Predlog resolucije - B8-0285/2014Predlog resolucije
B8-0285/2014

OSNUTEK PREDLOGA RESOLUCIJE o 25. obletnici konvencije ZN o otrokovih pravicah

24.11.2014 - (2014/0919(RSP))

ob zaključku razprave o izjavi podpredsednice Komisije/visoke predstavnice Unije za zunanje zadeve in varnostno politiko
v skladu s členom 123(2) Poslovnika

Anna Maria Corazza Bildt, Roberta Metsola, Monika Hohlmeier, Tadeusz Zwiefka, Cristian Dan Preda, Kinga Gál, Monica Macovei, Marija Gabriel (Mariya Gabriel), Traian Ungureanu, Barbara Matera, Emil Radev, Elisavet Vozemberg (Elissavet Vozemberg), Michał Boni, Rosa Estaràs Ferragut, Carlos Coelho, Frank Engel, Antonio López-Istúriz White, Therese Comodini Cachia, Milan Zver, Heinz K. Becker, Jeroen Lenaers, Barbara Kudrycka, Csaba Sógor, Pál Csáky, Peter Jahr, Michaela Šojdrová, Lara Comi, Tomáš Zdechovský, Stanislav Polčák, Jiří Pospíšil v imenu skupine the PPE Group
Birgit Sippel, Caterina Chinnici, Anna Hedh, Tanja Fajon, Sylvie Guillaume, Elena Valenciano Martínez-Orozco, Agnes Jongerius, Monika Flašíková Beňová, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Kashetu Kyenge, Péter Niedermüller, Josef Weidenholzer, Hugues Bayet, Miriam Dalli, Sergio Gutiérrez Prieto, Miltiadis Kirkos (Miltiadis Kyrkos), Kati Piri, Christine Revault D’Allonnes Bonnefoy, Vilija Blinkevičiūtė, Pier Antonio Panzeri, Liisa Jaakonsaari, Marlene Mizzi, Nicola Caputo v imenu skupine S&D
Charles Tannock, Mark Demesmaeker, Timothy Kirkhope, Jussi Halla-aho, Helga Stevens, Ruža Tomašić, Jana Žitňanská v imenu skupine ECR
Nathalie Griesbeck, Gérard Deprez, Dita Charanzová, Marielle de Sarnez, Catherine Bearder, Petr Ježek, Javier Nart, Juan Carlos Girauta Vidal, Filiz Hyusmenova, Frédérique Ries v imenu skupine ALDE
Martina Anderson, Cornelia Ernst, Malin Björk, Marie-Christine Vergiat, Marina Albiol Guzmán, Kostas Hrisogonos (Kostas Chrysogonos), Dennis de Jong, Barbara Spinelli, Gabriele Zimmer, Dimitrios Papadimulis (Dimitrios Papadimoulis), Lynn Boylan, Matt Carthy, Javier Couso Permuy, Fabio De Masi, Pablo Echenique, Luke Ming Flanagan, Eleonora Forenza, Emanuil (Manolis) Glezos (Emmanouil Glezos), Takis Hadzigeorgiu (Takis Hadjigeorgiou), Pablo Iglesias, Josu Juaristi Abaunz, Kateřina Konečná, Kostadinka Kuneva, Merja Kyllönen, Patrick Le Hyaric, Paloma López Bermejo, Sabine Lösing, Curzio Maltese, Marisa Matias, Martina Michels, Liadh Ní Riada, Younous Omarjee, Miloslav Ransdorf, Sofia Sakorafa, Lola Sánchez Caldentey, Lidia Senra Rodríguez, Neoklis Silikiotis (Neoklis Sylikiotis), Ángela Vallina v imenu skupine GUE/NGL
Jean Lambert, Judith Sargentini, Bodil Ceballos v imenu skupine Verts/ALE
Laura Ferrara, Rolandas Paksas, Valentinas Mazuronis v imenu skupine EFDD


Postopek : 2014/2919(RSP)
Potek postopka na zasedanju
Potek postopka za dokument :  
B8-0285/2014
Predložena besedila :
B8-0285/2014
Razprave :
Sprejeta besedila :

B8-0285/2014

Resolucija Evropskega parlamenta o 25. obletnici konvencije ZN o otrokovih pravicah

(2014/02919(RSP))

