002,

–       ob upoštevanju vprašanja Komisiji o zamudah pri začetku izvajanja kohezijske politike za obdobje 2014–2020 (O-000082/2014 – B8-0042/2014),

–       ob upoštevanju člena 128(5) in člena 123(2) Poslovnika,

A.     ker je kohezijska politika v realnem gospodarstvu glavna naložbena politika na ravni EU in odlično sredstvo za spodbujanje rasti v Evropi, njen proračun do leta 2020 pa znaša več kot 350 milijard EUR;

B.     ker se sredstva s tematskim osredotočanjem namenjajo za omejeno število strateških ciljev, ki omogočajo hitrejšo rast, kot so inovacije in raziskave, digitalna agenda, podpora za mala in srednja podjetja ter nizkoogljično gospodarstvo, pa tudi za izobraževanje, usposabljanje in infrastrukturo;

C.     ker so partnerski sporazumi in operativni programi strateško orodje za usmerjanje naložb v državah članicah in regijah v skladu s splošnimi cilji strategije Evropa 2020 za pametno, trajnostno in vključujočo rast;

D.     ker členi 14, 16 in 29 Uredbe (EU) št. 1303/2013 določajo roke za predložitev in sprejetje partnerskih sporazumov in operativnih programov ter bi bilo treba v skladu z njimi partnerske sporazume sprejeti do konca avgusta 2014, operativne programe pa do konca januarja 2015;

E.     ker se soočamo z očitno zamudo v procesu načrtovanja, saj naj bi bilo do konca leta 2014 sprejeto le zelo omejeno število operativnih programov (približno 100);

F.     ker je Komisija na zahtevo držav članic pripravila delovni dokument o obravnavi prevzetih obveznosti za programe za leto 2014, ki se sofinancirajo iz Evropskega sklada za regionalni razvoj, Evropskega socialnega sklada in Kohezijskega sklada in jih Komisija ne bo sprejela do 31. decembra 2014;

G.     ker sta za sprejetje operativnih programov predvidena dva scenarija, oba pa pomenita nadaljnje zamude pri začetku izvajanja: prenos sredstev za tiste, ki bodo veljali za pripravljene za sprejetje do 31. decembra 2014, in ponovna vključitev neporabljenih sredstev evropskih strukturnih in investicijskih skladov za leto 2014 v proračun, torej tehnična revizija večletnega finančnega okvira, za programe, ki ne bodo pripravljeni za sprejetje do konca leta 2014;

H.     ker bi lahko v skladu s časovnim načrtom, ki ga je predstavila Komisija, operativne programe, pri katerih je predviden prenos sredstev, sprejeli od 15. februarja do 31. marca 2015, po 1. maju 2015 pa tiste, pri katerih je predvidena ponovna vključitev neporabljenih sredstev;

I.      ker je v kohezijski politiki poleg zamude pri njenem izvajanju za obdobje 2014–2020 opaziti tudi zamude pri plačilih za programsko obdobje 2007–2013, oboje pa spodkopava njeno verodostojnost;

1.      je zelo zaskrbljen zaradi občutne zamude pri izvajanju kohezijske politike za obdobje 2014–2020, čeprav priznava, kako pomembno je v začetku programskega obdobja sprejeti visoko kakovostne operativne programe, da se prepreči naknadno reprogramiranje;

2.      opominja, da kohezijska politika, skupaj s sofinanciranjem s strani držav članic, predstavlja velik del z rastjo povezanih javnih izdatkov v EU; poudarja, da je zato nujno treba čim prej začeti izvajati nove programe, da bi povečali dinamiko naložb, pospešili ustvarjanje delovnih mest in okrepili rast produktivnosti;

3.      poziva Komisijo in države članice, naj bodo odgovorne in storijo vse, kar je v njihovi moči, da se pospeši sprejetje kar največjega števila operativnih programov že v letu 2014, ter naj obenem zagotovijo, da bo do 31. decembra 2014 kar največ programov pripravljenih za sprejetje in bo možen prenos sredstev v skladu s členom 13(2)(a) finančne uredbe in členom 4 njenih izvedbenih pravil;

4.      od Komisije zahteva, naj preuči vse možnosti za pospešitev notranjih postopkov ter zagotovi, da bodo upoštevani tudi operativni programi, znova vloženi po roku 17. novembra 2014, ter bo mogoče do konca leta zaključiti posvetovanja med službami in bodo programi obravnavani kot pripravljeni za sprejetje, če bodo izpolnjevali zahteve glede kakovosti;

5.      se zaveda, da alternativni načrt za operativne programe, ki do konca leta 2014 ne bodo pripravljeni za sprejetje, tj. ponovna vključitev neporabljenih sredstev iz leta 2014 v proračun za leto 2015 v skladu s členom 19 večletnega finančnega okvira, pomeni revizijo le-tega do 1. maja 2015, ki jo je treba izvesti v skladu s postopkom za večletni proračun, četudi je zgolj tehnične narave; zato poziva Komisijo, naj s Parlamentom in Svetom čim prej začne pogovore za določitev verodostojnega načrta, ki bo zagotovil sprejetje revizije večletnega finančnega okvira kar najbolj zgodaj v letu 2015;

6.      obenem poudarja, da mora biti za sprejetje operativnih programov odobren tudi predlog spremembe proračuna, ki zajema ustrezne odobritve za prevzem obveznosti za leto 2015, kar v najboljšem primeru pomeni zamudo pri začetku dejanskega izvajanja teh programov do sredine leta 2015;

7.      glede na navedeno poziva Komisijo, naj Parlamentu predstavi ukrepe, ki jih namerava sprejeti, da bi čim prej omogočila izvajanje operativnih programov, ter predvideni časovni načrt;

8.      je zelo zaskrbljen zaradi stanja glede zamud pri plačilih v okviru kohezijske politike za operativne programe v obdobju 2007–2013 ter zaradi sedanjega zastoja pri sprejemanju predloga spremembe proračuna št. 3/2014 v zvezi z neporavnanimi plačili in proračuna za leto 2015, zaradi česar je problem neporavnanih računov toliko bolj pereč; poudarja, kako pomembno in nujno je, da se do konca leta 2014 na podlagi novih predlogov Komisije doseže dogovor o tem vprašanju;

9.      naroči svojemu predsedniku, naj to resolucijo posreduje Svetu, Komisiji, Odboru regij, Evropskemu ekonomsko-socialnemu odboru in drugim ustreznim institucijam.