Evropski parlament,

–       ob upoštevanju Konvencije ZN o otrokovih pravicah, ki je bila sprejeta 20. novembra 1989 v New Yorku,

–       ob upoštevanju Konvencije ZN o pravicah invalidov, ki je bila sprejeta 13. decembra 2006 v New Yorku,

–       ob upoštevanju člena 3 Pogodbe o Evropski uniji,

–       ob upoštevanju člena 24 Listine Evropske unije o temeljnih pravicah,

–       ob upoštevanju stockholmskega programa, sprejetega leta 2009, in z njim povezanega akcijskega načrta za obdobje 2010–2014,

–       ob upoštevanju splošne pripombe št. 14 (2013) Odbora ZN za pravice otrok o pravici otrok do tega, da se upoštevajo predvsem njihove koristi,

–       ob upoštevanju Agende EU za otrokove pravice, ki je bila sprejeta februarja 2011,

–       ob upoštevanju Evropskega soglasja o razvoju,

–       ob upoštevanju deklaracije in akcijskega načrta, sprejetih na srečanju na visoki ravni o učinkovitosti pomoči, ki je potekalo od 29. novembra do 1. decembra 2011 v Busanu,

–       ob upoštevanju sporočila Komisije z naslovom „Otroci na posebnem mestu v zunanjepolitičnih dejavnostih EU“ (COM(2008)0055),

–       ob upoštevanju smernic EU za spodbujanje in varstvo otrokovih pravic,

–       ob upoštevanju smernic EU o otrocih v oboroženih spopadih,

–       ob upoštevanju akcijskega načrta ZN z naslovom „Svet po meri otrok“,

–       ob upoštevanju strateškega okvira EU in akcijskega načrta za človekove pravice in demokracijo,

–       ob upoštevanju Direktive 2011/36/EU Evropskega parlamenta in Sveta z dne 5. aprila 2011 o preprečevanju trgovine z ljudmi in boju proti njej ter zaščiti njenih žrtev in nadomestitvi Okvirnega sklepa Sveta 2002/629/PNZ[1],

–       ob upoštevanju Direktive 2011/93/EU Evropskega parlamenta in Sveta z dne 13. decembra 2011 o boju proti spolni zlorabi in spolnemu izkoriščanju otrok ter otroški pornografiji in nadomestitvi Okvirnega sklepa Sveta 2004/68/PNZ[2],

–       ob upoštevanju strategije EU za odpravo trgovine z ljudmi za obdobje 2012–2016, zlasti določb o financiranju priprave smernic o sistemih za zaščito otrok in izmenjavi najboljše prakse;

–       ob upoštevanju priporočila Komisije z dne 20. februarja 2013 z naslovom „Vlaganje v otroke: prekinimo krog prikrajšanosti“ (C(2013)0778),

–       ob upoštevanju svoje resolucije z dne 12. septembra 2013 o položaju mladoletnikov brez spremstva v EU[3],

–       ob upoštevanju Konvencije ZN o odpravi vseh oblik diskriminacije žensk (CEDAW) iz leta 1979 in pekinških izhodišč za ukrepanje,

–       ob upoštevanju svojih resolucij z dne 25. februarja s priporočili Komisiji o boju proti nasilju nad ženskami[4] in z dne 6. februarja 2014 o sporočilu Komisije z naslovom „Za odpravo pohabljanja ženskih spolovil‟[5],

–       ob upoštevanju sklepov Sveta z dne 5. junija 2014 o preprečevanju vseh oblik nasilja nad ženskami in dekleti, tudi pohabljanja ženskih spolnih organov, in boju proti njim,

–       ob upoštevanju sklepov Sveta z dne 19. maja 2014 o na pravicah temelječem pristopu k razvojnemu sodelovanju, ki zajema vse človekove pravice,

–       ob upoštevanju člena 7 Pogodbe o delovanju Evropske unije, ki potrjuje, da EU „skrbi za notranjo usklajenost svojih politik in dejavnosti ob upoštevanju vseh svojih ciljev“,

–       ob upoštevanju sporočila Komisije z dne 2. junija 2014 z naslovom „Dostojno življenje za vse: od vizije do skupnega ukrepanja“ (COM(2014)0335),

–       ob upoštevanju sporočila Komisije z dne 12. aprila 2005 z naslovom „Skladnost politike za razvoj“ (COM(2005)0134) in sklepov 3166. seje Sveta za zunanje zadeve z dne 14. maja 2012 z naslovom „Povečanje učinka razvojne politike EU: agenda za spremembe“,

–       ob upoštevanju člena 123(2) Poslovnika,

A.     ker Konvencija ZN o otrokovih pravicah in izbirni protokoli k njej predstavljajo standard za spodbujanje in zaščito otrokovih pravic, saj vsebujejo celovit nabor mednarodnih pravnih standardov za zaščito in dobrobit otrok;

B.     ker so Konvencijo ZN o otrokovih pravicah ratificirale vse države članice EU in imajo zato jasno pravno obveznost, da spodbujajo, varujejo in uresničujejo pravice vseh otrok v svoji jurisdikciji;

C.     ker je spodbujanje otrokovih pravic jasno določen cilj politik EU in ker Listina EU o temeljnih pravicah zahteva, da je treba pri vseh ukrepih EU upoštevati predvsem koristi otroka;

D.     ker Konvencija ZN o otrokovih pravicah in Listina EU o temeljnih pravicah spoštujeta pravico otrok, da se jih posluša in da izrazijo svoje mnenje o zadevah, ki se nanje nanašajo, pri čemer je treba upoštevati njihovo starost in zrelost;

E.     ker so otrokove pravice – in sicer načelo največje koristi za otroka, pravica otroka do življenja, preživetja in razvoja, nediskriminacija in spoštovanje otrokove pravice do izražanja mnenja – povezane z vsemi politikami EU;

F.     ker je bil od sprejetja Konvencije ZN o otrokovih pravicah pred 25 leti dosežen napredek, vendar v številnih predelih sveta, tudi v državah članicah EU, pravice otrok še naprej kršijo, in sicer prihaja do nasilja, zlorab, izkoriščanja, revščine, socialne izključenosti in diskriminacije na podlagi vere, invalidnosti, spola, spolne identitete, starosti, narodnosti, statusa migranta ali rezidenta;

G.     ker je leta 2012 umrlo približno 6,6 milijona otrok, mlajših od pet let, večinoma zaradi vzrokov, ki jih je mogoče preprečiti, in jim je bila tako odvzeta temeljna pravica do preživetja in razvoja; ker je 168 milijonov otrok, starih od 5 do 17 let, vključenih v delo otrok, kar krši njihovo pravico do zaščite pred gospodarskim izkoriščanjem in njihovo pravico do učenja in igre; ker se 11 % deklic poroči pred dopolnjenim 15. letom starosti, kar ogroža njihovo pravico do zdravja, izobraževanja in zaščite; ker v podsaharski Afriki vsak deseti otrok še vedno umre pred 5. rojstnim dnem;

H.     ker je izobraževanje – zlasti brezplačno osnovnošolsko izobraževanje za vse otroke – temeljna pravica, h kateri so se vlade zavezale na podlagi Konvencije ZN o otrokovih pravicah iz leta 1989; ker je cilj za leto 2015 zagotoviti, da bodo celotno osnovnošolsko izobraževanje zaključili vsi dečki in deklice; ker je bilo v državah v razvoju sicer opaziti nekaj napredka, vendar ta cilj še zdaleč ni bil dosežen;

I.      ker imajo humanitarne krize še naprej hude posledice za otroke in ker so leta 2014 predvsem s konflikti povezane krize neposredno prizadele najmanj 59 milijonov otrok; ker je po nekaterih ocenah danes na svetu 250 000 otrok vojakov, med njimi 40 % deklic;

J.      ker je samo leta 2012 skoraj 95 000 otrok in mladostnikov, mlajših od 20 let, umrlo nasilne smrti, skoraj milijarda otrok v starosti od 2 do 14 let je bila fizično kaznovana, eden od treh mladostnikov, starih od 13 do 15 let, je bil ustrahovan, približno 70 milijonov deklic v starosti od 15 do 19 let pa je bila žrtev fizičnega nasilja, in ker je bilo 120 milijonov deklet po vsem svetu vsaj enkrat v življenju prisiljenih v spolni odnos ali druge oblike spolnih dejanj;

K.     ker v državah v razvoju otroci predstavljajo polovico prebivalstva in ker v EU živi okoli 100 milijonov otrok;

L.     ker je po podatkih zadnjega raziskovalnega poročila Sklada ZN za otroke (UNICEF) o revščini otrok v bogatih državah od leta 2008 v najpremožnejših državah pod prag revščine zdrsnilo 2,6 milijona otrok, kar pomeni, da po nekaterih ocenah zdaj v razvitem svetu v revščini živi skupaj 76,5 milijona otrok; ker je bilo leta 2013 po podatkih iz iste raziskave v kategorijo NEET (niso zaposleni niti se ne izobražujejo ali usposabljajo) uvrščenih 7,5 milijona mladih v EU;

M.    ker ima nasilje nad otroki številne oblike, med drugim lahko gre za psihološko, fizično, spolno, čustveno in verbalno zlorabo, zanemarjanje in prikrajševanje, dogaja pa se v različnih okoljih, vključno z domom, šolo, zdravstvenim in pravosodnim sistemom, delovnim mestom, skupnostjo in spletom;

N.     ker Agenda EU za otrokove pravice določa jasen okvir za delovanje EU in ker je njeno izvajanje privedlo do bistvenega napredka na številnih ključnih področjih ukrepov in zakonodaje, vključno z odprtjem telefonskih linij za pogrešane otroke, uveljavljanjem otrokom prijaznega pravosodja, izboljšanim zbiranjem podatkov in vključevanjem pravic otrok v zunanje delovanje;

O.     ker je vsak otrok najprej otrok, katerega pravice je treba uresničevati brez diskriminacije, ne glede na etično pripadnost, narodnost ali socialni status staršev oziroma njihov status migranta ali rezidenta;

P.     ker imajo deklice in dečki obenem podobna in različna pričakovanja in oblike socializacije in ker je diskriminacija, ki jo občutijo v različni starosti, drugačna;

Q.     ker je bil dosežen precejšen napredek, zlasti na področju trgovine z ljudmi, spolnega izkoriščanja in pravic žrtev, medtem ko je za otroke, ki prosijo za azil in ki so brez spremstva, še vedno treba marsikaj postoriti, da se v celoti zagotovi spoštovanje pravic otrok migrantov po vsej EU; ker številni otroci brez spremstva izginejo in pobegnejo, ko pridejo v EU, in so posebej izpostavljeni zlorabam;

R.     ker izkoriščanje otrok in spolno izkoriščanje otrok na spletu, vključno z razširjanjem spletnega gradiva o spolnem izkoriščanju otrok ter prežanjem na spletu, organom kazenskega pregona spričo mednarodnega značaja še vedno povzročata velike težave, saj kazniva dejanja segajo vse od spolnega izsiljevanja in navezovanja stikov za spolne namene do gradiva o zlorabi otrok v domači produkciji in prenašanja v živo, kar predstavlja preiskovalni izziv zlasti zaradi tehnoloških inovacij, ki zagotavljajo lažji in hitrejši dostop do gradiva za storilce, vključno s tistimi, ki na otroke prežijo na spletu;

S.     ker otroci posebej občutijo revščino ter zmanjševanje pomoči v sistemih socialne varnosti in ključnih socialnih prejemkov, kot so družinski dodatek, in ker so se ti rezi v EU od leta 2007 še povečali;

T.     ker bo okvir za globalni razvoj po letu 2015 znova pomenil priložnost za naložbe v pravice vseh otrok, v vseh predelih sveta – ne glede na spol, narodnost, raso otroka ali njegov ekonomski status, status invalida ali kak drug status;

1.      meni, da so pravice otrok v samem jedru politik EU in da je 25. obletnica Konvencije ZN o otrokovih pravicah priložnost, da se zagotovi celovito izvajanje konvencije v politiki in praksi ter se sprejmejo dodatni ukrepi za dejansko spoštovanje pravic vseh otrok povsod po svetu, zlasti pa še najbolj ranljivih med njimi;

2.      pozdravlja zavezo, ki jo je Unija prevzela s stockholmskim programom, da bo pripravila celovito strategijo za učinkovito krepitev in varstvo otrokovih pravic v svoji notranji in zunanji politiki in bo podpirala prizadevanja držav članic na tem področju; poziva Komisijo, naj predlaga ambiciozno in celovito strategijo, pa tudi akcijski načrt za naslednjih pet let, za zagotavljanje otrokovih pravic, pri tem pa naj upošteva in dopolni agendo EU za otrokove pravice;

3.      pozdravlja zavezo Unije o dopolnitvi celovitih smernic EU za zaščito otrok, da bi omejila razdrobljenost, ki je posledica reševanja problematike zaščite otrok od primera do primera, na ta način pa bi zagotovila, da bodo otroci po vsej Uniji dejansko zaščiteni pred vsemi oblikami nasilja;

4.      poziva Komisijo, naj spremlja in poroča o izvajanju priporočila „Vlagajmo v otroke in prekinimo krog prikrajšanosti“ v državah članicah ter zagotovi dostop do kakovostnih storitev in udeležbo otrok; poziva države članice z nadpovprečnim deležem otrok, ki živijo v revščini, naj postavijo nacionalne cilje in prednostno investirajo v odpravljanje revščine in socialne izključenosti med otroki in mladimi;

5.      poziva Unijo in države članice, naj razvojne cilje tisočletja postavijo na prvo mesto med prednostnimi nalogami domače politike in odnosov s tretjimi državami; poudarja, da bodo te cilje, zlasti odpravo revščine, dostop do izobraževanja za vse in enakost med spoloma, dosegle le z razvojem javnih storitev, dostopnih vsem;

6.      poziva Komisijo in države članice, naj v evropskem semestru, letnem pregledu rasti in pregledani strategiji Evropa 2020 posebno mesto nedvoumno namenijo otrokom in mladim, da bi s tem boljše izvedli priporočilo Komisije „Vlagajmo v otroke: prekinimo krog prikrajšanosti“;

7.      poziva Komisijo, naj poveča usklajenost med različnimi službami, saj bo s tem spodbudila učinkovito vključevanje otrokovih pravic v vse zakonodajne predloge, politike in finančne odločitve EU ter omogočila spremljanje njihove skladnosti s pravnim redom Unije na področju otrok in z obveznostmi, ki jih ima Unija po Konvenciji ZN o otrokovih pravicah; poziva Komisijo, naj zagotovi, da se bo v mandatu in virih koordinatorja za pravice otrok ustrezno odražala zaveza EU sistematičnemu in učinkovitemu vključevanju pravic otrok;

8.      poziva Komisijo, naj vmesni pregled večletnega finančnega okvira izkoristi za to, da bodo skladi EU koristili najbolj prikrajšanim in ranljivim otrokom;

9.      poziva države članice in Komisijo, naj otroke nedvoumno obravnava kot prednostne pri načrtovanju in izvajanju regionalnih in kohezijskih politik, na primer evropske strategije o invalidnosti, okvira EU za nacionalne strategije vključevanja Romov in politike EU za enakost in nediskriminacijo; ponavlja, kako pomembno je zaščititi in spodbuditi enak dostop do vseh pravic za romske otroke;

10.    vztraja, da morajo vse politike za pravice otrok vključevati vidik enakosti med spoloma, in poziva k posebnim ukrepom za krepitev pravic deklet, vključno do izobrazbe in zdravja;

11.    poziva države članice, naj načelo otrokove koristi upoštevajo povsod v zakonodaji, odločitvah vladnih predstavnikov na vseh ravneh in v vseh odločitvah sodišč, ter jih spodbuja, naj si izmenjujejo primere dobre prakse, s tem pa izboljšajo pravilno uporabo tega načela po vsej Uniji;

12.    poziva Komisijo in države članice, naj sprejmejo potrebne ukrepe za to, da bodo otroci dejansko lahko dostopali do takšnih pravosodnih sistemov, ki bodo prilagojeni njihovim specifičnim potrebam in pravicam, pa naj bo to kot osumljenci, storilci kaznivih dejanj, žrtve ali stranke v postopku;

13.    poziva Komisijo, naj oceni to, kako politike pridržanja in sistemi kazenskega prava vplivajo na otroke; opozarja, da so po vsej Uniji pravice otrok neposredno prizadete v primerih, ko otroci skupaj s starši živijo v centrih za pridržanje; opozarja na ocene, po katerih naj bi bilo v Uniji vsako leto od staršev, ki prestajajo zaporno kazen, ločenih 800 000 otrok, to pa na pravice teh otrok vpliva na številne načine;

14.    meni, da so otroci ranljivi pri dostopanju do blaga in storitev; poziva poslovni svet in deležnike, naj se vzdržijo agresivnega in zavajajočega oglaševanja za otroke, na spletu in sicer, tudi tako, da se ravnajo po veljavnih kodeksih ravnanja in udejanjajo podobne pobude; meni, da bi bilo treba odgovorno pripravljati oglase za hrano z veliko vsebnostjo maščob, soli ali sladkorja, ki so namenjeni otrokom, saj je treba upoštevati veliko povečanje primerov prekomerne telesne teže in sladkorne bolezni med otroki;

15.    meni, da morajo biti osebni podatki otrok na spletu ustrezno zaščiteni in da je treba otroke na dostopen in njim prijazen način obveščati o nevarnostih in posledicah uporabe osebnih podatkov na spletu; poudarja, da bi bilo treba prepovedati spletno profiliranje otrok; meni, da bi morali imeti otroci pravico do zdravega in varnega okolja in do igranja;

16.    poziva države članice, naj izvajajo Direktivo 2011/36/EU o preprečevanju trgovine z ljudmi in boju proti njej, saj je večina njenih žrtev med mladimi dekleti in fanti, ki so otroške žrtve dela in spolnega izkoriščanja ter drugih zlorab; države članice in EU še poziva, naj okrepijo policijsko in sodno sodelovanje, da bi ta kazniva dejanja preprečile, njihove storilce pa sodno preganjale; poziva države članice, naj sprejmejo ukrepe za preprečevanje nezakonitega premeščanja otrok, sodelujejo s tretjimi državami pri reševanju vse večjega problema tihotapljenja otrok in trgovine z njimi, trgovce z otroki pa naj kazensko preganjajo z ustreznimi sankcijami;

17.    meni, da so nujni ukrepi za preprečevanje kibernetskega ustrahovanja in da morajo pri ozaveščanju tega problema dejavno sodelovati otroci, učitelji ter mladinske in otroške organizacije;

18.    poziva EU in države članice, naj vlagajo v javne storitve za otroke, med njimi otroško varstvo, izobraževanje in zdravje;

19.    poziva države članice, naj izvajajo Direktivo 2011/93/EU o boju proti spolni zlorabi in spolnemu izkoriščanju otrok ter otroški pornografiji in naj okrepijo pravno sposobnost, tehnične zmogljivosti in finančne vire organov kazenskega pregona, da bodo še tesneje sodelovale, tudi z Europolom, in bodo učinkoviteje preiskovale in uničevale mreže storilcev kaznivih dejanj zoper spolno nedotakljivost, pri tem pa prvenstveno zagotavljale pravice in varnost prizadetih otrok;

20.    poziva k učinkovitejšemu pristopanju k temu vprašanju preko sklepanja partnerstev in izmenjave informacij med organi kazenskega pregona, pravosodnimi organi, industrijo informacijskih in komunikacijskih tehnologij, ponudniki internetnih storitev, bančnim sektorjem in nevladnimi organizacijami, vključno z mladinskimi in otroškimi organizacijami, da bi zagotovili pravice in zaščito otrok na spletu, otroke pa obravnavali kot ranljive osebe, zaščitene z zakonom; poziva Komisijo, naj sproži pobudo in vse države članice pozove k ukrepom za spopadanje z vsemi oblikami kibernetskega plenilstva in ustrahovanja;

21.    meni, da so še zlasti ranljivi otroci brez spremstva; poziva Komisijo in države članice, naj izvajajo resolucijo Parlamenta z dne 12. septembra 2013 o položaju mladoletnikov brez spremstva v EU; poziva države članice, naj v celoti izvedejo paket skupnega evropskega azilnega sistema in na ta način izboljšajo položaj teh mladoletnikov v EU; poziva države članice, naj z ustreznimi ukrepi končajo prakso pridržanja otrok-migrantov po EU; pozdravlja sodbo Sodišča v zadevi C-648/11 MA, BT, DA proti Secretary of State for the Home Department, v kateri je navedeno, da je za oceno prošnje za azil, ki jo je mladoletnik brez spremstva vložil v več kot eni državi članici, odgovorna tista država, v kateri je mladoletnik prisoten po tem, ko je tam vložil prošnjo; opozarja, da je mladoletnik brez spremstva v prvi vrsti otrok, ki je lahko v nevarnosti, zato si morajo države članice in Unija pri njegovi obravnavi kot vodilno načelo postaviti otrokovo zaščito in ne politik priseljevanja ter tako spoštovati temeljno načelo koristi otroka;

22.    poziva države članice, naj izvajajo standarde, ki so glede otrok brez starševske oskrbe zapisani v Konvenciji ZN o otrokovih pravicah in v smernicah ZN za alternativno oskrbo otrok; poziva Komisijo, naj uporabi strukturne sklade EU v podporo prehodu od institucionalnih storitev k storitvam v okviru lokalnih skupnosti; poziva Komisijo, naj glede na precejšnje število primerov, v katerih naj bi javni organi nekaterih držav članic spodbudili prisilno posvojitev brez privolitve staršev, predlaga specifične ukrepe, da bo v postopkih posvojitve v državah članicah upoštevana korist otroka;

23.    poziva vse države članice, naj v skladu s členom 10 Konvencije ZN o otrokovih pravicah omogočajo pozitivno, humano in hitro združevanje družin;

24.    poudarja, da je potreben usklajen pristop za iskanje pogrešanih otrok v EU; poziva države članice, naj okrepijo policijsko in pravosodno sodelovanje v čezmejnih primerih pogrešanih otrok in naj odprejo telefonske linije za iskanje pogrešanih otrok in pomoč otrokom, ki so žrtve zlorabe; poziva države članice, naj omogočijo nemoten pristop Maroka, Singapurja, Ruske federacije, Albanije, Andore, Sejšelov, Gabona in Armenije k Haaški konvencije iz leta 1980 o civilnopravnih vidikih mednarodne ugrabitve otrok;

25.    poziva Komisijo, naj pri pregledu Uredbe (ES) št. 2201/2003 o pristojnosti in priznavanju ter izvrševanju sodnih odločb v zakonskih sporih in sporih v zvezi s starševsko odgovornostjo zelo resno upošteva interes otroka, to pa zaradi vrzeli pri izvajanju in izvrševanju te uredbe v državah članicah, kar zadeva pravice staršev do skrbništva;

26.    obsoja vse oblike nasilja nad otroki: fizično, spolno in verbalno zlorabljanje, prisilne poroke, otroško delo, prostitucijo, trgovino z ljudmi, mučenje, uboje iz časti, pohabljanje ženskih spolnih organov, uporabo otrok vojakov in otrok kot živega ščita, prikrajševanje, zanemarjanje in neustrezno prehranjevanje otrok; meni, da se tradicija, kultura in vera ne bi smele nikoli uporabljati kot upravičilo za nasilje nad otroki; poziva države članice, naj sledijo svojim obveznostim in preprečujejo vse oblike nasilja nad otroki, tudi z uradno prepovedjo in sankcijami za telesno kaznovanje otrok; poziva države članice, naj okrepijo sodelovanje in dialog s tretjimi državami, da bi povečale ozaveščenost in zagovarjale spoštovanje pravic otrok povsod po svetu;

27.    obsoja vključevanje otrok v vojaške in teroristične dejavnosti in za te namene; ponovno opozarja, kako pomembno je zagotoviti psihološko podporo in pomoč vsem otrokom, ki so bili izpostavljeni nasilnim dogodkom ali so žrtve vojne; pozdravlja pobudo EU „Otroci miru“ in poudarja, kako pomembno je zagotoviti dostop do izobraževanja za otroke, ki jih prizadenejo konflikti; poziva podpredsednico Komisije/visoko predstavnico Unije za zunanje zadeve in varnostno politiko, naj podpre kampanjo ZN „Otroci, ne vojaki“, ki zasleduje cilj, da bi do leta 2016 nacionalne varnostne sile prenehale novačiti in uporabljati otroke vojake;

28.    poziva podpredsednico Komisije/visoko predstavnico Unije, naj pravice otrok postavi med prednostne naloge vsega zunanjega delovanja Unije, da bi zagotovili učinkovito vključevanje pravic otrok, tudi v dialoge o človekovih pravicah, trgovinske sporazume, proces pristopanja k Uniji, evropsko sosedsko politiko in odnose z afriškimi, karibskimi in pacifiškimi državami, zlasti pa z državami v konfliktu; poziva podpredsednico Komisije/visoko predstavnico Unije, naj vsako leto poroča Parlamentu o rezultatih, ki jih bo prineslo zunanje delovanje Unije, osredotočeno na otroke;

29.    poziva Komisijo, naj pravice otrok vključi v razvojno sodelovanje in humanitarno pomoč, da bi se zagotovilo ustrezno financiranje in bi se zvišala raven zaščite otrok, prizadetih zaradi izrednih razmer, nesreč, ki jih povzroči človek, ali naravnih nesreč, notranje razseljenih otrok in otrok beguncev; poudarja, kako pomembno je povezati pomoč, rehabilitacijo in razvoj, zlasti v dolgotrajnih krizah, ter v politike in programe EU vključiti inovacije in nove tehnologije, da bi se pravice otrok bolj spodbujale v razvojnem okolju in izrednih razmerah;

30.    pozdravlja, da je bila Nobelova nagrada za mir leta 2014 podeljena Kailašu Satjartiju in Malali Jusafzai za njuno angažiranost pri zagovarjanju pravic otrok, zlasti pravice vseh otrok do izobrazbe; izraža priznanje mreži prejemnikov nagrade Saharova, ki je javno izrazila podporo pobudam za večjo ozaveščenost o problematiki nasilja nad otroki; meni, da so tovrstni primeri jasni pokazatelji tega, kako pomembno vlogo igrajo civilna družba in mednarodne organizacije pri zagovarjanju, spodbujanju in varovanju pravic, zapisanih v Konvenciji ZN o otrokovih pravicah;

31.    poudarja pomembno vlogo, ki jo pri spodbujanju pravic otrok igrajo socialni partnerji in lokalni organi, ter Odbor regij in Evropski ekonomsko-socialni odbor poziva, naj s pripravo mnenj ukrepa tako, da bo v celoti vključen v spodbujanje pravic otrok v vseh politikah EU;

32.    poziva institucije EU, države članice, lokalne organe, socialne partnerje in civilno družbo, naj svoje sile združijo v sodelovanju na vseh ravneh, da bi izboljšali položaj otrok v Uniji in drugje po svetu; pozdravlja in podpira manifest o otrokovih pravicah, ki so ga skupaj pripravili Unicef in 14 organizacij za spodbujanje pravic otrok, in spodbuja poslance Evropskega, pa tudi nacionalnih parlamentov, naj ta manifest podpišejo v še večjem številu in postanejo „prvaki otrokovih pravic“;

33.    izraža pripravljenost, da se v Evropskem parlamentu na temelju manifesta o otrokovih pravicah ustanovi medskupina za pravice in dobrobit otrok, ki bi bila stalno telo, odgovorno za spodbujanje pravic otrok v vseh politikah in dejavnostih Evropskega parlamenta v kontekstu notranjih in zunanjih zadev; zaradi tega podpira pobudo, da se v vsakem parlamentarnem odboru določi kontaktna oseba za pravice otrok in bi bile pravice otrok zagotovo vključene v vse politike in sprejeta zakonodajna besedila;

34.    meni, da je pomembno, da se po zgledu uveljavljene prakse med Medparlamentarno unijo in Unicefom pospeši udeležba otrok v parlamentarnih dejavnostih; poziva Komisijo, države članice in lokalne organe, naj raziščejo načine in možnosti za večjo vključenost otrok in mladostnikov v postopke odločanja; spodbuja, da se pri uporabi novih tehnologij in inovacij opravi posvetovanje z otroki in se pospeši njihova udeležba;

35.    poziva države članice, naj kar najhitreje ratificirajo neobvezne protokole h Konvenciji ZN o otrokovih pravicah;

36.    poziva Komisijo in podpredsednico Komisije/visoko predstavnico Unije, naj raziščeta načine in možnosti, da bi Unija enostransko pristopila h Konvenciji ZN o otrokovih pravicah;

37.    naroči svojemu predsedniku, naj to resolucijo posreduje Svetu, Komisiji, Evropski službi za zunanje delovanje, Odboru regij, Evropskemu ekonomsko-socialnemu odboru, generalnemu sekretarju ZN, predsedniku odbora ZN za otrokove pravice in izvršnemu direktorju Unicefa.